Svensk ekonomi – indikatorerna pekar på en något starkare tillväxt än normalt

Konjunkturbarometern för svensk ekonomi pekar uppåt. Särskilt för detaljhandeln finns positiva förväntningar på den ekonomiska utvecklingen, medan konjunkturindikatorn för industrin ligger under det normala. De tongivande ekonomiska institutionerna förväntar en tillväxt på mellan 2,5 och 3,2 procent under 2015 och mellan 2,6 och 3,3 procent under 2016. En tillväxt som ligger minst en halv procentenhet över förväntningarna på dansk ekonomi.

Tillväxten i svensk ekonomi landade 2014 på 2,3 procent och under första kvartalet 2015 på 0,4 procent vilket är lika mycket som i Danmark. Förväntningarna är att den internationella konjunkturupphämtningen under de kommande åren kommer att gagna den svenska exporten och därmed den ekonomiska tillväxten. Under de senaste par åren har det varit den inhemska efterfrågan som har drivit tillväxten i svensk ekonomi.

Liksom i Danmark kan de svenska företagen glädjas åt en låg kronkurs som gagnar konkurrensförmågan på exportmarknaderna. Den svenska kronkursen är nu 9,33 mot euron vilket är samma nivå som i början av 2000-talet innan finanskrisen försvagade kronan. Åren efter finanskrisen stärktes den svenska kronan kraftigt och nådde i augusti 2012 sin högsta notering mot euron sedan 2000 med en kurs på 8,29.

Den ekonomiska tillväxten understöds även av en låg räntenivå. Riksbanken har, liksom Centralbanken i Danmark, introducerat invånarna för negativa räntor under de första månaderna 2015 när reporäntan sänktes två gånger under årets första fem månader. I motsats till Danmark är det inte investerarna som orsakat räntesänkningarna utan inflationsspöket. Riksbanken styr räntan utifrån ett inflationsmål på 2 procent och eftersom inflationen har legat under målet har räntan sänkts. Inflationen har så smått börjat stiga igen, men Riksbanken förväntar att nå positiva räntor igen först under 2017.

Förväntningar på tillväxt i svensk ekonomi mellan 2,5 och 3,3 procent för 2015-16
 0  0 2014 2015 2016
 0 Prognos uppdaterad Miljarder SEK Årlig tillväxt i procent Årlig tillväxt i procent
Riksbanken Apr. 15 3915 3,2 3,4
Finansdepartementet Jan. 15 2,6 2,7
Konjunkturinstituttet Mars 15 3,1 3,3
OECD Juni ’15 2,8 3
EU-kommissionen Maj 15 2,5 2,8
Svenskt Näringsliv Apr. 15 3,1 3,1
Nordea Mars 15 2,9 2,6
Handelsbanken Apr. 15 3,2 2,9
Swedbank Apr. 15 2,6 3,2
Øresundsinstituttet Apr. 15 3 2,5

Källa: De olika institutionerna