Stadgar

Ideell Förening

En ideell förening är en sammanslutning av ett antal fysiska och/eller juridiska personer för frivillig samverkan i organiserad form och för ett gemensamt ändamål. Föreningen är en självständig juridisk person, har rättskapacitet och svarar själv ingångna förbindelser. En ideell förening som genom ekonomisk verksamhet främjar allmännyttiga ideella syften kan befrias från inkomstskatt.

§ 1 Ändamål
Øresundsinstituttet är en nationellt och partipolitiskt obunden samt från andra intresseorganisationer fristående ideell förening, vars ändamål är att utan vinstintresse främja integrationen i Öresundsregionen genom att stimulera och ge utrymme för gränsöverskridande och kvalificerad debatt.
Institutet skall

 • vara en oberoende aktör i samhälls- och idédebatten,
 • skapa opinion i integrationsfrågor,
 • verka för människors och företags rörlighet i regionen,
 • främja en gemensam marknad,
 • skapa mötesplatser för dialog mellan olika aktörer.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap i institutet står öppet för företag, privata och offentliga institutioner samt enskilda, med intresse och engagemang för integrationsfrågor. Medlem skall erlägga avgifter i form av årsavgift till föreningen och serviceavgift till föreningens bolag enligt föreningens gällande bestämmelser.

§ 3 Verksamhet
För institutets verksamhet skall finnas en handlingsplan som är kopplad till målsättningen. Institutets verksamhet bedrivs genom

generalförsamlingen
styrelse med kansli
Öi Service AB
kommittéer.

Institutet verkar genom utredningar, analys och en aktiv mediapolitik. Utrednings- och forskningsresultat offentliggörs i rapporter och publikationer, på konferenser och i media, samt även i övrigt på sådant sätt att dessa når stor spridning till medlemmar, beslutsfattare och allmänhet. Verksamhetsår är kalenderår. Mandatperiod för förtroendemän börjar och slutar vid årsmöte. Institutet har sitt säte i Malmö.

§ 4 Generalförsamling
Generalförsamlingen är institutets högsta beslutande organ. I generalförsamlingen har varje medlem en röst. Generalförsamling skall hållas före maj månads utgång och utgör årsmöte. Vid årsmötet skall förekomma följande ärenden;

 • val av ordförande och vice ordförande i generalförsamlingen,
 • fastställande av årsredovisning,
 • styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse,
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
 • val av styrelse enligt § 5,
 • val av revisor enligt § 9,
 • val av valberedning, bestående av tre ledamöter varav en sammankallande,
 • val av ledamöter i det vetenskapliga rådet,
 • ändringar i institutets handlingsplan,
 • fastställande av medlems- och serviceavgifter för nästkommande verksamhetsår,
 • beslut om vem som vid bolagsstämma i Öi Service AB skall representera föreningens aktier,
 • behandling av förslag från styrelsen och från medlemmar.

Kallelse till ordinarie generalförsamling sker minst fyra och högst sex veckor före sammanträdet. Förslag från medlem skall vara inkommet till styrelsen senast åtta veckor före utsatt sammanträde.
Beslut i generalförsamlingen fattas med enkel majoritet och med utslagsröst för ordföranden.
Styrelsen kallar vid behov till extra generalförsamling, eller om medlemmar motsvarande minst 15 % av röstetalet skriftligen och med angivande av ärende som skall behandlas, begär sådant möte. Kallelse till extra möte skall ske minst tre veckor före mötet. I kallelsen skall anmälas vilket eller vilka ärenden som skall behandlas. Annat ärende får inte tas upp till behandling.

§ 5 Styrelse
Institutets styrelse består av ordförande, vice ordförande och högst tolv övriga ledamöter. Mandattiden är två år. Ordförande och halva antalet ordinarie ledamöter väljs första året för tre år.
Styrelsen handhar förvaltningen av institutets angelägenheter och skall

 • fastställa verksamhetsplan,
 • bereda ärenden som skall behandlas vid generalförsamlingen,
 • svara för institutets organisation, anställa verkställande direktör.

Styrelsen skall varje år före februari månads utgång till institutets revisorer överlämna räkenskaper och styrelsens protokoll för det gångna året samt före mars månads utgång avge årsredovisning för samma år.
Styrelsen är beslutsför då fem ledamöter är närvarande. För beslut krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För särskilda frågor eller uppgifter kan styrelsen tillsätta kommittéer. Sådana kan inrättas permanent eller tillfälligt.

§ 6 Kansli
För verksamheten skall finnas ett kansli, beläget i Malmö. Kansliet leds av en verkställande direktör som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

§ 7 Firmateckning
Institutets firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser.

§ 8 Revisor
För granskning av institutets räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses en auktoriserad revisor.
Revisorn skall före april månads utgång avge revisionsberättelse för senast förflutna räkenskapsår.

§ 9 Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar fordras att beslut därom fattas på två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Vidare krävs att beslut på båda mötena biträds av närvarande medlemmar som representerar minst 75 % av det röstetal som är företrätt på mötet.

§ 10 Institutets upplösning
Beslut om institutets upphörande fattas i enlighet med föreskrifterna i § 10. Vid institutets upphörande skall dess behållna tillgångar användas för främjande av ändamål som anges i § 1.

Stadgar uppdaterade enligt beslut av ordinarie årsmöte den 18 maj 2017 samt vid extra årsmöte den 22 november 2017. Ändringen avsåg att omvandla tidigare suppleantposter i styrelsen till poster som ordinarie ledamöter.

Om Øresundsinstituttet

Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Vi tror att kunskap är en nyckel till ökad integration inom vår transnationella region. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av ett närmare 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet, högskolor och det privata näringslivet.

Kontakta oss

Östergatan 9B, 211 25 Malmö
Sverige
+46 (0)40 30 56 30
info@oresundsinstituttet.org