Analys

Ny analys: Skåne rustat för lågkonjunktur – men oro för elpriser, industrin och bostadsbyggandet

Konjunkturläget i Sverige och i Skåne är splittrat med hög inflation och fallande reallöner, men en fortsatt stark arbetsmarknad. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne. Bostadspriserna i Skåne har börjat falla, men är fortsatt på en högre nivå än innan pandemin och bostadsbyggandet fortsätter att minska under 2023. Det råder dock en enighet om riktningen för konjunkturen – nedåt. Prognosinstitutens bedömningar av den ekonomiska utvecklingen har blivit allt dystrare under sensommaren och hösten. Den gemensamma bilden hos bedömarna är att svensk ekonomi lämnar ett förhållandevis starkt 2022 och går mot ett tufft 2023 med minskad BNP följt av lägre inflation och en återhämtning under 2024. 

Ny analys: Öresundspendling – olika branschers betydelse och behov av framtida tillgänglighet

Två tredjedelar av gränspendlarna från Sverige till Östdanmark idag arbetar inom yrken som främst kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen. Det gör kommunikationer och infrastruktur till en viktig fråga. Fem branscher utmärker sig när det gäller pendlingspotential framöver: transport, handel, vård och omsorg, ICT och life science. Det visar en ny rapport om Öresundspendling från oberoende Øresundsinstituttet som tagits fram på uppdrag av Malmö stad.

Ny analys: State of the Region – samarbetet över Öresund 2022

Öresundsregionen har under året präglats av en återgång till vardagen efter coronapandemin; resandet närmar sig nivån från 2019 och godstrafiken slår rekord. Dansk-svenska jobbmässor arrangeras för att hantera dansk brist på arbetskraft och skånsk arbetslöshet. På många poster i det dansk-svenska samarbetet har det också kommit eller håller på att komma nya ansikten. Därutöver har regionen blivit mer mätbar under året, då ny statistik över pendling, trafik och integration tagits fram, liksom flera rapporter som visar på regionens värde.

Robusthet snarare än tillväxt har präglat Västerviks näringsliv och arbetsmarknad

Förnyelsen i Västerviks näringsliv är påtaglig, men tycks ha balanserats ut av rationaliseringar samt utflyttade och nedlagda företag. Sysselsättningen har under många år legat stabilt kring 15 500 personer med en stor offentlig sektor. Arbetslösheten har däremot minskat från elva procent under början av 2013 till sex procent under augusti 2022. I kommunen har antalet unga och äldre ökat vilket sedan 2008 har minskat den tillgängliga arbetskraftens andel av befolkningen från 55 till 50 procent. De disponibla inkomsterna är lägre än i riket, men det är också bostadspriserna vilket samlat skapar en stabil bostadsekonomi med mindre exponering för räntehöjningar och boprisfall. Det visar analysen Inblick Tjust som tagits fram av oberoende Øresundsinstituttet på uppdrag av Tjustbygdens Sparbank.

Ny analys: Øresundsindex/Trafik andra kvartalet 2022

Under årets andra kvartal gjordes drygt 8.7 miljoner personresor över Öresund. Det innebär att 9 av 10 personresor är tillbaka. Men resemönstret har ändrats. När det gäller antalet tågresenärer, antalet danska fritidsresenärer som kör över bron och antalet godstransporter på tåg och lastbil via bro och färja så har de i olika grad passerat nivån från 2019. Andra resekategorier har inte återhämtat sig lika mycket: affärsresor och svenska fritidsresor över bron, svenska bilresor till Tyskland via Forseas färjor samt pendlingsresor.

Oberoende analys

Håll dig uppdaterad om utvecklingen i Öresundsregionen med hjälp av Øresundsinstituttets oberoende analyser som under åren fått ett stort genomslag i den offentliga debatten.

Uppdragsanalyser

Øresundsinstituttet utför även som oberoende aktör uppdragsanalyser åt våra medlemmar.

Läs mer om vår | kvalitetspolicy |