Dansk ekonomi vänder uppåt

De senaste tre månaderna har den samlade danska varuexporten stigit med 6,3 procent och till USA har den ökat med hela 22,9 procent. Samtidigt har industriproduktionen stigit med 5,4 procent på ett år och ligger nu endast några procent från toppnivån i april 2008. Sysselsättningen har stigit med 53 400 personer sedan bottennoteringen i april 2013 och bostadsmarknaden i Köpenhamn blir allt hetare.

Nya tal från Danmarks statistik visar att ekonomin växte med 0,4 procent (BNP) under första kvartalet 2015. Men bakom den beskedliga siffran döljer sig minskningar av företagens lager och utan detta hade ekonomin växt med 0,9 procent.

Trots at de flesta indikatorer nu pekar uppåt är industrins förväntningar fortfarande överraskande pessimistiska, även om det kan spåras en viss förbättring under de senaste månaderna. Konsumenterna är i gengäld något mera optimistiska och deras syn på hushållens nuvarande och framtida ekonomiska situation ligger kvar på en fortsatt hög nivå och är inte långt från den tidigare toppnivån från januari 2006.

Några av de viktigaste konjunkturprognoserna justerade i slutet av maj 2015 upp förväntningarna på den ekonomiska tillväxten i år, medan andra prognoser fortsatt är förhållandevis konservativa. Förväntningarna på den ekonomiska tillväxten (BNP) under 2015 pendlar mellan +1,3 procent (Dansk Industri) till +2,0 procent (Nationalbanken och Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).

Förväntningar på tillväxt i dansk ekonomi mellan 1,3 och 2,7 procent för 2015-16
 0  0 2014 2015 2016
0 Prognos uppdaterad Miljarder DKK Årlig tillväxt i procent Årlig tillväxt i procent
Det Økonomiske Råd (DØR) Maj 15 1919 1,9 2,3
Økonomi- og indenrigsministeriet Maj 15 1,7 2
Nationalbanken Mars 15 2 2,1
OECD Juni ’15 1,9 2,3
EU-kommissionen Maj 15 1,8 2,1
Dansk Industri (DI) Febr. 15 1,3 1,7
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) Mars 15 2 2,5
Nordea Mars 15 1,5 1,9
Danske Bank Mars 15 1,7 2,1
Nykredit Mars 15 1,7 2,1
Øresundsinstituttet Apr. 15 2,3 2,7

Källa: De olika institutionerna och Økonomi- og Indenrigsministeriet

Den försvagade danska kronkursen i kombination med det låga danska ränteläget hjälper till att lyfta den danska konjunkturen, liksom konjunkturuppgången i USA som på kort tid blivit Danmarks tredje största exportmarknad efter Tyskland och Sverige. De danska företagen är också väl rustade inför en konjunkturuppgång. Sedan 2008 har produktiviteten per anställd inom industrin ökat med 30 procent.

Øresundsinstituttets bedömning: Den senaste tidens positiva utveckling ökar sannolikheten för att många konjunkturprognoser för den danska ekonomin kommer att justeras upp. Ett tecken på detta är dels framgångarna på exportmarknaderna för danska storsäljare som läkemedel och vindkraftverk, dels att de danska räntorna börjat stiga igen.

Oväntat stark ökning av Danmarks export
Danmarks varuexport steg kraftigt under perioden februari-april 2015. Läkemedel, vindkraftverk och minkskinn bidrog till en exportökning på 9 procent under februari-april i förhållande till november 2014 och januari 2015. Samtidigt gynnades den danska oljeexporten av stigande världsmarknadspriser.
Varuexporten till USA steg med 22,9 procent och exporten till Kina med 14,2 procent enligt Danmarks statistik. Till viktiga exportmarknader som Tyskland och Sverige steg exporten med 14,0 respektive 4,6 procent under februari-april jämfört med november 2014 – januari 2015.

Stark bostadsmarknad
Efter flera års kyla har den danska bostadsmarknaden börjat få upp värmen igen och i Köpenhamn är den riktigt het. Ägarlägenheter säljs nu till ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 27 900 danska kronor i Köpenhamn, vilket närmar sig toppnivån från andra kvartalet 2006 på 31 800 kronor visar statistik från Realkreditrådet. Läs mer om bostadspriserna

Industriproduktionen snart tillbaka på toppnivån från 2008
Efter en trög start på året steg den danska industriproduktionen med 5,4 procent under april visar tal från Danmarks Statistik. På grund av ett mindre fall i januari och februari stannade tillväxten på måttliga 0,4 procent under första kvartalet som ändå blev det tredje kvartalet i rad med stigande industriproduktion.
I mars 2015 var industriproduktionen 31,6 procent högre jämfört med bottennoteringen från september 2009 och endast 3,4 procent under toppnivån från april 2008. Alla talen är säsongskorrigerade.

För elva av tolv branscher steg industriproduktionen i mars. Störst var ökningen i metall- och maskinindustrin där produktionen ökade med 10,6 procent under månaden bland annat tack vare framgångarna för vindkrafttillverkarna som dominerar dansk maskinindustri.

Industrins förväntningar är fortsatt negativa
Trots den låga kronkursen, stora produktivitetsförbättringar de senaste åren och en stigande industriproduktion är industrins framtidsförväntningar fortsatt negativa visar tal från Danmarks Statistik.
Konjunkturindikatorn för industrin steg från minus 16 i mars till minus 11 i april och ligger därmed kvar på nivån från krisåren 2009-2010. Det är förväntningarna om orderingången tillsammans med stora varulager som håller tillbaka den samlade konjunkturindikatorn medan produktionsförväntningarna är fortsatt positiva.

Sysselsättningen på den högsta nivån sedan 2009
Antalet sysselsatta har sedan bottennoteringen i april 2013 stigit med 53 400 personer (lønmodtagerbeskæftigelsen) till 2 594 200 personer enligt Danmarks Statistik. Men det måste skapas ytterligare 127 700 nya jobb innan man når tillbaka till toppnivån från mars 2008. Men redan börjar näringslivet diskutera om Danmark är på väg mot en arbetskraftsvist inom vissa yrkesgrupper. Läs mer om dansk arbetsmarknad

Källor: Danmarks Statistik, Realkreditrådet, Nationalbanken och Økonomi- og Indenrigsministeriet.