Historik

Øresundsinstituttet har under de senaste åren sänt flera av organisationens dansk-svenska nätverksmöten och analyspresentationer digitalt under konceptet ”LIVE”. Organisationen har medverkat i två Interregprojekt, våren 2022 lanserades Øresundsindex med fokus på integrationen över Öresund som tagits fram på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet och två nytillkomna analysområden är kultur och hållbarhet.

2022

Under våren 2022 lanserades Øresundsindex med fokus på integrationen som tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet. I projektet ingår även kvartalsvisa publiceringar av trafikutvecklingen över sundet med DSB, Skånetrafiken, ForSea och Trafikverket som faktapartners.

Den oberoende frågepanelen Øresundspanelen som består av både personer och organisationer/företag som lever och verkar i regionen startades. Syftet är att kunna följa utvecklingen i regionen genom att ställa enkätfrågor om aktuella ämnen.

Sommaren 2022 slutlevererades Interregprojektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative. Projektet har kartlagt regionens life science-företag och deras kompetensbehov.

Under det gemensamma initiative Dansk uge i Malmö genomförde Øresundsinstituttet en dansk afton med en mix av personer som på olika sätt bidrar till att göra Malmö mera danskt: pendlare, forskare, kulturchefer och politiker.

Øresundsinstituttet startar analysarbete inom hållbarhetsområdet med stöd från Sparbanksstiftelsen Finn.

2021

Øresundsinstituttet startade ett kulturprojekt med stöd från Svensk-danska kulturfonden och Region Skåne. Sammantaget har tre rapporter getts ut inom projektet.

Interregprojektet Fördomsfönster Öresund slutfördes. Projektet har stöttat danska företag att rekrytera personer med internationell bakgrund från Malmö.

2020

I samband med Öresundsbrons 20-årsjubileum gav Øresundsinstituttet i samverkan med Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet samt Makadam Förlag ut boken ”Checkpoint 2020: Människor, gränser och visioner i Öresundsbrons tid” samt ytterligare två historiska skildringar över regionens första 20 år. I boken gav danska och svenska journalister, forskare och analytiker en aktuell bild av Öresundsbrons betydelse och utveckling i regionen.

Øresundsinstituttet lanserade under året konceptet ”LIVE” som är en digital form för organisationens dansk-svenska nätverksmöten.

2019

Øresundsinstituttet och Medicon Valley Alliance beviljas medel för Interregprojektet Greater Copenhagen Life Science analysis initiative med syfte att öka kunskapen om regionens life science-kluster.

Bland annat undersöktes mentala gränshinder i Öresundsregionen på uppdrag av Øresunddirekt samt kartlades representation från den andra sidan sundet i ledande befattningar inom näringslivet.

2018

Øresundsinstituttet beviljas tillsammans med MINE, Föreningen Norden och Lunds universitet medel för att starta Interregprojektet Fördomsfönster Öresund som ska hjälpa danska företag att rekrytera personer med internationell bakgrund från Malmö.

Øresundsinstitutet ingår ett samarbete med Sparbanken Skåne om en löpande konjunkturbevakning i Skåne med två årliga rapporter.

En ny organisationsstruktur införs med fler ledningsbefattningar.

2017

Øresundsinstituttet firade 15-årsjubileum med årsmöte och paneldiskussioner på Malmö Rådhus.

Bland annat utges rapporter om svenska fastighetsinvesteringar i Danmark och huvudkontorsetableringar i Malmö sedan invigningen av Öresundsbron.

2016

News Øresund blir en renodlad digital nyhetsbyrå med publicering genom veckobrev på svenska och danska, hemsidor på respektive språk samt via sociala mediekanaler.

Øresundsisntituttet utökar analysverksamheten och tar nu utöver de egna analyserna även fram analyser på uppdrag av aktörer som är medlemmar i, eller nära kopplade, till föreningens verksamhet. Bland annat kartläggs effekterna av id- och gränskontroller i Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet och life science-branschen på uppdrag av Medicon Valley. Dessutom lanserar Øresundsinstituttet en årligt återkommande analys av Öresundssamarbetet.

2015

Förnyelsen av Øresundsinstituttet fortsätter. Den oberoende dansk-svenska nyhetsbyrån News Øresund blir en del av den ordinarie verksamheten sedan projektet Øresund Media Platform avslutats.

Øresundsinstituttet får en ny logotype och grafisk profil. En ny hemsida introduceras för att underlätta medlemmarnas tillgång till Øresundsinstituttets analyser samt till ett nytt fakta- och statistikarkiv.

2014

Øresundsinstituttets styrelse beslutar om en ny strategi som ska öka verksamhetens betydelse som dansk-svenskt mötes- och kunskapscentrum med en utökad analys i fokus. Verksamheten ska stärkas med utökat samarbete i regionen där fler aktörer involveras.

Tidskriften Job & Magt ersätts av nyhetsbyråns nya tidskrift News Øresund som utkommer kvartalsvis i en danskspråkig och en svenskspråkig upplaga. Tidskriften distribueras i en digital och en tryckt version.

2013

Boken Øresundsregionen – Københavns outnyttjade möjlighet ges ut.

2012

Interregprojektet Øresund Media Platform med den dansk-svenska nyhetsbyrån News Øresund bildas. Medieprojektet genomförs i samarbete med Lunds universitet och Roskilde Universitet samt 14 regionala aktörer.
Øresundsinstituttet passerar 100 medlemmar och firar 10-årsjubileum på Malmö Rådhus.

2011

Toppkonferensen Summit Øresund arrangeras tillsammans med Københavns Kommune och Malmö stad.

2010

Ny publikation som är en uppföljning av den tidigare utgåvan om nordiska huvudkontor utges.

2009

Tidskriften Øi ANALYSe byter namn till Job & Magt och får ny layout och ökad upplaga.

2008

Fastighetskonferensen Real Estate Øresund arrangeras för första gången.

2007

Øresundsinstituttet firar 5-årsjubileum på Københavns Rådhus.

2006

En ny publikation om nordiska huvudkontor utges.
Första numret av den dansk-svenska tidskriften Øi ANALYSe utkommer.
Två böcker om arbetsmarknaden publiceras.

2002

Øresundsinstituttet grundas med stöd av 24 medlemmar som representerar såväl offentliga aktörer som företag på den danska och svenska sidan Öresund.