9 av 10 personresor över Öresund är tillbaka

Under årets andra kvartal gjordes drygt 8.7 miljoner personresor över Öresund. Det innebär att 9 av 10 personresor är tillbaka. Men resemönstret har ändrats. När det gäller antalet tågresenärer, antalet danska fritidsresenärer som kör över bron och antalet godstransporter på tåg och lastbil via bro och färja så har de i olika grad passerat nivån från 2019. Andra resekategorier har inte återhämtat sig lika mycket: affärsresor och svenska fritidsresor över bron, svenska bilresor till Tyskland via Forseas färjor samt pendlingsresor. Øresundsbro Konsortiet pekar på att många arbetsgivare accepterat hemarbete under någon dag per vecka vilket resulterat i att antalet pendlingsresor över sundet stabiliserats på en lägre nivå jämfört med innan pandemin.

Sommartrafiken under juli indikerar att även kvartal tre kommer att bjuda på positiva siffror. Under juli gjordes mer än en miljon personresor med Forseas färjor mellan Helsingör och Helsingborg och en av sommardagarna noterades det högsta antalet landgångsresenärer sedan juli 1996. På bron nådde antalet fordon så när som på någon tiondels procent upp till samma nivå som i juli 2019. På Öresundstågen som kör över bron nådde antalet passagerare per vecka för första gången sedan 2019 upp till mer än 300 000 under månadsskifter juli/augusti.

3 highlights från rapporten

Nästan 100 000 personresor görs varje dag över Öresund

Reslusten har återvänt och trafiken över Öresund är på väg att normaliseras. Under andra kvartalet i år ökade det totala antalet personresor med tåg och bil över Öresundsbron och med färja mellan Helsingör och Helsingborg med 136 procent jämfört med samma kvartal förra året. I genomsnitt gjordes 96 153 resor över Öresund varje dag under årets andra kvartal. Nu återstår endast åtta procent innan antalet personresor kommit ifatt nivån från 2019. Tågresandet över bron ökar mest och antalet passagerare har med en procents marginal passerat nivån från 2019 medan antalet personresor med bil över bron och med färja har 1213 procent kvar att återhämta. Under juli noterade Forsea den bästa resenärsdagen sedan 1996 medan bron slog trafikrekord för såväl dygn som vecka.

Hemarbete håller tillbaka antalet pendlarresor mellan Skåne och Själland

Under andra kvartalet 2022 gjordes 15 192 dagliga pendlarresor över Öresund med bil, tåg och färja (enkelresor). Det är en uppgång med 53 procent jämfört med samma kvartal förra året men fortsatt 13 procent under 2019 års nivå. Øresundsbro Konsortiet pekar på att antalet pendlarresor ser ut att stabiliseras på en lägre nivå och menar att det bland annat beror på att hemarbete ett par dagar i veckan blivit ett vanligt fenomen. Forsea har dock endast tappat fyra procent av pendlarresorna sedan 2019.

Nya rekord för godstrafiken över Öresund

Under årets andra kvartal ökade godstrafiken över Öresund med drygt tio procent jämfört med samma kvartal 2021 och når en ny toppnotering sett från statistikens början 2015. Mest ökade trafiken i form av varuoch lastbilar över Öresundsbron, med 16,7 procent. Till skillnad från persontrafiken över Öresund drabbades godstrafiken endast av en kortvarig nedgång under inledningen av pandemin och trafiken har hela tiden undantagits från gränsregleringar. 

Om rapporten

Detta är den tredje publikationen om trafiken över Öresund som tas fram inom ramen för ett nytt Øresundsindex. Rapporten följer trafikutvecklingen med bil, färja och tåg över Öresund och kommer att ges ut kvartalsvis framöver.

Rapporten är framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Faktapartner: DSB, Forsea, Skånetrafiken och Trafikverket.

För mer information kontakta:

Johan Wessman, VD Øresundsinstituttet

mobil +46 702 52 32 41