FAKTA: Universitet och forskning i Öresundsregionen

Det finns 13 universitet, universitetsfilialer och svenska högskolor i Öresundsregionen. Tillsammans har dessa nästan 140 000 studenter. Inkluderas även danska högskolor och yrkeshögskolor finns 182 000 studenter i Öresundsregionen.

Skillnaden mellan universitet och högskolor är större i Danmark än i Sverige, således är de skilda åt i vår sammanställning.

I juni 2021 godkändes ett nytt avtal i Folketinget, ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”, som innebär att det finns en målsättning om att upp till 10 procent av utbildningsplatserna vid de danska universiteten i storstäderna kan flyttas ut till mindre städer fram till 2030. Universiteten har börjat planera inför vilka utbildningar som kan beröras.


Universitet och svenska högskolor
Lunds universitet (LU) – ca 32 200 studenter
Malmö universitet (MU) – ca 14 600 studenter
Högskolan Kristianstad (HKR) – ca 8 100 studenter
World Maritime University (WMU)
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) – ca 5 200 studenter på flera orter i Sverige
Københavns Universitet (KU) – ca 37 500 studenter
Copenhagen Business School (CBS) – ca 20 000 studenter
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) – ca 12 900 studenter
Roskilde Universitet (RUC) – ca 7 800 studenter
IT-Universitetet (ITU) – ca 2 300 studenter

Dessutom har flera universitet från övriga delar av Danmark filialer i Öresundsregionen:
Aarhus Universitet (AU) har utbildningsverksamhet även i Köpenhamn och i Roskilde.
Aalborg Universitet (AAU) har ett regionalt campus i Köpenhamn.
Syddansk Universitet (SDU) har utbildningsverksamhet i Köpenhamn och i Slagelse.

Danska højskoler
Kunstakademiets Arkitektskole – ca 2 000 studenter
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – ca 750 studenter (har även en större avdelning i Aarhus)

Professionshøjskoler
Københavns Professionshøjskole – ca 20 000 studenter
University College Absalon – ca 9 000 studenter
Erhvervsakademiet CPH Business – ca 7 000 studenter
Københavns Erhvervsakademi (KEA) – ca 5 000 studenter


Forskning

På universiteten (de i den första kategorin, exklusive filialerna) arbetade ca 10 500 personer med forskarutbildning med forskning (räknat efter heltidsekvivalenter). Siffrorna för de svenska lärosätena är hämtade från 2021, medan siffrorna för de danska lärosätena är från 2018. AU, AAU och SDU:s filialer i Öresundsregionen är inte inkluderade, då majoriteten av universitetens forskning genomförs i andra delar av Danmark.

Vid de danska universiteten arbetade ytterligare drygt 3 000 personer med forskning (räknat efter heltidsekvivalenter). Dessa tillhör dock gruppen teknisk och administrativ personal, och är inte forskare. Motsvarande samlingsstatistik finns inte på svensk sida.


Antal studenter

Universitet och svenska högskolor – 138 000 studenter
– Varav studenter i Sverige HT18 – ca 57 500
– Varav studenter i Danmark 2018 – ca 80 500 (exklusive AU, AAU och SDU)
Danska højskoler – ca 2 750 studenter
Professionshøjskoler – ca 41 000 studenter
Totalt – ca 182 000 studenter. För AU, AAU och SDU saknas uppgifter om antalet studenter i Öresundsregionen.


Om statistiken

För de danska universiteten AU, AAU och SDU saknas uppgifter om hur stor del av antalet studenter och antalet forskartjänster som finns i Öresundsregionen. För SLU finns uppgifter om studenter och forskning, men statistiken är samlad för hela universitetet. Schablonmässigt har hälften av antalet studenter och hälften av forskningen vid SLU inkluderats. Detta då SLU finns på flera orter i Sverige. Universitetskanslersämbetet, som för statistik över svenska universitet och högskolor, saknar statistik för WMU.

Källor: Universitetskanslerämbetet, Uddanelse- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter, de danska lärosätenas respektive hemsidor