FAKTA: Universitet och forskning i Öresundsregionen

Det finns 13 universitet, universitetsfilialer och svenska högskolor i Öresundsregionen. Tillsammans har dessa runt 145 000 studenter och doktorander. Inkluderas även danska högskolor och yrkeshögskolor finns det runt 187 000 studenter i Öresundsregionen.

Skillnaden mellan universitet och högskolor är större i Danmark än i Sverige, således är de skilda åt i vår sammanställning.

 

Universitet och svenska högskolor
Lunds universitet (LU) – ca 34 100 studenter
Malmö universitet (MU) – ca 15 600 studenter
Högskolan Kristianstad (HKR) – ca 7 900 studenter
World Maritime University (WMU) – ca 160 studenter
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp – ca 2 000 studenter
Københavns Universitet (KU) – ca 40 200 studenter
Copenhagen Business School (CBS) – ca 20 400 studenter
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) – ca 15 200 studenter
Roskilde Universitet (RUC) – ca 6 800 studenter
IT-Universitetet (ITU) – ca 2 900 studenter

Dessutom har flera universitet från övriga delar av Danmark filialer i Öresundsregionen:
Aarhus Universitet (AU) har utbildningsverksamhet även i Köpenhamn och i Roskilde.
Aalborg Universitet (AAU) har ett regionalt campus i Köpenhamn.
Syddansk Universitet (SDU) har utbildningsverksamhet i Köpenhamn och i Slagelse.

Danska højskoler
Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering – ca 1 300 studenter
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – ca 300 studenter (har även en större avdelning i Aarhus)

Professionshøjskoler
Københavns Professionshøjskole – ca 21 000 studenter
University College Absalon – ca 8 000 studenter
Erhvervsakademiet CPH Business – ca 6 000 studenter
Københavns Erhvervsakademi (KEA) – ca 5 500 studenter

Siffrorna avser antal registrerade studenter för vårterminen 2023 (svenska lärosäten) samt för 2022 (danska lärosäten).

 


Forskning

På universiteten (de i den första kategorin, exklusive filialerna) arbetade ca 14 400 personer med forskarutbildning med forskning (räknat efter heltidsekvivalenter). Siffrorna för lärosätena i Sverige och Danmark är hämtade från 2022. För de svenska lärosätena är medräknat antalet anställda inom den forskande och undervisande personalen, medan för danska lärosäten är medräknat så kallad VIP-personal (videnskabligt instruktiv personale). AU, AAU och SDU:s filialer i Öresundsregionen är inte inkluderade, då majoriteten av universitetens forskning genomförs i andra delar av Danmark.

 


Antal studenter

Universitet och svenska högskolor – ca 145 300 studenter
– Varav studenter i Sverige VT23 – ca 59 800
– Varav studenter i Danmark 2022 – ca 85 500 (exklusive AU, AAU och SDU)
Danska højskoler – ca 1 600 studenter
Professionshøjskoler – ca 40 500 studenter
Totalt – ca 187 400 studenter. För AU, AAU och SDU saknas uppgifter om antalet studenter i Öresundsregionen.

 


Om statistiken

För de danska universiteten AU, AAU och SDU saknas uppgifter om hur stor del av antalet studenter och antalet forskartjänster som finns i Öresundsregionen.

Källor: Universitetskanslerämbetet, Uddanelse- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter, de danska lärosätenas respektive hemsidor och SLU:s hemsida.