FAKTA: Universitet och forskning i Öresundsregionen

Det finns 13 universitet, universitetsfilialer och svenska högskolor i Öresundsregionen. Tillsammans har dessa över 130 000 studenter. Inkluderas även danska högskolor och yrkeshögskolor finns 173 000 studenter i Öresundsregionen.

Skillnaden mellan universitet och högskolor är större i Danmark än i Sverige, således är de skilda åt i vår sammanställning.


Universitet och svenska högskolor
Lunds universitet (LU) – ca 29 000 studenter
Malmö universitet (MU) – ca 14 500 studenter
Högskolan Kristianstad (HKR) – ca 8 500 studenter
World Maritime University (WMU)
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) – ca 5 000 studenter på flera orter i Sverige
Københavns Universitet (KU) – ca 38 000 studenter
Copenhagen Business School (CBS) – ca 15 000 studenter
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) – ca 11 500 studenter
Roskilde Universitet (RUC) – ca 8 000 studenter
IT-Universitetet (ITU) – ca 2 000 studenter

Dessutom har flera universitet från övriga delar av Danmark filialer i Öresundsregionen:
Aarhus Universitet (AU)
Aalborg Universitet (AAU)
Syddansk Universitet (SDU)

Danska højskoler
Kunstakademiets Arkitektskole – ca 1 500 studenter
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – ca 2 000 studenter

Professionshøjskoler
Københavns Professionshøjskole – ca 20 500 studenter
University College Absalon – ca 8 500 studenter
Erhvervsakademiet CPH Business – ca 6 000 studenter
Københavns Erhvervsakademi (KEA) – ca 5 500 studenter


Forskning

På universiteten (de i den första kategorin, exklusive filialerna) arbetade strax över 10 600 personer med forskarutbildning med forskning under 2018 (räknat efter heltidsekvivalenter). AU, AAU och SDU:s filialer i Öresundsregionen är inte inkluderade, då majoriteten av universitetens forskning genomförs i andra delar av Danmark.

Vid de danska universiteten arbetade ytterligare drygt 3 000 personer med forskning (räknat efter heltidsekvivalenter). Dessa tillhör dock gruppen teknisk och administrativ personal, och är inte forskare. Motsvarande samlingsstatistik finns inte på svensk sida.


Antal studenter

Universitet och svenska högskolor – 130 000 studenter
– Varav studenter i Sverige HT18 – ca 55 000
– Varav studenter i Danmark 2018 – ca 75 000 (exklusive AU, AAU och SDU)
Danska højskoler – ca 3 500 studenter
Professionshøjskoler – ca 40 000 studenter
Totalt – ca 173 000 studenter. För AU, AAU och SDU saknas uppgifter om antalet studenter i Öresundsregionen.


Om statistiken

För de danska universiteten AU, AAU och SDU saknas uppgifter om hur stor del av antalet studenter och antalet forskartjänster som finns i Öresundsregionen. För SLU finns uppgifter om studenter och forskning, men statistiken är samlad för hela universitetet. Schablonmässigt har hälften av antalet studenter och hälften av forskningen vid SLU inkluderats. Detta då SLU finns på flera orter i Sverige. Universitetskanslersämbetet, som för statistik över svenska universitet och högskolor, saknar statistik för WMU.

Källor: Universitetskanslersämbetet, Danske Universiteter och Danske Professionshøjskoler