FAKTA: Universitet och forskning i Öresundsregionen

Det finns 13 universitet, universitetsfilialer och svenska högskolor i Öresundsregionen. Tillsammans har dessa 139 000 studenter. Inkluderas även danska högskolor och yrkeshögskolor finns 185 000 studenter i Öresundsregionen.

Skillnaden mellan universitet och högskolor är större i Danmark än i Sverige, således är de skilda åt i vår sammanställning.

 

Universitet och svenska högskolor
Lunds universitet (LU) – ca 32 400 studenter
Malmö universitet (MU) – ca 15 100 studenter
Högskolan Kristianstad (HKR) – ca 8 000 studenter
World Maritime University (WMU) – 130 studenter
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) – ca 5 200 studenter på flera orter i Sverige
Københavns Universitet (KU) – ca 36 900 studenter
Copenhagen Business School (CBS) – ca 21 000 studenter
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) – ca 13 500 studenter
Roskilde Universitet (RUC) – ca 7 100 studenter
IT-Universitetet (ITU) – ca 2 700 studenter

Dessutom har flera universitet från övriga delar av Danmark filialer i Öresundsregionen:
Aarhus Universitet (AU) har utbildningsverksamhet även i Köpenhamn och i Roskilde.
Aalborg Universitet (AAU) har ett regionalt campus i Köpenhamn.
Syddansk Universitet (SDU) har utbildningsverksamhet i Köpenhamn och i Slagelse.

Danska højskoler
Kunstakademiets Arkitektskole – ca 1 400 studenter
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – ca 750 studenter (har även en större avdelning i Aarhus)

Professionshøjskoler
Københavns Professionshøjskole – ca 22 300 studenter
University College Absalon – ca 9 000 studenter
Erhvervsakademiet CPH Business – ca 7 000 studenter
Københavns Erhvervsakademi (KEA) – ca 5 000 studenter

Siffrorna avser antal registrerade studenter för vårterminen 2022 (svenska lärosäten) samt för 2021 (danska lärosäten)

 


Forskning

På universiteten (de i den första kategorin, exklusive filialerna) arbetade ca 14 800 personer med forskarutbildning med forskning (räknat efter heltidsekvivalenter). Siffrorna för lärosätena i Sverige och Danmark är hämtade från 2021. För de svenska lärosätena är medräknat antalet anställda inom den forskande och undervisande personalen, medan för danska lärosäten är medräknat så kallad VIP-personal (videnskabligt instruktiv personale). AU, AAU och SDU:s filialer i Öresundsregionen är inte inkluderade, då majoriteten av universitetens forskning genomförs i andra delar av Danmark.

 


Antal studenter

Universitet och svenska högskolor – 139 400 studenter
– Varav studenter i Sverige VT22 – ca 58 200*
– Varav studenter i Danmark 2021 – ca 81 200 (exklusive AU, AAU och SDU)
Danska højskoler – ca 2 150 studenter
Professionshøjskoler – ca 43 300 studenter
Totalt – ca 184 850 studenter. För AU, AAU och SDU saknas uppgifter om antalet studenter i Öresundsregionen.

*Eftersom Sveriges Lantbruksuniversitet har verksamhet på flera orter i Sverige har schablonmässigt hälften av antalet studenter inkluderats i sammanräkningen.

 


Om statistiken

För de danska universiteten AU, AAU och SDU saknas uppgifter om hur stor del av antalet studenter och antalet forskartjänster som finns i Öresundsregionen. För SLU finns uppgifter om studenter och forskning, men statistiken är samlad för hela universitetet. Schablonmässigt har hälften av antalet studenter och hälften av forskningen vid SLU inkluderats. Detta då SLU finns på flera orter i Sverige.

Källor: Universitetskanslerämbetet, Uddanelse- og Forskningsministeriet, Danske Universiteter, de danska lärosätenas respektive hemsidor