Øresundsindex trafikstatistik Q4: Nytt rekord med 100 000 personresor per dygn över Öresund under 2023 – via bro och färja

Aldrig förr har så många rest över Öresund som under 2023. Antalet personresor med bil och tåg över Öresundsbron samt via färja mellan Helsingborg och Helsingör ökade förra året med tio procent till 36,3 miljoner. Det motsvarar 99 952 personresor per dygn eller avrundat 100 000. Mest ökade tågresandet över Öresund. Det visar Øresundsindex trafik som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Ny analys: Offentliga fastighetsägare i Skåne investerar mer än 40 miljarder kronor i nya fastighetsprojekt

Mer än 40 miljarder kronor investeras i nya fastighetsprojekt i Skåne i år och under de närmaste åren av kommuner, region och statliga aktörer. Det visar en ny analys från Øresundsinstituttet. Enbart Malmö, Lund och Helsingborg investerar sammanlagt mer än 17 miljarder kronor medan Regionfastigheter har en budget på närmare 20 miljarder där nya sjukhusbyggnader i Malmö utgör en stor del.

2023 års analyser från Øresundsinstituttet: Integration, hållbarhet och konjunktur i fokus

Under 2023 har Øresundsinstituttet publicerat 14 analyser som har tagits fram på eget initiativ eller i samarbete med andra aktörer. Rapporterna består av den årliga kartläggnignen av samarbetet i regionen, fem rapporter inom serien Øresundsindex om integrationen och trafiken över Öresund, tre konjunkturrapporter, fyra hållbarhetsrapporter och en sammanställning av de svenska fastighetsinvesterarnas bestånd i Danmark.

Fyra nya analyser: Hållbarhetsarbete i Skåne – kommuner, forskning och fastighetsbranschen

Närmare 10 000 hållbarhetscertifieringar har utfärdats för fastigheter i Sverige sedan starten 2007. Av de större fastighetsbolagen i Skåne har 9 av 10 en hållbarhetschef. När det gäller forskningen har 25 nya enheter inom hållbarhet startats sedan 2018.  Dessutom visar en kartläggning av kommunernas arbete att 63 procent av Skånes befolkning bor i en kommun som har en antagen hållbarhetsstrategi för alla tre dimensionerna – ekologisk, social och ekonomisk. Det är några av resultaten i de fyra temarapporter om hållbarhetsarbete i Skåne som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Nästan 10 000 certifieringar har utfärdats för svenska fastigheter sedan 2007 – rapport om hållbarhetsregler för fastighetsbranschen

På drygt 15 år har den svenska fastighetsbranschens hållbarhetsarbete utvecklats i snabb takt. 2007 certifierades de första svenska byggnaderna genom EU-projektet Greenbuilding Programme. I dagsläget har det utfärdats närmare 10 00 hållbarhetscertifieringar av fastigheter i Sverige.

Ny analys: Skånsk konjunktur — Nedgång, men stora skillnader geografiskt och branschmässigt

Det skånska konjunkturläget har försämrats under det senaste halvåret. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har nu börjat vika på flera håll, med stigande arbetslöshet och lägre sysselsättning i flera kommuner. Men trots vikande konjunktur, är det skånska utgångsläget bättre än vid tidigare nedgångar. Bilden är samtidigt fortsatt delad med stora skillnader geografiskt och mellan olika branscher. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Hållbarhetsforskning i Skåne – rapporten visar att 25 nya forskningsenheter inom hållbarhet har startas sedan 2018

Omkring 25 nya forskningscenter, plattformar och andra forskningsenheter med fokus på hållbarhet har startats i Skåne sedan 2018, vid regionens fem universitet och högskolor. Genom att det både finns ett stort universitet som är framgångsrikt inom hållbarhetsområdet och flera mindre universitet och högskolor med profiler nära kopplade till hållbarhet har Skåne en bredd i sin hållbarhetsforskning. Forskningen på området präglas av tvärvetenskaplighet och en omfattande samverkan med det övriga samhället. Det visar en ny analys som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Øresundsindex trafikstatistik Q3: flest antal personresor över Öresund sedan 2015 – godstrafiken minskar efter rekordår

Under tredje kvartalet i år noterades en stark utveckling för trafiken över Öresund med undantag för godstransporterna. Antalet personresor över sundet under ett enskilt kvartal var det största som noterats i Øresundsindex samlade trafikstatistik som går tillbaka till 2015. Öresundsbron noterade flera trafikrekord under juli. Øresundsindex trafikstatistik omfattar resor och trafik över Öresund med bil och tåg över Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. Øresundsinstituttet tar fram Øresundsindex på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet och med DSB, Skånetrafiken, Öresundslinjen och Trafikverket som faktapartners.

Ny analys: STATE OF THE REGION – samarbetet över Öresund 2023

Det dansk-svenska skatteavtalet, gränshinder och fasta förbindelser. Det är tre exempel på aktuella frågor som just nu diskuteras, utreds och förhandlas om i Öresundssamarbetet. Det senaste året har också belyst hur händelseförlopp i omvärlden påverkar, driver och hejdar utvecklingen i Öresundsregionen. Ett tydligt exempel är hur yttre säkerhetshot och nationell politisk hänsyn ligger bakom besluten om gräns- och id-kontroller. Kriget i Ukraina och den svenska Nato-ansökan skapar också ett närmare nationellt försvarssamarbete mellan länderna. Dessutom sätter den kommande ­Fehmarn­ Bält-tunneln ­fokus på utbyggnaden av järnvägen – även i Skåne. Att länderna just nu skiljer sig åt konjunkturmässigt med en ­rekordsvag svensk krona har ­skapat tydligare valutavinnare och -förlorare. Läs mer om detta i den åttonde upplagan av Øresundsinstituttet analys av det dansk-svenska samarbetet: State of the Region.

Ny analys: 9 av 10 större fastighetsbolag i Skåne har en hållbarhetschef – rapport om hållbarhetsarbetet i Skånes fastighetsbransch

Från en inledande fokus på energieffektiviseringar har fastighetsbranschens hållbarhetsarbete allt mer utvecklats med blicken riktad mot byggmaterialens och byggprocessens inverkan på klimatet. Det kan handla om återvinning, återbruk, byte av byggmaterial från betong till trä eller om transformering av befintliga byggnader. Genom certifieringar har arbetet systematiserats och även växt till att omfatta människors hälsa. Allt fler bostadsbolag arbetar i ett socialt perspektiv gentemot hyresgäster och samhälle. Det visar en ny analys som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.