Ny analys: Skånsk konjunktur — Den skånska ekonomin saktar in mer än rikssnittet, men med stora regionala skillnader

Det skånska konjunkturläget har försämrats under det senaste halvåret. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har nu börjat vika på flera håll, med stigande arbetslöshet och lägre sysselsättning i flera kommuner. Men trots vikande konjunktur, är det skånska utgångsläget bättre än vid tidigare nedgångar. Bilden är samtidigt fortsatt delad med stora skillnader geografiskt och mellan olika branscher. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Øresundsindex: Integrationen över Öresund går bättre än förväntat

Integrationen över Öresund utvecklades bättre än förväntat under 2023. Nedgången som skedde under pandemin var återhämtad redan vid förra årets index och i år har flera parametrar nått nya toppnivåer. Det ger i sin tur en ny högstanivå för Øresundsindex på 106. Främst är det ett ökat resande och ökad pendling över sundet som ligger bakom utvecklingen. Men även antalet danska gästnätter i Skåne har ökat markant och drar upp index, trots att antalet svenska gäst­nätter i Östdanmark minskat som en följd av den svagare svenska kronan. Bland de parametrar som minskat finns antalet studenter i grannlandet och antalet godstransporter över sundet. Det visar Øresundsindex – utvecklingen som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Øresundsindex trafikstatistik Q1: Bästa förstakvartalet sedan 2015

Den svaga svenska kronkursen gör danska turister i Skåne och svensk arbetskraft i Danmark till valuta­vinnare. Det i kombination med den danska bristen på arbetskraft kan vara förklaringen till att antalet personresor över Öresund fortsatta att öka under första kvartalet 2024. Det blev därmed det bästa förstakvartalet under Øresundsindex mätperiod som sträcker sig bakåt till 2015. Även antalet pendlarresor och resor med personbil över sundet ökade, om än inte i samma tempo som förra året. Det visar Øresundsindex trafik som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Ny analys: Andelen unga gränspendlare över Öresund har aldrig varit lägre

Öresundspendlarna blir allt äldre. Samtidigt som det totala antalet pendlare har hittat tillbaka till prepandemiska nivåer, sjunker andelen unga pendlare i åldern 16-24 år. Från att ha stigit oavbrutet upp till en andel på 16,7 procent under ungdomspendlingens toppår 2007 har andelen unga pendlare minskat till 5,3 procent enligt den senaste statistiken från 2021. Den totala pendlingen över Öresund toppade 2008 med 19 725 personer, varav 3 090 var unga pendlare. Under 2021 pendlade 16 542 personer över Öresund, varav 874 var unga. Det visar en ny rapport från Øresundsinstituttet.

Ny analys: Digitala dansk-svenska gränshinder drabbar över 10 000 privatpersoner – främst danskar i Sverige

Danskar som äger sommarstugor eller jobbar i Sverige är några av de som främst drabbas av digitala dansk-svenska gränshinder, som försvårar vardagen och tillgången till myndigheter och privata tjänster. Det pågår dock ett arbete för att öppna upp de digitala tjänsterna över gränserna på flera nivåer. Det visar Øresundsinstituttets rapport om digitalisering, som tidigare har publicerats i form av en artikelserie i Øresundsinstituttets nyhetstjänst News Øresund.

Øresundsindex trafikstatistik Q4: Nytt rekord med 100 000 personresor per dygn över Öresund under 2023 – via bro och färja

Aldrig förr har så många rest över Öresund som under 2023. Antalet personresor med bil och tåg över Öresundsbron samt via färja mellan Helsingborg och Helsingör ökade förra året med tio procent till 36,3 miljoner. Det motsvarar 99 952 personresor per dygn eller avrundat 100 000. Mest ökade tågresandet över Öresund. Det visar Øresundsindex trafik som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Ny analys: Offentliga fastighetsägare i Skåne investerar mer än 40 miljarder kronor i nya fastighetsprojekt

Mer än 40 miljarder kronor investeras i nya fastighetsprojekt i Skåne i år och under de närmaste åren av kommuner, region och statliga aktörer. Det visar en ny analys från Øresundsinstituttet. Enbart Malmö, Lund och Helsingborg investerar sammanlagt mer än 17 miljarder kronor medan Regionfastigheter har en budget på närmare 20 miljarder där nya sjukhusbyggnader i Malmö utgör en stor del.

2023 års analyser från Øresundsinstituttet: Integration, hållbarhet och konjunktur i fokus

Under 2023 har Øresundsinstituttet publicerat 14 analyser som har tagits fram på eget initiativ eller i samarbete med andra aktörer. Rapporterna består av den årliga kartläggnignen av samarbetet i regionen, fem rapporter inom serien Øresundsindex om integrationen och trafiken över Öresund, tre konjunkturrapporter, fyra hållbarhetsrapporter och en sammanställning av de svenska fastighetsinvesterarnas bestånd i Danmark.

Fyra nya analyser: Hållbarhetsarbete i Skåne – kommuner, forskning och fastighetsbranschen

Närmare 10 000 hållbarhetscertifieringar har utfärdats för fastigheter i Sverige sedan starten 2007. Av de större fastighetsbolagen i Skåne har 9 av 10 en hållbarhetschef. När det gäller forskningen har 25 nya enheter inom hållbarhet startats sedan 2018.  Dessutom visar en kartläggning av kommunernas arbete att 63 procent av Skånes befolkning bor i en kommun som har en antagen hållbarhetsstrategi för alla tre dimensionerna – ekologisk, social och ekonomisk. Det är några av resultaten i de fyra temarapporter om hållbarhetsarbete i Skåne som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Nästan 10 000 certifieringar har utfärdats för svenska fastigheter sedan 2007 – rapport om hållbarhetsregler för fastighetsbranschen

På drygt 15 år har den svenska fastighetsbranschens hållbarhetsarbete utvecklats i snabb takt. 2007 certifierades de första svenska byggnaderna genom EU-projektet Greenbuilding Programme. I dagsläget har det utfärdats närmare 10 00 hållbarhetscertifieringar av fastigheter i Sverige.