Ny analys: Life science-sektorn i östra Danmark växer – regionala investeringar på över 45 miljarder danska kronor

Life science-sektorn i östra Danmark har ökat antalet anställda med 10 500 personer på fem år och sysselsätter nu cirka 58 000 personer på den danska sidan av Medicon Valley. Optimismen är stor i branschen och investeringar i nya fabriker, forskningsanläggningar och byggnader planeras för mer än 45 miljarder danska kronor i östra Danmark, vilket förväntas skapa ytterligare 4 000 arbetstillfällen. Detta framgår av analysen “Life Science in Eastern Denmark”, som utarbetats av det dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet inom ramen för Interreg-projektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative, som drivs i samarbete med Medicon Valley Alliance och delfinansieras av Region Sjælland och Region Skåne.

Analysen uppdaterades den 30 juni 2022 på grund av miljardinvestering från Fujifilm Diosynth Biotechnologies.

 

Läs analysen här

 

EN STYRKEPOSITION I ÖRESUNDSREGIONEN

Life science-industrin i östra Danmark är större än man tidigare trott. Omkring 700 företag inom life science har identifierats i östra Danmark. Totalt sysselsätter företagen runt 58 000 personer i regionen. Det har skapats sammanlagt 10 500 nya arbetstillfällen i regionen under de senaste fem åren. Detta motsvarar en ökning av sysselsättningen med 22 procent, vilket gör life science-branschen i östra Danmark större än till exempel finans- och försäkringssektorn.

Drivkraften bakom jobbtillväxten är främst företag inom life science som är etablerade i Region Hovedstaden. Mycket tyder på att tillväxten inom sektorn kommer att fortsätta under de kommande åren. I regionen investerar life science-företag nu och under de kommande åren i nya fabriksutbyggnader, forskningsanläggningar och kontorsbyggnader till ett sammanlagt värde av över 45 miljarder danska kronor. Investeringarna förväntas skapa 4 000 nya arbetstillfällen i östra Danmark och kommer att öka produktionskapaciteten och exporten ytterligare.

18 djupintervjuer med yrkesverksamma inom branschen visar att de har en stark framtidstro, men att det behövs ännu mer STEM-kompetens om den positiva utvecklingen inom branschen ska fortsätta. Företagen uttrycker oro över kompetensförsörjningen i östra Danmark och är beroende av arbetskraft från utlandet – särskilt inom IT och digitalisering.

Life science-sektorn har fått ökad uppmärksamhet från näringslivspolitiken under de senaste åren på grund av coronapandemin och återhämtningen av den danska ekonomin. Sektorn står nu för cirka 20 procent av den totala danska exporten.

Øresundsinstituttets kartläggning av industrin i östra Danmark kommer vid en tidpunkt då nationella initiativ i den senaste strategin för life science från 2021 håller på att genomföras. Ett nytt nationellt råd för life science har inrättats för att förbättra ramvillkoren för industrin. 800 miljoner danska kronor har anslagits i statligt stöd för utveckling av ett danskproducerat coronavaccin, och nya klusterorganisationer och konsortier har inrättats för att främja utvecklingen av bioteknik, välfärdsteknik och läkemedel i Danmark.

I detta sammanhang bidrar Øresundsinstituttets rapport med nya insikter om den danska life science-sektorn, som är en utpekad dansk styrkeposition.


Läs analysen här

 


10 HIGHLIGHTS FRÅN ANALYSEN


700 företag
Life science-sektorn i östra Danmark består av cirka 700 företag. Hälften av dem kan kategoriseras som mikroföretag med nio eller färre anställda. Omkring 75 % av alla anställda inom sektorn arbetar dock i något av de 30 fyrtornsbolag som har mer än 250 anställda. Det största företaget är Novo Nordisk, som har 18 200 anställda i östra Danmark.

200 nya företag på fem år
Omkring 200 nya företag inom life science har grundats i östra Danmark sedan 2017. Totalt sysselsätter de cirka 2 300 personer i regionen. Majoriteten av de nya företagen är inom bioteknik och är belägna i Köpenhamn – flera av dem har kopplingar till den Novo Nordisk Foundation-finansierade inkubatorn BioInnovation Institute.

58 000 personer sysselsatta inom sektorn i östra Danmark – sysselsättningen ökar med 22 procent
Det finns cirka 58 000 anställda i life science-företag i östra Danmark. År 2017 fanns det 47 700 anställda. Detta är en ökning med 22 procent på fem år.

Alla delbranscher inom life science-sektorn växer i östra Danmark
Alla undersektorer, dvs. läkemedel, bioteknik, medicinteknik, CRO (contract research organisation), CMO (contract manufacturing organisation), healthtech och foodtech, har vuxit under perioden 2017-2021. Totalt sett är det läkemedel, medicinteknik och bioteknik som har skapat flest nya arbetstillfällen i regionen. Den största procentuella ökningen av sysselsättningen sker inom healthtech.

Investeringar på över 45 miljarder DKK
Life science-företag i östra Danmark investerar mer än 45 miljarder danska kronor nu och under de kommande åren för att utöka sina tillverkningsanläggningar, FoU-anläggningar och faciliteter i regionen. Expansionerna sker på flera platser, men främst i Köpenhamnsområdet, på Nordsjälland och i Kalundborg. Enligt företagen förväntas investeringarna skapa över 4 000 nya arbetstillfällen i östra Danmark under de kommande åren.

Gladsaxe, Ballerup och Köpenhamn är de största life science-kommunerna i östra Danmark
Tre kommuner i östra Danmark – Gladsaxe, Köpenhamn och Ballerup – är hemvist för life science-företag som sysselsätter mer än 5 000 personer i varje kommun. Några av Danmarks största life science-företag har sina globala huvudkontor i dessa kommuner: Novo Nordisk och Novozymes ligger i Gladsaxe, Lundbeck och Radiometer Medical i Köpenhamn och LEO Pharma och GN Hearing i Ballerup. Totalt finns det 13 kommuner i östra Danmark där mer än 1 000 privatanställda regionalt arbetar i life science-företag.

Pharma är den största delbranschen – men flest bolag inom medtech
Omkring hälften av de 58 000 anställda inom life science-sektorn i östra Danmark arbetar inom läkemedelsindustrin. Utveckling och produktion av läkemedel är därför en nyckelsektor i östra Danmark, med företag som Novo Nordisk, Lundbeck och LEO Pharma. Även om läkemedelsindustrin är den delbransch där flest personer arbetar i Östdanmark, är medicinteknik den delbransch som har flest företag.

Nästan en av tio arbetar inom nya branscher
På grund av ny teknik och nya behandlingar omfattar life science-sektorn även företag som är verksamma inom IT (healthtech) och livsmedelsutveckling (foodtech). Trots överlappningar med andra sektorer står de “traditionella” delbranscherna – läkemedel, bioteknik, medicinteknik, CRO och CMO – fortfarande för 92 procent av de 58 000 jobben inom sektorn i östra Danmark. Resterande 8 % av de anställda arbetar inom healthtech- eller foodtech. Sektorsöverlappningen kan dock vara större än vad som framgår av statistiken, eftersom ny teknik inom informations- och healthtech också utnyttjas av företag som definieras som traditionella läkemedels- eller bioteknikföretag.

Life science-företag i huvudstadsregionen driver på jobbtillväxten
Av de cirka 10 500 nya regionala arbetstillfällen som skapats inom life science-sektorn sedan 2017, skapades cirka 10 250 arbetstillfällen i life science-företag som är belägna i någon av de 29 kommunerna i huvudstadsregionen. Sysselsättningstillväxten i de identifierade företagen i Själlandsregionen har varit omkring 1 %. Majoriteten av de nya jobben inom life science-sektorn i östra Danmark har alltså skapats i huvudstadsregionen.

Företagen rekryterar nya anställda trots brist på STEM-kompetens
Kompetensbehovet hos cirka 50 tillfrågade stora och små life science-företag i östra Danmark är till stor del kopplat till STEM-ämnen (Science, Technology, Engineering and Mathematics) samt kommersiell kunskap, regelverk och IT. Cirka 58 % av de cirka 50 företagen som deltog i undersökningen uppgav att de har haft svårigheter att rekrytera specifika färdigheter. 68 % av de undersökta företagen förväntar sig att deras personalstyrka kommer att öka regionalt under de kommande åren, och 63 % av de undersökta life science-bolagen har ökat sin personalstyrka i regionen under de senaste fem åren. Life science-företag konstaterar i djupintervjuer att det blir svårare att rekrytera ny personal.

 

GRAFIK FRÅN ANALYSEN

 

INTERVJUER I ANALYSEN

 

Michael Hallgren, Senior Vice President at Novo Nordisk API Manufacturing i Kalundborg
– Test-, demo- and upscaling facilities would also strengthen the attractiveness for investments and startups. Those parameters would also strengthen Medicon Valley and the entire sector.

Andrea Porchia, Site Lead Copenhagen AGC Biologics

– We will need competence in areas such as manufacturing, process development, quality assurance, and quality control, as well as other supporting functions.

Thomas Gabriel, Managing Director Cook Medical
– There’s by and large a need for many more STEM graduates. And there’s also a need for skilled staff electricians, smiths, and similar professionals.

Steen Donner, CEO DTU Science Park
– We’re working on building a completely new science park with up to 27 000m2 of space. With the expansion in Lyngby and Hørsholm, over the next few years we’ll be investing a total of almost DKK 1bn in new facilities.

Karin Garre, General Manager Symphogen
– Two-year trainee- and ’travel around-programmes’ for new graduates might be able to bring innovation to companies and foster young professionals by giving them new knowledge, introducing methods and letting them experience different workplaces and issues.

Morten Mølgaard, CEO COBIS
– Right now there is a waiting list with more than 100 companies active in drug development, digital health, devices & medtech, diagnostics and more that want to be part of our life science startup community. That is a very high demand.

OM ANALYSEN

 

Mer information

Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Anette Steenberg
vd Medicon Valley Alliance
as@mva.org

Tidigare rapporter:
Life Science in Skåne (2020)
Life Science Across the Øresund (2021)
State of Medicon Valley (2021)
Expertise Demands and Matching – Higher Education and the Life Science Industry’s Needs in Skåne (2022)
Life Science in Eastern Denmark (2022)

GREATER COPENHAGEN LIFE SCIENCE ANALYSIS INITIATIVE is an EU-project aimed at increasing knowledge about the region’s life science cluster. The focus is on the demand for labourers, future expertise needs, and more. The project has received funding through the EU-programme Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak and will continue until June 2022. The project’s lead partner is Medicon Valley Alliance, and the partner is Øresundsinstituttet. Region Skåne and Region Zealand are co-funding the project.