Øresundsindex: Integrationen över Öresund går bättre än förväntat

Integrationen över Öresund utvecklades bättre än förväntat under 2023. Nedgången som skedde under pandemin var återhämtad redan vid förra årets index och i år har flera parametrar nått nya toppnivåer. Det ger i sin tur en ny högstanivå för Øresundsindex på 106. Främst är det ett ökat resande och ökad pendling över sundet som ligger bakom utvecklingen. Men även antalet danska gästnätter i Skåne har ökat markant och drar upp index, trots att antalet svenska gäst­nätter i Östdanmark minskat som en följd av den svagare svenska kronan. Bland de parametrar som minskat finns antalet studenter i grannlandet och antalet godstransporter över sundet. Det visar Øresundsindex – utvecklingen som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

2024 års utgåva av Øresundsindex skildrar genom nio olika parametrar utvecklingen när det gäller integrationen över Öresund under det senaste året, 2023.

Läs analysen här

 

Øresundsindex presenterades vid ett frukostmöte på Sveriges ambassdörs residens i Köpenhamn under tisdagen.

 


HIGHLIGHTS

Øresundsindex: Ökning – ny högstanivå

Vid presentationen av Øresundsindex för ett år sedan var nivån 102. Efter revidering med uppdaterad statistik för några parametrar, däribland pendlingen över Öresund som publiceras med ett års eftersläpning, syns en förbättring av integrationen redan 2022 till en indexnivå på 105. Utvecklingen har sedan fortsatt under 2023 till en samlad indexnivå på 106. Sett i ett längre perspektiv är index på den högsta nivån sedan startåret för mätningarna 2015. Integrationen över Öresund går därmed bättre än förväntat. Flera av parametrarna i Øresundsindex har nått nya toppnivåer sedan förra året.

2015 som utgångspunkt. 
År 2015 har valts som basår med index 100. Det var ett år som inte präglades av id- och gränskontroller (Sverige införde gränskontroll 12 november 2015). Det var varken markant hög- eller lågkonjunktur och ingen större skillnad i konjunkturläget mellan de två länderna. Valutakursen låg på en normalnivå omkring 125 SEK för 100 DKK. 2015 anses därför vara ett bra jämförelseår.


Resanderekord och ökad pendling

Antalet personresor över Öresund slog rekord under 2023. I genomsnitt handlar det om cirka 100 000 enkelresor över sundet per dygn och en ökning med 10 procent jämfört med 2022. Främst är det antalet tågresor som har ökat.
Även pendlingen över sundet har nått en ny toppnivå sedan mätningarna började 2015. Under 2022, som är det senaste året med tillgänglig statistik, ökade pendlingen med 10,4 procent till sammantaget 18 679 personer. Eftersom Øresundindex justeras i efterhand när statistik ändras har det bidragit till att förra årets indexnivå har ökat från 102 till 105.

 


Fler danska gästnätter

Den svagare svenska valutan märks i siffrorna som visar övernattningar på andra sidan sundet. Under förra året ökade de danska gästnätterna i Skåne med 59 procent jämfört med året innan. De svenska gästnätterna i Östdanmark minskade under samma period med 14 procent. Mätt i antal är dock antalet svenska övernattningar i Östdanmark fortsatt fler än antalet danska övernattningar i Skåne.

 

 


Färre godstransporter och studenter

Sammantaget passerade 1,22 miljoner godstågsvagnar och lastbilar över sundet under förra året. Det är en nedgång på lite mer än åtta procent jämfört med 2022. Index för denna parameter har därmed minskat från 130 till 119, men nivån är alltså fortsatt högre än när mätningarna började 2015.
En annan parameter som har minskat sedan förra årets mätning är antalet studenter över Öresund. Efter en viss uppgång under pandemin minskade antalet studenter i grannlandet med 6 procent till 1 750 mellan 2021 och 2022 som är det senaste året med tillgänglig statistik.


 


Läs mer om utvecklingen inom alla nio parametrar som ingår i Øresundsindex här


OM RAPPORTEN

Øresundsindex lanserades första gången 2022 och mäter utvecklingen för integrationen över Öresund. Det är ett intiativ av Øresundsbro Konsortiet och utvecklas av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet. Projektet innefattar även ett trafikindex som visar resandet över Öresund med bil och tåg över Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. I detta arbete sätter vi stort värde på samarbetet med våra faktapartners DSB, Skånetrafiken, Öresundslinjen och Trafikverket.

Øresundsindex mäter utvecklingen i rörelser över Öresund vilket kan ge en indikation om integrationens utveckling. Nio olika parametrar har valts ut och dessa täcker fyra områden: trafik, arbetsmarknad, näringsliv och vardagsintegration. Tidsserien som tas fram är 2015 till senast aktuella år, vilket för de flesta indikatorer är 2023. Indikatorerna viktas i det totala indexet efter sin relevans och träffsäkerhet.

Kontaktuppgifter

Johan Wessman,
vd Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org