Ny analys: Øresundsindex/ Trafik första kvartalet 2022

Återhämtning av persontrafiken över Öresund

Trafiken över Öresund har kommit igång igen. Under första kvartalet 2022 gjordes i snitt drygt 61 800 personresor över sundet per dygn. Coronarestriktionerna upphävdes i februari/mars och under kvartalet ökade trafiken med 185 procent jämfört med samma kvartal 2021, som hade bottenrekord. Samtidigt låg trafiken cirka 20 procent under nivån för motsvarande kvartal 2019. Det märks en ökning för både bro-, färja- och tågtrafiken samt godstransporterna. Godstrafiken, som även ökade under 2021, har fortsatt att växa under det första kvartalet 2022.

Från att ha legat på ett ganska jämnt läge, på närmare 100 000 personresor per dygn under åren 2015-2019, minskade personresorna över Öresund under coronapandemin till drygt hälften. Trafiken påverkades av delvist stängda gränser samt tillfälliga nedstängningar eller begräsningar för företag inom exempelvis restaurang och handel samtidigt som hemarbete blev en ny norm för många kontorsanställda. Däremot hölls gränserna öppna för pendlare och gods och efterhand gjordes det fler undantag från gränsreglerna för allt fler resandekategorier. Efter restriktionerna slopades i februari/mars har trafiken över sundet återigen tagit fart.

Denna rapport sammanställer trafiken över Öresund via bro och färja med kvartalsvis statistik från Øresundsbro Konsortiet, Skånetrafiken/DSB, Trafikverket, Forsea samt Helsingborgs Hamn (Sundsbussarna).

Läs rapporten här


3 highlights från rapporten

 

185 procent fler personresor

Under coronapandemin rasade antalet personresor över Öresund, men när restriktionerna upphävdes under första kvartalet 2022 har trafiken återigen tagit fart. Jämfört med första kvartalet 2021, som var det kvartal under pandemin med lägst resande, sågs en ökning i antalet personresor på 185 procent. Det är särskilt tågresorna som ökar. Fortfarande är resandet drygt 20 procent under nivån samma kvartal 2019 för både bil, färja och tågresor.

 

85 procent fler pendlarresor

Under första kvartalet 2022 gjordes det i genomsnitt 14 138 pendlarresor med bil, tåg eller färja över Öresund. Det är 85 procent fler än under motsvarande kvartal 2021. Men jämfört med samma kvartal 2019 är det 23 procent färre pendlarresor. Statistiken avser antalet pendlarresor över Öresund, inte antalet pendlare och omfattar försäljningsstatistik från Skånetrafiken, Øresundsbron och Forsea.

 

9 procent fler godstågsvagnar och lastbilar

Till skillnad från persontrafiken över Öresund drabbades godstrafiken endast av en kortvarig nedgång under inledningen av pandemin och har därefter ökat till en högre nivå än innan pandemin. Utvecklingen har fortsatt under det första kvartalet 2022 då det högsta antalet varu- och lastbilar samt godstågvagnar över sundet noterades – runt 3 600 styck per dygn. Jämfört med samma kvartal 2021 är det en ökning på 8,8 procent.


Om rapporten

Detta är den andra publikationen om trafiken över Öresund som tas fram inom ramen för ett nytt Øresundsindex. Rapporten följer trafikutvecklingen med bil, färja och tåg över Öresund och kommer att ges ut kvartalsvis framöver.

Rapporten är framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Faktapartner: DSB, ForSea, Skånetrafiken och Trafikverket.

 

För mer information kontakta:

Johan Wessman, VD Øresundsinstituttet

mobil +46 702 52 32 41