FAKTA: Pendlingen över sundet

Senaste utvecklingen under 2024: Pendlingen på fortsatt hög nivå

Efter den stora ökningen av pendlingen under 2022, med 10,4 procent enligt statistik från Region Skåne/Öresundsdatabasen, tycks utvecklingen ha fortsatt uppåt under 2023.

Statistiken från Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) är mindre heltäckande än den från Öresundsdatabasen och visar enbart antalet svenska medborgare som arbetar i Region Hovedstaden och Region Sjælland men bor utanför Danmark (alltså varken danskar eller andra nationaliteter utöver svenskar som bor i Sverige och arbetar i Östdanmark, eller de personer som bor i Danmark och arbetar i Sverige). Den sträcker sig dock till och med februari 2024 och visade att pendlingen ökade med 5,8 procent under 2023 och låg kvar på ungefär samma nivå under de två första månaderna 2024.


Senaste helårsstatistiken: 18 679 pendlar över Öresund

Totalt pendlade 18679 personer över Öresund under 2022, det senaste året som det finns fullständig statistik ifrån. Cirka 95 procent av pendlarna bor i Sverige och arbetar i Danmark.

Nyare statistik från STAR, som dock enbart visar antalet svenska medborgare som arbetar i Östdanmark men bor i ett annat land, visar på en fortsatt ökning – 6 procent – av denna grupp pendlare under 2023.

 

Innehåll:

(Klicka på respektive rubrik för att komma direkt till avsnittet.)

Sammanfattning

Antalet gränspendlare i Öresundsregionen 1997-2022
(Källa: Ørestat)

Mer om statistiken från Ørestat – fakta och trender

Statistik över pendlarresor
(Källa: Øresundsindex)

Statistik över svenska medborgare som pendlar till Östdanmark
(Källa: STAR)

Faktorer som påverkar pendlingen

Om statistiken

 


*

Sammanfattning

Totalt sett ökade Öresundspendlingen under 2022 med 1 765 personer till 18 679 pendlare. Det utgjorde en ökning med 10,4 procent jämfört med 2021. Pendlingen ligger nu högre än den gjort sedan 2015, det första året som omfattas av den nya statistiken från Region Skåne/Öresundsdatabasen. Med Öresundspendlare avses personer som pendlar från Danmark till Skåne och från Sverige till Östdanmark.

Knappt 95 procent av pendlarna bor i Sverige och arbetar i Östdanmark, medan drygt fem procent av pendlarna bor i Danmark och arbetar i Skåne. Omkring en tredjedel av dem som bor i Sverige och arbetar i Danmark är danska medborgare som flyttat till Skåne.

Även statistik över pendlingstrafiken mellan Danmark och Sverige, samt arbetsmarknadsstatistiken från Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) som visar antalet svenska medborgare som bor i Sverige och arbetar i Östdanmark (Region Hovedstaden och Region Sjælland) visar på en uppgång i pendlingen.

Några trender och fakta som kan utläsas ur statistiken (t o m år 2021) är:

  • Färre unga pendlar över Öresund
  • Fler män än kvinnor pendlar
  • Flest Öresundspendlare arbetar i Köpenhamns kommun
  • Malmö har flest invånare som är Öresundspendlare
  • 5 800 danska arbetsplatser har Öresundspendlare anställda
  • 14 danska arbetsplatser har anställt över 100 gränsarbetare
  • Andelen höginkomsttagare ökar bland Öresundspendlarna
  • Gränsarbetarna har högre medianlön än genomsnittet av de som arbetar i Region Hovedstaden
  • En tredjedel av Öresundspendlarna har pendlat sedan 2015
  • Många pendlare arbetar för högkvalificerade tjänsteföretag

Statistiken över Öresundspendlingen tas numera fram av Region Skåne tillsammans med Danmarks Statistik och SCB, som under 2021 presenterade en ny metod för att mäta utvecklingen i antalet pendlare över Öresund. Statistiken finns att hämta i Öresundsdatabasen.

 


*

Antalet gränspendlare i Öresundsregionen 1997-2022
(Källa: Ørestat)

 

Tabell: Antal gränspendlare mellan Danmark och Sverige 1997-2022

Pendlare från Skåne till Östdanmark* Pendlare från Sverige till Östdanmark** Pendlare från Östdanmark till Skåne* Pendlare från Danmark till Skåne**
1997                     2 130              166
1998                     2 365              188
1999                     2 584              204
2000                     3 010              281
2001                     3 751              539
2002                     4 697              533
2003                     5 683              536
2004                     7 160              692
2005                     8 783              734
2006                   12 744              750
2007                   17 890              623
2008                   19 097              708
2009                   18 387              633
2010                   17 702              712
2011                   16 226              827
2012                   15 125              923
2013                   14 493           1 016
2014                   14 356           1 021
2015                   14 045 16 639           1 137
2016 15 928
2017 15 646
2018 15 789
2019 16 142 1 008
2020 15 076 978
2021
15 844 1 070
2022 17 496 1 183

Källa: Region Skåne/Öresundsdatabasen. * Enligt äldre metoden för att mäta gränspendling, ** Enligt den nya metoden för att mäta gränspendling.

Fotnot: I statistiken definieras Öresundspendlare som personer som bor i Sverige och arbetar i Östdanmark eller personer som bor i Danmark och arbetar i Skåne. Sjömän har inte räknats in i antalet pendlare.

 


*

Mer om statistiken från Ørestat – fakta och trender

Vem pendlar, varifrån och vart och hur länge har de pendlat? Många svar på dessa frågor finns i Region Skånes rapport Pendling över Öresund – innan, under och efter pandemin och Danmarks Statistiks rapport Hvem pendler fra Sverige til Danmark?, båda utgivna under 2023. De bygger på pendlingsstatistik fram till och med 2021.

Flest Öresundspendlare arbetar i Köpenhamn

Köpenhamn är den största arbetskommunen bland inpendlarna från Sverige – 44 procent av de svenskboende Öresundspendlarna arbetar där. Därefter kommer Tårnby kommun där 15 procent av pendlarna jobbar och Helsingør som sysselsätter fyra procent av gränsarbetarna. I Tårnby ligger exempelvis Köpenhamns flygplats, och flygande personal utgör den största enskilda gruppen bland pendlarna.

Malmö har flest Öresundspendlare

Fyra procent av Malmös befolkning arbetar i ett annat nordiskt land, visar statistik från SCB för år 2020. Av dessa arbetar troligen de allra flesta i Danmark. Det innebär att Malmö stad är den skånska kommun som har störst andel Öresundspendlare. Därefter följer Vellinge med 3,7 procent, Örkelljunga med 2,2 procent och Svedala med 2,0 procent invånare som arbetar i ett annat nordiskt land.

5 800 danska arbetsplatser har Öresundspendlare anställda

Totalt har 5 800 danska arbetsplatser minst en anställd som bor i Sverige och av dessa ligger 5 300 i Region Hovedstaden. Det innebär att åtta procent av huvudstadsregionens arbetsplatser har anställt svenskboende och totalt utgör Öresundspendlarna 1,5 procent av regionens arbetskraft.

14 danska arbetsplatser har anställt över 100 gränsarbetare

I genomsnitt arbetar tre svenskboende på de danska arbetsplatser som har anställt Öresundspendlare, men på 14 arbetsplatser arbetar (vardera) över 100 gränsarbetare som bor i Sverige. Vilka detta är framgår inte av rapporten, men enligt Øresundsinstituttets tidigare research ingår bland andra Novo Nordisk, Nordea och Ferring i denna grupp.

Andelen höginkomsttagare ökar bland Öresundspendlarna

Mer än en fjärdedel av Öresundspendlarna tjänar över 800 000 svenska kronor om året. Det gäller både dem som pendlar till Danmark och till Sverige. Cirka 45 procent tjänar över 600 000 svenska kronor om året, medan knappt 30 procent tjänar under 400 000 svenska kronor om året.

Sedan 2015 har andelen med högre inkomster ökat stadigt, vilket delvis kan förklaras med att den danska kronan ökat i värde mot den svenska.

Gränsarbetarna har högre medianlön än genomsnittet

Medianlönen låg elva danska kronor högre i timmen för Öresundspendlare med jobb i Region Hovedstaden under andra kvartalet 2022 jämfört med kollegorna som bodde i Danmark: 268 jämfört med 257 danska kronor.

Det beror på att gränspendlarna som bor i Sverige är överrepresenterade bland höginkomsttagarna i Region Hovedstaden, men något underrepresenterade bland medelinkomsttagarna. Bland den grupp som tjänar minst utgör Öresundspendlarna en lika stor andel som de gör av hela arbetskraften.

En tredjedel av Öresundspendlarna har pendlat sedan 2015

Av de gränspendlare som bodde i Sverige och arbetade i Danmark under andra kvartalet i fjol hade 35 procent gjort det varje år sedan 2015, visar rapporten från Danmarks Statistik. 18 procent av pendlarna under 2022 var nytillkomna och pendlade inte under 2021.

Bland de mer långvariga pendlarna utgör danska medborgare en förhållandevis större grupp än totalt sett bland Öresundspendlarna till Danmark. 46 procent av dem som pendlat från Sverige till Danmark sedan 2015 är danskar, medan danskarna utgör 37 procent av det totala antalet Öresundspendlare med bostad i Sverige och jobb i Danmark.

Många pendlare arbetar för högkvalificerade tjänsteföretag

De fyra branscher som Öresundspendlarna oftast arbetar inom är i tur och ordning: företagstjänster (där bland annat läkemedels- och it-bolag ingår), transport och magasinering, handel samt vård och omsorg. Medan antalet pendlare inom de flesta branscher ökat något jämfört med före pandemin är det dock färre som numera arbetar inom transport och magasinering samt företagstjänster, bland annat beroende på en minskning av antalet anställda vid Köpenhamns flygplats i Kastrup under pandemin och även därefter.

Färre unga pendlar över Öresund

Jämfört med åren före finanskrisen har andelen Öresundspendlare på under 25 år minskat med mer än två tredjedelar, samtidigt som andelen äldre ökat.

Fler män än kvinnor pendlar

Ända sedan innan Öresundsbron byggdes har fler män än kvinnor pendlat över Öresund. Störst andel kvinnor pendlade under åren kring 2008-2010, då de utgjorde 41 procent av alla pendlare. Sedan dess har andelen kvinnor minskat långsamt och ligger nu på 37 procent medan männen utgör 63 procent.

En delförklaring till minskningen av andelen kvinnliga pendlare kan vara att gruppen pendlare som arbetar inom vård och omsorg har sjunkit något över tid.

 

Kartan visar antalet Öresundspendlare på arbetsplatser i Östdanmark. Varje ruta utgör cirka 2,2×2,2 kilometer. Grafik: Danmarks statistik, källa: särutdrag ur Øresundsstatistikken

 

 


*

Statistik över pendlarresor

Pendlarresorna är i stort sett tillbaka på samma nivå som före pandemin

Det finns flera andra källor för att följa utvecklingen i pendlingen över Öresund. Øresundsinstituttet har på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet tagit fram en trafikstatistik som mäter den samlade trafik över Öresund, härunder antalet pendlingsresor. Statistiken omfattar tågpendlarresor från Skånetrafikens försäljningsstatistik, pendlarresor med Öresundslinjen, rederiet som driver färjorna mellan Helsingborg-Helsingör samt bilpendlarresor via Öresundsbron. Statistiken finns i rapporten Øresundsindex/Trafik och de senaste helårssiffrorna visar att pendlarresorna över sundet ökade med elva procent förra året och närmar sig på årsbasis den förpandemiska nivån. Läs rapporten här.

 

 


*

Statistik över svenska medborgare som pendlar till Östdanmark
(Källa: STAR)

Antalet svenska gränspendlare till Danmark ökade stort under 2022 – fortsatt ökning i lägre takt under 2023

Antalet svenska medborgare som arbetar i Östdanmark (utan att bo där) ökade med hela 17 procent under 2022. Under 2023 fortsatte antalet att öka med sex procent, till totalt 13 451. Det utgör det högsta antalet sedan 2010, då 13 799 svenskar arbetade på andra sidan Öresund. Det visar statistik från Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Statistik från Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) redogör för antalet svenska medborgare som arbetar, men inte är bosatta i Danmark. Statistiken baseras på löneinkomst och påverkas därför inte heller av hur många som arbetar hemifrån, så som trafikpendlingssiffrorna gör. Men samtidigt säger statistiken inte heller något om hur många som rent faktiskt pendlar till sitt jobb på andra sidan Öresund. I siffrorna ingår dessutom enbart svenska medborgare och därför omfattas inte danskar eller personer med annat medborgarskap som bor i Sverige och arbetar i Danmark.

Antalet svenska pendlare på den danska sidan Öresund var som högst 2008 och minskade med nio procent 2009, vilket kan förklaras av finanskrisen. Under alla efterföljande år fram till 2019 blev de svenska pendlarna färre. Först under 2018 stabiliserades antalet och under 2019 ökade antalet lite, med en procent. Under coronakrisens första år 2020 föll pendlingen återigen, men det var inte lika många svenska gränspendlare som förlorade sitt jobb som under finanskrisen, utan många hade möjlighet att behålla sitt jobb och arbeta hemifrån. Redan 2021 ökade pendlingen igen, för att alltså ta rejäl fart under 2022 då pandemin var över.

Tabell: Antal svenska medborgare med löneinkomst i Region Huvudstaden och Region Själland (som ej är bosatta i landet) 2008-2023

Svenska gränspendlare till Danmark Årlig förändring
2008 16 553
2009 15 039 -9%
2010 13 799 -8%
2011* 13 182
2012 12 292 -7%
2013 11 689 -5%
2014 11 530 -1%
2015 11 265 -2%
2016 10 808 -3%
2017 10 796 -1%
2018 10 782 0%
2019 10 955 2%
2020 10 491 -4%
2021 10 825 3%
2022
12 687 17%
2023
13 451
6 %

Källa: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), jobindsats.dk,  som baserar statistiken på information från Udlændingeregisteret, EstherH, CPR-registeret, CVR-registeret, Indkomstregisteret.
* Utländska arbetstagare och egenföretagare som är registrerade i ”registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT)” ingår i mätningen från 1 januari 2011 och därmed ska jämförelser av nivåerna före och efter 2011 göras med försiktighet.

 


*

Faktorer som påverkar pendlingen

Tillgänglighet, valutaskillnad, skillnad i bostadspriser samt utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden är viktiga faktorer.

Hur stor pendlingen över sundet är beror på flera olika faktorer. Tillgänglighet är den tydligaste av dessa, vilket går att se då antalet pendlare var på väldigt låga nivåer innan Öresundsbrons öppnande, medan de vid toppen 2008 hade mångdubblats, och totalt 25 689 personer pendlade. Därefter påverkade först finanskrisen, därefter id- och gränskontrollerna och sedan coronapandemin pendlingen.

Valutaskillnad, skillnad i bostadspriser samt utbud och efterfrågan på arbetsmarknadens båda sidor är också viktiga faktorer för pendlingen. En del av pendlarna är danskar som har flyttat till Skåne, men som har behållit sitt jobb i Danmark. Det var extra populärt att flytta till Skåne omkring år 2006 och 2007, då bostadspriserna skiljde sig markant innan den danska bostadsbubblan sprack. Under samma år var behovet av arbetskraft också som störst i Danmark, och efterfrågan var därmed stor på svenska medarbetare. Då arbetslösheten steg med finanskrisen föll också antalet gränspendlare. Idag råder det brist på arbetskraft inom ungefär samma branscher på svensk och dansk sida. Ytterligare en faktor som påverkar pendlingen, utöver vanlig löneskillnad mellan länderna, är skillnaden mellan valutakurserna. När skillnaden växer så stiger den faktiska löneskillnaden mellan länderna, vilket kan öka incitamenten för att ta ett jobb på den sidan sundet där värdet på lönen ökat.

 


*

Om den använda statistiken

Örestat/Öresundsdatabasen offentliggjorde fram till år 2015 den officiella statistiken för antalet pendlare över Öresund. Statistiken utarbetades genom en sammankoppling av den danska registerbaserade arbetskraftsstatistiken (RAS) och den motsvarande svenska registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). RAS och RAMS mäter befolkningens tillknytning till arbetsmarknaden under november. Statistiken följer, i största möjliga utsträckning, ILOs riktningslinjer för klassifikation av befolkningens tillknytning till arbetsmarknaden (ICSE). Statistiken avser endast anställda löntagare, vilket innebär att enskilda näringsidkare och medhjälpande makar inte ingår. Det bedöms dock inte ha någon större påverkan på Öresundspendlingen då en enskild näringsidkare oftast har sitt företag i bosättningslandet, och resor över Öresund kommer då vara tjänsteresor snarare än pendlingsresor mellan bostad och arbetsplats.

Örestat offentliggjorde både statistik för antalet pendlare och övriga inkomsttagare. Pendlare är personer som bor på ena sidan av Öresund och har sin huvudsakliga sysselsättning på den andra sidan. Inkomsttagare är personer som har ett extrajobb, eller som under året har haft intäkter i det andra landet.

Eftersom danska dataskyddsregler inte stämde överens med den svenska offentlighetsprincipen upphörde utväxling av mikrodata över gränsen och under åren 2016-2021 fanns det ingen officiell statistik för gränspendlings mellan Danmark och Sverige. Under 2021-2022 har Region Skåne tillsammans Danmarks Statistik och SCB arbetat på att ta fram en ny metod för att mäta utvecklingen i antalet pendlare över Öresund. Den nya statistiken omfattar pendlare från hela Sverige till Östdanmark för perioden 2015 -2020 och pendlare från hela Danmark till Skåne och Halland. Den bygger på en annan metod som inte tar utgångspunkt mikrodata utan använder nationell registerdata. Sysselsatta som är bosatta i utlandet identifieras och därefter samkörs flera olika adress- och nationalitetsregister för att hitta bosatta i Sverige respektive Danmark. Arbetet försvåras av att många arbetsgivare inte lämnar fullständiga adressuppgifter till skattemyndigheterna i respektive land. Pendlingen från Sverige till Danmark år 2015 är runt 2 600 personer högre enligt den nya metoden än enligt den äldre metoden. Skillnaden i nivå beror enligt Region Skåne på att värdena i den gamla statistiken från 1997-2015 endast omfattar pendling från Skåne, medan statistiken i den nya serien omfattar pendling från hela Sverige.

Statistiken kommer att finnas tillgänglig i den nya uppdaterade Öresundsdatabasen.

Statistiken från Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), jobindsats.dk, baseras på information från Udlændingeregisteret, EstherH, CPR-registeret, CVR-registeret, Indkomstregisteret. Statistiken omfattar enbart svenska medborgare med löneinkomst i Danmark – arbetstagare och egenföretagare som är registrerade i  “registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT)” ingår i mätningen från 1 januari 2011 och därmed ska jämförelser av nivåerna före och efter 2011 göras med försiktighet.

Statistiken för pendlarresor har tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet inom arbetet med Øresundsindex. Genom samarbete med trafikoperatörerna Skånetrafiken, DSB, Forsea og Trafikverket har det tagits fram trafikstatistik som mäter den samlade trafik över Öresund, härunder antalet pendlingsresor (enkeltresor). Statistiken omfattar tågpendlarresor från Skånetrafikens försäljningsstatistik, pendlarresor med Forsea, rederiet som driver färjorna mellan Helsingborg-Helsingör samt bilpendlarresor via Öresundsbron. Denna statistik presenteras i Øresundsindex/Trafik kvartalsvist.

 


 

 

Nedanstående fakta är under uppdatering.


Statistik enligt den äldre metoden för att mäta gränspendling

 

Gränspendlare och övriga gränsöverskridande inkomsttagare efter riktning, 1997 – 2015 (officiell statistik enligt den äldre metoden):

 

Gränspendlare och övriga gränsöverskridande inkomsttagare 1997 – 2015 (officiell statistik enligt den äldre metoden):

Pendlare Övriga inkomsttagare Totalt
1997 2296 775 3071
1998 2553 996 3549
1999 2788 1150 3938
2000 3291 1384 4675
2001 4290 1672 5962
2002 5230 1785 7015
2003 6219 1906 8125
2004 7852 1978 9830
2005 9517 2375 11892
2006 13494 3368 16862
2007 18513 4564 23077
2008 19805 5884 25689
2009 19020 5411 24431
2010 18414 4849 23263
2011 17053 4725 21778
2012 16048 4239 20287
2013 15509 3839 19348
2014 15377 3649 19026
2015 15182 3400 18582

Källa: Örestat

 

 


Främst unga som slutat pendla efter finanskrisen
Under rekordåret 2008 hade 25 689 personer någon form av inkomst på motsatt sida sundet, av dessa var 9 728 under 30 år gamla. År 2015 hade det totala antalet personer med inkomst på andra sidan sundet minskat med drygt 7000 personer, och över 6000 av dessa tillhörde gruppen mellan 16–29 år. De unga är således de som stått för den största minskningen i gränspendlingen under de senaste tio åren.

I statistiken mäts dels gränspendlare, men också övriga inkomsttagare, det vill säga personer som inte permanent pendlar över sundet, utan har haft en inkomst under en del av året. Av dessa är unga en stor del, men även här har andelen minskat sedan rekordåren. Under det sena 00-talet utgjorde gruppen 16–29 knappt hälften av de i kategorin övriga inkomsttagare, medan andelen unga i denna kategori hade minskat till ca en tredjedel under 2014 och 2015.

Gränspendlare och övriga inkomsttagare efter ålder:

 

16–29 år 30– år
1997 786 2285
1998 983 2566
1999 1177 2761
2000 1458 3217
2001 1839 4123
2002 2318 4697
2003 2685 5440
2004 3622 6208
2005 4466 7426
2006 6262 10600
2007 9005 14072
2008 9724 15965
2009 8170 16261
2010 7044 16219
2011 5938 15840
2012 5057 15230
2013 4190 15158
2014 4022 15004
2015 3672 14910

Källa: Örestat