Interregprojekt

Greater Copenhagen Life Science analysis initiative

Greater Copenhagen Life Science analysis initiative är ett EU-projekt med syfte att öka kunskapen om regionens life science-kluster. Bland annat är efterfrågan på arbetskraft och framtida kompetensbehov inom branschen i fokus. Inom ramen för projektet kommer Øresundsinstituttet bland annat att genomföra ett större researcharbete med fokus på att kartlägga life science-företagen i Greater Copenhagen-regionen. Arbetet ska mynna ut i ett antal skriftliga rapporter som utgör underlag för det kompetensråd som bildas inom ramen för projektet samt till press- och informationskampanjer med förväntan om att skapa ett medialt intresse för branschens betydelse och bidrag till svensk och dansk ekonomi.

Projektet har beviljats medel från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och löper fram till 30 juni 2022. Lead partner för projektet är Medicon Valley Alliance och partner är Øresundsinstituttet. Region Skåne och Region Sjælland bidrar med finansiering.

Klicka här för att läsa en informationsbroschyr om projektet

Rapporter
Life Science in Skåne

Den första rapporten i projektet publicerades i november 2020 och är en kartläggning av life science-bolagen i Skåne. 426 life science-företag har identifierats i Skåne med 7 500 anställda. Sedan 2015 har dessa företag vuxit med omkring 1 500 anställda, vilket visar, att sysselsättningen i life science-företagen i Skåne har ökat med omkring 25 procent på fem år.

Rapporten presenterades vid ett digitalt event på Malmö Rådhus som, liksom rapporten, nås via följande länk:

Klicka här för läsa rapporten ‘Life Science in Skåne’ och se sändningen

 


Life Science Across the Øresund

Den andra rapporten i projektet publicerades i juni 2021 och visar att kontakterna över Öresund är omfattande med arbetspendlare, forskning, företagsetableringar och investeringar. Men 21 år efter invigningen av Öresundsbron bygger stora delar av samarbetet fortfarande på personliga kontakter och EU-projekt medan de nationella strukturerna till exempel försvårar samarbeten mellan universiteten i Danmark och Sverige. Det framgår av de 53 intervjuer som genomförts i den största studien som någonsin gjorts av det gränsregionala samarbetet inom Medicon Valley.

Rapporten presenterades vid ett digitalt event på Hub1 i Ørestad som, liksom rapporten, nås via följande länk:

Klicka här för att läsa rapporten ‘Life Science Across the Øresund’ och se sändningen

 


State of Medicon Valley 2021 – special theme: The Beacons of Medicon Valley

Den tredje rapporten i projektet publicerades i november 2021 och fokuserar på life science-industrins fyrtornsbolag i Öresundsregionen. De flesta större life science-bolagen i Öresundsregionen har ökat i antalet anställda under de senaste fem åren. Runt 4 000 nya jobb har regionalt skapats i dessa företag, enligt siffror som tagits fram av Øresundsinstituttet. Många av fyrtornsbolagen inom life science förväntar att de behöver anställa fler medarbetare i regionen under de kommande åren. I intervjuer till rapporten tar företrädare för bland annat Novo Nordisk och Lundbeck upp en oroa för att konkurrensen om arbetskraften ökar.

Rapporten presenterades vid Medicon Valley Alliances årsmöte på Clarion Hotel på Köpenhamns flygplats den 8 november 2021.

Klicka här för att läsa rapporten ‘State of Medicon Valley 2021 – special theme: The Beacons of Medicon Valley’

 


Expertise Demands and -Mathcing – higher education and the life science industry’s needs in Skåne

Den fjärde rapporten i projektet publicerades i februari 2022 och visar att omkring 8 500 studenter är tillknutna en life science-utbildning i Skåne. Samtidigt är cirka 120 utbildningar i Skåne helt eller delvis riktade mot life science-branschen. Å ena sidan blir den skånska life science-industrins behov av arbetskraft till stor del tillgodosett av de regionala utbildningarna. Å andra sidan finns det kompetensbrist och kompetensbehov med fokus på STEM-ämnena (Science, Technology, Engineering og Mathematics) samt en brist på medarbetare med kompetens inom regulatoriska och kommersiella områden. Det uppger flera branschaktörer.

Rapporten blev den 15 februari 2022 presenterad för Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS), som jobbar för att förbättra villkoren för forskning och innovation i Skåne genom ett samspel mellan den offentliga sektorn, akademin och näringslivet.

Klicka här för att läsa rapporten ‘Expertise Demands and -Mathcing – higher education and the life science industry’s needs in Skåne’

 


Life Science in Eastern Denmark – the Danish Part of Medicon Valley

Den femte rapporten i projektet publicerades i maj 2022 och är en kartläggning av life science-bolagen i östra Danmark. Cirka 700 life science-företag har identifierats i östra Danmark med 58 000 anställda. Sedan 2017 har dessa företag vuxit med omkring 10 500 anställda, vilket visar, att sysselsättningen i life science-företagen i östra Danmark har ökat med omkring 22 procent på fem år. Optimismen är stor i branschen och investeringar i nya fabriker, forskningsanläggningar och byggnader planeras för mer än 45 miljarder danska kronor i östra Danmark, vilket förväntas skapa ytterligare 4 000 arbetstillfällen. 18 djupintervjuer med yrkesverksamma inom branschen visar att de har en stark framtidstro, men att det behövs ännu mer STEM-kompetens om den positiva utvecklingen inom branschen ska fortsätta. Företagen uttrycker oro över kompetensförsörjningen i östra Danmark och är beroende av arbetskraft från utlandet – särskilt inom IT och digitalisering.

Rapporten presenterades vid ett evenemang på Börsen på Dansk Erhverv i Köpenhamn den 30 maj 2022.

Klicka här för att läsa rapporten ‘Life Science in Eastern Denmark – the Danish Part of Medicon Valley’

 

 

 

För mer information:

Johan Wessman
Övergripande projektansvarig, Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Jenny Andersson
Projektledare för analysarbetet
jenny.andersson@oresundsinstituttet.org

 

Greater Copenhagen Life Science analysis initiative – English project description

The primary objective of the GCLSA-project developed and managed jointly by the Danish-Swedish organizations Øresundsinstituttet and Medicon Valley Alliance is to 1) analyze and increase knowledge about the need and demand for competencies and skills and 2) support the development of the integrated labor market in the Danish-Swedish life science cluster, Medicon Valley. Furthermore, the project will establish a bi-national forum which can push this agenda on an ongoing basis thereby addressing an issue of crucial importance for growth and employment on both the Danish and the Swedish side of the Greater Copenhagen region.

Targeting national, regional and local Danish and Swedish policy makers and key opinion leaders from industry and academia, the analysis work and the deliberations of the established Competencies and Skills Forum aim to provide a more qualified point of departure for developing initiatives which

  • increase awareness of the supply and demand of labor in the regional life science cluster and facilitate mobility on the bi-national regional life science labor market
  • optimize relevant life science educations in Sweden and Denmark including a more coherent approach to the prioritization and distribution of resources for R&D and educational institutions specifically addressing the needs of the life science industry
  • highlight the scientific, commercial and societal strongholds of the Medicon Valley region and market the general attractiveness of the region as a first-class destination for both talent and business.
  • Investigate which factors are decisive when life science companies in the region successfully develop and expand
  • provide national and regional stakeholders working with labor market life science related issues a common statistic point of departure and methodology
  • Help to eliminate obstacles to the free movement of labor (commuting) between Sweden and Denmark

In sum, the analysis work provided, and the forum established will not only help Medicon Valley prosper and grow scientifically, but also help finetune and fuel the growth engine created by public and private stakeholders during the last 20 years, which has helped Medicon Valley to firmly establish itself as the leading and most dynamic and vibrant life science cluster of the Nordics.

 

Fördomsfönster Öresund 

Fördomsfönster Öresund er et EU Interreg-projekt, som skal hjælpe danske virksomheder med at rekruttere personer med international baggrund fra Malmø. I projektet findes en bred kandidatbase som kan matche alle sektorer og professionsniveauer og virksomhederne såvel som kandidaterne får hjælp af organisationen MINE og Forening Norden.

Lunds universitet studerer sideløbende, hvordan vi kan forstå attitudeforskelle mellem det danske og svenske arbejdsmarked, med fokus på etnisk mangfoldighed på arbejdspladsen. Øresundsinstituttets rolle er at tilføre øresundsregionalt perspektiv og kundskab samt att tillsammans med MINE och Lunds universitet göra en metodhandbok för företag utifrån intervjuer med både arbetsgivare och arbetssökande på både sidor Öresund.

Læs mere om projektet her https://www.fordomsfonster.org

 

Fördomsfönster Öresund – English project description:

Finding loopholes on the labor market between Denmark and Sweden!

Fördomsfönster Öresund is a project that aims to increase commuting between Malmö and the Greater Copenhagen area by exploring the hidden opportunities that may arise from national, cultural, linguistic and social differences between neighboring countries, cities and peoples.

The project is a collaboration between four organizations from different spheres of society, each bringing unique experiences and expertise towards the common goal.

The project is co-financed by Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, a part of the European Regional Development Fund.

MINE is the lead partner of the Interreg project Fördomsfönster Öresund. Together with Föreningen Norden, Öresundsinstitutet and Lund University we will aim for reaching the project’s main goal: to increase commuting in Greater Copenhagen and value the economic and social benefits of close collaboration with neighbouring countries.

To reach this goal we will investigate if there are any differences in attitudes on the Swedish and Danish labour market regarding inclusion and diversity, by helping Danish companies to find competence in Sweden, only 30 minutes commute away, with a foreign background.

The companies who are participating will accordingly get help with their recruitment for free and find a totally new network of candidates to search in. Our candidates are from all different sectors and educational level.

For employers the project offers free recruitment and a possibility to find new competences, improve your employer branding and good will.

Learn more about the project and its partners here → https://www.fordomsfonster.org/info-employers

 

För mer information:
Thea Wiborg
Projektledare för Øresundsinstituttets del
thea.wiborg@oresundsinstituttet.org