Ny rapport: Life science-företag i Skåne har skapat cirka 1 500 nya lokala life science-jobb sedan 2015 – fler arbetar i Malmö än i Lund

7 500 personer arbetar i Skånes life science-bransch. I en ny kartläggning genomförd av Øresundsinstituttet och Medicon Valley Alliance inom ramen för Interregprojektet Greater Copenhagen Life Science analysis initiative har 426 life science-företag identifierats i Skåne. Sedan 2015 har dessa företag vuxit med omkring 1 500 anställda, vilket visar, att sysselsättningen i life science-företagen i Skåne har ökat med omkring 25 procent på fem år. Dessutom har 92 nystartade företag sett dagens ljus sedan 2015. Majoriteten av dessa är knutna till Lunds universitet eller någon av regionens science parks. Malmö har vuxit förbi Lund som Skånes största life science-stad.

Klicka här för att läsa rapporten

Se præsentation af rapporten 18 november fra Malmö Rådhus på Facebook eller YouTube.

Analysen visar hur skånsk life science efter två årtionden med flera stora neddragningar i Malmö, Lund och Helsingborg har kommit in i en ny tillväxtfas. Under de senaste fem år har flera företag ökat antalet anställda, medan en rad nya företag har startats. Den största delbranschen inom skånsk life science är medicinteknik, vilket också var fallet 2015.

Kartläggningen visar också att strukturen inom branschen skiljer sig åt i olika delar av Skåne. I Malmö, den kommun som sysselsätter flest life science-anställda, är huvudkontor, nationella kontor och produktion viktiga arbetsgivare, medan Lund domineras av forskning och småföretag. Skånes största life science-arbetsgivare, McNeil AB, finns i Helsingborg, men 6 av de 10 största skånska life science-företagen ligger i Malmö.

Life science-branschen i Skåne växer inte bara sett till antalet anställda, utan också genom nya typer av verksamheter. ICT/Healthtech-företag verkar inom gränslandet mellan life science och teknik, och foodtechföretag arbetar på liknande sätt i skärningspunkten mellan life science- och livsmedelsindustrin. De branschglidande företagen sysselsätter omkring 800 personer i Skåne, vilket innebär att strax över var tionde anställd i Skånes life science-bransch arbetar inom dessa nya branscher.

Omkring hälften av de tillfrågade företagen anger i en enkät, att de har svårt att rekrytera kompetens inom STEM-utbildningar samt inom försäljning och marknadsföring.

Highlights ur rapporten:

1 500 nya jobb i Skåne
De 426 identifierade life science-företagen i Skåne har på fem år skapat 1 500 nya jobb i regionen. Omkring 7 500 är anställda i de kartlagda life science-företagen i Skåne. Det er en stigning i sysselsättningen med cirka 25 procent jämfört med 2015, då omkring 6 000 personer sysselsattes i de undersökta life science-företagen. Sysselsättningstillväxten har skett i hela Skåne och i alla identifierade delbranscher: pharma, bioteknik, medicinteknik, CRO/CMO, ICT/Healthtech och foodtech.
Malmö har vuxit om Lund
Malmö har sedan 2015 vuxit om Lund och är idag den största life science-staden i Skåne räknat i antal anställda. Stadens life science-företag har omkring 2 700 medarbetare i staden. 80 procent av de kartlagda life science-företagen i Skåne ligger i någon av de två städerna.
Vartannat företag finns i en forskarpark
Av de 426 identifierade life science-företagen i Skåne ligger omkring hälften i forskarparkerna Medeon, Ideon, Medicon Village eller är knutna till inkubatorn SmiLe. Lund er med 225 kartlagda företag den kommun i Skåne med flest life science-företag.
Fyra av fem bolag har inte minskat på personal under coronapandemin
I en enkät som genomfördes under våren med 125 tillfrågade företag uppgav svarar omkring 80 procent av bolagen, at de hittills har kommit igenom coronapandemin utan att ha behövt minska personalstyrkan. En mindre grupp bestående av 12 bolag uppger i enkäten, att de redan har, eller förväntas att, säga upp personal på grund av pandemin. 60 procent av de tillfrågade företagen säger samtidigt, att de väntas anställa mer personal under det kommande året.
92 nya företag sedan 2015
Sedan 2015 har 92 nya life science-företag skapats i Skåne – 70 procent av de nystartade företagen ligger i Lund. Totalt arbetar omkring 200 personer i de nya start up-företagen.
Medicinteknik vanligare än bioteknik och läkemedel
Medicinteknik är precis som 2015 den största delbranschen i Skåne. De identifierade företagen inom medicinteknik sysselsätter cirka 3 200 personer i Skåne. Det är en ökning med omkring 14 procent sedan 2015. Hälften av de tio största life science-företagen i Skåne arbetar inom medicinteknik.
73 skånska bolag noterade
Av de 426 life science-företagen i Skåne har 73 stycken – motsvarande 17 procent – sina aktier noterade på en börs eller handelsplats i Sverige. Majoriteten av de noterade företagen verkar inom bioteknik och medicinteknik och ligger i Lund. 11 danska life science-företag har sedan 2014 noterats i Sverige.
Flest arbetar i företag med fler än 50 anställda
Två tredjedelar av alla sysselsatta inom skånsk life science arbetar i företag med fler än 50 anställda, men fördelningen varierar inom Skåne. I Malmö arbetar 3 av 4 i mellanstora och stora företag med över 50 anställda. I Lund arbetar hälften i mikro- och småföretag. I nordvästra Skåne arbetar över hälften av de anställda i stora företag med över 250 anställda. I övriga Skåne arbetar omkring 2 av 3 personer i mellanstora eller stora företag med över 50 anställda.
Var tionde anställd arbetar i nya branscher
3 av 4 kartlagda life science-företag i Skåne tillhör delbranscherna pharma, bioteknik, medicinteknik eller CRO/CMO-konsulter. Den återstående fjärdedelen består av 118 företag i en branschglidning mellan life science och andra branscher – främst ICT/Healthtech och livsmedelsindustrin. Företagen ligger huvudsakligen i Malmö eller Lund och sysselsätter omkring 800 personer – vilket motsvarar omkring var tionde medarbetare inom skånsk life science.
Vartannat företag har svårt att hitta rätt kompetens
52 procent av omkring 70 tillfrågade företag uppger i en enkät, att de inte tycker sig ha svårt att finna rätt kompetens, medan 48 procent upplever utmaningar. De kompetenser som är svårast att rekrytera är de inom STEM-utbildningar, regulatory affairs, försäljning och marknadsföring. Det är samtidigt några av de områden där flest företag uppger sig ha behov av att rekrytera.

Citat:

– Life science klustret är viktigt för skånskt näringsliv och skånsk arbetsmarknad men även ur ett dansk-svenskt perspektiv, där det utgör en del av Medicon Valley som är Skandinaviens största kluster inom området. Det är intressant att notera att vi ser danskt riskkapital i Skåne och att 20 av de skånska bolagen har en dansk vd. Rapporten visar att branschen har en god utveckling i alla de stora skånska städerna, säger Johan Wessman, vd för Øresundsinstituttet.– Life science sektorn i Skåne är på frammarsch med växande forskarparker, ökat antal anställda och många nybildade bolag. Närheten till Köpenhamn och samarbetet över sundet är viktigt för att säkra en fortsatt positiv utveckling, inte minst när det gäller utbytet av arbetskraft och internationell marknadsföring av Medicon Valley som kluster, säger Petter Hartman, vd för Medicon Valley Alliance (MVA).

GREATER COPENHAGEN LIFE SCIENCE ANALYSIS INITIATIVE is an EU-project aimed at increasing knowledge about the region’s life science cluster. The focus is on the demand for labourers, future expertise needs, and more. The project has received funding through the EU-programme Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak and will continue until 31 December 2021. The project’s lead partner is Medicon Valley Alliance, and the partner is Øresundsinstituttet. Region Skåne and Region Zealand are co-funding the project.

För mer information, kontakta:

Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org
Petter Hartman
vd Medicon Valley Alliance
+45 2371 5577
ph@mva.org