Ny analys av Medicon Valley: Life Science across the Øresund

Stor studie av life science-klustrets samarbete över Öresund

– tillväxt och omfattande kontakter men nationella strukturer håller emot 

Det dansk-svenska life science-klustret över Öresund, Medicon Valley, fortsätter att utvecklas. Kontakterna över Öresund är omfattande med arbetspendlare, forskning, företagsetableringar och investeringar. Men 21 år efter invigningen av Öresundsbron bygger stora delar av samarbetet fortfarande på personliga kontakter och EU-projekt medan de nationella strukturerna till exempel försvårar samarbeten mellan universiteten i Danmark och Sverige. Det framgår av de 53 intervjuer som genomförts i den största studien som någonsin gjorts av det gränsregionala samarbetet inom Medicon Valley – den engelskspråkiga rapporten ”Life Science Across the Øresund” som har tagits fram av Øresundsinstituttet inom Interregprojektet ”Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative”. Projektet drivs som ett samarbete mellan kunskapscentrat Øresundsinstituttet och nätverks- och projektorganisationen Medicon Valley Alliance med finansiering från Interreg ØKS, Region Skåne och Region Sjælland.

 

Klicka här för att läsa hela analysen

 

Se Medicon Valley Alliance och Øresundsinstituttets LIVE-sändning från den 22 juni kl 08.00 – 09.00 där vi presenterade den nya analysen ”Life Science Across The Øresund” med efterföljande debatt om samarbetet och utvecklingen för life science-klustret i Öresundsregionen/Medicon Valley.

 


HIGHLIGHTS FRÅN RAPPORTEN

50 000 anställda i life science-företagen i Medicon Valley

Det dansk-svenska life science-klustret över Öresund, Medicon Valley, är störst i Norden med omkring 50 000 anställda hos företagen i Öresundsregionen. Såväl under finanskrisen som nu under coronapandemin har life science-klustret fortsatt att utvecklas och har en stor betydelse för arbetsmarknaden och den ekonomiska tillväxten i såväl Danmark som Sverige och inom Medicon Valley/Öresundsregionen /Greater Copenhagen.

Fler än 900 gränspendlare hos företagen i Medicon Valley

Arbetskraften i life science-klustret Medicon Valley rör sig fram och tillbaka över Öresund. Fler än 900 gränspendlare har sammantaget identifierats inom life science-företagen i Öresundsregionen. Minst 800 pendlar från Skåne för att arbeta i life science-företag på Själland. Minst 100 pendlare från Själland som arbetar i life science-företagen i Skåne har identifierats. Det är resultatet från en företagskartläggning som Øresundsinstituttet har gjort 2020-2021. Ofta handlar det om högutbildad arbetskraft som är verksam över Öresund. Novo Nordisk är det företag i Medicon Valley som har flest gränspendlare med 200 anställda från Sverige som korsar Öresund för att arbeta hos företaget i Danmark.­­ Även Ferring Pharmaceuticals och LEO Pharma  har många gränspendlare anställda.

Fler än 20 danska vd:ar inom skånsk life science

Flera skånska life science-företag har anställt en dansk vd och därmed dragit nytta av den erfarna arbetskraft som skolats i de stora danska life science-företagen. Det innebär att de danska storföretagen fungerar som så kallade ankarföretag för de skånska life science-företagen.
Läs mer om gränspendling och arbetsmarknad i branschen på s 13.

Coronapandemin ger skatteproblem för gränspendlare

Mer hemarbete på grund av coronapandemin gör det svårare för gränspendlare – både i och utanför life science-branschen – att leva upp till kravet om att arbeta minst hälften av arbetstiden i arbetslandet. Det ger extra administration och omkostnader för företagen och kan även ge en skattesmäll för pendlare till Sverige. Läs mer på s 16.

Fler utländska VD:ar på Själland än i Skåne
Skåne: Var fjärde vd kommer från ett annat land än Sverige hos börsnoterade life science-företag med huvudkontor i Skåne eller med en stor produktionsanläggning i Skåne.
Region Hovedstaden: Var tredje vd kommer var tredje vd från ett annat land än Danmark i life science-företagen som har huvudkontor och är börsnoterade i Region Hovedstaden. Sett till hela Danmark kommer 4 vd av 10 från ett annat land än Danmark.
Det innebär att de danska life science-företagen oftare har en utländsk vd än de skånska företagen har. Börsnoterade större danska företag som Novozymes, H. Lundbeck, Zealand Pharma, Orphazyme och Ambu har till exempel rekryterat nya toppchefer från utlandet under de senaste fem åren. Skillnaden i internationalisering mellan Själland och Skåne hänger bland annat ihop med företagens storlek, utvecklingsstadie och kapitalbehov, enligt rekryteringsexperter. Läs mer på s 27.

Framstående forskning i regionen

Tre framstående forskningsområden i Medicon Valley med kopplingar över Öresund är cancer, diabetes och reproduktion. Inom alla tre bedrivs det forskning i världsklass och det finns flera kopplingar över sundet.
Inom cancerforskningen finns runt 600 forskare enbart inom regionerna, därutöver bedrivs omfattande forskning på universiteten, i industrin samt på Danmarks nationella cancerfond Kræftens Bekæmpelses forskningsinstitut i Köpenhamn. Inom cancerforskningen är det relativt vanligt att forskare och forskargrupper samarbetar över sundet, men fler strukturella samarbeten efterlyses av forskarna.
Diabetesforskningen har en historiskt stark koppling till Öresundsregionen då det var i Köpenhamn som förlagan till dagens Novo Nordisk bildades 1923 och som idag svarar för hälften av världens produktion av insulin och som utvecklat nya läkemedel för behandlinga av diabetes. Idag finns forskningscenter på båda sidor av Öresund som samlar diabetesforskningen och flera av de största aktörerna har gått samman i Interreg-samarbetet DiaUnion.
Reproduktionsforskningen inom Öresundsregionen har också varit traditionellt stark och länge haft ett stort utbyte över sundet inom Interreg-projektet ReproUnion 2.0 och dess tidigare upplagor. Idag är en världsunik biobank under uppbyggnad där målet är att över 5 000 par från både Danmark och Sverige ska ingå och därmed lösa frågan om ofrivillig barnlöshet. Läs mer på sidorna 46-89.

Potential för mer forskningssamarbete över Öresund – strukturer hindrar
”Det är jätteenkelt att samarbeta, det är bara jätteroligt om danska och svenska läkare och forskare möts tillsammans i ett projekt för att dela data och jobba tillsammans – det har aldrig varit ett problem utan bara kul. De hinder som finns för samarbetet är mycket mer strukturella.”

Mef Nilbert, forskningschef på Kræftens Bekæmpelse i Köpenhamn. Läs mer på s. 80.

EU stor finansiär av life science-klustrets samarbete över Öresund
Mellan 2015-2022 har EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak beviljat knappt 47 miljoner euro till gemensamma dansk-svenska utvecklingsprojekt inom life science. 18 life science-projekt har fått stöd under perioden varav 10 av projekten fortsatt är aktiva, t.ex. DiaUnion. Läs mer på s 91.

Sagt om Öresundssamarbete
”Vi har ett historiskt samarbete i Öresundsregionen och det ska vi helt klart fortsätta. Det har vi både på företagssidan och på universitetssidan. Jag tycker att vi ska bjuda in varandra åt båda håll och säga: det som vi kan göra bättre tillsammans över Öresund, det ska vi genomföra.”

Kim Kjøller, styrelseordförande i klusterorganisationen Danish Life Science Cluster, som bildades 2020 och representerar cirka 500 branschaktörer. Läs mer på s 106.


Dansk fond beviljar 35 miljoner euro till MAX IV
Novo Nordisk Fonden har beviljat 35 miljoner euro till supermikroskopet MicroMAX i Lund som kommer att vara klart för användning 2022. Bidraget är fondens hittills största till Sydsverige. Läs mer på s. 107.

 

Förbättrat investeringsklimat
Investeringsklimatet i Medicon Valley är på framgång menar en rad danska och svenska investeringsfonder och företag som har intervjuats under analysarbetet. Investeringsrundorna har, speciellt på den danska sidan Öresund, blivit större och oftare deltar utländska riskkapitalfonder. Flera tillfrågade life science-företag i Medicon Valley med dansk-svenskt ägarskap är eniga om att tillgången till riskkapital generellt sett är god. Branschaktörerna nämner att Novo Nordisk Fondens etablering av BioInnovation Institute i Köpenhamn 2017 har varit en väldigt viktig händelse i förhållande till tillväxtkapital i regionen, vilket också har gagnat svenska life science-bolag. Samtidigt framhåller företag i Skåne behovet av bättre tillgång till venturekapital, medan företag på den danska sidan Öresund önskar att den danska börsmarknaden hade blivit mer lukrativ liksom den svenska. Det resulterar i olika kapitalstrukturer på båda sidor sundet. Läs mer på sidorna 110-134.


Fler börsnoterade bolag i Skåne än på Själland – men de största företagen finns på den danska sidan Öresund
På båda sidor Öresund har det växt fram en lång rad nya life science-företag. Enbart i Skåne har det sedan 2015 skapats 92 nya life science-företag, varav 70 procent i Lund. Det är bakgrunden till de många börsnoterade skånska life science-företagen. På den danska sidan Öresund finns samtidigt de riktigt stora life scienceföretagen som Novo Nordisk, Lundbeck och LEO Pharma.

71 noterade life science-bolag har huvudkontor i Skåne och är listade i Stockholm med ett samlat börsvärde på 12,5 miljarder euro (3 maj 2021)
20 noterade life science-företag har huvudkontor på Själland är listade i Köpenhamn med ett samlat börsvärde på 226,6 miljarder euro (3 maj 2021)
13 danska life science-företag har sedan 2014 börsnoterats i Stockholm, varav 12 fortsatt är noterade med ett samlat börsvärde på 0,8 miljarder euro (3 maj 2021). Företagen har tillsammans sina börsintroduktioner tagit in 665 miljoner SEK i nytt kapital vilket motsvarar 65 miljoner euro.

Läs mer på sidorna 112-115.
GREATER COPENHAGEN LIFE SCIENCE ANALYSIS INITIATIVE
is an EU-project aimed at increasing knowledge about the region’s life science cluster. The focus is on the demand for labourers, future expertise needs, and more. The project has received funding through the EU-programme Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak and will continue until 30 June 2022. The project’s lead partner is Medicon Valley Alliance, and the partner is Øresundsinstituttet. Region Skåne and Region Zealand are co-funding the project.

För mer information, kontakta:
Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
Petter Hartman, vd Medicon Valley Alliance
+45 2371 5577