Ny analys: Skånsk konjunktur — ljusglimtar, oro och omställning

Bilden av den skånska konjunkturen är splittrad. Samtidigt som arbetsmarknaden fortsätter att överraska prognosmakarna, har bostadsbyggandet kraftigt bromsat in i Skåne. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet har tagit fram påuppdrag av Sparbanken Skåne. Enligt näringslivscheferna i Skånes kommuner fortsätter industrin att gå starkt, med god orderingång och stark efterfrågan — men orosmoln finns inför hösten. Bostadspriserna har under våren stigit svagt på flera håll i länet och den stora prisnedgången under fjolåret ser ut att ha planat ut. Hushållen är fortsatt pressade av hög inflation och högre räntor vilket gör att reallönerna väntas minska även i år. Samtidigt har hushållens kostnadsökningar för livsmedel, el, drivmedel och boräntor backat tillbaka något efter det senaste årets kraftiga fördyringar.

Läs analysen här

 

Pandemi, krig och ett nytt geopolitiskt läge har snabbt ändrat såväl de ekonomiska som politiska förutsättningarna i världen. Osäkerheten kring de ekonomiska utsikterna är därför genuin. Även om inflationstakten nu också ser ut att ha toppat i Sverige, kommer den höga inflationen fortsätta att försämra hushållens köpkraft i år. Riksbanken väntas höja styrräntan ytterligare, även om toppen väntas vara nådd i juni/september. Samtidigt ser fallet i bostadspriserna ut att ha stannat av under de senaste månaderna. Frågan är om det värsta snart är över eller om vi har en tuff höst framför oss? I Sverige tar byggbranschen och sällanköpsvaruhandeln mest stryk i dagsläget medan många industriföretag presenterat starka bokslut och arbetsmarknaden i bland annat Sverige och Danmark visat sig vara oväntat stabil.

I Skåne får detaljhandeln och besöksnäringen stöd av en växande ström av danska besökare som lockas av den låga svenska kronkursen som gör att det endast kostar 66 danska ören att växla till sig en svensk krona. Dansk konjunktur utvecklas för närvarande bättre än den svenska och sysselsättningen i Danmark fortsätter att slå nya rekord.

6 highlights

 

Utmaningar för byggbranschen och detaljhandelsbranschen — skånsk industri klarar sig än så länge bra

Orderingången för skånsk industri är fortsatt god. Det är den gemensamma bild som ges av näringslivscheferna i de skånska kommunerna. Däremot slår ökade byggkostnader och stigande räntor hårt mot bostadsbyggandet i Skåne. Antalet påbörjade lägenheter i nybyggda hus minskade med 43 procent i Skåne i fjol och bedöms minska ytterligare i år.

Men det är inte bara byggbranschen som utmanas av det stigande kostnadsläget. Även detaljhandeln upplever prispress och ett ökat lågprisfokus medan sällanköpsvaruhandeln tappar intäkter när hushållens tvingas minska sin konsumtion när reallönerna faller. I Skåne ökade företagskonkurserna för handelsföretagen med över 20 procent i fjol. Totalt sett står parti- och detaljhandeln för 35 procent av näringslivets omsättning i Skåne.

 

Arbetsmarknaden är motståndskraftig

Arbetslösheten i Skåne minskade betydligt mer än i övriga storstadsregioner efter pandemin. Avmattningen i ekonomin ledde till att den skånska arbetslösheten slutade minska och stabiliserade sig under fjolåret omkring 8,5 procent mellan maj 2022 och februari 2023. Men mellan februari och april i år föll arbetslösheten på nytt, från 8,5 till 8,2 procent. Det är den lägsta nivån i länet sedan 2009. Arbetslösheten fortsätter också att minska bland grupper som brukar stå längre ifrån arbetsmarknaden. Men nedgången sker från en hög nivå. Skåne har landets tredje högsta arbetslöshet.

Färre nya företag och oro för orderingången inför hösten

Utvecklingen för näringslivet har varit god under en längre tid, med nyanställningar, fler nystartade företag och ett uppsving för besöksnäringen. Nu skymtas en avmattning. Förra året startades färre nya företag i Skåne jämfört med 2021, men de är fortfarande på en hög nivå. Under hösten 2022 började antalet företagskonkurser att stiga i Skåne, vilket ger en indikation på att arbetsmarknaden med stor sannolikhet försämras under året. Samtidigt hörs mer negativa signaler om vikande orderingång till följd av den nuvarande höga inflationen och stigande räntor, inte minst inom bygg- och detaljhandelsbranschen.

 

 

 

Färre infrastruktursatsningar att vänta i Skåne

25 större infrastrukturinvesteringar i väg eller järnväg i Skåne är just nu pågående eller beslutade, till ett sammanlagt värde om 19 miljarder kronor. Det visar en sammanställning som gjorts till rapporten med fokus på investeringar från 100 miljoner kronor och uppåt där Trafikverket är involverat. De tre största projekten står tillsammans för 12,5 miljarder kronor varav två av projekten håller på att färdigställas, med planerad trafikstart i december i år. Genomgången visar också att Skåne går mot en period med färre investeringar i infrastruktur – om inte nya beslut fattas. Skälen till det är flera, enligt intervjuer till rapporten. Ekonomin ska komma i balans först och den nuvarande regeringen är inte heller vald utifrån att prioritera infrastruktur, menar forskare.

Bostadsmarknad: stabilisering och oro för ny nedgång i höst

Efter en period av prisnedgång på bostadsmarknaden syns istället en svag uppgång under våren. Uppgången sker i alla skånska delområden förutom i sydöstra Skåne. Det finns dock en oro för att priserna vänder nedåt och att botten för bostadsmarknaden nås först i höst. De rullande tolvmånaderssiffrorna visar att prisnedgångarna framför allt har drabbat villamarknaden och allra störst har nedgången varit i Lund. Den rullande tremånadersstatistiken visar att priserna på skånska bostadsrätter i genomsnitt har fallit med tio procent sedan toppnoteringen i april 2022 och villapriserna med 14 procent jämfört med toppnoteringarna under de två perioderna juli-augusti 2021 och mars-maj 2022.

Privatekonomi: 9 100 kronor i ökad månadskostnad för tvåbarnsfamilj

Hushållens kostnadsökningar för de fyra tyngsta utgiftsposterna livsmedel, el, drivmedel och boräntor har backat tillbaka något efter det senaste årets kraftiga fördyringar. Det visar Sparbanken Skånes beräkningar för fyra typfamiljer. För en tvåbarnsfamilj med bil och villa har månadskostnaderna ökat med 9 100 kronor mellan september 2020 och april 2023. Trots den kraftiga fördyringen är det en förbättring jämfört med i höstas då kostnadsökningen i förhållande till 2020 var uppe i 10 200 kronor per månad. Att kostnadsökningarna ser ut att kulminera beror på att priset på el och drivmedel den senaste tiden backat medan kostnader för livsmedel och boräntor fortsatt att öka. Även skillnaderna mellan de fyra typfamiljerna är stora. Hus, bil och barn för med sig en större kostnadsökning. En ensamstående i hyresrätt utan bil drabbas inte lika hårt ekonomiskt, dock ingår inga hyreshöjningar i kalkylen.

Om rapporten

Rapporten ”Skånsk konjunktur” tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne och ges ut två gånger per år. Vårens upplaga är den tionde i ordningen. De tidigare rapporterna finns här

Läs analysen här

Digital sändning

Rapporten presenteras vid en digital sändning från Øresundsinstituttets studio. Medverkar gör Sparbankens Skånes bankchef Björn Ovander, privatekonom Anders Hansson och företagsrådgivare Alexandra Bagger. Johan Wessman vd på Øresundsinstituttet leder samtalet.

Klicka här för att se sändningen

Kontakt

Johan Wessman

vd Øresundsinstituttet

johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Kristian Svensson

pressansvarig Sparbanken Skåne

kristian.svensson@sparbankenskane.se