Tillbaka till 2019

Godstrafiken över Öresund är mera omfattande än före pandemin, antalet personresor över sundet har återhämtat sig medan pendelresorna har stabiliserat sig på en lägre nivå – troligen beroende på en ökad andel hemarbete. Tredje kvartalet bjöd huvudsakligen på positiv statistik för resandet och trafiken över Öresund. Men i slutet av kvartalet märktes en avmattning för flera av trafikslagen. Det visar rapporten Øresundsindex/Trafik som tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet. Hur den väntade lågkonjunkturen under 2023 kommer att slå mot resandet över sundet är oklart med tanke på den heta danska arbetsmarknaden där sysselsättningen slog nytt rekord under september. Konjunkturprognoserna pekar samtidigt på en ekonomisk återhämtning redan under 2024.

Öresundsregionen har lämnat pandemin bakom sig när det gäller resandet och trafiken över Öresund. Øresundsindex/Trafik för tredje kvartalet 2022 visar en tydlig återhämtning men med stor variation mellan trafikslagen. Fem trender syns i statistiken:

  • Personresorna är tillbaka till 2019 års nivå. Under tredje kvartalet 2022 gjordes i genomsnitt 118 353 personresor per dygn med bil eller tåg över Öresundsbron eller med färja mellan Helsingborg och Helsingör. Det är endast 0,6 procent lägre jämfört med samma kvartal 2019 efter en kraftig återhämtning under 2022. Under slutet av kvartalet syntes dock tecken på en tillbakagång i antalet personresor.
  • Pendlarresorna har stagnerat på en lägre nivå jämfört med 2019. Under tredje kvartalet gjordes 14 743 pendlarresor per dygn över Öresund. Det är 14 procent färre pendlarresor jämfört med 2019 och det finns tecken på en avmattning. En förklaring kan vara en ökad andel hemarbete.
  • Godstrafiken fortsätter att öka. Antalet lastbilar och järnvägsvagnar är nu 15 procent fler jämfört med 2019. Men under tredje kvartalet började ökningstakten avta.
  • Bil och lastbil vinner marknadsandelar över tågtrafiken. Såväl när det gäller personresorna som godstrafiken över Öresund tappar tågen marknadsandelar till bil- och lastbilstrafiken.
  • Den högsta inflationen på flera årtionden med fallande reallöner och minskad köpkraft sammanfaller med de tecken som syns på en dämpad reseutveckling i slutet av det tredje kvartalet. Nästa år spår prognosmakarna samfälligt att Danmark och Sverige går in i en lågkonjunktur och det är osäkert hur det kommer att påverka resandet och trafiken över Öresund. Arbetsmarknaden är fortsatt stark och nästan glödhet i Danmark där sysselsättningen ökade till en ny rekordnivå under september. En ljusglimt i konjunkturmörkret är att prognosmakarna också spår att inflationen dämpas under 2024 och att den ekonomiska tillväxten då kommer tillbaka.

Även tredje kvartalet 2022 bjöd på en tydlig återhämtning i resandet och trafiken över Öresund med tillväxttal på mellan 9 och 45 procent jämfört med samma kvartal året innan. Takten i återhämtningen var dock lägre än under årets andra kvartal då ökningstalen låg på mellan 11 och 136 procent.

Highlights från rapporten

Personresor: Bil tar marknad från tåg

Efter att coronarestriktionerna slopades i februari har trafiken, och därmed personresorna över Öresund, successivt ökat och återhämtat pandemiraset. Under tredje kvartalet i år gjordes i genomsnitt 118 353 personresor per dygn över Öresund. Det kan jämföras med 81 862 personresor under tredje kvartalet 2021 och 119 063 resor under tredje kvartalet 2019. Det är stora säsongsvariationer i trafiken och vanligtvis är trafiken störst under kvartal två och tre. Under året har andelen resenärer som tar bil över bron ökat i förhållande till andelen tågresenärer.

Pendlarresor: Tecken på avmattning

Det var främst tågpendlingen över Öresund som ökade under årets tredje kvartal medan antalet pendelresor med färja minskade något samtidigt som bilpendlingen ökade svagt. I genomsnitt gjordes 14 743 pendelresor (enkelresor) per dygn över Öresund under det tredje kvartalet i år vilket är en ökning med 20 procent jämfört med samma period förra året. Jämfört med andra kvartalet så har återhämtningen i antalet pendelresor mattats av för samtliga trafikslag. När det gäller pendelresorna med Öresundståg över bron, som redovisas månadsvis, syns avmattningen tydligt. Med 2019 som måttstock var antalet pendelresor med Öresundståg fem procent lägre under augusti i år. Under september var antalet pendelresor 20 procent lägre. Avmattningen sker trots att den danska arbetsmarknaden är glödhet med flera dansk-svenska jobbmässor som försöker locka fler att pendla över Öresund.

Godstrafik: Antalet varu- och lastbilar över Öresundsbron ökar fortsatt mest

Under årets tredje kvartal ökade godstrafiken över Öresund med cirka nio procent jämfört med samma kvartal 2021, men ökningstakten har avtagit jämfört med utvecklingen under det föregående kvartalet. Mest ökade trafiken i form av varu- och lastbilar över Öresundsbron, med 16,7 procent. Till skillnad från persontrafiken över Öresund drabbades godstrafiken endast av en kortvarig nedgång under inledningen av pandemin och trafiken har hela tiden undantagits från gränsregleringar.

Om rapporten

Detta är den fjärde publikationen om trafiken över Öresund som tas fram inom ramen för ett nytt Øresundsindex. Rapporten följer trafikutvecklingen med bil, färja och tåg över Öresund och kommer att ges ut kvartalsvis framöver.

Rapporten är framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Faktapartner: DSB, Forsea, Skånetrafiken och Trafikverket.

För mer information kontakta:

Johan Wessman, VD Øresundsinstituttet

mobil +46 702 52 32 41