Ny analys: Omkring 38 000 life science-studerande i Östdanmark – branschen efterlyser ännu fler utbildade med STEM-kompetens

I Östdanmark finns omkring 38 000 life science-studenter och 162 life science-utbildningar.

De utbildningar som erbjuds inom life science i Östdanmark matchar branschens kompetensbehov, menar intervjuade företag. Samtidigt skulle mer fokus på särskilda nyckelkompetenser som automatisering, digitalisering och ämnesöverskridande utbildninga kunna förbättra länken mellan branschen och utbildningssektorn, anser de. När det gäller rekryteringsbehovet efterlyses ännu fler kandidater med kompetens inom STEM (science, technology, engineering och mathematics).

Universiteten och professionshögskolorna jobbar hårt för att möta en stor efterfrågan på utbildningar inom gränsfältet mellan life science och it. Samtidigt finns det utmaningar med att starta nya utbildningar i Köpenhamnsområdet på grund av det politiska initiativet för att fördela utbildningar över hela Danmark.

Det visar analysen “Life Science in eastern Denmark – the Danish Part of Medicon Valley”, som gjorts av Øresundsinstituttet inom ramen för Interreg-projektet ”Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative”.

Analysen undersöker om utbildningssystemet i Östdanmark matchar den expertis som regionens life science-bolag behöver framöver. Analysen är baserad på svar från bolag och undersökningar av utbildningar i Östdanmark med fokus på life science, kompletterat med flera intervjuer. Analysen har gjorts av det dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet inom ramen för Interreg-projektet ”Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative”. Projektet drevs under 2019-2022 i samarbete med nätverks- och branschorganisationen Medicon Valley Alliance med finansiering från Interreg ØKS, Region Skåne och Region Sjælland.

Läs analysen här

 

Highlights:

38 000 life science-studenter studerade 2021 en life science-utbildning vid ett universitet eller yrkeshögskola i Östdanmark.

162 utbildningsprogram med koppling till life science gavs under 2021 vid universiteten och yrkeshögskolorna i Östdanmark. Omkring 55 procent av dem är tydligt inriktade mot en karriär inom life science-branschen eller vården, medan de övriga innehåller vissa element av life science eller skulle kunna leda till en karriär inom life science-branschen.

Efterfrågan på arbetskraft inom naturvetenskap, kommersialisering, regulatoriska förhållanden, produktion, it och teknik 
Øresundsinstituttets företagskartläggning och undersökning bland cirka 50 life science-bolag i Östdanmark visar att expertis inom naturvetenskap, kommersialisering, regulatoriska förhållanden, produktion, it och teknik är de främsta områdena där de aktuella life science-bolagen, oberoende av inriktning, ser en brist och ett rekryteringsbehov.

Sju rekommendationer från branschen 
Generellt sett är företagen i branschen med de utbildningsprogram som erbjuds i Östdanmark, men de har vissa önskemål kring utbildningar:
1. Fler masterutbildade med en examen inom ett STEM-område krävs
2. Det är viktigt att ha fokus på yrkesutbildningar, så som processoperatörer
3. Ge universitetsstuderande mer praktisk erfarenhet och kontakt med branschen
4. Stärk kunskaperna inom automatisering och digitalisering i Östdanmark
5. Regulatoriska förhållanden och kvalitetssäkring är avgörande för branschen
6. Skapa tvärfackliga utbildningar mellan kliniska och tekniska ämnesområden
7. Inrätta en farmaceutisk ingenjörsutbildning på masternivå

Universiteten satsar på utbildningar i gränslandet mellan it och life science 
Samtliga lärosäten som intervjuats till denna rapport upplever en stor efterfrågan på utbildningar som ger kunskaper inom både life science och it, vilket beror på att nya teknologier som exempelvis AI, nya behandlingsmetoder och större datamängder har ökat behovet av data och software analyzing inom life science-branschen.

Utmaning att få studenterna att söka 
En utmaning som universiteten och yrkeshögskolorna arbetar med är enligt intervjuerna att få studenterna att söka de utbildningar som näringslivet efterfrågar.

Politiska överenskommelser ger utmaningar 
En aktuell utmaning för lärosätena, som uppges i intervjuer till rapporten, är att politiska överenskommelser i Danmark – så som att flytta ut utbildningar från storstäderna och att begränsa antalet engelskspråkiga utbildningar – åtminstone tillfälligt har försvårat utvecklingen av nya life science-utbildningar vid vissa universitet.

Tre starka forskningsområden i Medicon Valley 
I Medicon Valley relaterar sig de tre största forskningsområdena till biokemi och molekylärbiologi, endokrinologi och metabolism samt onkologi.

Life science-forskning i Medicon Valley blir ofta mer citerad än genomsnittet 
Av de 20 forskningsområden, som utgör hälften av den samlade life science-forskningen i regionen, har Medicon Valley-forskarnas vetenskapliga artiklar inom 15 av dessa områden citerats oftare än genomsnittet i världen mellan 2006-2017.

 

Life science-branschen i östra Danmark behöver mer kompetens framöver

Omkring 58 000 anställda arbetar med att forska, utveckla och producera nya läkemedel, vårdlösningar och medicinsk utrustning i cirka 700 identifierade life science-bolag i Östdanmark. Uppgiften att säkerställa att branschen har tillgång till den rätta arbetskraften är viktig både för folkhälsan och ekonomin, då branschen står för cirka 20 procent av den samlade danska varuexporten. På fem år har antalet anställda inom sektorn ökat med cirka 22 procent, enligt Øresundsinstituttets branschkartläggning.

Majoriteten av de anställda i life science-branschen i Östdanmark arbetar i ett företag som ligger i en av kommunerna i Region Hovedstaden, där sysselsättningstillväxten under de senaste fem åren har varit högre jämfört med Region Sjælland. Kompetensförsörjningen är viktig, både i Köpenhamnsområdet där de flesta företagen finns koncentrerade och i andra områden i Östdanmark, så som exempelvis Kalundborg, Roskilde och Køge.

Läs analysen här

 

Citat från analysen

Ser behov av en utbildning riktad mot läkemedelsproduktion 
– Ett nästa steg för att stärka både Medicon Valley och Produktionsdanmark i sin helhet skulle kunna vara att inrätta ett utbildningsprogram som speciellt riktar sig mot Produktionsdanmark och läkemedelsproduktion. Det kan med fördel placeras i närheten av de produktionsanläggningar som anställer de utexaminerade, så att livsmedelskedjan förankras lokalt och den kvalificerade arbetskraften lättare kan rekryteras och hållas kvar lokalt. Konkret ser vi till exempel potentialen i en farmaceutisk ingenjörsutbildning på masternivå. Dessutom finns det ett behov av vanliga utbildningar och fortbildningsmöjligheter på flera nivåer, med inriktning på omvandlingen till industri 4.0 och den gröna omställningen av Produktionsdanmark.
Michael Hallgren, Senior Vice President vid Novo Nordisk API Produktion i Kalundborg och i USA

 

Många life science-bolag är oroade över möjligheterna att rekrytera 
– Mina kollegor i de andra läkemedelsbolagen är också oroliga för framtiden. Vi ser inte att det i framtiden kommer att bli lättare att rekrytera högkvalificerad arbetskraft. Vi tror att det kommer att bli ett allt större problem.
Elise Hauge, Executive Vice President for People and Communication på Lundbeck

 

Stor efterfrågan på utbildningar som kombinerar it och life science
– Vi uppjusterar ständigt antalet platser på de efterfrågade utbildningarna, för responsen vi får från näringslivet är att behovet av utbildningar på gränsen mellan it och life science är nästan omättligt. Det är ett stort och expanderande område.
Philip Binning, dekan med ansvar för masterutbildningar och internationella relationer vid DTU

 

Professionshøjskolen Absalon har fått dispens för att ge sin diplomingenjörsutbildning i bioteknologi både på danska och engelska
– Eftersom vi har ett stort behov och press från industrin har vi fått fortsätta driva utbildningen på engelska. Vi har hittills bara haft två klasser som tagit examen, men de internationella studenterna stannar kvar i Danmark och får jobb i industrin, medan några enstaka går vidare och tar en kandidatutbildning.
Conni Edith Simonsen, centerchef for Engineering and Science på Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg

 

För att bygga ut vidareutbildningar krävs konkret intresse från näringslivet
– Det var stor efterfrågan efter masterutbildningen i Personlig Medicin och många sökte, men inte så många från industrin. Om vi ska stärka vidareutbildningsområdet behöver vi också en efterfrågan, men det är klart att vi också kan stärka vår kommunikation kring möjligheterna gentemot näringslivet.
Jørgen Kurtzhals, prodekan för Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vid Københavns Universitet

 

Studenter vill att universiteten informerar mer om karriärmöjligheter i näringslivet
– Det universiteten kan gå först med är bättre information om vad som sker där ute i näringslivet och vilka möjligheter som finns – och kanske att samarbeta ännu mer med företagen. När man har stora spelare i Danmark, som exempelvis Novo Nordisk, Lundbeck, Ferring och Chr. Hansen, så ger det god mening att försöka matcha det behov de har.
Kasper Budolph Pedersen, vice ordförande för studentföreningen Synapse

 

Här kan du läsa motsvarande analys för Skåne:

Expertise Demands and -Matching – higher education and the life science industry’s needs in Skåne

 

Om rapporten

Between 2019-2022, Øresundsinstituttet has surveyed the life science industry in the Øresund region in collaboration with the cluster organisation Medicon Valley Alliance in an EU-funded Interreg-project by the name of Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative.

Kontaktuppgifter

Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Anette Steenberg
vd Medicon Valley Alliance
as@mva.org

MEDICON VALLEY EMPLOYS AROUND 65 500 PEOPLE IN 1 150 COMPANIES

A total of around 65 500 people work in private life science companies in Medicon Valley. Ca 58 000 employees work regionally in private life science companies in eastern Denmark. Ca 7 500 work in the private life science sector in Skåne.

Ca 700 life science companies were identified in eastern Denmark; there are around 450 life science companies in Skåne. In total, Medicon Valley comprises around 1 150 companies. The companies identified have created around 12 000 new jobs regionally in the past five years. In that same period, around 300 new life science companies were founded – or more than one new company each week.

There are over 900 border commuters in Medicon Valley. Most commute from Skåne to eastern Denmark.

These are some of the results from an indepth surveyal of the region’s companies conducted by Øresundsinstituttet between 2019-2022. Reports:

Life science in Eastern Denmark

Life science in Skåne

Life science across the Øresund