Enkät om gränspendling

Øresundsinstituttet arbetar för närvarande med en studie där vi undersöker hur utrikes födda och barn till utrikes födda som bor i Sverige ser på möjligheterna att få jobb och arbeta i Danmark respektive Sverige, samt om förutsättningarna skiljer sig mellan länderna. Studien görs på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne. Om du passar in på denna beskrivning och antingen arbetar i Danmark eller har funderat på att göra det får du väldigt gärna besvara vår enkätundersökning.
Utöver enkätfrågorna söker vi också personer till djupare intervjuer – i slutet av undersökningen finns möjlighet att lämna sina kontaktuppgifter för den som kan tänka sig detta. Kontaktuppgifterna kommer inte att delas med någon annan part eller analyseras tillsammans med dina svar i enkätundersökningen.

Du hittar enkäten på svenska här.
You can find the same survey in English here
Stort tack i förväg!