Ny rapport på uppdrag av Sparbanken Skåne: Skånsk konjunktur hösten 2020 – tema: offentlig ekonomi

Coronakrisen har slagit hårt mot den skånska ekonomin

Coronakrisen syns på många håll i den skånska ekonomin. I september var arbetslösheten 11,1 procent i Skåne, vilket är en ökning med nära 2 procentenheter sedan samma månad ifjol. 54 300 skåningar har permitterats under året och de skånska gästnätterna har minskat med en tredjedel. På uppdrag av Sparbanken Skåne presenteras nu den femte upplagan i rapportserien Skånsk konjunktur. Höstens tema är offentlig ekonomi och analysen berör bland annat de ekonomiska prognoserna för Skånes kommuner och Region Skåne. I rapporten delas Skåne in i sju delområden för vilka arbetsmarknad, näringsliv och bostadsmarknad analyseras närmare.

Arbetslösheten i Skåne har stigit markant under coronakrisen. Storstadsområdena i västra Skåne har drabbats hårdare av pandemin än de norra och östra delarna. Turismen har halverats i Malmö, medan nedgången har varit mindre på bland annat Österlen.

– Analysen visar de skillnader som finns när det gäller den ekonomiska utvecklingen inom Skåne. De senaste åren har flest nya jobb skapats i näringslivet i de större städerna i västra Skåne. Nu är det i dessa städer arbetslösheten ökar mest. Samma trend ser vi inom besöksnäringen där gästnätterna under året har minskat mest i storstäderna och mindre på till exempel Österlen. Östra Skåne har haft lägre tillväxt i nya jobb tidigare år men uppvisar just nu en större stabilitet under coronapandemin, säger Johan Wessman, vd för Øresundsinstituttet.

– Coronapandemin har påskyndat den konjunkturnedgång som började redan ifjol. De ekonomiska förutsättningarna i Skåne har förändrats drastiskt av pandemin. Många företag har drabbats hårt av restriktionerna, men vi ser också att krisen påskyndat en pågående strukturomvandling. Enskilda företag och delbranscher har haft ökad eller oförändrad försäljning, säger Rasmus Roos, bankchef på Sparbanken Skåne.

Men antalet bostadsaffärer har fortsatt att öka i Skåne, och bostadspriserna pekar uppåt. Samtidigt har coronapandemin påskyndat en redan pågående strukturomvandling inom näringslivet där konsumtionen flyttats i sidled mellan branscherna.

Den offentliga sektorn har hittills hållits under armarna av regeringen under pandemin genom historiskt höga statsbidrag och en rad andra åtgärder som gynnat den ekonomin. Det syns i både kommuner och regioner när 2020 summeras. Goda resultat väntas när statsbidragen inte bara kompenserat för minskade skatteintäkter, utan även gett ett överskott på många håll. Samtidigt väntar stora och kostsamma utmaningar framöver för hela den offentliga sektorn och de stora statsbidragen sjunker redan nästa år.

Läs hela analysen här

Se rapportlancering på Kunskapsbanken On Air
På Sparbanken Skånes digitale møde Kunskapsbanken On Air diskuteres den økonomiske udvikling i regionen ud fra efterårets udgave af Skånsk konjunktur.

Analysen i korthet

Arbetslösheten har stigit kraftigt i Skåne

Arbetslösheten i Skåne var 11,1 procent i september 2020. Det är 1,8 procentenheter högre än i september 2019. Ökningen under coronapandemin är mindre än i övriga storstadslän, men arbetslösheten i Skåne ökar från en högre nivå. Arbetslösheten har vuxit mer i västra än i norra och östra Skåne.

 

Arbetslösheten har stigit kraftigt i Skåne

Arbetslösheten i Skåne var 11,1 procent i september 2020. Det är 1,8 procentenheter högre än i september 2019. Ökningen under coronapandemin är mindre än i övriga storstadslän, men arbetslösheten i Skåne ökar från en högre nivå. Arbetslösheten har vuxit mer i västra än i norra och östra Skåne.

Den skånska turismen har minskat med en tredjedel

Det registrerades 31,5 procent färre gästnätter i Skåne under januari-augusti 2020, jämfört med samma period 2019. Minskningen var störst i Skånes större städer, Malmö, Helsingborg och Lund. Även i de norra och östra delarna av Skåne har turismen minskat, men inte i samma utsträckning.

Konsumtion har flyttat i sidled

Konjunkturavmattningen har förvärrats under coronapandemin, och de flesta branscher och företag prövas hårt av krisen. Coronakrisen har samtidigt påskyndat flera pågående strukturomvandlingar i näringslivet, vilket vissa branscher har kunnat dra nytta av. Exempelvis har e-handeln vuxit markant under pandemin medan sällanköpshandeln har fått det tuffare.

54 300 skåningar har permitterats under coronapandemin

54 300 personer på 7 950 företag i Skåne har beviljats korttidspermittering under året. Åtgärden beräknas kosta staten 2,5 miljarder kronor, samtidigt som den troligtvis har räddat en stor mängd jobb under coronapandemin. Totalt omfattas 582 300 personer av de korttidspermitteringar som har beviljats i Sverige under 2020. I Stockholm och Västra Götalands län har flest permitterats, 184 500 respektive 137 100 personer, medan Skåne är på tredje plats i listan. Totalt har kostnaden för permitteringarna varit 28,8 miljarder kronor.

Konkurserna ökar inte i samma takt som befarades under våren

873 företag i Skåne gick i konkurs under årets första nio månader. Det är färre än vad som befarades under våren. 5 765 företag gick i konkurs i Sverige mellan januari till september 2020. Det är 64 företag fler än under samma period 2019.

Priserna på bostadsmarknaden fortsätter att öka – däremot minskar nyproduktionen

I coronapandemins inledande skede fanns en oro för en negativ prisutveckling på bostadsmarknaden. Istället har priserna fortsatt uppåt, både för villor och bostadsrätter, och antalet bostadsaffärer i Skåne har ökat. Det är i sydvästra Skåne som lägenhetspriserna ökat mest medan priset på villor har ökat som mest i sydöstra och mellersta Skåne.

Offentlig ekonomi: Den ekonomiska nedgången skjuts upp av historiskt höga statsbidrag

Ökade intäkter i kommunerna trots sjunkande skatteintäkter – i kombination med en marginell kostnadsutveckling väntas det ge goda ekonomiska resultat 2020

Under 2020 väntas kommunernas huvudsakligen intäkter öka med 4,2 procent. Inte sedan 2016 har tillväxttakten varit så hög. Skatteintäkterna väntas dock sjunka något så det är de historiskt höga statsbidragen som håller intäkterna uppe. Kostnaderna ökade endast marginellt vilket gör att kommunerna totalt sett ser ut att klara sig bra ekonomiskt i år.

Kostsamma utmaningar väntar kommunerna

Trots att många kommuner väntas gå med överskott under 2020 ser det ut att bli tuffare år framöver. Den demografiska utvecklingen innebär ökade kostnader för kommunernas pedagogiska verksamhet och äldreomsorg samtidigt som investeringsbehoven ökar.

Överskott på 846 miljoner kronor väntas för Region Skåne i år

Coronapandemin har minskat Region Skånes skatteintäkter och inneburit stora intäktsbortfall i verksamheterna. Trots det väntas Region Skåne nästa nå det budgeterade överskottet på 900 miljoner kronor under 2020. Det förklaras bland annat av höjda statsbidrag, uppskjuten vård som medfört minskade kostnader och ersättning från staten för merkostnader inom vården. Även 2021 och 2022 ser ut att bli bra år ekonomiskt sett då stora statsbidrag ska betalas ut för uppskjuten vård, uppger Sveriges kommuner och regioner. 2023 ser ut att bli tuffare då statsbidragen för bland annat uppskjuten vård inte längre betalas ut.

Stora intäktsbortfall för Skånetrafiken och Folktandvården

Folktandvården, som omsatte runt 900 miljoner kronor 2019, har hittills tappat 290 miljoner kronor sedan coronapandemin slog till. Kollektivtrafiken har drabbats hårt av coronapandemin och i år kommer Skånetrafiken gå med underskott. Skånetrafiken hade i oktober ett intäktsbortfall på 1,14 miljarder kronor som följd av att biljettintäkterna minskat med runt 40 procent. Det väntas ge ett underskott på 400 miljoner kronor efter att en viss del ersatts från staten.

Osäkerhet kring smittspridningen ger osäkra konjunkturprognoser

Vändningen från hög- till lågkonjunktur brukar följa ett antal kända faser som underlättar för prognosmakarna att förutspå den framtida konjunkturutvecklingen. Det svåraste brukar vara att pricka in själva vändpunkten. Coronapandemin är däremot en faktor som varken virusforskare, läkare eller prognosmakarna vet hur de ska hantera. Covid-19 följer inte tidigare mönster. Det gör inte heller regeringarna i världens länder. Sällan har så snabba och omfattande restriktioner införts. Om vi vänder blicken från sjukvården till näringslivet innebär detta att förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen oväntat kan ändras från en dag till en annan.

Kontakt

För mer information, kontakta:

Johan Wessman

vd Øresundsinstituttet

+46 (0) 702 52 32 41

johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Kristian Svensson

Pressansvarig Sparbanken Skåne

+ 46 (0) 46 16 23 09

kristian.svensson@sparbankenskane.se