Ny analys: Skånsk konjunktur — Nedgång, men stora skillnader geografiskt och branschmässigt

Det skånska konjunkturläget har försämrats under det senaste halvåret. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har nu börjat vika på flera håll, med stigande arbetslöshet och lägre sysselsättning i flera kommuner. Men trots vikande konjunktur, är det skånska utgångsläget bättre än vid tidigare nedgångar. Bilden är samtidigt fortsatt delad med stora skillnader geografiskt och mellan olika branscher. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Det skånska bostadsbyggandet bromsar in kraftigt i år, med 62 procent färre påbörjade bostäder under årets första halvår. Men i nordöstra Skåne håller byggandet i sig. Företagskonkurserna ökar på de flesta håll ligger just nu på högre nivåer än under de senaste fyra åren. De omsättningsmässigt största branscherna i Skåne, handeln och industrin, har utvecklats olika: pris- och ränteökningar gör kunderna i handeln mer återhållsamma, vilket påverkat handelns utveckling negativt, samtidigt som industrin hittills klarat sig relativt bra trots rådande konjunkturläge. Samtidigt har kostnadsökningarna stannat av för de hushåll som äger sina bostäder i takt med att el- och drivmedelspriser har fallit tillbaka, även om bolåneräntorna fortsatt stiger.

Konjunkturläget har tydligt försvagats under 2023 och osäkerheten om den framtida utvecklingen är fortsatt stor. I Sverige väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen än tidigare bedömningar, med minustillväxt även nästa år. Utbudsstörningarna till den starka prisuppgången har mildrats och på flera håll i världen har inflationen succesivt vänt neråt månad efter månad. I Sverige har inflationen fallit från 12 till 6,5 procent i årstakt för oktober och bland prognosinstituten råder bred enighet om att Sverige kommer att ha närmat sig Riksbankens 2-procentmål omkring tredje kvartalet nästa år. Flera centralbanker har nu valt att pausa sina räntehöjningar och inför Riksbankens nästa besked är det flera prognosinstitut som spår en ytterligare höjning. Tuffast är läget just nu inom byggsektorn och handeln när efterfrågan kraftigt faller. Industrin står fortsatt emot nedgången och ännu syns ingen större varselvåg som det tidigare varnats för.

Vid sidan om lågkonjunkturen påverkas nedgången av den pågående strukturomvandlingen av de ekonomiska förutsättningarna. Även om problemen leveranskedjorna har mildrats och inflationstoppen ser ut att ha passerats, finns tendenser till att globaliseringen avtar när allt fler länder och företag har vänt sig inåt och flyttat hem delar av sin produktion från utlandet. Klimatkrisen och det alltmer ostabila geopolitiska läget i omvärlden gör utvecklingen svårtolkad.

Läs analysen här

6 highlights från analysen

Utmaningar inom skånsk detaljhandel – delad bild bland Skånes industriföretag

De omsättningsmässigt två största branscherna i Skåne, handeln och industrin, påverkas olika i det rådande läget. Inom handeln har de stigande priserna och räntorna gjort kunderna mer återhållsamma. Det tuffa läget syns bland annat i statistiken för Skånes detaljhandel i form av en ökning i antalet konkurser och i antalet anställda som berörs. Samtidigt är det majoritet av de sydsvenska handelsföretag (Skåne och Blekinge) som förväntar sig att försäljningsvolymerna kommer att öka framöver – däremot tror fler att lönsamheten minskar. På flera håll i Skåne väger gränshandeln delvis upp den senaste tidens utveckling.

Bland Skånes industriföretag finns för närvarande en avvaktan utifrån att många företag upplever krympande orderböcker, medan arbetslösheten ännu inte har ökat nämnvärt. Den skånska industrin är diversifierad inom ett flertal olika branscher – företagen som jobbar mot byggbranschen har det tufft just nu medan det finns flera exempel på företag inom försvar och säkerhet som expanderar. Den skånska säkerhets- och försvarsindustrin har betydligt fler anställda än Malmös omtalade dataspelskluster.


Arbetsmarknaden har börjat försvagas

Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har nu börjat vika neråt, både i Sverige och i Skåne. På riksnivå har ­arbetslösheten nu ökat två månader i rad och Skåne är det län där antalet ­inskrivna arbetslösa har stigit mest ­mellan det tredje kvartalet 2022 och samma period 2023, med 4 procent. Under de senaste sex månaderna har arbetslösheten ökat i 25 skånska kommuner.

Skåne har tillsammans med Södermanlands län högst arbetslöshet i Sverige, 8,6 procent i oktober. Men trots en mindre uppgång i den skånska arbetslösheten är nivån den lägsta sedan 2009.


Bostadsbyggandet ner 62 procent i år — men det finns undantag i Skåne

Det skånska bostadsbyggandet bromsar in kraftigt i år. Under årets första halvår har det påbörjats 1 466 nya bostäder, vilket är sammanlagt 2 432 stycken färre bostäder jämfört med samma period i fjol, motsvarande en nedgång på 62 procent. Nedgången är störst i Malmö, Lund och Helsingborg där bostadsbyggandet minskat med 73-87 procent. Men bostadsbyggandet faller inte i hela Skåne. I Kristianstad, Lomma, Sjöbo och Tomelilla har bostadsbyggandet ökat under samma period.


Bostadsmarknaden: Svaga prisnedgångar under hösten

Den svaga prisuppgången som skymtades i våras på den skånska bostadsmarknaden har ersatts av mindre prisnedgångar under hösten. Jämfört med föregående tremånadersperiod så sjönk villapriserna med 1,7 procent under augusti-oktober. På bostadsrättsmarknaden har prisfallen varit något större under samma period — ner 3,2 procent i genomsnitt.

Det har över lag inte varit några större skillnader i storleken på prisnedgångarna i de olika delområdena i Skåne, varken på villa- eller bostadsmarknaden under den senaste tolvmånadersperioden. På den skånska bostadsmarknaden är det villapriserna som fallit mest. I genomsnitt har villapriserna i Skåne sjunkit med 11 procent under oktober i fjol till och med september i år jämfört med föregående tolvmånadersperiod, enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik. Störst har prisnedgången varit i Lundaområdet där villapriserna sjunkit med 13 procent under perioden.

På bostadsrättsmarknaden har bostadsrättspriserna i Skåne sjunkit med 8 procent under de senaste tolv månaderna jämfört med föregående tolvmånadersperiod. I Mellanskåne och i sydöstra Skåne har prisnedgången varit något högre under perioden, med 10 procent.

Fler exempel finns i rapporten


Privatekonomi: Kostnadsökningarna har stannat av, men är fortsatt höga

Lägre priser på el och drivmedel har den senaste tiden kompenserat de hushåll som äger sina bostäder för de fortsatt stigande bostadsräntorna. Men även om inflationstakten börjat falla så innebär det inte att priser och räntor återgår till tidigare nivåer. För en tvåbarnsfamilj med villa och bil var månadskostnaden 10 250 kronor högre i september 2023 jämfört med samma månad 2020. Det visar Sparbanken Skånes kalkyler för fyra typfamiljers samlade kostnader för el, drivmedel, livsmedel och bostadsräntor. Kostnaderna är fortsatt höga, men ökningen har stannat av.


Om rapporten

Rapporten ”Skånsk konjunktur” tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne och ges ut två gånger per år. Höstens upplaga är den elfte i ordningen. De tidigare rapporterna finns att läsa här.

Läs analysen här

 

KONTAKTA:

Johan Wessman
Vd på Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Kristian Svensson
Pressansvarig Sparbanken Skåne
kristian.svensson@sparbankenskane.se