FAKTA: Pendlingen över sundet

Senaste nyheter om resandet över Öresund med anledning av Coronapandemin:

* Tågresandet över Öresund har minskat med 60-70 procent på grund av covid-19

* Trafiken över Öresundsbron har minskat med 67 procent – stabil lastbilstrafik

 

PENDLING. Pendlingen över Öresund nådde sin topp under 2008, men sedan finanskrisen har pendlingen minskat. Flest pendlar från Sverige till Danmark, men i motsatt riktning har pendlingen visat en uppgång sedan brons öppnande. 

2015, det senaste året med helårsstatistik för pendlingen över Öresund, fanns totalt ca 18 500 personer med någon form av inkomst på andra sidan sundet, härav 15 200 gränspendlare. Siffran var betydligt lägre än toppnoteringen på närmare 26 000 under 2008, men fortfarande väsentligt högre än åren efter brons öppnande i början på 2000-talet. Det har hela tiden varit mer attraktivt att pendla från Skåne till Östdanmark, och 2015 var inget undantag. 1 690 personer pendlade från Danmark till Sverige, medan 16 892 pendlade i motsatt riktning.

Sedan 2015 har flera stora händelser påverkat Öresundspendlingen. I november 2015 infördes gränskontroll för resande mot Sverige, och den 4: e januari 2016 infördes en id-kontroll på tågstationen vid Köpenhamns flygplats, och en i färjeläget i Helsingör. Detta förlängde resetiden och gav färre avgångar i rusningstrafiken, vilket också försvårade för pendlare.  Särskilt tågpendlarna påverkades av dessa kontroller, och antalet sålda periodkort minskade under 2016 med 8,3 procent jämfört med 2015, enligt Skånetrafiken. Samtidigt ökade antalet bilpendlare över Öresundsbron. Id-kontrollen upphörde den 4 maj 2017 men det finns fortfarande gränskontroll i Hyllie (Läs mer om id- och gränskontroll här).

De senaste årssiffrorna visar att tågpendlingen är på väg att vända uppåt igen. Under 2019 ökade Skånetrafikens försäljning av pendlarkort med 5,7 procent jämfört med 2018, och var då nästan på nivån som innan kontrollerna infördes. Samtidigt visar Öresundsbrons siffror att bilpendlingen minskat med 3,4 procent över bron under 2019. Under 2020 påverkar coronakrisen trafiken över Öresund. Försäljningen av pendlarkort har enligt Skånetrafiken gått ner med 42 procent under perioden januari-maj 2020 jämfört med samma period förra året.

Gränspendlare och övriga gränsöverskridande inkomsttagare efter riktning, 1997 – 2015:

 

 

Pendlare Övriga Inkomsttagare Totalt
1997 2296 775 3071
1998 2553 996 3549
1999 2788 1150 3938
2000 3291 1384 4675
2001 4290 1672 5962
2002 5230 1785 7015
2003 6219 1906 8125
2004 7852 1978 9830
2005 9517 2375 11892
2006 13494 3368 16862
2007 18513 4564 23077
2008 19805 5884 25689
2009 19020 5411 24431
2010 18414 4849 23263
2011 17053 4725 21778
2012 16048 4239 20287
2013 15509 3839 19348
2014 15377 3649 19026
2015 15182 3400 18582

Källa: Örestat

 

Öresundsbrons bilpendlare
(BroPass Pendlare)
2013 5879
2014 5818
2015 5779
2016 6067
2017 5970
2018 5691
2019 5496

Källa: Øresundsbro Konsortiet, siffran avser genomsnittligt antal bilar per dag som reser med BroPass Pendlare-avtalet

Skånetrafikens sålda månadskort till Öresundståget
2015 7682
2016 7044
2017 6789
2018 7182
2019 7590

Källa: Skånetrafiken, siffra avser ett årligt genomsnitt av antalet sålda månadskort till Danmark per månad.

Om pendlingen
Hur stor pendlingen över sundet är beror på flera olika faktorer. Tillgänglighet är den tydligaste av dessa, vilket går att se då antalet pendlare var på väldigt låga nivåer innan Öresundsbrons öppnande, medan de vid toppen 2008 hade mångdubblats, och totalt 25 689 personer pendlade. Därefter påverkade först finanskrisen oh därefter id- och gränskontrollerna pendlingen.

Valutaskillnad, skillnad i bostadspriser samt utbud och efterfrågan på arbetsmarknadens båda sidor är också viktiga faktorer för pendlingen. En del av pendlarna är danskar som har flyttat till Skåne, men som har behållit sitt jobb i Danmark. Det var extra populärt att flytta till Skåne omkring år 2006 och 2007, då bostadspriserna skiljde sig markant innan den danska bostadsbubblan sprack. Under samma år var behovet av arbetskraft också som störst i Danmark, och efterfrågan var därmed stor på svenska medarbetare. Då arbetslösheten steg med finanskrisen föll också antalet gränspendlare. Idag är det brist på arbetskraft i samma branscher på svensk och dansk sida. Ytterligare en faktor som också påverkar pendlingen, utöver vanlig löneskillnad mellan länderna, är skillnaden mellan valutakurserna. När skillnaden växer så stiger den faktiska löneskillnaden mellan länderna, vilket kan öka incitamenten för att ta ett jobb på andra sidan.

Färre unga gränspendlar
Under rekordåret 2008 hade 25 689 personer någon form av inkomst på motsatt sida sundet, av dessa var 9 728 under 30 år gamla. År 2015 hade det totala antalet personer med inkomst på andra sidan sundet minskat med drygt 7000 personer, och över 6000 av dessa tillhörde gruppen mellan 16–29 år. De unga är således de som stått för den största minskningen i gränspendlingen under de senaste tio åren.

I statistiken mäts dels gränspendlare, men också övriga inkomsttagare, det vill säga personer som inte permanent pendlar över sundet, utan har haft en inkomst under en del av året. Av dessa är unga en stor del, men även här har andelen minskat sedan rekordåren. Under det sena 00-talet utgjorde gruppen 16–29 knappt hälften av de i kategorin övriga inkomsttagare, medan andelen unga i denna kategori hade minskat till ca en tredjedel under 2014 och 2015.

Gränspendlare och övriga inkomsttagare efter ålder:

 

16–29 år 30– år
1997 786 2285
1998 983 2566
1999 1177 2761
2000 1458 3217
2001 1839 4123
2002 2318 4697
2003 2685 5440
2004 3622 6208
2005 4466 7426
2006 6262 10600
2007 9005 14072
2008 9724 15965
2009 8170 16261
2010 7044 16219
2011 5938 15840
2012 5057 15230
2013 4190 15158
2014 4022 15004
2015 3672 14910

Källa: Örestat

 

Om den använda statistiken
Örestat offentliggjorde fram till år 2015 den officiella statistiken för antalet pendlare över Öresund. Statistiken utarbetas genom en sammankoppling av den danska registerbaserade arbetskraftsstatistiken (RAS) och den motsvarande svenska registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). RAS och RAMS mäter befolkningens tillknytning till arbetsmarknaden under november. Statistiken följer, i största möjliga utsträckning, ILOs riktningslinjer för klassifikation av befolkningens tillknytning till arbetsmarknaden (ICSE). Statistiken avser endast anställda löntagare, vilket innebär att enskilda näringsidkare och medhjälpande makar inte ingår. Det bedöms dock inte ha någon större påverkan på Öresundspendlingen då en enskild näringsidkare oftast har sitt företag i bosättningslandet, och resor över Öresund kommer då vara tjänsteresor snarare än pendlingsresor mellan bostad och arbetsplats.

Örestat offentliggjorde både statistik för antalet pendlare och övriga inkomsttagare. Pendlare är personer som bor på ena sidan av Öresund och har sin huvudsakliga sysselsättning på den andra sidan. Inkomsttagare är personer som har ett extrajobb, eller som under året har haft intäkter i det andra landet. Sedan 2015 finns det inte en officiell helårsstatistik, men genom att följa trafiken på Öresundsbron och Skånetrafikens pendlarkortsförsäljning går det fortsatt att skapa en bild av utvecklingen. Detta blir dock inte fullständigt eftersom det för tågpendlingen även finns pendlare som köper sina pendlarkort hos DSB, och då personer i den norra delen av regionen även pendlar med färja mellan Helsingborg och Helsingör. Dessutom kan det vara så att valutaskillnad kan påverka valet mellan att köpa sitt pendlarkort hos svenska Skånetrafiken eller danska DSB vilket kan bidra till en ökning i en eller andra försäljningen som inte beror på ökat pendling. För bilpendlingen går det inte att säga hur många personer det finns i varje bil utan siffran anger ett genomsnitt av hur många bilar med BroPass Pendlare som passerar bron dagligen.