Fakta: Gränskontroller i Öresundsregionen

Vid tre tillfällen under de senaste åren har det införts gränskontroller för trafiken mellan Danmark och Sverige. Det har även funnits tre olika bakomliggande orsaker: migrationsströmmar, kriminalitet och coronavirus. Under coronapandemin har påverkan på trafiken och resandeströmmarna över sundet varit omfattande då den danska regeringen den 14 mars 2020 beslutade att tillfälligt stänga gränsen, men med undantag för bland andra gränspendlare och senare även för vissa affärsresenärer och personer på genomresa på väg till annat land. Den 14 augusti öppnade gränsen så att invånare från Sverige fritt kan åka in i Danmark igen även om gränskontrollen kvarstod. Den 3 september återgick Danmark till att ha stickprovskontroller vid samtliga gränsövergångar, likt före coronapandemin, eftersom risken för smittspridning från andra länder inte längre ansågs lika stor och eftersom Danmark redan hade öppnat gränsen för medborgare från Sverige och Tyskland.

Den danska gränsen mot Sverige har under våren och sommaren 2020 öppnats steg för steg och den 1 augusti öppnades gränsen för hela landet. När danska Statens Serum Institut torsdagen den 30 juli 2020 publicerade sin senaste uppdatering av statistiken för antalet nya smittade per 100 000 invånare i Sverige under de senaste två veckorna framgick att gränsen mot Danmark skulle öppnas för hela Sverige från och med den 1 augusti klockan 00.00. Under de första två veckorna var det dock bara invånarna i gränsregionerna Skåne, Blekinge och Halland som kunde göra turistresor över dagen till Danmark. Turister från övriga Sverige släpptes bara in i Danmark om de bokat minst sex övernattningar. Kravet på övernattningar togs dock bort efter ett avtal mellan Folketingets partier den 14 augusti och sedan dess har invånarna i hela Sverige kunnat åka in i Danmark för såväl kortare som längre besök. Personer med så kallade godtagbara skäl, bl.a. gränspendlare och affärsresenärer, har hela tiden fått resa in i Danmark oavsett var i Sverige de kommer från och utan krav på bokade övernattningar. Dessutom tog Danmark den 3 september beslutet att slopa den fullständiga gränskontrollen som funnits under coronapandemin och att återgå till periodvisa stickprovskontroller vid gränsövergångarna. För resenärer över Öresundsbron innebar det att köerna på bron i riktning mot Danmark direkt minskade till bara ett par minuter i morgonrusningstrafiken. Gränskontrollen på bron genomförs nu på Pepparholm. Beslutet innebar också att gränskontrollen vid stationen på Köpenhamns flygplats kan genomföras ombord på tågen istället för på perrongen och att väntetiden vid stationen för tågresenärer kan minska från ca 17 till ca 4 minuter.

Den som reser in i Danmark bör dock observera att det från och med lördag den 22 augusti för alla över 12 år normalt krävs munskydd eller visir vid resa i dansk kollektivtrafik inklusive taxi och färja.

Samtidigt som hela Sverige klassas som ”öppet” land, uppdaterade danska Udenrigsministeriet sin resevägledning för Sverige och sänkt säkerhetsnivån, från att tidigare ha avrått från resor till att uppmana invånarna att vara extra försiktiga vid resa. Den 29 juli meddelade svenska Utrikesdepartementet att avrådan för icke nödvändiga resor till Danmark hävs från och med den 30 juli.

Avgörande för om ett land eller en nordisk region av Danmark betecknas som öppet är om antalet nya smittade i genomsnitt per vecka under de senaste två veckorna är färre än 20 personer per 100 000 invånare. De reglerna för om ett land ska klassas som öppet eller ett karantänsland infördes den 27 juni av danska regeringen och gäller tillsvidare.

 

Bakgrund

Danmark valde att delvis stänga gränsen den 14 mars för att begränsa spridningen av covid-19. Personer med godtagbara skäl – danska medborgare, bosatta i Danmark, gränspendlare och senare även affärsresenärer, transitresenärer på väg till annat land samt vissa familjemedlemmar – har dock släppts igenom den danska gränskontrollen oavsett var i Sverige de bor. Den 27 juni införde Danmark enhetliga och objektiva kriterier för vilka länder inom EU och Schengenområdet samt vilka nordiska regioner som betecknas som öppna. Invånarna i länder och regioner som klassas som öppna släpptes åter in i Danmark oavsett anledning till resan, men under förutsättning att de bokat boende i landet under minst sex nätter. Kravet på övernattning gällde dock inte för invånare i de fyra gränsregionerna Schleswig-Holstein, Skåne, Halland och Blekinge samt för personer med godtagbara skäl för inresa i Danmark, däribland arbetspendling och affärsbesök. Den 14 augusti, fem månader efter att gränsen mot Sverige delvis stängts, släpptes kravet på sex nätters övernattning för invånarna i Sveriges samtliga regioner.

 


Aktuella gränskontroller som genomförs i Öresundsregionen just nu:

* Resenärer från Danmark till Sverige kontrolleras vid tågstationen i Hyllie, betalningsanläggningen på Lernacken vid Öresundsbron och vid färjeläget i Helsingborg.

* Stickprovskontroller genomförs av resenärer från Sverige till Danmark vid tågstationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup, på Pepparholm vid Öresundsbron och vid färjelägena i Helsingör och Rönne. Resenärer som inte uppfyller villkoren för att passera den stängda danska gränsen får återvända till Sverige.

 

Det har vid tre tillfällen under de senaste åren införts gränskontroller för trafiken över Öresund:

* Sverige införde en tillfällig inre gränskontroll den 12 november 2015. Den 4 januari 2016 införde Sverige även ett transportöransvar, kallat id-kontroll, av resande från Danmark. Id-kontrollen, som orsakade stora fördröjningar för främst tågresenärerna över Öresund, slopades den 4 maj 2017.

* Den 12 november 2019 införde Danmark en tillfällig inre gränskontroll av inresande från Sverige.

* Mellan den 14 mars och 3 september 2020 stängde Danmark tillfälligt sina gränser, men med undantag för bland annat gränspendlare, danska medborgare, personer som är bosatta i Danmark eller personer med annat särskilt skäl, så kallat anerkendelsesværdige formål. Under våren utökades undantagen till att gälla bl.a. även för affärsresenärer och transitresenärer. Den 27 juni ersattes de nuvarande inreserestriktionerna för resenärer från EU, Schengen och Storbritannien av så kallade objektiva kriterier baserade på smittläget i olika länder och regioner. Den 1 augusti öppnades den danska gränsen för hela Sverige och inresor tilläts vid uppvisande av id-handling som kunde styrka svenskt medborgarskap. Från och med den 14 augusti så slopades även det krav på att resenärer från Sverige, med undantag för de boende i gränsregioner, var tvungna att ha bokat övernattning i minst sex nätter. Den 3 september slopade Danmark den tillfälliga, fullständiga gränskontrollen och återgick till de periodvisa sickprovskontroller som har gällt sedan den 12 november 2019.

 

Danmarks fullständiga gränskontroll den 14 mars till 3 september 2020 – coronapandemin

Den 14 mars 2020 stängde Danmark tillfälligt sina gränser, med undantag för danska medborgare, personer bosatta i Danmark, arbetspendlare och personer med andra särskilda skäl, så kallade “anerkendelsesværdige formål”, vilka anges i en ständigt uppdaterad lista av dansk Politi. För att genomföra stängningen infördes gränskontroller för trafiken, bland annat för tågresenärer över sundet vid Köpenhamns flygplats i Kastrup, på Pepparholm för trafikanter över Öresundsbron och vid färjeläget i Helsingør för resenärer från Helsingborg.

Genomförandet av gränskontrollen begränsade antalet tågavgångar över Öresund till inledningsvis en avgång per timme med Köpenhamns huvudbangård som slutstation. Den 30 mars utökades trafiken till två avgångar per timme under rusningstid. Den 8 juni utökades trafiken till tre avgångar i timmen, tjugominuterstrafik, men trafiken har ännu inte återgått till sex avgångar under rusningstid som var utgångsläget innan coronapandemin. Resandet över Öresundsbron har minskat kraftigt under perioden. För fordonstrafiken visar den senast tillgängliga veckostatistiken, för vecka 24, en nedgång med närmare 54 procent och för tågtrafiken över Öresund visar siffror från Skånetrafiken att antalet passagerare var 81 procent färre under vecka 22, pingstveckan, jämfört med en normalvecka vid samma tid 2019. Under juni har det börjat komma rapporter om att allt fler tåg över Öresund är mer eller mindre fullsatta.

När Danmark stegvis började öppna upp igen tilläts affärsresenärer att passera gränsen från och med den 25 maj liksom transitresenärer på väg till andra länder, ägare av sommarhus, kärestor, förlovade samt far- och morföräldrar.

Sverige var inte ett av de länder som den danska regeringen valde att öppna gränsen mot den 15 juni. Däremot tilläts turister från Tyskland, Island och Norge att resa in i Danmark mot att kunna visa upp att de har bokat bostad under minst sex dagar. Danmarks statminister, Mette Frederiksen (S), framhöll samtidigt att det fanns diskussioner om en regional lösning där restriktionerna upphävs regionalt med särskilt fokus mot Öresundsregionen.

Den 18 juni kom beskedet från danska Utrikesdepartementet att de dåvarande restriktionerna från och med den 27 juni ersattes av en ny modell för öppning av EU- och Schengenområdet samt Storbritannien, baserat på objektiva kriterier med utgångspunkt i smittoläget i respektive land och region. Innebörden var att utländska turister från regioner eller länder som klassificerades som “öppna” måste visa upp intyg på sex övernattningar för att få resa in i Danmark. För att en region ska klassificeras som ”öppen” måste antalet smittade per vecka, mätt utifrån ett genomsnitt för de senaste 14 dagarna, vara lägre än 20 personer per 100 000 invånare. För att en ”öppen” region ska ändra klassificering till ”i karantän” behöver antalet smittade per vecka, mätt enligt ovan, överstiga 30 personer per 100 000 invånare. Invånare från gränsregionerna Skåne, Halland, Blekinge och Schleswig-Holstein var dock redan från början undantagna från regeln om sex bokade övernattningar i Danmark, men en förutsättning för att de skulle få resa till Danmark var att deras region klassades som öppen. Om Skåne, Halland och Blekinge inte uppfyllde detta krav kunde invånare ändå tillåtas inresa om de kunde visa ett speciellt certifikat underskrivet av läkare om att ett negativt test som tagits senast 72 timmar tidigare. För invånarna i övriga regioner i Sverige gällde regeln om att det krävdes sex bokade övernattningar i Danmark fram till den 14 augusti, då folketingets partier enades om att den regeln avskaffades för Sveriges vidkommande.

Från den 1 augusti klassades Sverige, enligt kriterierna ovan, som ett öppet land. Då kravet på minst sex nätters övernattning slopades den 14 augusti, för resenärer som reste från utanför gränsregionerna, så var svenska resenärer inte längre tvungna att styrka sin hemort vid den danska gränskontrollen. Den 3 september meddelade rikspolisen att den fasta och fullständiga gränskontroll omedelbart skulle ersättas av stickprovsvisa kontroller vid gränsen mot Sverige och Tyskland. Det innebar att gränspolisen utför kontroller vid utvalda tillfällen och av utvalda resenärer. Återgången till stickprovskontroller är en återgång till de regler som gällde före coronapandemin.

Svenska Utrikesdepartementet har sedan den 14 mars 2020 avrått från resor till samtliga länder. Från och med den 30 juni togs avrådan bort för ett antal länder inom EU. Att Danmark inte fanns med motiverades med att avrådan hävs för de länder som har beslutat att öppna upp för resande från Sverige och övriga EU. Avrådan från resor till Danmark och Norge hävdes däremot av Utrikesdepartementet den 30 juli.

 

Danmarks inre gränskontroll – kriminalitet

Den 12 november 2019 införde Danmark en tillfällig inre gränskontroll av inresande från Sverige. Beslutet meddelades av Danmarks justitieminister Nick Hækkerup (S) den 10 oktober. I sitt pressmeddelande lyfte den danska regeringen fram svenskars inblandning i sprängningen vid Skattestyrelsen och dubbelmordet i Herlev, som båda skedde under sommaren 2019, som en direkt bakgrund till beslutet att införa gränskontroller mot Sverige.

De danska gränskontrollerna genomfördes genom stickprov under några timmar 1–2 gånger i veckan vid färjelägena i Rönne, Helsingör, Frederikshavn och Grenå samt vid Öresundsbron och ska även omfatta all tågtrafik. Beslutet om gränskontroll mot Sverige gällde inledningsvis i ett halvår.

Gränskontrollen mot Sverige kombinerades med bildandet av ett nytt centrum för polissamarbete över Öresund riktat mot den grova kriminaliteten och som ska få resurser till utredningsarbete samt underrättelse- och analysverksamhet.

 

Sveriges inre gränskontroll och id-kontroll (transportöransvar) – migrationsströmmar

Den 12 november 2015 införde Sverige en tillfällig inre gränskontroll för trafiken från Danmark. Den 4 januari 2016 införde Sverige ett transportöransvar, kallat id-kontroll, av resande från Danmark. Samma dag beslutade Danmark att införa en tillfällig inre gränskontroll mot Tyskland.

Kontrollerna infördes i anslutning till flyktingkrisen 2015. Den svenska gränskontrollen pågår fortsatt och resenärer kontrolleras bland annat vid tågstationen Hyllie, vid Öresundsbron och vid färjelägena i Helsingborg och Trelleborg. Motivet och utformningen av kontrollen har dock förändrats över tid. Gränskontrollen sköts av svensk polis och civilanställda passkontrollanter.

Sverige avskaffade den 4 maj 2017 id-kontrollerna, transportöransvaret, vid resa med tåg, buss eller färja från Danmark till Sverige och förstärkte samtidigt gränskontrollen.

Gräns- och id-kontrollerna ökade inledningsvis restiden för främst tågresenärerna med upp till det dubbla medan avskaffandet av id-kontrollen och en tidsmässigt förkortad gränskontroll i Hyllie har gjort att mertiden nu är under fem minuter för trafiken i riktning mot Sverige.