Fakta: Gränskontroller i Öresundsregionen

Vid tre tillfällen under de senaste åren har det införts gränskontroller för trafiken mellan Danmark och Sverige. Det har även funnits tre olika bakomliggande orsaker: migrationsströmmar, kriminalitet och coronavirus. Under coronapandemin har påverkan på trafiken och resandeströmmarna över sundet varit omfattande då den danska regeringen den 14 mars 2020 beslutade att tillfälligt stänga gränsen, men med undantag för bland andra gränspendlare och senare även för vissa affärsresenärer och personer på genomresa på väg till annat land. Den 14 augusti öppnade gränsen så att invånare från Sverige fritt kan åka in i Danmark igen även om gränskontrollen kvarstod. Den 3 september återgick Danmark till att ha stickprovskontroller vid samtliga gränsövergångar, likt före coronapandemin, eftersom risken för smittspridning från andra länder inte längre ansågs lika stor och eftersom Danmark redan hade öppnat gränsen för medborgare från Sverige och Tyskland. Under oktober steg smittspridningen i Sverige över den nivå där landet förklaras i karantän. Därmed övergick Dammark till en nordisk regional ordning där spridning av covid-19 följs region för region. Från och med lördag den 24 oktober är Skåne och ytterligare 14 svenska regioner förklarade i karantän på grund av en ökad smittspridning.

UPPDATERAD 23 OKTOBER. Danmark förklarar återigen Skåne i karantän från och med lördagen den 24 oktober med anledning av den ökade spridningen av covid-19. De senaste två veckorna har Skåne haft 46,3 nya fall per 100 000 invånare i genomsnitt per vecka, vilket är över Danmarks gräns på 30 fall för när en region eller ett land försätts i karantän. Vid samma mätning förra veckan var siffran för Skåne 29,8 fall. Det innebär att Danmark åter delvis stänger gränsen för invånarna i Skåne från och med lördag och att danskar avråds från att göra icke nödvändiga resor till Skåne och de 14 andra svenska regioner som förklarats i karantän. Det betyder bland annat att skånska turister inte kan komma in i Danmark om de inte har med sig ett underskrivet intyg om att de har låtit testa sig för covid-19 med negativt utfall de senaste 72 timmarna. Skånska arbetspendlare och affärsresenärer får fortsatt resa in i Danmark liksom personer på transitresa eller på väg till besök av vissa familjemedlemmar. Sverige håller fortsatt gränsen öppen mot Danmark. Danska polisen kan i nuläget inte svara på om gränskontrollen mot Sverige kommer att påverkas av de höjda smittotalen i Skåne och om den fullständiga gränskontrollen kommer att återinföras.

Från och med kl 00:00 natten till lördag har Danmark förklarat Skåne och ytterligare fjorton svenska regioner i karantän vilket innebär att den danska gränsen delvis stängts för invånarna i dessa regioner. Flera av dessa regionerna har varit i karantän under de senaste veckorna. Endast fyra europeiska länder betecknas nu som öppna av Danmark: Norge, Finland, Estland och Grekland. Fem svenska regioner samt Schleswig-Holstein betecknas också som öppna.

Stänger Danmark gränsen helt?
Nej. I praktiken är det främst svenska fritids/turistbesök i Danmark som stoppas, vilket påverkar invånarna i södra Sverige samt besöksnäringen i Köpenhamn och Helsingör. Det finns nämligen en rad undantag. Varutransporter, danska medborgare, bosatta i Danmark, arbetspendlare, universitetsstudenter och affärsresenärer släpps fortsatt in men kan nu behöva visa upp intyg på ändamålet med resan. Det är även tillåtet att besöka sin “kæresta” och vissa nära släktingar. Klicka här för att läsa mer på den myndighetssgemensamma informationssidan coronasmitte.dk om vilka som anses ha så kallat “anerkendelsesværdigt formål” att fortsatt komma in i Danmark.

Kan jag flyga från Köpenhamns flygplats i Kastrup?
Ja. Transitresor är tillåtna men du måste kunna dokumentera att du reser vidare till ett annat land. Det gäller såväl den som flyger från Kastrup som den som färdas i bil på väg mot Tyskland. Att handla i Bordershop i Puttgarden är dock inte ett tillräcklig skäl för att släppas in i Danmark. Du måste kunna visa en bokad övernattning i ett annat land.

Vilken legitimation behöver jag ha med mig?
Pass, körkort och nationellt id-kort är enligt dansk Politi godkänd legitimation för nordiska medborgare. Övriga ska visa upp pass.

Gäller samma regler för hela Sverige?
Nej. Sedan Sverige förklarades i karantän för två veckor sedan gäller en nordisk ordning där spridningen av covid-19 i varje enskild region avgör om den ska förklaras som öppen eller i karantän av Danmark. Från och med lördag har Danmark förklarat 15 svenska regioner i karantän, däribland Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköping och Västra Götaland. För gränsregionerna Skåne, Blekinge och Halland gäller dessutom en specialregel som säger att boende här även släpps in om de kan uppvisa en dansk blankett där en läkare intygar att man gjort ett negativt covid-19 test inom 72 timmar från inresan.

Får danskar åka in i Sverige
Ja och nej, Sverige har inte stängt gränsen för invånare i EU och ESS-länder. Men danska Udenrigsministeriet avråder nu från icke nödvändiga resor till de femton svenska regioner som förklarats i karantän. Undantag görs dock för danskar som besöker “egen ödegård” i Sverige eller som gör en transitresa på väg till exempelvis Bornholm. Den som trots avrådan reser in i Sverige uppmanas att tillbringa de första 14 dagarna efter hemkomsten till Danmark i självisolering.

Kommer Danmark att återinföra den fullständiga gränskontrollen så att det uppstår köbildning?
Osäkert. Danska Rikspolisen vill ännu inte ge besked om de kommer att återinföra den fullständiga gränskontrollen i och med att Skåne förklaras i karantän. I nuläget utförs stickprovskontroller vid gränsen mot Sverige, men under våren och fram till den 3 september gällde en fast gränskontroll med anledning av höga smittotal i Sverige. I ett mejlsvar på tisdagen svarade danska Rikspolisen att de avvaktar med att ge besked om förändring av gränskontrollen.”Då det inte för närvarande föreligger reell data för att smittrycket i Skåne är över gränsen, kan vi inte på förhand svara på om kontrolltrycket på Öresundsbron eller på Kastrups flygplats kommer att påverkas. Det kommer att bero på en konkret värdering när vi vet mer om talen och de lokala förhållandena”, skriver en presstalesperson.Justitsministeriet kan heller inte kommentera ifall de höjda smittotalen i Skåne kommer att innebära att den fasta gränskontrollen återinförs, utan hänvisar till ett notat från den 3 september då man återgick till att utföra stickprovskontroller vid gränsen. Där står bland annat: ”Det kommer att ske en löpande övervakning av situationen vid gränsövergångarna (både landgränserna och flygplatserna) med möjlighet för en revidering och intensifiering av kontrollen, särskilt om smittutvecklingen i våra grannländer leder till att dessa länder går i karantän”.

Hur länge kommer gränsen att vara stängd?
Länge, är det korta svaret. Smittspridningen ökar just nu i Skåne och flera andra svenska regioner och det krävs en kraftig minskning för att Danmark åter ska öppna gränsen helt. Det innebär att de skånska julbesöken i Köpenhamn och Helsingör är i fara. Danmark införde i juni så kallade objektiva kriterier som innebär att länder och nordiska regioner samt Schleswig Holstein förklaras i karantän om spridningen av covid-19  når en nivå på 30 nya fall per 100 000 invånare i genomsnitt per vecka under de senaste två veckorna. För att en region som är i karantän åter ska betecknas som öppen krävs att spridningen minskar till 20 fall.

Varje torsdag eftermiddag meddelar Statens Serum Institut vilka länder och nordiska regioner som Danmark betecknar som öppna och vilka som förklaras i karantän. Beskedet baseras på det aktuella smittläget i varje land och region. Beskedet verkställs därefter på lördagen genom att reserestriktioner införs mot det land eller den region som förklaras i karantän. Skåne förklarades på torsdagen i karantän vilket innebär att skåningar från och med lördag kl 00.00 omfattas av danska reserestriktioner.

För två veckor sedan förklarades Sverige i karantän varför Danmark övergick till en nordisk modell där man  istället bedömer varje enskild region efter dess smittspridning. Från och med lördagen är 15 svenska regioner i dansk karantän, däribland Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge. (News Øresund)


HISTORIK. Den danska gränsen mot Sverige har under våren och sommaren 2020 öppnats steg för steg och den 1 augusti öppnades gränsen för hela landet. När danska Statens Serum Institut torsdagen den 30 juli 2020 publicerade sin senaste uppdatering av statistiken för antalet nya smittade per 100 000 invånare i Sverige under de senaste två veckorna framgick att gränsen mot Danmark skulle öppnas för hela Sverige från och med den 1 augusti klockan 00.00. Under de första två veckorna var det dock bara invånarna i gränsregionerna Skåne, Blekinge och Halland som kunde göra turistresor över dagen till Danmark. Turister från övriga Sverige släpptes bara in i Danmark om de bokat minst sex övernattningar. Kravet på övernattningar togs dock bort efter ett avtal mellan Folketingets partier den 14 augusti och sedan dess har invånarna i hela Sverige kunnat åka in i Danmark för såväl kortare som längre besök. Personer med så kallade godtagbara skäl, bl.a. gränspendlare och affärsresenärer, har hela tiden fått resa in i Danmark oavsett var i Sverige de kommer från och utan krav på bokade övernattningar. Dessutom tog Danmark den 3 september beslutet att slopa den fullständiga gränskontrollen som funnits under coronapandemin och att återgå till periodvisa stickprovskontroller vid gränsövergångarna. För resenärer över Öresundsbron innebar det att köerna på bron i riktning mot Danmark direkt minskade till bara ett par minuter i morgonrusningstrafiken. Gränskontrollen på bron genomförs nu på Pepparholm. Beslutet innebar också att gränskontrollen vid stationen på Köpenhamns flygplats kan genomföras ombord på tågen istället för på perrongen och att väntetiden vid stationen för tågresenärer kan minska från ca 17 till ca 4 minuter.

Den som reser in i Danmark bör dock observera att det från och med lördag den 22 augusti för alla över 12 år normalt krävs munskydd eller visir vid resa i dansk kollektivtrafik inklusive taxi och färja.

Samtidigt som hela Sverige klassas som ”öppet” land, uppdaterade danska Udenrigsministeriet sin resevägledning för Sverige och sänkt säkerhetsnivån, från att tidigare ha avrått från resor till att uppmana invånarna att vara extra försiktiga vid resa. Den 29 juli meddelade svenska Utrikesdepartementet att avrådan för icke nödvändiga resor till Danmark hävs från och med den 30 juli.

Avgörande för om ett land eller en nordisk region av Danmark betecknas som öppet är om antalet nya smittade i genomsnitt per vecka under de senaste två veckorna är färre än 20 personer per 100 000 invånare. De reglerna för om ett land ska klassas som öppet eller ett karantänsland infördes den 27 juni av danska regeringen och gäller tillsvidare.

 

Bakgrund

Danmark valde att delvis stänga gränsen den 14 mars för att begränsa spridningen av covid-19. Personer med godtagbara skäl – danska medborgare, bosatta i Danmark, gränspendlare och senare även affärsresenärer, transitresenärer på väg till annat land samt vissa familjemedlemmar – har dock släppts igenom den danska gränskontrollen oavsett var i Sverige de bor. Den 27 juni införde Danmark enhetliga och objektiva kriterier för vilka länder inom EU och Schengenområdet samt vilka nordiska regioner som betecknas som öppna. Invånarna i länder och regioner som klassas som öppna släpptes åter in i Danmark oavsett anledning till resan, men under förutsättning att de bokat boende i landet under minst sex nätter. Kravet på övernattning gällde dock inte för invånare i de fyra gränsregionerna Schleswig-Holstein, Skåne, Halland och Blekinge samt för personer med godtagbara skäl för inresa i Danmark, däribland arbetspendling och affärsbesök. Den 14 augusti, fem månader efter att gränsen mot Sverige delvis stängts, släpptes kravet på sex nätters övernattning för invånarna i Sveriges samtliga regioner.

 


Aktuella gränskontroller som genomförs i Öresundsregionen just nu:

Den 3 september återgick Danmark till att ha stickprovskontroller vid samtliga gränsövergångar, likt före coronapandemin, eftersom risken för smittspridning från andra länder inte längre ansågs lika stor och eftersom Danmark redan hade öppnat gränsen för medborgare från Sverige och Tyskland.

* Resenärer från Danmark till Sverige kontrolleras vid tågstationen i Hyllie, betalningsanläggningen på Lernacken vid Öresundsbron och vid färjeläget i Helsingborg.

* Stickprovskontroller genomförs av resenärer från Sverige till Danmark vid tågstationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup, på Pepparholm vid Öresundsbron och vid färjelägena i Helsingör och Rönne. Resenärer som inte uppfyller villkoren för att passera den stängda danska gränsen får återvända till Sverige.

 

Det har vid tre tillfällen under de senaste åren införts gränskontroller för trafiken över Öresund:

* Sverige införde en tillfällig inre gränskontroll den 12 november 2015. Den 4 januari 2016 införde Sverige även ett transportöransvar, kallat id-kontroll, av resande från Danmark. Id-kontrollen, som orsakade stora fördröjningar för främst tågresenärerna över Öresund, slopades den 4 maj 2017.

* Den 12 november 2019 införde Danmark en tillfällig inre gränskontroll av inresande från Sverige.

* Mellan den 14 mars och 3 september 2020 stängde Danmark tillfälligt sina gränser, men med undantag för bland annat gränspendlare, danska medborgare, personer som är bosatta i Danmark eller personer med annat särskilt skäl, så kallat anerkendelsesværdige formål. Under våren utökades undantagen till att gälla bl.a. även för affärsresenärer och transitresenärer. Den 27 juni ersattes de nuvarande inreserestriktionerna för resenärer från EU, Schengen och Storbritannien av så kallade objektiva kriterier baserade på smittläget i olika länder och regioner. Den 1 augusti öppnades den danska gränsen för hela Sverige och inresor tilläts vid uppvisande av id-handling som kunde styrka svenskt medborgarskap. Från och med den 14 augusti så slopades även det krav på att resenärer från Sverige, med undantag för de boende i gränsregioner, var tvungna att ha bokat övernattning i minst sex nätter. Den 3 september slopade Danmark den tillfälliga, fullständiga gränskontrollen och återgick till de periodvisa sickprovskontroller som har gällt sedan den 12 november 2019.

 

Danmarks fullständiga gränskontroll den 14 mars till 3 september 2020 – coronapandemin

Den 14 mars 2020 stängde Danmark tillfälligt sina gränser, med undantag för danska medborgare, personer bosatta i Danmark, arbetspendlare och personer med andra särskilda skäl, så kallade “anerkendelsesværdige formål”, vilka anges i en ständigt uppdaterad lista av dansk Politi. För att genomföra stängningen infördes gränskontroller för trafiken, bland annat för tågresenärer över sundet vid Köpenhamns flygplats i Kastrup, på Pepparholm för trafikanter över Öresundsbron och vid färjeläget i Helsingør för resenärer från Helsingborg.

Genomförandet av gränskontrollen begränsade antalet tågavgångar över Öresund till inledningsvis en avgång per timme med Köpenhamns huvudbangård som slutstation. Den 30 mars utökades trafiken till två avgångar per timme under rusningstid. Den 8 juni utökades trafiken till tre avgångar i timmen, tjugominuterstrafik, men trafiken har ännu inte återgått till sex avgångar under rusningstid som var utgångsläget innan coronapandemin. Resandet över Öresundsbron har minskat kraftigt under perioden. För fordonstrafiken visar den senast tillgängliga veckostatistiken, för vecka 24, en nedgång med närmare 54 procent och för tågtrafiken över Öresund visar siffror från Skånetrafiken att antalet passagerare var 81 procent färre under vecka 22, pingstveckan, jämfört med en normalvecka vid samma tid 2019. Under juni har det börjat komma rapporter om att allt fler tåg över Öresund är mer eller mindre fullsatta.

När Danmark stegvis började öppna upp igen tilläts affärsresenärer att passera gränsen från och med den 25 maj liksom transitresenärer på väg till andra länder, ägare av sommarhus, kärestor, förlovade samt far- och morföräldrar.

Sverige var inte ett av de länder som den danska regeringen valde att öppna gränsen mot den 15 juni. Däremot tilläts turister från Tyskland, Island och Norge att resa in i Danmark mot att kunna visa upp att de har bokat bostad under minst sex dagar. Danmarks statminister, Mette Frederiksen (S), framhöll samtidigt att det fanns diskussioner om en regional lösning där restriktionerna upphävs regionalt med särskilt fokus mot Öresundsregionen.

Den 18 juni kom beskedet från danska Utrikesdepartementet att de dåvarande restriktionerna från och med den 27 juni ersattes av en ny modell för öppning av EU- och Schengenområdet samt Storbritannien, baserat på objektiva kriterier med utgångspunkt i smittoläget i respektive land och region. Innebörden var att utländska turister från regioner eller länder som klassificerades som “öppna” måste visa upp intyg på sex övernattningar för att få resa in i Danmark. För att en region ska klassificeras som ”öppen” måste antalet smittade per vecka, mätt utifrån ett genomsnitt för de senaste 14 dagarna, vara lägre än 20 personer per 100 000 invånare. För att en ”öppen” region ska ändra klassificering till ”i karantän” behöver antalet smittade per vecka, mätt enligt ovan, överstiga 30 personer per 100 000 invånare. Invånare från gränsregionerna Skåne, Halland, Blekinge och Schleswig-Holstein var dock redan från början undantagna från regeln om sex bokade övernattningar i Danmark, men en förutsättning för att de skulle få resa till Danmark var att deras region klassades som öppen. Om Skåne, Halland och Blekinge inte uppfyllde detta krav kunde invånare ändå tillåtas inresa om de kunde visa ett speciellt certifikat underskrivet av läkare om att ett negativt test som tagits senast 72 timmar tidigare. För invånarna i övriga regioner i Sverige gällde regeln om att det krävdes sex bokade övernattningar i Danmark fram till den 14 augusti, då folketingets partier enades om att den regeln avskaffades för Sveriges vidkommande.

Från den 1 augusti klassades Sverige, enligt kriterierna ovan, som ett öppet land. Då kravet på minst sex nätters övernattning slopades den 14 augusti, för resenärer som reste från utanför gränsregionerna, så var svenska resenärer inte längre tvungna att styrka sin hemort vid den danska gränskontrollen. Den 3 september meddelade rikspolisen att den fasta och fullständiga gränskontroll omedelbart skulle ersättas av stickprovsvisa kontroller vid gränsen mot Sverige och Tyskland. Det innebar att gränspolisen utför kontroller vid utvalda tillfällen och av utvalda resenärer. Återgången till stickprovskontroller är en återgång till de regler som gällde före coronapandemin.

Svenska Utrikesdepartementet har sedan den 14 mars 2020 avrått från resor till samtliga länder. Från och med den 30 juni togs avrådan bort för ett antal länder inom EU. Att Danmark inte fanns med motiverades med att avrådan hävs för de länder som har beslutat att öppna upp för resande från Sverige och övriga EU. Avrådan från resor till Danmark och Norge hävdes däremot av Utrikesdepartementet den 30 juli.

 

Danmarks inre gränskontroll – kriminalitet

Den 12 november 2019 införde Danmark en tillfällig inre gränskontroll av inresande från Sverige. Beslutet meddelades av Danmarks justitieminister Nick Hækkerup (S) den 10 oktober. I sitt pressmeddelande lyfte den danska regeringen fram svenskars inblandning i sprängningen vid Skattestyrelsen och dubbelmordet i Herlev, som båda skedde under sommaren 2019, som en direkt bakgrund till beslutet att införa gränskontroller mot Sverige.

De danska gränskontrollerna genomfördes genom stickprov under några timmar 1–2 gånger i veckan vid färjelägena i Rönne, Helsingör, Frederikshavn och Grenå samt vid Öresundsbron och ska även omfatta all tågtrafik. Beslutet om gränskontroll mot Sverige gällde inledningsvis i ett halvår.

Gränskontrollen mot Sverige kombinerades med bildandet av ett nytt centrum för polissamarbete över Öresund riktat mot den grova kriminaliteten och som ska få resurser till utredningsarbete samt underrättelse- och analysverksamhet.

 

Sveriges inre gränskontroll och id-kontroll (transportöransvar) – migrationsströmmar

Den 12 november 2015 införde Sverige en tillfällig inre gränskontroll för trafiken från Danmark. Den 4 januari 2016 införde Sverige ett transportöransvar, kallat id-kontroll, av resande från Danmark. Samma dag beslutade Danmark att införa en tillfällig inre gränskontroll mot Tyskland.

Kontrollerna infördes i anslutning till flyktingkrisen 2015. Den svenska gränskontrollen pågår fortsatt och resenärer kontrolleras bland annat vid tågstationen Hyllie, vid Öresundsbron och vid färjelägena i Helsingborg och Trelleborg. Motivet och utformningen av kontrollen har dock förändrats över tid. Gränskontrollen sköts av svensk polis och civilanställda passkontrollanter.

Sverige avskaffade den 4 maj 2017 id-kontrollerna, transportöransvaret, vid resa med tåg, buss eller färja från Danmark till Sverige och förstärkte samtidigt gränskontrollen.

Gräns- och id-kontrollerna ökade inledningsvis restiden för främst tågresenärerna med upp till det dubbla medan avskaffandet av id-kontrollen och en tidsmässigt förkortad gränskontroll i Hyllie har gjort att mertiden nu är under fem minuter för trafiken i riktning mot Sverige.