FAKTA: Konjunktur

• Flera prognosinstitut justerar ner sina tillväxtprognoser
• Ökningen av valutaskillnaden SEK/DKK har avstannat
• Bostadsbyggandet minskar i både Sverige och Danmark

”Högkonjunkturen är över” proklamerade svenska Konjunkturinstitutet i sin oktoberrapport, och de får medhåll från många håll. Den ena efter den andra av de stora prognosinstitutionerna i Sverige och Danmark har sänkt sina förväntningar under hösten. Även på global nivå hörs rapporter om att de senaste årens höga tillväxttakt ebbar ut. En orolig omvärld med handelskonflikter och ett Brexit som kommer allt närmre gör marknaden osäker och mer instabil.

Både i Sverige och Danmark finns flera indikatorer som styrker bilden av att konjunkturen har passerat toppnivå och börjat vika neråt. Den svenska arbetslösheten, som varit minskande under många år, har stannat av i Skåne och ökat något på riksplanet. Riksbanken valde i oktober att lämna reporäntan oförändrad på -0,25 procent, då de menar att den planerade höjningen inte bör genomföras på grund av det förändrade konjunkturläget. Danmarks industriproduktion föll med 1,1 procent under juni-augusti jämfört med föregående tremånadersperiod. Rapporter om avmattning kommer även från svensk industri. Dessutom har försäljningen av projektlägenheter sjunkit kraftigt i både Köpenhamn och Aarhus.

Att konjunkturläget förändrats står klart, men hur stor konjunkturnedgång vi står inför är osäkert. Kompetensbrist råder fortsatt på bägge sidor sundet. Sveriges Byggindustrier visar att bostadsbyggandet kommer minska under såväl 2019 som 2020, även Dansk Byggeri spår en nedgång under 2020. Förra gången en tvåårig minskning noterades var under finanskrisåren 2008 och 2009. Under 2020 väntas 40 procent färre lägenhetsbyggen påbörjas i Sverige jämfört med toppnoteringen 2017, vilket förvisso är en kraftig nedgång. Trots detta ligger bostadsbyggandet högre än under 2014 och åren dessförinnan. Visemännen i De Økonomiske Råd talar precis som övriga prognosinstitut om en nedgång, men spår trots detta en fortsatt ökning av den danska sysselsättningen även under 2020.

Konjunkturtoppen tycks vara passerad, och de kommande åren kommer troligtvis präglas av rubriker om ekonomisk nedgång. Hur brant nedgången blir och hur länge den kommer att vara är ännu oklart. Utgången av förhandlingarna kring Storbritanniens uttåg ur EU, och marknadens reaktioner på detta kan ge en första fingervisning om de närmaste årens ekonomiska verklighet.

Emil Persson,
Analytiker

 

 

Dansk industriproduktion backar

Det samlade produktionsindexet för dansk industri visar en nedgång med 1,1 procent i augusti jämfört med juli i år. I juli steg produktionen visserligen, men då industrin backade även i juni har produktionen i dansk industri varit 1,6 procent lägre under juni–augusti jämfört med föregående tremånadersperiod. Det visar nya säsongskorrigerade tal från Danmarks Statistik, som ser utvecklingen som en möjlig indikation på avmattning. Danmarks största bransch, läkemedelsindustrin, är en bidragande faktor till minskningen, då branschens produktion minskade med 3,7 procent mellan juli och augusti.

Danske Banks chefsekonom Las Olsen menar att handelskriget mellan stormakterna börjar ge effekter i omvärlden, och att det är en av anledningarna till industrins avmattning.
– Det skulle vara märkligt om Danmark i längden kunde stå utanför den globala avmattning vi sett i industrin, som bland annat hänger samman med handelskriget mellan USA och Kina. Det lär bli värre innan det blir bättre, och det ser ut som om vi har en liten stigning i arbetslösheten att vänta, säger han till Ritzau. (News Øresund)

Avmattning i den svenska industrin

Lägre orderingång, minskad orderstock och lägre produktionsvolym. I stål- och metallindustrin har en tydlig avmattning synts på flera sätt efter sommaren. Samtidigt är stämningsläget sämre än normalt i skogsindustrin, det visar en ny rapport från branschorganisationen Industriarbetsgivarna. Internationella handelskonflikter och en svag utveckling i Euroområdet bedöms vara bidragande faktorer till branschens nedgång under hösten.

– En allmän oro kopplat till handelskonflikterna kan ha haft en dämpande effekt på utvecklingen. Osäkerhet om vilka spelregler som gäller gör det självklart svårare för olika ekonomiska aktörer att fatta beslut, och detta minskar både konsumtions- och investeringsviljan, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna, i ett pressmeddelande.

Se hela bilden här.

Nordea: Avmattning slår hårdare i Skåne än i Göteborg och Stockholm

Sveriges BNP-tillväxt förväntas sjunka under de kommande åren, och utvecklingen drabbar hela Sverige. Det visar Nordeas konjunkturrapport Regionala Utsikter. I Sverige förväntas tillväxten sjunka från 2,4 procent 2018 till 1,3 procent 2019 och 1,2 procent 2020, innan konjunkturen väntas vända uppåt igen. I Sydsverige, som i rapporten omfattar Skåne och Blekinge, tror Nordea att tillväxten sjunker från 2,2 procent 2018 till 1,1 procent 2019 och bara 0,8 procent 2020. (News Øresund)

BNP/BRP-prognoser för svenska regioner:

Källa: Nordea, Regionala Utsikter. Siffrorna för 2017 är preliminära och kommer revideras. Siffrorna för 2018-2021 är prognoser.

Ökningen av valutaskillnaden har avstannat

För hundra danska kronor fick man den 24:e oktober 143 svenska kronor. Man får gå tillbaka till 2009 för att hitta större valutaskillnader mellan den svenska och danska kronan. Skillnaden mellan kronorna har dock upphört att växa. Sedan i maj har skillnaden varit stabil, och den svenska kronans försvagning gentemot den danska som pågått sedan 2013 har stannat av. Den svenska riksbanken bedömer i sin penningpolitiska rapport från oktober att den svenska kronan kommer stärkas på sikt. Det återstår att se både hur den svenska kronan, men framförallt hur danska kronan som är bunden till Euron, kommer påverkas av Brexits fortsatta utveckling.

 

Ny prognos: Sveriges bostadsbyggande minskar

Foto: News Øresund

34 500 lägenheter kommer att påbörjas under 2019, och under 2020 beräknas 32 000 lägenheter påbörjas, enligt en ny rapport från Sveriges Byggindustrier. Det är en nedgång med närmre 40 procent gentemot toppnoteringen år 2017, då 50 500 lägenheter påbörjades. Bostadsbyggandet håller trots fallet en hög nivå jämfört med tidigare under 2000-talet. Det väntas påbörjas fler lägenheter under 2020 än 2014 och åren dessförinnan.

– Starka anläggningsinvesteringar lyckas inte fullt ut kompensera fallet i bostadsbyggandet. De totala bygginvesteringarna minskar både 2019 och 2020. Senast en tvåårig nedgång inträffade var 2008 och 2009 i samband med finanskrisen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Danska arkitektbyråer tvingas säga upp anställda på grund av minskat bostadsbyggande

Arkitektbyråerna i Danmark har börjat märka av en konjunkturavmattning och att fler investerare tvekar inför att bygga nya bostäder. Redan har några byråer tvingats säga upp anställda arkitekter på grund av att byggtakten avtagit, skriver tidningen Børsen. Bland annat är byråer som Arkitema, Schmidt Hammer Lassen och 3XN drabbade.

Arkitema har nyligen sagt upp 25 arkitekter, motsvarande sju procent av medarbetarna, och 3XN, som har ritat Royal Arena i Ørestad, har tvingats att göra sig av med 11 arkitekter på kontoret i Köpenhamn. Arkitektbyråerna är oftast dem som först märker av en nedgång i bostadsbyggandet och flera byråer uppger att byggtakten i Danmark har avtagit på senare tid.

– Det är helt enkelt mindre att göra, och branschen är präglad av en del osäkerhet. Det är ingen som vet hur kritiskt det kommer att bli på bostadsmarknaden, men det kommer att ligga på en lägre nivå framöver, säger Peter Berg, administrativ direktör på Arkitema, till Børsen.

Framför allt är det bostadsbyggandet som har bromsat in, menar Curt Liliegreen, projektdirektör på Boligøkonomisk Videncenter. Omkostnaderna har ökat, vilket gör att investerare börjar tveka inför att satsa pengar i projekten.

Även i Sverige har en konjunkturavmattning kunnat märkas, även om inte arkitektbyråerna har tvingats till nedskärningar än. Arkitektbyrån Fojab, med huvudkontor i Malmö, uppger att de inte tror att de kommer att tvingas till några nedskärningar framöver, men att de har märkt en liten nedgång i bostadsbyggandet.

– Vi har medvetet valt att inte enbart rita bostäder. Vi har flera kompetensområden, och därmed flera ben att stå på vilket är en styrka. Bostadsprojekten utgör någonstans mellan 25-30 procent av våra uppdrag, och där har vi märkt en liten sättning, säger Daniel Nord, vd för Fojab, till News Øresund.

Elisabet Näslund, presschef på fackförbundet Sveriges Arkitekter, säger till News Øresund att man har märkt en svag nedgång i bostadsbyggandet i Sverige, från att byggtakten har varit ”extremt hög”. (News Øresund – Erik Ottosson)

Ras i försäljningen av projektlägenheter i Köpenhamn och Aarhus

Försäljningen av projektlägenheter i Köpenhamn har halverats under årets första sju månader jämfört med samma period förra året. Året innan minskade försäljningen med 53 procent. I Danmark som helhet minskade försäljningen av projektlägenheter med 34 procent under årets första sju månader. Det visar statistik från Boligsiden.dk som publicerats i borsen.dk. Med projektlägenhet menas en ägarlägenhet som säljs innan den har byggts.

Under de första sju månaderna 2019 såldes det 169 projektlägenheter i Köpenhamn. Under samma period 2018 såldes det 338 projektlägenheter och under 2017 såldes 720 projektlägenheter. Även i Aarhus har antalet sålda projektlägenheter minskat kraftigt. Det visar statistik från Boligsiden.dk. Enligt de källor Börsen talat med finns det flera orsaker till den kraftigt minskande försäljningen. Köparen tar en ränterisk eftersom tillträdet sker längre fram i tiden. Vanligen belånas lägenheterna till 80 procent men skulle värdet falla fram till tillträdesdagen kan bankerna kräva att belåningen sänks. Istället väljer nu många byggföretag att hyra ut de dyra lägenheter som annars skulle ha sålts som projektlägenheter.

Enligt Lise Nytoft Bergmann, boekonom på Nordea Kredit i Danmark, innebär den halverade försäljningen av projektlägenheter i Köpenhamn att något har ändrat sig på bostadsmarknaden och att man bör sådan tecken på stort allvar. Curt Liliegreen, direktör vid Boligøkonomisk Videncenter, säger till borsen.dk att den fallande försäljningen av projektlägenheter tyder på att byggföretagen byter fokus från försäljning till uthyrning.
– Mycket tyder på att detta förhållande beror på att lägenheter hyrs ut istället för att läggas ut till försäljning. Det är ett karaktäristiskt tecken på att marknaden är inne i en uppbromsning. (News Øresund)