2023 års analyser från Øresundsinstituttet: Integration, hållbarhet och konjunktur i fokus

2023 års analyser från Øresundsinstituttet: Integration, hållbarhet och konjunktur i fokus

Under 2023 har Øresundsinstituttet publicerat 14 analyser som har tagits fram på eget initiativ eller i samarbete med andra aktörer. Rapporterna består av den årliga kartläggnignen av samarbetet i regionen, fem rapporter inom serien Øresundsindex om integrationen och trafiken över Öresund, tre konjunkturrapporter, fyra hållbarhetsrapporter och en sammanställning av de svenska fastighetsinvesterarnas bestånd i Danmark.


ÅRETS ANALYSER:

State of the region: åttonde årliga utgåvan av Øresundsinstituttets rapport om det dansk-svenska samarbetet

Det dansk-svenska skatteavtalet, gränshinder och fasta förbindelser. Det är tre exempel på aktuella frågor som just nu diskuteras, utreds och förhandlas om i Öresundssamarbetet. Det senaste året har också belyst hur händelseförlopp i omvärlden påverkar, driver och hejdar utvecklingen i Öresundsregionen. Ett tydligt exempel är hur yttre säkerhetshot och nationell politisk hänsyn ligger bakom besluten om gräns- och id-kontroller. Kriget i Ukraina och den svenska Nato-ansökan skapar också ett närmare nationellt försvarssamarbete mellan länderna. Dessutom sätter den kommande ­Fehmarn­ Bält-tunneln ­fokus på utbyggnaden av järnvägen – även i Skåne. Att länderna just nu skiljer sig åt konjunkturmässigt med en rekordsvag svensk krona har ­skapat tydligare valutavinnare och -förlorare.

Läs mer om detta i den åttonde upplagan av Øresundsinstituttet analys av det dansk-svenska samarbetet: State of the Region som publicerades i oktober i år.

Läs analysen här


Øresundsindex: fyra kvartalsrapporter om trafiken och en årlig integrationsmätning

Integrationen över Öresund återgick under 2022 till nivån innan pandemin. Det är en kraftfull uppgång mellan två år, från ett index på 86 till 102, men jämfört med 2015 är uppgången måttlig. Återhämtningen sammanfaller med borttagandet av pandemirestriktioner som påverkade persontrafiken, antalet gästnätter och pendlingen över Öresund. Dessutom har antalet gods­transporter fortsatt öka till nya rekordnivåer och även antalet personer som flyttar över Öresund steg. Det visar analysen Øresundsindex som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

När det gäller trafiken över Öresund publiceras inom projektet även kvartalsvisa statistikrapporter. Den senaste rapporten, för tredje kvartalet i år, visar en stark utveckling för trafiken över Öresund med undantag för godstransporterna. Antalet personresor över sundet var det största som noterats under ett enskilt kvartal i Øresundsindex samlade trafikstatistik som går tillbaka till 2015. Öresundsbron noterade flera trafikrekord under juli. Øresundsindex trafikstatistik omfattar resor och trafik över Öresund med bil och tåg över Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör.

Läs analyserna här:

Utvecklingen 2023: Integrationen över Öresund

Trafiken: Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | 2022 (Q4 2022) |


Fyra analyser om hållbarhet – kommuner, forskning och fastighetsbranschen

Närmare 10 000 hållbarhetscertifieringar har utfärdats för fastigheter i Sverige sedan starten 2007. Av de större fastighetsbolagen i Skåne har 9 av 10 en hållbarhetschef. När det gäller forskningen har 25 nya enheter inom hållbarhet startats sedan 2018.  Dessutom visar en kartläggning av kommunernas arbete att 63 procent av Skånes befolkning bor i en kommun som har en antagen hållbarhetsstrategi för alla tre dimensionerna – ekologisk, social och ekonomisk. Det är några av resultaten i de fyra temarapporter om hållbarhetsarbete i Skåne som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Läs analyserna här: 
Hållbarhetsarbete i Skånes fastighetsbransch 
Hållbarhetsregler i fastighetsbranschen 
Hållbarhetsarbete i Skånes kommuner 
Hållbarhetsforskning i Skåne


Tre rapporter om konjunkturutvecklingen i Skåne

Det skånska konjunkturläget har försämrats under det senaste halvåret. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har nu börjat vika på flera håll, med stigande arbetslöshet och lägre sysselsättning i flera kommuner. Men trots vikande konjunktur, är det skånska utgångsläget bättre än vid tidigare nedgångar. Bilden är samtidigt fortsatt delad med stora skillnader geografiskt och mellan olika branscher. Det visar den senaste utgåvan av rapporten Skånsk konjunktur från november i år som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Rapporten Skånsk konjunktur ges ut två gånger årligen och vårens upplaga hade ny infrastruktur i Skåne som tema. I maj presenterades även en fördjupning inom privatekonomi som bland annat visade att skillnaden i hushållens disponibla inkomster har ökat mellan de skånska kommunerna och att var femte invånare i Sydsverige saknade kontantmarginal under 2022.

Läs analyserna här:
Skånsk konjunktur – november 2023
Skånsk konjunktur – maj 2023
Skånsk privatekonomi – maj 2023


Fastighetsmarknaden: Svenska investeringar och ägande i Danmark

I debatten om Öresundsregionens utveckling har gränskontroller, skattefrågor och coronaeffekter med minskat resande som följd fyllt mycket av utrymmet under de senaste åren. Men integrationen är bredare och en del av vardagen i gränsregionen, inte minst på många håll i näringslivet. Svenska fastighetsinvesteringar i Danmark är ett exempel på integration som också är fysiskt påtagligt i Köpenhamn, och även i flera andra delar av landet. När rapporten publicerades i januari 2023 var det svenskägda beståndet 4,2 miljoner kvadratmeter fastigheter med ett värde av 150 miljarder svenska kronor. I portföljen finns profilerade kontorsfastigheter, otaliga bostadsfastigheter, men även lätt industri och lager, butiksfastigheter, hotell och samhällsfastigheter.

Läs analysen här


ØRESUNDSINSTITUTTETS ANALYSOMRÅDEN

Integrationen över Öresund, kultursamarbetet mellan Danmark och Sverige, konjunkturutvecklingen och life science-branschen är exempel på fyra områden som Øresundsinstituttet har publicerat nya analyser om under de senaste åren. Analyserna genomförs i egen regi, på uppdrag av andra organisationer eller som del av längre samarbeten, bland annat Interregprojekt. Ta del av analyser från de olika områdena nedan.

Läs tidigare analyser här


ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt gränsregionalt analys- och kunskapscenter som samlar över 100 aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn och akademin med målet att öka kunskapen om samhällsutvecklingen på båda sidor av Öresund. Som medlem i Øresundsinstituttet blir du en del av vårt dansk-svenska nätverk och får tillgång till nätverksmöten, fakta, analyser och nyheter om utvecklingen i Öresundsregionen från den egna nyhetsbyrån News Øresund.

www.oresundsinstituttet.org
www.newsoresund.org