Fyra nya analyser: Hållbarhetsarbete i Skåne – kommuner, forskning och fastighetsbranschen

Närmare 10 000 hållbarhetscertifieringar har utfärdats för fastigheter i Sverige sedan starten 2007. Av de större fastighetsbolagen i Skåne har 9 av 10 en hållbarhetschef. När det gäller forskningen har 25 nya enheter inom hållbarhet startats sedan 2018.  Dessutom visar en kartläggning av kommunernas arbete att 63 procent av Skånes befolkning bor i en kommun som har en antagen hållbarhetsstrategi för alla tre dimensionerna – ekologisk, social och ekonomisk. Det är några av resultaten i de fyra temarapporter om hållbarhetsarbete i Skåne som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Läs analyserna här:

Hållbarhetsarbete i Skånes fastighetsbransch

Hållbarhetsregler i fastighetsbranschen

Hållbarhetsarbete i Skånes kommuner

Hållbarhetsforskning i Skåne


HIGHLIGHTS

 

Nästan 10 000 certifieringar har utfärdats för svenska fastigheter sedan 2007 – nya EU-regler skärper kraven för hållbarhetsredovisningar

På drygt 15 år har den svenska fastighetsbranschens hållbarhetsarbete utvecklats i snabb takt. 2007 certifierades de första svenska byggnaderna genom EU-projektet Greenbuilding Programme. I dagsläget har det utfärdats närmare 10 00 hållbarhetscertifieringar av fastigheter i Sverige.

Nya EU-regler skärper kraven. Även om det mesta hållbarhetsarbetet i dag bygger på frivillighet, kommer det från och med nästa räkenskapsår också skärpta EU-krav om hållbarhetsrapportering med EU-direktivet CSRD.

Rådet är att inte vänta med hållbarhetsarbetet. I ett första läge riktar sig den nya EU-lagstiftningen mot de stora börsnoterade företagen, men den kommer med stor sannolikhet att sippra ner i värdekedjan till deras mindre underleverantörer. Därför är rådet från experter att inte vänta, utan att börja i liten skala och få in hållbarhet som en naturlig del i det dagliga arbetet.

Läs analysen här


9 av 10 större fastighetsbolag i Skåne har en hållbarhetschef – hållbarhetsutmaningar får konkurrenter att samarbeta

Hållbarhetsarbetet i fastighetsbolagen är prioriterat genom att 86 procent av de större fastighetsbolagen, med ett kontor i någon av åtta skånska städer, har en hållbarhetschef, hållbarhetsansvarig eller en motsvarande tjänst med hållbarhetsansvar. Bland mindre bolag, med mellan 25-49 anställda, är det få bolag som har en chefstjänst inom hållbarhetsområdet.

Hållbarhetsutmaningar får konkurrenter att samarbeta. Fastighetsbolag vittnar om att det finns ett samarbete och en öppenhet i branschen kring hållbarhetsarbetet, där man delar erfarenheter och utmaningar. Inom samverkansorganisationerna sprids och genereras kunskap och kring goda exempel och det tycks kunna ske utan att det uppfattas som en konkurrenssituation. Ett tydligt exempel är bygg- och fastighetsbranschen i Malmös initiativ, LFM30, för att skapa en hållbar byggsektor i Malmö. Drygt 200 företag och organisationer inom bygg- och fastighetsbranschen samverkar bland annat kring cirkulär ekonomi och utvecklingen av nya material.

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en femtedel av inhemska utsläppen. Totalt stod bygg- och fastighetssektorn för 21 procent av de inhemska utsläppen i Sverige år 2020 (vilket är det senaste året med statistik över utsläpp per bransch från Boverket). Det motsvarar 9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Inkluderas även sektorns utsläpp som kommer från import av utländska varor och tjänster, så var bygg- och fastighetssektorns utsläpp 15,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Läs analysen här


Ont om tid att nå klimatmålet – en tredjedel av Skånes kommuner har antagna hållbarhetsstrategier

Skåne har minskat utsläppen av växthusgaser snabbare än Sverige som helhet. Men för att nå de skånska klimatmålen måste utsläppen minska med ytterligare 66 procent räknat från 2021 till 2030 visar statistik från SMHI.

Skåne rymmer flera olika strukturer för hur kommunerna jobbar med hållbarhet. Ett exempel är att arbetet leds av en hållbarhetschef, vilket fyra kommuner har valt. Majoriteten av Skånes kommuner har inte antagit en heltäckande hållbarhetsstrategi som täcker in alla tre hållbarhetsdimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Med över 50 mil lång kuststräcka är Skåne särskilt sårbart för stigande havsnivåer och kusterosion. Det har lett till många hållbarhetssamarbeten inriktade mot att förhindra klimat- och erosionsskador.

Läs analysen här


25 nya forskningsenheter inom hållbarhet har startas i Skåne sedan 2018 – tvärvetenskap och samverkan är nyckelbegrepp

Omkring 25 nya forskningscenter, plattformar och andra forskningsenheter med fokus på hållbarhet har startats i Skåne sedan 2018, vid regionens fem universitet och högskolor. Genom att det både finns ett stort universitet som är framgångsrikt inom hållbarhetsområdet och flera mindre universitet och högskolor med profiler nära kopplade till hållbarhet har Skåne en bredd i sin hållbarhetsforskning.

Både bredd och nisch bland Skånes lärosäten. Totalt presenteras 78 forskningsenheter med fokus på hållbarhet i Skåne i rapporten, som ger en bred överblick över hur hållbarhetsforskningen organiseras vid Lunds universitet, Malmö universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, World Maritime University och Högskolan Kristianstad.

Tvärvetenskap och samverkan. Forskningen på området präglas av tvärvetenskaplighet och en omfattande samverkan med det övriga samhället. Det visar en ny analys som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Läs analysen här


OM RAPPORTERNA

Hållbarhetsarbete i Skåne

Øresundsinstituttet och Sparbanken Skåne genomför under fyra års tid ett analys- och kunskapsprojekt om hållbarhetsarbetet i Skåne och Öresundsregionen. Arbetet kommer att resultera i en årlig rapport, ett flertal temarapporter samt workshops med inriktning mot små- och medelstora företag. Projektet har finansiellt stöd från Sparbanksstiftelsen Finn.

KONTAKT:

Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Kristian Svensson
pressansvarig Sparbanken Skåne
kristian.svensson@sparbankenskane.se


ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt gränsregionalt analys- och kunskapscenter som samlar över 100 aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn och akademin med målet att öka kunskapen om samhällsutvecklingen på båda sidor av Öresund. Som medlem i Øresundsinstituttet blir du en del av vårt dansk-svenska nätverk och får tillgång till nätverksmöten, fakta, analyser och nyheter om utvecklingen i Öresundsregionen från den egna nyhetsbyrån News Øresund.

www.oresundsinstituttet.org
www.newsoresund.org