Integrationen över Öresund, kultursamarbetet mellan Danmark och Sverige, konjunkturutvecklingen och life science-branschen är exempel på fyra områden som Øresundsinstituttet har publicerat nya analyser om under de senaste åren. Analyserna genomförs i egen regi, på uppdrag av andra organisationer eller som del av längre samarbeten, bland annat Interregprojekt. Ta del av analyser från de olika områdena nedan.

ØRESUNDSINDEX

Ett index med fokus på integrationen över Öresund tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet. Trafikindex tas fram med DSB, Forsea, Skånetrafiken och Trafikverket som faktapartner.

– Kvartalsvis trafikindex: | 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 |

– Årligt integrationsindex: | 20222023 |

GRÄNSFRÅGOR OCH NORDEN

Øresundsinstituttet tar fram analyser som ger ökad kännedom om den gränsregionala utvecklingen över Öresund och mellan Sverige och Danmark, men även i viss mån inom Norden och över dansk-tyska Fehmarn Bält.

– Mentala gränshinder:
| Sverige-Finland (2021) |
| Sverige-Danmark (2019) |
| Sverige-Norge (2018) |

– Effekter av id- och gränskontroller:
| Ny vardag för pendlarna över Öresund (2016) |
| Den gemensamma arbetsmarknaden över Öresund krymper (2016) |
| Uppdragsanlys för Nordiska ministerrådet: effekter av id- och gränskontroller i ett nordiskt perspektiv (oktober 2016) |
| Uppdragsanlys för Nordiska ministerrådet: effekter av id- och gränskontroller i ett nordiskt perspektiv (juni 2016) |
| Underlag till Länsstyrelsen: utvärdering av effekter av tillämpningen av förordning om vissa identitetskontroller (2016) |

– Några ämnesspecifika rapporter:

| Arbetspendling över Öresund – trender och utmaningar för unga gränspendlare (2023) |
| Digitalisering – utmaningar och initiativ över den dansk-svenska gränsen (2023) |
| Öresundspendling – olika branschers betydelse och behov av framtida tillgänglighet (2022) |
| Tusentals nordbor betalar underhåll över gränserna (2022) |
| 20 år med Øresunddirekt (2021) |
| Möjligheter vid gränspendling – erfarenhet av arbete över Öresund bland personer med utrikes bakgrund (2021) |
| Øresunddirekt 2020 – historik |
| Fehmarn Bält-förbindelsens betydelse för Skåne (2018) |
| Nordiska skatteregler (2018) |
| Analys av det dansk-svenska skatteavtalet (2017) |

SAMARBETET I ÖRESUNDSREGIONEN

Rapporten State of the region ger Øresundsinstituttet ut i egen regi. Rapporten är en analys av samarbetet över Öresund. I samband med Öresundsbrons 20-årsjubileum, 2020, gav Øresundsinstituttet i samarbete med Lunds universitet Centrum för Öresundsstudier ut en bok där danska och svenska forskare, analytiker och journalister medverkade samt en egen analys av de 20 åren.

– Årlig publicering av samarbetsrapport: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

– Öresundsregionens 20-årsjubileum:
| Bok: Checkpoint 2020 |
| Rapport: 20 år med Öresundsbron |

HÅLLBARHET

Under fyra års tid genomför Øresundsinstituttet och Sparbanken Skåne ett analys- och kunskapsprojekt om hållbarhetsarbetet i Skåne och Öresundsregionen. Arbetet kommer bland annat att resultera i en årlig rapport och ett flertal temarapporter. Projektet har finansiellt stöd från Sparbanksstiftelsen Finn.

– Temarapporter:

| Hållbarhetsarbete i Skånes kommuner |

| Hållbarhetsarbete i Skånes fastighetsbransch |

| Hållbarhetsforskning i Skåne |

| Hållbarhetsregler i fastighetsbranschen |

LIFE SCIENCE

Øresundsinstituttet har under sex år, på uppdrag av Medicon Valley Alliance, tagit fram rapporten State of Medicon Valley. Dessutom genomförde Øresundsinstituttet och Medicon Valley Alliance Interregprojektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative under åren 2019–2022 som resulterade i en kartläggning av life science-branschen i regionen och en rad analyser.

–  State of Medicon Valley: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| Research in Medicon Valley 2017 |
| Science Parks in Medicon Valley 2018 |

– Rapporter som givits ut inom ramen för Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative:

| Life science in Medicon Valley (2022) |
| Expertise demands and -matching in eastern Danmark (2022) |
| Life science in Eastern Denmark (2022) |
| Expertise demands and -matching in Skåne (2022) |
| Life science across the Øresund (2020) |
| Life science in Skåne (2020) |

 SKÅNSK KONJUKTUR

Löpande bevakning av konjunkturutvecklingen i Skåne som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne.

– Två årliga publiceringar: | HT 2018 | VT 2019 | HT 2019 | VT 2020 | HT 2020 | VT 2021 | HT 2021 | VT 2022 | HT 2022 | VT 2023 | HT 2023 |

– I maj 2023 publicerade Øresundsinstituttet analysen “Skånsk privatekonomi” som också tagits fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

– I oktober 2022 publicerade Øresundsinstituttet även konjunkturanalysen “Inblick Tjust” som tagits fram på uppdrag av Tjustbygdens Sparbank.

NÄRINGSLIV

Øresundsinstituttet bevakar näringslivets utveckling i regionen och har gjort ett flertal utredningar om lokal näringslivsutveckling, liksom ett större perspektiv på representation i styrelse och ledande befattning över sundet samt den svenska köpvågen av fastigheter på andra sidan Öresund.

– Näringslivsutveckling:
| Lunds näringsliv (2021) |
| Nulägesanalys MalmöLundregionen (2020) |
| Närheten mellan Skåne och Själland påverkar företagens val av vd och styrelseledamöter (2019) |
| Business Region Skåne 10 år (2018) |
| Huvudkontorsetableringar Malmö (2017) |

– Fastighetsbranschen:
| Fastighetsmarknaden – Offentligt ägande och investeringar i Skåne (2024) |
| Fastighetsmarknaden – Svenska investeringar och ägande i Danmark (2023) |
| Kontorsmarknaden i Öresund (2021) |
| Svenska uppköpsvågen tilltog i styrka (december 2017) |
| Svenska fastighetsinvesteringar i Danmark (maj 2017) |

KULTUR

Øresundsinstituttet har med stöd från Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden och Region Skåne genomfört ett analysprojekt om kulturutbyte över gränsen mellan Sverige och Danmark.

– Tre rapporter:
| Samarbete och utbyte av personal och publik mellan Danmark och Sverige (2022) |
| Kulturens ramar (2021) |
| En intervjustudie (2021) |