Ny analys: Närheten mellan Skåne och Själland påverkar företagens val av vd och styrelseledamöter

1 104 styrelseposter och uppdrag som verkställande direktörer i danska bolag i Region Huvudstaden och Region Själland innehas av personer som är folkbokförda i Sverige. I motsatt riktning är 1 254 styrelseposter och vd-jobb i bolag i fem sydsvenska regioner och Stockholms län tillsatta med personer som är folkbokförda i Danmark. Närheten mellan Själland och Skåne märks genom att många danska företag väljer att etablera sina svenska dotterbolag i Skåne. I de skånska bolagen finns 453 danska styrelseledamöter och verkställande direktörer vilket är lika många som finns i bolagen i Stockholms län. Det visar en ny analys från Øresundsinstituttet som tagits fram i samarbete med Styrelseakademien Skåne och Oresundsadvokater.

Siffrorna visar därmed att närheten mellan Skåne och Själland har lett till att många skånska företag har hämtat styrelseledamöter eller vd från andra sidan sundet. Ofta rör det sig om danska företag som har etablerat svenska dotterbolag i Skåne och som valt att ha representanter från ägarna i den svenska styrelsen eller ledningen. När företag i Köpenhamnsområdet söker svenska ledamöter är det ofta lokala dotterbolag till stora svenska koncerner och ledamöterna hämtas då vanligen från Stockholm.

Kompetens från andra sidan sundet kan ge företagen fördelar bland annat när det gäller marknadskännedom, kulturell förståelse samt kunskap om lagar och regler. Det visar intervjuer med branschrådgivare och personer som arbetar i styrelse eller ledande befattning på andra sidan Öresund. Men det finns även skillnader som kan vara bra att känna till bland annat när det gäller vilket ansvar en enskild styrelseledamot har för bolaget, men även i vilka regler som gäller för skatt och socialförsäkring när man tar uppdrag över sundet.

| Klicka här för att läsa hela analysen |

 

Highlights från rapporten:

1. 2 358 dansk-svenska styrelseposter och vd-uppdrag i 1 367 företag
Att rekrytera en dansk vd eller styrelseledamot till ett svenskt företag eller en svensk vd eller styrelseledamot till ett danskt företag är ett vanligt fenomen. Sammanlagt har 1 367 danska och svenska företag tillsammans 2 358 styrelseposter eller vd-jobb som innehas av en person från det andra landet. Se mer siffror i grafiken nedan.

2. Närheten till Danmark ger Skåne lika många danska ledamöter/vd som Stockholms län
De danska personerna som är verksamma i Sverige är jämnt fördelade mellan Skåne och Stockholm. 453 styrelse/vd-poster i vardera län är tillsatta med danska personer. I Västra Götaland och Halland finns bolag med ytterligare 314 styrelseposter och vd-jobb tillsatta med personer från Danmark. Siffrorna visar därmed att närheten mellan Skåne och Själland har lett till att många skånska företag har hämtat styrelseledamöter eller vd från andra sidan sundet. Ofta rör det sig om danska företag som har etablerat sina svenska dotterbolag i Skåne och som valt att ha representanter från ägarna i den svenska styrelsen eller ledningen.

3. Få fristående små bolag går över sundet
Vid en första studie av statistiken noteras att småföretagen med under 50 anställda svarar för en majoritet av de dansk-svenska styrelseuppdragen och vd-posterna. En djupare studie visar dock att det stora flertalet av de små bolagen antingen ingår i en koncern, ofta från grannlandet, eller har stora ägare.

4. Parti- och detaljhandel dominerar
Branschmässigt är det partihandel och detaljhandel som toppar med flest antal dansk-svenska styrelseledamöter och verkställande direktörer över ländergränserna. Andra vanliga branscher är it- och datakonsulter, transport/logistik, tillverkningsindustri samt huvudkontor/företagstjänster.

5. Ökad kompetens vid rekrytering över sundet
Det finns kompetens att hämta genom att ta in någon från andra sidan Öresund i styrelse eller ledande befattning, visar flera intervjuer med branschrådgivare och personer som arbetar i styrelse eller ledning över Öresund. Det kan bland annat röra sig om marknadskännedom, kulturell förståelse eller kunskap om lagar och regler.

6. Olika tempo i beslutsfattande och olika syn på avtal
Det finns en rad olika uppfattningar om hur man gör affärer på båda sidor Öresund. I intervjuerna framkommer bland annat att det rör sig om olika tempo i beslutsfattande där svensken oftare söker konsensus vilket kan ta tid medan dansken är snabbare på att ta beslut och agera. Det kan även röra förhandling och synen på avtal som skiljer sig över sundet.

7. Nätverk viktiga vid dansk-svensk nominering
Tillsättning av nya styrelseledamöter sker bland annat genom nätverk och personliga relationer. Vid rekryteringar mellan Danmark och Sverige blir detta extra tydligt och därför efterfrågar intervjupersonerna fler mötesplatser över Öresund. I en dansk styrelse sker inte nomineringar via en valberedning utan i samråd mellan styrelseordförande och ägare.

8. Öppen hållning underlättar samarbetet
Flera av intervjupersonerna lyfter fram vikten av att vara öppen och ha förståelse för det andra landets marknad och affärskultur. En strategi kan därmed vara att ta in lokal kompetens, bland annat genom ha lokal representation i styrelsen eller rekrytera en vd från andra landet.

9. Juridiken kring styrelsearbetet skiljer sig åt
När det gäller skillnader finns det bland annat praktiska sådana i form av olika punkter på mötesagendan och att man i Sverige har en valberedning som nominerar nya ledamöter till styrelsen vilket inte förekommer i Danmark. Det finns även skillnader i vilket juridiskt ansvar en styrelseledamot har i Sverige och Danmark där en ledamot i ett svenskt aktiebolag till exempel kan bli personligt ansvarig om företaget inte har betalat skatt och avgifter i tid.

10. Positiva effekter med externa ledamöter
För små- och mellanstora bolag kan externa styrelseledamöter ge en positiv effekt. Det visar forskning från Copenhagen Business School, CBS. Enligt professorn och forskaren Niels Westergårdh-Nielsen handlar det ofta om att bolagsstyrelserna traditionellt är tillsatta genom familje- eller vänrelationer istället för att utgå från kompetenskrav. En extern styrelseledamot som tas in i ett bolag har oftare en högre utbildningsnivå och en mera relevant kompetens. De ställer oftare kritiska frågor och påverkar företagets framtida satsningar.

Fakta om statistiken
Analysen bygger på statistik från Bisnode avseende 2017/2018 för företag med minst tio anställda i Region Huvudstaden, Region Själland, Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Västra Götaland och Stockholms län. Uppgifterna om vilket land styrelseledamöterna/vd kommer från bygger på deras folkbokföringsadress samma år.

 

– Resultatet av analysen visar att det danska inslaget i det skånska näringslivet är stort med många danska ledamöter och verkställande direktörer. Generellt finns det många dansk-svenska bolagsetableringar vilket resulterar i att närmare 2 400 styrelseledamöter och verkställande direktörer rekryterats över ländergränserna i de åtta undersökta regionerna i Danmark och Sverige, säger Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet.

– Vi behöver fler danskar i svenska bolagsstyrelser – och fler svenskar i danska styrelser. Enligt min uppfattning är det viktigt för att skapa framgång och tillväxt för företag som vill etablera sig på andra sidan Öresund. Företagen får då tillgång till komptens, nätverk och kunskap om grannlandets regler och affärskultur på högsta nivå och det sprids sedan ut i verksamheten. Nu ska vi skapa forum där det är möjligt att finna rätt kompetens till styrelseposter och vd-jobb på den andra sidan sundet, säger Helle Ahlenius Pallesen, vd Oresundsadvokater.

Mer i rapporten

Intervjuer med bland andra:

Dorte Bo Bojesen, vd Form Design Center

Stine Bosse, professionell styrelseledamot

Ulrika Dieroff, chef affärsservice Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Anders Jarl, styrelseordförande Wihlborgs fastigheter

Kristina Jarring Lilja, ordförande Styrelseakademien Skåne

Malin Jonsson, vd Network of Music Partners

Emma Kronqvist, TV-chef Danmarks Radio

Bert Nordberg, styrelseordförande Vestas, TDC

Mikaela Sundberg, Trade Commissioner Denmark Business Sweden

Per Thye Rasmussen, chefkonsulent Regional Erhvervsudvikling Dansk Erhverv

Niels Westergård Nielsen, professor Copenhagen Business School, CBS

 

| Klicka här för att läsa hela analysen |

 

För mer information kontakta:

Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@
oresundsinstituttet.org

 

Helle Ahlenius Pallesen
vd Oresundsadvokater
+45 21 27 11 41
hap@
oresundsadvokater.com