Øresundsinstituttet kallar alla medlemmar till ett extra årsmöte

Vid Øresundsinstituttets ordinarie årsmöte/generalförsamling den 18 maj i år beslutades om en stadgeändring som innebär att posterna som suppleanter i styrelsen ombildas till poster som ordinarie styrelseledamöter. Det blir inte fler förtroendevalda personer, däremot blir alla i styrelsen ordinarie ledamöter. För att beslutet ska börja gälla krävs ett andra beslut vid ett extra årsmöte/generalförsamling. Vi skulle då även träffa ett fyllnadsval avseende en vakant styrelsepost. Sedan dess har Øresundsinstituttets styrelsesuppleant Carsten Krabbe meddelat att han önskar utträda ur styrelsen i samband med att han slutar sitt arbete på Region Hovedstaden för att bli ny utvecklingsdirektör hos Region Sjælland. Det innebär att årsmötet/generalförsamlingen har att fatta beslut om fyllnadsval av två ledamöter till styrelsen. 

Øresundsinstituttet kallar alla medlemmar till ett extra årsmöte

Tid:                      Onsdagen den 22 november 2017  kl 09.00 – 10.00

Plats:                  Øresund direct: Lokale ”Skåne” på Malmö C, Hjälmaregatan 3
– mellan Börshuset och Malmö Live, precis vid centralstationens södra uppgång på Bagers plats

Ärende:             Stadgeändring samt nyval av två styrelseledamöter, se dagordning

 

Dagordning: 

1.       Det extra årsmötets/generalförsamlingens öppnande.

2.       Val av ordförande och vice ordförande i det extra årsmötet/generalförsamlingen

3.       Val av mötessekreterare och justeringsman

4.       Justering av röstlängd

5.       Prövning av om generalförsamlingen blivit behörigen sammankallad

6.       Behandling av förslag från valberedningen om stadgeändring där styrelsens fyra suppleanter omvandlas till ordinarie ledamöter så att styrelsen därefter kommer att bestå av ordförande, vice ordförande samt 12 ordinarie ledamöter (bilaga 1)

7.       Fyllnadsval av två styrelseledamöter (valberedningens förslag i bilaga 2)

8.       Det extra årsmötets/generalförsamlingens avslutande

 

Anmälan om deltagande görs till:

info@oresundsinstituttet.org 

Bilaga 1:

Beslut om att bekräfta det beslut som fattades vid det ordinarie årsmötets/generalförsamlingen den 18 maj 2017 och som innebär att en stadgeändring av den inledande texten i paragraf 5.

§ 5 Styrelse – nuvarande lydelse av den inledande texten:

Institutets styrelse består av ordförande, vice ordförande och högst åtta övriga ledamöter, samt fyra

suppleanter. Mandattiden är två år. Ordförande, halva antalet ordinarie ledamöter och två suppleanter

väljs första året för tre år.

Styrelsen handhar förvaltningen av institutets angelägenheter och skall…

§ 5 Styrelse – det vid ordinarie årsmötet/generalförsamlingen beslutade förslaget om ändrad inledning:

Institutets styrelse består av ordförande, vice ordförande och högst tolv övriga ledamöter. Mandattiden är

två år. Ordförande och halva antalet ordinarie ledamöter väljs första året för tre år.

Styrelsen handhar förvaltningen av institutets angelägenheter och skall….

 

Bilaga 2:

Valberedningens förslag till nya ordinarie styrelseledamöter som väljs fram tills årsmötet/generalförsamlingen 2019:

Nyval av Anette Prilow från Region Hovedstaden som ny styrelseledamot efter Carsten Krabbe som begärt utträde i samband med att han slutar på Region Hovedstaden för att bli ny utvecklingsdirektör vid Region Sjælland. Anette Prilow är chefkonsulent vid Region Hovedstaden och tillförordnad sekretariatschef för Greater Copenhagen & Skåne Committee. Hon har tidigare varit medlem i Øresundsinstituttets styrelse. 

Nyval av Stine Bosse på den vakanta platsen efter Bente Overgaard. Stine Bosse är en dansk affärskvinna med global i

nriktning och flera ideella uppdrag. Hon är utbildad jurist vid Köpenhamns universitet kompletterat med studier i England, Frankrike och USA. Hon började sin karriär vid försäkringsbolaget Tryg 1988 där hon mellan 2003 och 2011 var koncernchef. Därefter har hon fokuserat på styrelseuppdrag. Hon har bland annat varit styrelseledamot i Nordea Bank, Det Kongelige Teater (ordförande), den gröna tankesmedjan Concito (ordförande) och Childfund Alliance (vice 

ordförande).

Nuvarande styrelseuppdrag 

  • Europabevægelsen (ordförande), Danmark
  • Børnefonden (ordförande), Danmark
  • The GIIN, Global Impact Investing Network,USA
  • TeleGrönland (ordförande)
  • Nunaoil (ordförande),Grönland
  • BankNordik Group (ordförande), Färöarna
  • Allianz Group, Tyskland
  • TDC, Danmark 
  • INSEAD, Danska rådet

Denna formella kallelse sänds till kontaktpersonerna hos Øresundsinstituttets medlemmar. Vi kommer inom kort att gå ut med en medlemsinformation där vi presenterar det extra årsmötet och förslaget till ändrade stadgar samt de föreslagna nya ledamöterna.

 Med vänliga hälsningar

 Øresundsinstituttet