Ny analys: “Sydsvenska gasellkommuner”

Tre städer längs Öresundskusten har störst tillväxtdynamik i södra Sverige. Däremot överraskar två universitetsstäder med en något lägre tillväxttakt. Det visar kommunanalysen Sydsvenska gasellkommuner som Øresundsinstituttet har utfört på uppdrag av Fastighetsägarna Syd. Analysen kommer att uppdateras årligen och på sikt även omfatta de största kommunerna på Själland.

 – Analysen visar att kommunerna har olika förutsättningar och befinner sig i olika utvecklingsfaser sett ur ett tillväxtperspektiv. Det innebär att en och samma utvecklingsstrategi inte passar alla kommuner. Istället bör man titta på kommunernas olika strukturer och studera vilka mönster som framträder, säger Britt Andresen, chefanalytiker på det dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet.

Kommunanalysen placerar in elva sydsvenska städer i tre gasellklasser utifrån parametrar inom befolkning och arbetsmarknad där den genomsnittliga tillväxten de senaste fem åren har jämförts med den genomsnittliga tillväxten i alla svenska kommuner.

Gasellklass ett

Malmö, Landskrona och Helsingborg placerar sig i gasellklass ett. Malmö och Landskrona är två städer som lämnat varvskrisen bakom sig, men fortfarande är inne i en utvecklingsfas där alla utmaningar ännu inte har övervunnits. Helsingborg är en stad som historiskt har präglats av handel, logistik och turism och som nu hittar sin förnyelse bland annat inom e-handel.

– En placering i gasellklass ett är inte nödvändigtvis bättre än en placering i de två övriga gasellklasserna, men det säger något om vilka städer som förändras mest, har störst dynamik och mobilitet under de senaste fem åren, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd.

Gasellklass två

Universitetsstäderna Växjö och Lund placerar sig i gasellklass två. Det kan förklaras av en sämre utveckling av arbetsmarknaden i Lund där bland annat Astra Zeneca lämnat staden och Sony Mobile gjort stora neddragningar. I Växjö har inte utpendlingen till omgivande kommuner utvecklats lika starkt som för den svenska genomsnittskommunen. Samtidigt är tillflyttningen från utlandet lägre än genomsnittet. Även Ängelholm och Ystad placerar sig i samma gasellklass.

Gasellklass tre

Karlskrona, Hässleholm och Kristianstad placerar sig i gasellklass tre. Ett annat samband för dessa tre städer är att det är orter i en mera nordöstlig geografi jämfört med städerna i gasellklass ett. I denna klass återfinns även Trelleborg som under de senaste åren upplevt stora förändringar i tillgänglighet i och med nystartad Pågatågstrafik och en ny motorväg vilket inte fullt ut syns i femårsstatistiken.

– Samspelet mellan orterna och de unika förutsättningarna som respektive ort har är av betydelse för utvecklingen och utvecklingspotentialen. De olika orterna får olika stor draghjälp från kringliggande städer. Det gäller att ta tillvara sina specifika möjligheter och se vilka komplement den egna orten är i behov av för fortsatt tillväxt, snarare än att fokusera på konkurrens om arbetskraft och ökad inflyttning, säger Anna Wiking.

Av de elva städerna får Lund, Landskrona och Trelleborg mest draghjälp från de kringliggande städerna, medan Växjö och Karlskrona får minst draghjälp.

Rapporten visar dynamiken i elva större kommuner i södra Sverige och fångar deras utvecklingstendens mätt enligt sju olika statistiska parametrar. Avsikten är att visa att kommunerna kan grupperas utifrån sina olika tillväxtmönster snarare än att rangordna dem enligt en bäst/sämst-skala. Analysen mål är att visa de strukturella skillnaderna mellan kommunernas utveckling som kan påverka de beslut som exempelvis fastighetsinvesterare och kommuner har att fatta för den framtida utvecklingen.

Klicka här för att läsa analysen

För mer information kontakta:

Britt Andresen
chefanalytiker
Øresundsinstituttet
+46 703 05 60 25
britt.andresen@oresundsinstituttet.org

Anna Wiking
näringspolitisk chef
Fastighetsägarna Syd
+46 (0)40 35 01 92
anna.wiking@fastighetsagarna.se

 

Kommuner erbjuds fördjupad analys – Landskrona först ut

Øresundsinstituttets samarbete med Fastighetsägarna Syd fortsätter med ett erbjudande till kommuner som vill ha en fördjupad analys över utvecklingen i den egna kommunen. Utöver en fördjupad statistisk analys genomförs då en intervjubaserad research för att ge en bild över utvecklingen för det lokala näringslivet, innovationssystemet, besöksnäringen och kulturen.

Landskrona är den första kommunen som beställt en fördjupad analys som kommer att utföras under hösten och vintern.

Klicka här om du vill ha kontakt med Øresundsinstituttet om en fördjupad kommunanalys