Ny analys: Skåne rustat för lågkonjunktur – men oro för elpriser, industrin och bostadsbyggandet

Konjunkturläget i Sverige och i Skåne är splittrat med hög inflation och fallande reallöner, men en fortsatt stark arbetsmarknad. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne. Bostadspriserna i Skåne har börjat falla, men är fortsatt på en högre nivå än innan pandemin och bostadsbyggandet fortsätter att minska under 2023. Det råder dock en enighet om riktningen för konjunkturen – nedåt. Prognosinstitutens bedömningar av den ekonomiska utvecklingen har blivit allt dystrare under sensommaren och hösten. Den gemensamma bilden hos bedömarna är att svensk ekonomi lämnar ett förhållandevis starkt 2022 och går mot ett tufft 2023 med minskad BNP följt av lägre inflation och en återhämtning under 2024. 

Läs analysen här

Det finns dock en osäkerhet om hur högt inflationen och därmed räntorna kommer att stiga, hur länge det dröjer innan inflationen viker nedåt igen och vad den nya ”normalnivån” därefter blir. Det avgör hur lång och hård den stundande lågkonjunkturen blir. Riksbanken varnade i november för att riskerna för den finansiella stabiliteten har ökat och då främst när det gäller bankernas exponering mot högt skuldsatta kommersiella fastighetsbolag. Företag med hög energiförbrukning riskerar både kostnadskris och elbrist. Den höga inflationen i Sverige med fallande reallöner som följd väntas slå mot bland annat restauranger, sällanköpshandel och byggbranschen – bostadsbyggandet minskar redan.

Läs analysen här

6 highlights:

Arbetsmarknaden ett av tre styrkeområden

Arbetsmarknaden är fortsatt stabil med fallande arbetslöshet i Skåne fram till och med september och en måttlig uppgång med 0,1 procentenhet till 8,5 procent i oktober. Under oktober steg arbetslösheten i 17 skånska kommuner, var oförändrad i 10 kommuner och föll i 6 kommuner. På nationell nivå var arbetslösheten oförändrat 6,6 procent under både september och oktober. Det ligger i linje med Arbetsförmedlingens rapport från början av november som i sitt huvudscenario räknar med en måttlig uppgång av arbetslösheten under andra kvartalet 2023 fram till halvårsskiftet 2024 för att därefter dämpas. Ett annat styrketecken är att elpriserna dämpats under hösten vilket bidrog till att den svenska inflationstakten (KPIF) föll från 9,7 procent i september till 9,3 procent i oktober. Ett tredje styrketecken är att inflationen i USA föll oväntat mycket mellan september och oktober, från 8,2 till 7,7 procent.

Prognoserna för den svenska konjunkturen pekar mot en kraftigt fallande inflation under 2024. När det gäller elpriserna väntas det fortsatt kraftiga svängningar. E.ON:s prognos från den 14 november är “Priserna på elmarknaden i Europa och i Norden fortsätter att dagligen svänga kraftigt runt en historiskt sett hög nivå, även om priset har varit lägre de senaste veckorna än vad vi nu blivit vana vid”.

Fotnot: statistiken för arbetslösheten i oktober publicerades den 15 november och finns därför inte med i rapporten ”Skånsk konjunktur” som omfattar arbetslöshetsstatistik fram till och med september.

Den lägsta arbetslösheten i Skåne sedan sommaren 2009

Trots oro i omvärlden och varningar om en vikande konjunktur, är det mycket som fortsatt går i rätt riktning för skånsk arbetsmarknad. Den positiva arbetslöshetsutvecklingen har förvisso saktat in, men arbetslösheten fortsätter att sjunka och är nu den lägsta sedan finanskrisen 2009. Arbetslösheten har också minskat mer än i övriga storstadslän och rikets genomsnitt under det senaste året. Bland orosmolnen på den skånska arbetsmarknaden finns den fortsatt höga arbetslösheten i sydvästra Skåne och den stora andelen långtidsarbetslösa. På nationell nivå publicerade Arbetsförmedlingen i slutet av oktober en relativt ljus bedömning av arbetsmarknaden där huvudscenariot innebär endast en måttlig ökning av arbetslösheten 2023 och en dämpning 2024.

Det skånska näringslivet har utvecklats starkare än i Stockholm sedan 2019

Utvecklingen har varit fortsatt stark i det skånska näringslivet under årets andra kvartal med en omsättningsökning* på tolv procent jämfört med samma kvartal 2021. Det är en något lägre tillväxttakt än i landets övriga storstadsregioner. Men vidgas jämförelsen till andra kvartalen 2019-2022 så har det skånska näringslivet haft en högre tillväxt än Stockholmsregionen, men något lägre än Västra Götaland. Hotell- och restaurangbranschen har gjort revansch med en omsättningstillväxt på 52 procent det senaste året. Sist i den skånska tillväxtligan återfinns handel och tillverkning med en ökning på 10 respektive 6 procent. Den goda utvecklingen ger skånskt näringsliv en stabil grund inför lågkonjunkturen.

*Regional omsättningsstatistik som omfattar privat och offentligt ägda momspliktiga bolag. Geografin avser de tre storstadslänen (regionerna).

Bostadsmarknad: Tydliga tecken på prisnedgångar i hela Skåne – tillbaka till 2020/21 års prisnivå

Den höga inflationen med fallande reallöner har fått tydliga effekter på den skånska bostadsmarknaden. Högre boräntor, elpriser och förbrukningsavgifter har fått stort genomslag på villamarknaden, uppger lokala mäklare. Under de senaste tre månaderna har priserna på villor sjunkit med över åtta procent och mest påtaglig har utvecklingen varit i Lundaområdet och nordvästra Skåne. För bostadsrätter har prisfallet varit mera begränsat. De skånska bostadspriserna ligger nu på samma nivå som kring årsskiftet 2020/21, men varierar mellan olika delområden.

–  

Bostadsinvesteringarna väntas minska med 16 procent i Skåne under 2023

– Andra halvan av 2023 blir svettig, men sedan tror jag det planar ut och vänder sakta upp igen, säger Anders Gärdsmark, regionchef i södra Sverige för branschorganisationen Byggföretagen, i en intervju på sidan 35.
“Det hastiga omslaget i de ekonomiska villkoren under senvåren, såväl i Sverige som i vår omvärld, med skyhög inflation och kraftigt höjda räntor slår till med full kraft mot byggindustrin under nästa år. Totalt sett minskar bygginvesteringarna med 10 procent 2023, vilket volymmässigt är i paritet med nedgången under finanskrisen”, skriver Byggföretagen i sin oktoberprognos för Sverige.
Främst är det bostadsinvesteringarna som faller under 2023. Nybyggnadsinvesteringarna väntas minska med 23 procent nationellt och ombyggnadsinvesteringarna har redan börjat minska.
I Skåne väntas bygginvesteringarna minska med 12,9 procent mellan 2022 och 2023. Bostadsinvesteringarna väntas minska mest med en tillbakagång på 16 procent följt av lokaler minus 10,2 procent och anläggning minus 8,3 procent. Inom Skåne väntas bygginvesteringarna minska mest i Stor-Malmö och Nordvästra Skåne. De två regionerna med städerna Malmö, Lund och Helsingborg svarar för 83 procent av de förväntade bygginvesteringarna i Skåne på totalt 69 miljarder kronor under 2023. De två delregionerna i östra Skåne väntas ha en mera stabil utveckling.

Sänkta reallöner pressar privatekonomin – 10 000 kr i ökad månadskostnad sedan 2020 för barnfamilj i villa

På kort tid har de ekonomiska förutsättningarna för landets hushåll ändrats i grunden med högre priser på bl.a. drivmedel, el och livsmedel samt högre räntor vilket för första gången på många år resulterat i fallande reallöner och sänkt köpkraft. Elpriset har dock dämpats under hösten men väntas enligt E.ON fortsatt svänga kring historiskt höga nivåer. För Sparbanken Skånes exempelfamiljer innebär den kraftigt ökande inflationen kostnadsökningar under de senaste två åren på mellan 925 kronor per månad för en ensamstående i en hyresrätt till 10 156 kronor per månad för en tvåbarnsfamilj med bil och villa. Allt räknat mellan september 2020 och september 2022.

Om rapporten

Rapporten ”Skånsk konjunktur” tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne och ges ut två gånger per år. Höstens upplaga är den nionde i ordningen. De tidigare rapporterna finns här

 

Kontakt

Johan Wessman

vd Øresundsinstituttet

johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Kristian Svensson

pressansvarig Sparbanken Skåne

kristian.svensson@sparbankenskane.se