Research in Medicon Valley 2017

En analys av life science forskningen vid universitet och forskningscentra i Öresundsregionen / Greater Copenhagenregionen som Øresundsinstituttet gjort på uppdrag av Medicon Valley Alliance.

Klicka här för att läsa del 1 av Research in Medicon Valley 2017

Klicka här för att läsa del 2 av Research in Medicon Valley 2017

Närmare 7 000 forskare vid nio lärosäten forskar inom life science i Medicon Valley: Københavns Universitet, Lunds Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Malmö Högskola, Statens Institut for Folkesundhed/SDU, Roskilde Universitet, Kristianstad Högskola och Aalborgs Universitet i København. Stora forskningsområden i regionen är diabetes och metaboliska sjukdomar, cancer, neurovetenskap och stamcellsforskning, bioanvändning och bioraffinaderi, plantvetenskap och proteinforskning. Fler framgångsrika, men mindre omfångsrika, forskningsområden är exempelvis genomics och metagenomics, koagulation, idrottsmedicin, kemisk ekologi och biobarriärer.

Internationellt sett tillhör Medicon Valley nivån under de allra mest framgångsrika life science-regionerna, men smalare, starka nischer skapar möjlighet för regionens universitet att sticka ut i en global konkurrens om forskare och anslag. Antingen kan nischen omfatta ett visst forskningsområde – som elitforskningscentren vid Københavns Universitet – eller ett helt universitet i sig, som Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

Samtidigt byggs förväntningarna upp på de möjligheter som forskningsanläggningarna ESS och MAX IV väntas ge för forskningen inom life science.


Around 7 000 researchers at nine learning institutions in Medicon Valley conduct life science research: the University of Copenhagen, Lund University, the Technical University of Denmark, the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Alnarp, Malmö University, the National Institute of Public Health/SDU, Roskilde University, Kristianstad University and Aalborg University in Copenhagen. Important research areas in the region are diabetes and metabolic diseases, cancer, neuroscience and stem cell research, biobased applications and biorefinery, plant science and protein research. Some of the many thriving, but less broad, areas of research are genomics and metagenomics, coagulation, sports medicine, chemical ecology and biobarriers.

From an international perspective, Medicon Valley is just a notch below the most successful life science regions, but more specialised and strong niche areas create potential for the region’s universities to become prominent in the global competition for researchers and funding. These niche areas may comprise certain research areas – as the elite research centres at the University of Copenhagen – or an entire university, as in the Swedish University of Agricultural Science in Alnarp.

All the while, expectations are mounting when it comes to the opportunities and potential that the research facilities ESS and MAX IV will bring to life science research.