Ny analys: Mentala gränshinder Sverige-Finland. Upplevelser av hinder och möjligheter vid arbete över gränsen

En gränslös region, där gränsen ändå är tydlig
afstand
Vid den finsk-svenska gränsen påverkas integrationen på arbetsmarknaden både av den nationella gravitationskraften och av uppfattningen om ett gränslöst Tornedalen. Medan den sammanflätade vardagen sänker tröskeln för att arbeta över gränsen kan föreställningar om och erfarenheter av nationella skillnader i stället skapa en känsla av avstånd. Coronakrisen sätter ljuset på skärningspunkten mellan dessa grundläggande förutsättningar.
afstand
Denna studie har utarbetats av Øresundsinstituttet på uppdrag av Interregprojektet Arbeta tillsammans, Nordkalottrådet och Nordkalottens Gränstjänst, med finansiering av Europeiska unionen och Europeiskaregionala utvecklingsfonden samt från det svenska Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.
afstand
Syftet har varit att undersöka vilka mentala gränshinder som finns på arbetsmarknaden mellan Finland och Sverige. Det här är några av de viktigaste resultaten:
afstand

Ladda ner analysen här

afstand

Analysen Mentala gränshinder lanserades vid ett evenemang som hölls av interregprojektet Arbeta tillsammans i Torneå på fredagen. Foto: Juhamatti Konttaniemi

Den gränslösa gränsen
Många människor upplever en nära och integrerad vardag och det finns gränsöverskridande sociala nätverk mellan orterna vid gränsen mellan Finland och Sverige – särskilt mellan Haparanda och Torneå. Många intervjupersoner uttrycker att det ”inte finns någon gräns” mellan länderna i Tornedalen.

”Vi och dom”
Samtidigt är uppfattningen om det nationella mycket närvarande, både i stereotypa bilder av ”de andra” och i en tydlig uppfattning om skillnader mellan arbetskulturen i de båda länderna, där den upplevs vara mer hierarkisk i Finland och mjukare i Sverige. Genom exempelvis utbildning, media och nyhetsrapportering, kultur och politik stärks kännedomen om det egna landet – den nationella gravitationskraften gör att tröskeln blir lägre för att hålla sig inom sitt eget land.

Språket har stor betydelse
Intervjupersonernas inställning till sina egna språkkunskaper spelar stor roll för deras bedömning av om det vore möjligt att arbeta på andra sidan gränsen. Finska och svenska – de språk som dominerar i den flerspråkiga regionen – talas och förstås på båda sidor om gränsen, men det tycks vara lättare att klara sig på finska på den svenska sidan gränsen än vice versa.

Reserestriktioner under coronakrisen provocerar
Nationalstaternas betydelse har blivit tydliga under coronakrisen och det gränslösa vardagslivet har satts på paus medan själva nationsgränsen blivit tydligare än på många decennier. Det har framför allt påverkat svenska medborgare som bor på den svenska sidan gränsen och det är också dessa intervjupersoner som i högst grad uttrycker irritation och besvikelse över situationen med reserestriktionerna. Många intervjupersoner tror dock att den stängda gränsen enbart kommer att ha en kortsiktig effekt.
afstand
Uppfattningen om olikheter både lockar och avskräcker
Så kallade attraktionskrafter som lockar till arbete i grannlandet och mentala gränshinder som hejdar människor från att ta jobb eller anställa över gränsen är ofta olika sidor av samma mynt. Att ha eller inte ha sociala nätverk över gränsen påverkar exempelvis inställningen, liksom att olikheter över gränsen kan ses som något intressant och spännande – eller något otryggt och avskräckande.
afstand
SEX MENTALA GRÄNSHINDER
afstand
Långt avstånd och svaga sociala nätverk hejdar arbete över gränsen
afstand
• Nära gränsen, särskilt i Haparanda och Torneå, är den vardagliga integrationen stor, längre från gränsen är de sociala nätverken svagare, färre känner någon som jobbar över gränsen och kunskaperna om hur arbetsmarknaden ser ut och vilka regler som gäller i grannlandet är mindre.
afstand
• Arbetsgivare som rekryterar ny personal och arbetssökande som letar jobb finner ibland varandra genom de sociala nätverken. Därför har det betydelse för vem som anställs eller hittar ett arbete i grannlandet om nätverken sträcker sig över gränsen eller ej.
afstand
Där nationella, regionala och lokala berättelser korsas
afstand
• Utöver den vardagliga interaktionen är själva berättelsen om ett gränslöst Tornedalen och en nordlig gemenskap stark. Men parallellt med den uppfattningen finns också nationella stereotyper och berättelser om ”de andra”, som tenderar att skapa en känsla av distans mellan länderna och attityden att det är annorlunda på andra sidan gränsen.
afstand
• De stereotypa uppfattningar som kopplas till nationalitet handlar exempelvis om kärva men hemkära finländare och öppna men otrevliga svenskar. Viss friktion mellan nationaliteterna – från lokal retsamhet till en uppfattning om svenska storebrorsfasoner – framkommer i intervjuerna. Under coronapandemin har det nationella kommit att betonas.
afstand
Mjuk eller hierarkisk arbetskultur – men många likheter mellan länderna
afstand
• Hos många intervjupersoner finns en relativt samstämmig uppfattning om att arbetskulturen skiljer sig mellan Finland och Sverige, något som också understryker gränsen mellan de båda nationerna.• Den vanligaste uppfattningen är att arbetskulturen är mer hierarkisk i Finland och mjukare och mer diskuterande i Sverige. En annan skillnad är att tempot uppfattas som lugnare på svenska än finländska arbetsplatser.• Skillnaderna är något som vissa intervjupersoner säger sig ha upplevt, men många av de jobbsökande eller studerande har ingen personlig erfarenhet av att arbeta i båda länderna och har enbart hört andra berätta om det.
afstand
Den nationella gravitationskraften ökar kännedomen om det egna landet

•  Det förekommer att intervjupersonerna tar del av exempelvis nyhetsrapportering och olika typer av kultur från grannlandet, men sällan i lika hög utsträckning som i det egna landet. Det leder till att de flesta inte på samma sätt känner till vad som sker i grannlandet, eller hur exempelvis arbetsmarknaden ser ut.• Den nationella gravitationskraften skapar gemensamma referensramar inom länderna, genom ett nationellt fokus inom exempelvis skola och utbildning, nyhetsrapportering, kultur och inte minst juridik och regelverk.

afstand
Språk som ett mentalt hinder
afstand
• Bristande kunskaper i grannspråket är ett konkret hinder för att ta jobb i grannlandet om det är ett krav på arbetsplatsen. Det är den svårighet som oftast lyfts av intervjupersonerna och i enkäten. Men inställningen till vilka kunskaper som krävs skiljer sig åt mellan olika arbetsgivare och i viss mån mellan länderna, där kraven i allmänhet tycks vara strängare i Finland. Även intervjupersonerna har olika tro på om de egna färdigheterna räcker till, och få känner sig helt säkra.
afstand
•  Språken följer inte entydigt den finsk-svenska gränsen, utan det finns de som talar – eller inte talar – grannlandets språk på båda sidorna av gränsen. De har en speciell historia i den finsk-svenska regionen, och är laddade med känslor och betydelser som kan påverka människors vilja att tala dem.
afstand
Upplevelsen av en hög tröskel
afstand
• I intervjuerna är en majoritet positiva till att arbeta över gränsen, men samtidigt framkommer bland annat en osäkerhet inför språket, negativa uppfattningar om arbetskulturen i grannlandet, brist på kunskaper om det andra landets arbetsmarknad, avsaknad av ett socialt nätverk över gränsen, bryderi inför vilka regler som gäller som gränspendlare och/eller en oro för att drabbas av gränshinder. Obehaget behöver inte vara stort, men kan göra att det upplevs enklast och tryggast att stanna kvar där man är.
afstand
• Uppfattningen om byråkrati för dem som arbetar över gränsen kan avskräcka och det finns intervjupersoner som hört ”skräckhistorier” om problem.
afstand
33 INTERVJUER
afstand
Rapporten bygger på 33 intervjuer, varav 21 djupintervjuer med arbetssökande, studerande, arbetsgivare, sex längre intervjuer med företrädare för organisationer, två längre intervjuer med forskare och fyra intervjuer med politiker. Dessutom har 273 personer svarat på en enkätundersökning som riktat sig till arbetssökande, arbetstagare och studerande i både Finland och Sverige.
afstand
RESULTAT UR ENKÄTEN
afstand
afstand
fstandfstandfstand
Om analysen:
Denna studie har utarbetats av Øresundsinstituttet på uppdrag av Interregprojektet Arbeta tillsammans, Nordkalottrådet och Nordkalottens Gränstjänst, med finansiering av Europeiska unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från det svenska Regeringskansliet/ Utrikesdepartementet.
afstand
Kontaktuppgifter:
afstand
Anna Palmehag, rapportförfattare och analytiker, Øresundsinstituttet
anna.palmehag@oresundsinstituttet.org
afstand
Erik Ottosson, rapportförfattare och analytiker, Øresundsinstituttet
erik.ottosson@oresundsinstituttet.org
afstand
Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet