Trelleborg planerar för 8 000 nya bostäder

Fredrik Geijer, kommundirektör i Trelleborgs kommun. Foto: News Øresund

2028 väntas Trelleborg passera 50 000 invånare. Staden växer och runt 3 500 nya bostäder planeras i den västra delen av hamnen där mark ska frigöras genom att färjelägena flyttas österut och en östlig infart byggs för trafiken. Alla beslut och finansiering är inte på plats, men kommundirektör Fredrik Geijer är hoppfull.

Idag bor knappt 44 000 invånare i Trelleborg som är Sveriges sydligaste kommun och känd bland annat för sina palmer, långa kuststräcka, jordbruksmark och vikingborg. Invånarantalet ökar och väntas år 2028 passera 50 000.
– Kommunfullmäktige fattade beslutet att revidera målet från 2025 till 2028. Man blev försiktig. Jag tror att vi kommer att vara 50 000 före 2025 om exploateringsplanerna fullföljs, säger kommundirektör Fredrik Geijer till News Øresund.

Det finns stora utbyggnadsplaner i Trelleborg. Besökare kan förvånas över de stora färjorna som tornar upp sig centralt i staden. Planerna är att flytta färjelägena till hamnens östra delar och bygga en östlig infart för att leda om trafiken och på så sätt frigöra mark för exploatering. Läget blir centralt, invid centralstationen och vid vatten. Direktivet som Fredrik Geijer har fått från kommunfullmäktige i projektet som kallas Kuststad 2025 är att planera för 3 500 nya bostäder i området. I översiktsplanen för hela kommunen finns planer på lika många bostäder till. Sammantaget rör det sig om cirka 8 000 nya bostäder. Ett centralt läge som ska bebyggas är gamla bussterminalen vid Trelleborg Övre och dessutom ska det byggas mer i byarna, bland annat i Skegrie och i Anderslöv.
– Kommunen har mycket egen mark där vi kan förtäta. Det gäller att få upp intresset. Nu med Pågatåg och planerna i hamnen ser vi att fler vill flytta hit. Det är kö för tomter och kö in i bostadskollektiven. Vi tror på projektet och att det fantastiska läget som Trelleborg har nu kan förädlas, säger Fredrik Geijer.

Trelleborg planerar för 8 000 nya bostäder

Planerna är att flytta färjelägena till hamnens östra delar och bygga en östlig infart för att leda om trafiken och på så sätt frigöra mark för exploatering. Foto: News Øresund

Trelleborgs Allehanda har det senaste året haft kampanjen Tro på Trelleborg för att lyfta fram det positiva i staden. Även från kommunens sida är ambitionen att förändra attityderna kring staden.
– Arbetet är att vända det. Trelleborgaren har inte känt stolthet för sin stad, sitt centrum eller sitt företag. Jag tycker att det har börjar vända, säger Fredrik Geijer.
Han arbetar även på bilden av Trelleborg sett utifrån.
– Trelleborg har inte tagit tillräckligt stor plats i Öresundsregionen. Men mellan de stora och små kommunerna finns en mellanstor kommun, det är Trelleborg. Den regionala rollen kan vi utveckla, säger han.
Vad är Trelleborgs roll?
– Vi kan konkurrera med att skapa bra boende, utbildning och kultur- och fritidsaktiviteter tack vare ett rikt föreningsliv. Eller varför säga konkurrera, det kan vi bidra med till Öresundsregionens utveckling, säger Fredrik Geijer.

För ett år sedan invigdes Pågatågstrafiken från Trelleborg till Malmö med tre nya stationerna Trelleborg C, Östra Grevie och Västra Ingelstad som gav tidsvinster på omkring 20 minuter mellan Trelleborg och Malmö. Vilken betydelse har Pågatåget?
– Säger jag enorm så är det kanske ett för starkt uttryck, men väldigt stor påverkan, säger Fredrik Geijer.
Dessutom har motorvägen mot Malmö byggts om och stod klar 2012. Den östliga infarten och ringvägen som planeras i Trelleborg ska leda trafiken rätt efter att hamnen flyttat. Projektet är beslutat i kommunfullmäktige, men finansieringsfrågan är inte löst. Kommunen vill ha medfinansiering från staten och Trafikverket och investeringen väntas landa på cirka 500 miljoner kronor enligt en konsultrapport som hamnen har tagit fram. Kommunen uppvaktar just nu Länsstyrelsen, Trafikverket, regionen och regeringen i frågan.
– För Trelleborgarna medför de tunga transporterna genom centrum en svår miljöbelastning, årligen passerar cirka 700 000 transportfordon. Det märker vi av när vindarna inte ligger åt rätt håll, säger Fredrik Geijer.

När det gäller utbyggnadsplanerna i hamnen arbetar kommunen med att säkra en planprocess där kommunen är transparent och förtroendegivande part jämtemot exploatörerna, menar Fredrik Geijer. Lärdomar när det gäller att utveckla ett så pass stort hamnområde finns i liknande projekt bland annat i Lomma, Malmö, Landskrona och Helsingborg. För att realisera planerna är kommunen beroende av ekonomiska samarbetspartners och därmed är även det finansiella läget viktigt, poängterar Fredrik Geijer.
– Vi såg stagnationen som kom på 90-talet, allting dör och sen tar det tio år innan det kommer igång igen. Vi får hoppas att det inte sker nu för vi står i en uppåtgående fas i Trelleborg. De politiska besluten är fattade, viljan finns. Då vore det förödande och katastrofalt om världsmarknaden viker så att investerarna inte går in i projekten. Det är det största hindret. Det andra hindret skulle vara om politiken plötsligt säger att man inte vill och det inte blir politiskt kraftfulla beslut, men min uppfattning är att man är överens idag.

Utmaningarna med att bebygga ett så pass stort område är flera, menar Fredrik Geijer. En del handlar om att prognostisera och planera för området och vilken åldersgrupp som flyttar in. Om de är 50 år och uppåt eller barnfamiljer påverkar den kommunala servicen med bland annat skolor och förskolor. Dessutom krävs fler invånare med högre inkomster som kan bidra till skattekollektivet och som underlag för de nya bostäderna, tror Fredrik Geijer.

Trelleborg planerar för 8 000 nya bostäder

Rådhuset i Trelleborg. Foto: News Øresund

En annan fråga som är på agendan i Trelleborg är Rådhuskvarteret. Det pågår en utredning om att omlokalisera de kommunala förvaltningarna som idag är spridda på flera platser och en önskan från personalen om att sitta i aktivitetsbaserade kontor. Alternativen som undersöks är att flytta till något befintligt hus som renoveras, bygga nytt eller att kommunen hyr in sig i lokaler som de inte äger själva.
– Vi har ekonomiska bekymmer att genomföra de planer vi har framåt samtidigt som vi ska bibehålla den kvalitetsnivå som vi har i verksamheterna. Det är en ekonomisk fråga, planerna finns. Jag bedömer att vi måste fatta ett beslut om det här inom ett år. Lokalerna vi sitter i idag, Rådhuset och flyglarna, måste renoveras och det kostar mycket pengar att göra innan vi har bestämt oss om vi ska sitta kvar eller inte, säger Fredrik Geijer.

Fredrik Geijer har varit kommundirektör i Trelleborg i åtta månader och ser det som en av sina viktigaste uppgifter att hålla beslutsfattarna open-minded och att de ska ha mod när det gäller planering och beslut. Han ser en händelserik framtid för Trelleborg.
– Vi står på startlinjen, vi har precis lämnat den. Vi har ett hundrameterslopp framför oss. Det är bara att gasa.

(News Øresund – Jenny Andersson)

 

Fakta Kuststad 2025

Stadsomvandlingsprojekt i Trelleborg som innefattar en flytt av färjelägena österut, en ringväg och östlig infart och bebyggelse om cirka 3 500 nya bostäder plus kommunal service på den mark som frigörs, kallat Sjöstaden. Den östliga infarten och ringvägen är beslutad kommunalt, men frågan om finansiering är inte löst ännu och diskussioner pågår med bland annat Trafikverket. 2016-2017 deltar kommunen i arkitekttävlingen Eurpoan för att ta fram förslag hur Sjöstaden kan komma att se ut.

Trelleborg planerar för 8 000 nya bostäderFokus Trelleborg

News Øresund gör denna vecka ett nedslag med tre artiklar om utvecklingen i den växande hamnstaden Trelleborg i södra delen av Skåne.

Läs mer: Pågatåg lyfter Trelleborgs fastighetsmarknad

HSB vill fördubbla sitt fastighetsbestånd i Trelleborg