Ny analys: Øresundsindex 2022

Coronapandemin har inneburit ett bakslag för aktiviteterna över Öresund. Pendlingen minskade med ensiffriga procenttal, trafiken halverades och gästnätterna minskade ännu mer. Samtidigt ska integrationen över Öresund ses i bredare perspektiv och för de övriga indikatorerna som ingår i Øresundsindex ses mindre förändringar under pandemin och vissa i positiv riktning. Det gör att det samlade indexet hamnar på 85 under 2021 jämfört med 100 under 2015.

Integrationen över Öresund omfattar såväl snabbt föränderliga faktorer som resande och turism som mera stabila faktorer som bosättning i grannlandet, företagsetableringar över sundet och godstransporter. Perioden 2015-2019 kan antingen beskrivas som stabil eller som några år präglade av gränskontroller och en stagnerad integration över Öresund som stod i kontrast till den relativt goda ekonomiska utveckling som fanns då. Från och med 2020 påverkades utvecklingen över Öresund av pandemin med ett kraftigt fall för resandet och turismen över sundet, men en fortsatt positiv utveckling när det gäller godstransporter.

Det är Øresundsbro Konsortiet som tagit initiativ till utvecklingen av ett nytt index och det presenterades på konferensen Real Estate Öresund under torsdagen.

Läs rapporten här

 

 

Tre highlights från rapporten

1) Integrationen har minskat

Det samlade Øresundsindex steg från 100 till 103 mellan 2015 och 2019. Den marginella ökningen står i kontrast till att det var en period med god ekonomisk tillväxt. Därefter föll index till 82 under 2020 för att återhämta sig till 85 under 2021. Øresundsindex mäter integrationen över Öresund för nio olika indikatorer. Nedgången ses främst i det totala antalet personresor och antalet gästnätter över Öresund och är kopplat till coronapandemin och reserestriktioner. Övriga indikatorer har en mera jämn utveckling, men siffrorna visar även en viss nedgång för flyttningar över Öresund, gränspendling, antal studenter i grannlandet och danskägda sommarhus i Skåne.

2) Mer näringslivsaktivitet

Godstrafiken över Öresund ökar. Under coronapandemins första år minskade den lite, men 2021 var antalet godstransporter på en högre nivå jämfört såväl med 2019 som med 2015. Även antalet danskägda företag i Sverige och antalet svenskägda företag i Danmark ökar fram till och med senaste statistikåret 2019.

3) Pendlingspotential

Trots fortsatta gränskontroller sedan november 2015 och pandemin från 2020 har inte pendlingen minskat drastiskt. Men det är färre som pendlar. Under 2020 minskade gränspendlingen med 7 procent. Totalt pendlade 16 500 personer över gränsen 2020. Det kan ses i relation till knappt två miljoner sysselsatta i Öresundsregionen. Med nuvarande arbetskraftsbrist i Danmark och höga arbetslöshet i Skåne finns det en potential i att öka gränspendlingen.

 

 

Det bor 4,1 miljoner människor i Öresundsregionen och sedan 2015 har antalet invånare ökat med nästan fem procent. Även den ekonomiska tillväxten har varit god. Men samtidigt har det inte skett någon större ökning av interaktionen över Öresund. Mellan 2015 och 2019 var förändringarna små i såväl trafiken över sundet som på flera andra integrationsområden. Det samlade Øresundsindexet rörde sig från 100 till 103. En utveckling som kan tolkas som stabilitet eller stagnation, beroende på vilka förväntningar som ligger till grund för tolkningen.

Störst positiv förändring ses för antalet företag i grannlandet, godstransporter över Öresund och gästnätter på andra sidan Öresund. När coronapandemin slog till föll vissa indikatorer kraftigt, medan andra höll en relativt stabil nivå och det samlade indexet landade på 82 i 2020.

Under 2021 har flera indikatorer vänt lite uppåt igen och index ökade till 85. Förutom de två indikatorerna för näringslivet – godstransporter och företag i grannlandet – har alla indikatorer 2021 ett lägre indexvärde än 2015. Det finns färre gränspendlare, färre studenter i grannlandet, färre som flyttar över Öresund, färre danskar i Skåne och även färre danskägda fritidshus i Skåne.

 

Nytt Öresundspanel

Nästan varannan person som rör sig över Öresund tycker att samarbetet över Öresund fungerar dåligt eller mycket dåligt. Samtidigt säger nästan lika många att de planerar resa över Öresund oftare än tidigare. Det visar Øresundsinstituttets första enkät med Øresundspanelen – personer som av olika anledningar rör sig över Öresund. Sammanlagt 111 personer har svarat på enkäten.

Hur upplever du att samarbetet och kontakterna mellan Danmark och Sverige fungerar idag?

48 procent – dåligt eller mycket dåligt
29 procent – varken bra eller dåligt
23 procent – bra eller mycket bra

 

Tror du att du kommer att åka oftare eller mer sällan till andra sidan Öresund under det
kommande året?

47 procent – oftare eller mycket oftare
48 procent – ungefär lika ofta
5 procent – mer sällan

 

Om rapporten

Det är premiär för nya årliga Øresundsindex som mäter utvecklingen för integrationen över Öresund. Det är ett initiativ av Øresundsbro Konsortiet och som utvecklas av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.

En första del i detta integrationsindex publiceraded redan den 31 januari i år. Då i form av ett kvartalsvis trafikindex över resandet över Öresund med bil och tåg över Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. I detta arbete sätter vi ett stort värde på samarbetet med våra faktapartners DSB, Skånetrafiken, Forsea och Trafikverket.

Øresundsindex mäter utvecklingen i rörelser över Öresund vilket kan ge en indikation på integrationens utveckling. Nio olika indikatorer har valts och dessa täcker fyra olika områden av integration: trafik, arbetsmarknad, näringsliv och vardagsintegration. Tidsserien som tas fram är 2015 till senast aktuella år, vilket för de flesta indikatorer är 2021. Indikatorerna till Øresundindex är baserade på officiell statistik och trafikstatistik. De visar antal och är därför möjliga att summera. Indikatorerna viktas i det totala indexet efter sin relevans och träffsäkerhet.

År 2015 har valts som basår med index 100. Det var ett år som inte präglades av id- och gränskontroller (Sverige införde gränskontroll 12 november 2015). Det var varken markant hög- eller lågkonjunktur och ingen större skillnad i konjunkturläget mellan de två länderna. Valutakursen låg på en normalnivå omkring 125 SEK för 100 DKK. 2015 anses därför vara ett bra jämförelsesår.

Läs rapporten här