Ny analys: Från stagnation till ras för personresorna över sundet – men ökning för godstransporter

Øresundsindex – Trafiken över Öresund

Redan innan coronapandemin hade antalet personresor med bil, buss, tåg och färja över Öresund stagnerat på en nivå strax under 100 000 enkelresor per dygn. Efter ett ras på 71 procent i pandemins inledning återhämtade sig resandet under 2021 till i genomsnitt 53 500 personresor per dygn. Godstrafiken med godstågvagnar, varu- och lastbilar föll inledningsvis, men återhämtade sig under 2020 och ökade under 2021 till en nivå som översteg 2019 med fem procent. Det visar rapporten Øresundsindex – Trafiken som har tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Ras i personresor

När Danmark den 11 mars 2020 delvis stängde samhället, införde hemarbete som ny norm för kontorsanställda och tre dagar senare delvis stängde gränsen mot Sverige ledde det till att antalet personresor över Öresund rasade med 71 procent under andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal 2019. Därefter har resandet varierat med såväl säsongs- som smittrender och myndighetsbeslut. För helåret 2020 blev nedgången i antalet personresor 50 procent jämfört med 2019. För 2021 stannade nedgången vid 45 procent jämfört med 2019. I det totala antalet personresor ingår såväl arbetspendling som affärsresor och fritidstrafik via Öresundsbron (fordon och tåg) samt med färja mellan Helsingborg och Helsingör.

Läs rapporten här

Hämta statistikunderlag här

Fler fakta från analysen

45 procent färre personresor över Öresund mellan 2019 och 2021

Efter fem år med stagnation i antalet personresor över Öresund med omkring 97 000 resor per dygn så nästan halverades resandet under coronapandemin. Störst minskning för tågresorna, men även bil- och färjetrafiken har minskat kraftigt. Under 2021 ökade antalet personresor med elva procent jämfört med 2020. Jämfört med 2019 var minskningen 45 procent.

Uppgång för godstrafik – 5 procent fler godstågsvagnar, varu- och lastbilar

Efter en svacka i början på coronapandemin ökar godstrafiken över Öresund. Under 2021 var det totala antalet varu- och lastbilar samt godstågsvagnar 5 procent högre än 2019. Bron är störst på gods, men fördelningen bro-färja är mera jämn än för persontrafiken.

79 procent av resorna görs via Öresundsbron

Under 2021 genomfördes 79 procent av de sammanlagt 19,5 miljoner personresorna över Öresund via Öresundsbron.

Antalet personresor över Öresund föll med två tredjedelar våren 2020

Coronapandemin har haft en större påverkan på resandet än de gränskontroller som infördes 2015–2019 då resandet över Öresund i stället stagnerade trots konjunkturuppgång och en växande brist på arbetskraft i Danmark. Med uppmaningar till hemarbete, reserestriktioner och delvisa gränsstängningar har antalet pendlarresor såväl som det totala antalet personresor kraftigt minskat under pandemin.

Hemarbete ger färre pendlarresor – 39 procent färre pendlarresor

2021 har varit ytterligare ett år med hemarbete och reserestriktioner till följd av coronapandemin. Gränspendlarna har undantagits för de inreseförbud som har varit under perioder, men negativa testbevis och arbetsplatsdokumentation har varit ett krav. Många som haft möjligheten har arbetat hemifrån medan andra blivit permitterade eller uppsagda och därmed har antalet pendlarresor över Öresund minskat kraftigt. 2021 gjordes det i genomsnitt 10 837 pendlarresor med bil, tåg eller färja över Öresund per dygn. Det är 39 procent färre än under 2019 och åtta procent färre än 2020. Nya arbetsmönster med mer hemarbete kan väntas att påverka pendlarresorna även framöver.
Statistiken avser antalet pendlarresor över Öresund, inte antalet pendlare och omfattar försäljningsstatistik från Skånetrafiken, Øresundsbron och Forsea. DSB har inte en tillgänglig statistik över deras pendlarkortsförsäljning, men det uppskattas vara en mindre del av den totala pendlarkortsförsäljningen för tågresor över Öresund


Om rapporten

Detta är den första publikationen om trafiken över Öresund som tas fram inom ramen för ett nytt Øresundsindex. Rapporten följer trafikutvecklingen med bil, färja och tåg över Öresund och kommer att ges ut kvartalsvis framöver.

Rapporten är framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Faktapartner: DSB, ForSea, Skånetrafiken och Trafikverket.

För mer information kontakta:
Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet
mobil +46 702 52 32 41

Øresundsindex presenteras till våren

Øresundsindex kommer att publiceras för första gången under våren 2022 och därefter presenteras en gång per år. Det kommer bland annat baseras på statistiska nyckeltal och kvalitativa intervjuer med en Öresundspanel bestående av såväl pendlare som politiker och företag. Øresundsindex innehåller dels en sammanvägd indexsiffra som går att följa över tid, dels en kvalitativ beskrivning och analys. Indexet är ett samarbete mellan Øresundsbron och Øresundsinstituttet och blir tillgängligt för alla som vill följa utvecklingen i regionen.