På onsdag beslutar danska och svenska politiker om Öresundskomiteen ska läggas ned

Onsdag den 23 september sammanträder Öresundskomiteens verkställande utskott i Malmö och enligt det material som sänts ut inför mötet ska de då ta ställning till förslaget om att lägga ned Öresundskomiteen. I verkställande utskottet ingår bland andra: Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen (S), Region Hovedstadens regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Skånes ordförande Henrik Fritzon (S) och det danska kommunsamarbetet KKR Sjællands ordförande och Solrøds borgmästare Niels Hørup (V). Foto: News Øresund

Läget är låst i de dansk-svenska förhandlingarna om att slå samman Greater Copenhagen och Öresundskomiteen. Det framgår av handlingarna till onsdagens möte i Öresundskomiteens verkställande utskott. Mötet har ett konkret förslag att ta ställning till: nedläggning av Öresundskomiteen. Enligt Region Skåne pågår dock fortfarande förhandlingar för att rädda det dansk-svenska samarbetet.

Klockan nio på onsdag morgon kommer de danska och svenska politikerna i Öresundskomiteens verkställande utskott att samlas i konferensrummet Vildanden i Regionhuset vid Dockplatsen i Malmö. Dagordningen avslöjar inte den dramatik som kommer att prägla mötet. Punkt 3 handlar om ett första beslut på väg mot en fusion av Öresundskomiteen och Greater Copenhagen.

Men i beslutsunderlaget konstateras helt kort att politikerna inte kunnat enas om det förslag till stadgar och preliminär budget som tagits fram för den fusionerade organisationen. Därför finns ett förslag om ”att verkställande utskottet beslutar att ordföranden sätter igång en process för upplösning av Öresundskomiteen på bakgrund av gällande stadgar”. Enligt stadgarna måste Öresundskomiteen besluta om upplösning med ¾ majoritet vid två på varandra följande möten. Sådana möten finns redan inplanerade den 19 oktober och 4 november men skulle ha handlat om fusionen och inte om en nedläggning.

Krisen för det dansk-svenska samarbetet blev tydlig i samband med mötena för de danska kommunsamarbetena KKR Sjælland och KKR Hovedstaden den 10 september. Där beslutades att hålla fast vid det danska kravet om majoritet över ordförandeskapet i den fusionerade organisationen. Annars vill de 46 östdanska kommunerna lägga ned Öresundskomiteen och bilda en renodlat dansk organisation för Greater Copenhagen dit intresserade skånska kommuner sedan kan ansluta sig. I protokollen betonas att de danska kommunerna inte vill tappa tempo i arbetet med Greater Copenhagen.

Utåt handlar oenigheten kring det fortsatta dansk-svenska samarbetet om fördelningen av ordförandeskapet i den fusionerade organisationen the Greater Copenhagen & Skåne Committee.
Enligt budgetförslaget skulle Region Skåne och de skånska kommunerna betala lika mycket som de danska kommunerna och regionerna. Därför kräver de skånska politikerna att de ska vara jämbördiga parter genom att ordförandeskapet ska vara svenskt vartannat år.
De danska politikerna vill istället se Greater Copenhagen som ett samarbete mellan Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Sjælland och att ordförandeskapet ska rotera mellan de tre regionerna. Det skulle ge ett svenskt ordförandeskap vart tredje år och stämma bättre överens med befolkningsstrukturen. På den danska sidan bor 2,6 av Öresundsregionens 3,9 miljoner invånare.

Bakom oenigheten finns även stora skillnader mellan Skåne och Själland när det gäller den interna politiska debatten.
Region- och kommunpolitikerna på Själland är bekymrade över att Köpenhamn har en lägre ekonomisk tillväxt än Stockholm. Därför vill de skapa ett förnyat samarbete som fokuserar på internationell marknadsföring under namnet Greater Copenhagen för att locka fler turister, talanger och företag till regionen. En investerarportal har byggets upp på nätet. I ett samarbete mellan offentlighet och näringsliv har man bildat International House och ett ”one-point-entry” skapas som en samlad mottagningsapparat för företag och arbetskraft från andra länder. På Greater Copenhagens hemsida nämns ytterligare en rad arbetsuppgifter som kartläggning av den internationella infrastrukturen i regionen, projekt kring forskningsanläggningarna ESS och Max IV, turism och ”Lighting Metropolis.”
De skånska politikerna har accepterat många av de danska förslagen och efter stor tvekan gått med på att i den internationella marknadsföringen byta Öresundsregionen mot nya varumärket Greater Copenhagen. Men det är i Skåne som 9 av 10 Öresundspendlare bor och de svenska politikerna vill ha fortsatt stor fokus på ett gränsregionalt arbete för att bland annat minska antalet gränshinder. Ur ett skånskt perspektiv handlar inte samarbetet enbart om internationell marknadsföring utan även om insatser inom och mellan länderna som till exempel gemensam tågtrafik och satsningarna på så kallade Öresundshus under Almedalsveckan på Gotland och Folkemødet på Bornholm.

Det förnyade samarbetet handlar inte om stora pengar om det blir verklighet. Den preliminära budget som tagits fram till onsdagens möte omfattar 11 miljoner danska kronor. En miljon väntas Nordiska Ministerrådet betala medan den danska och svenska sidan vardera skulle betala 5 miljoner till the Greater Copenhagen & Skåne Committee, GCSC.
Öresundskomiteens nuvarande sekretariat, som enligt hemsidan består av tio anställda plus två studentmedarbetare, ska till stora delar avvecklas även om fusionen genomförs. I handlingarna till onsdagens möte nämns att ”alla medarbetare förutom tre sägs upp inom loppet av de kommande månaderna”. Tre tjänster är vad som ryms inom den nya personalbudgeten på knappt 2,2 miljoner danska kronor. Avsikten är att nya GCSC ska vara ett samordnande kansli medan den mesta verksamheten sköts ute hos regionerna och kommunerna.

Formellt skulle fusionen mellan Greater Copenhagen och Öresundskomiteen ske genom att Örsundskomiteen får nya stadgar och vid årsskiftet ombildas till the Greater Copenhagen & Skåne Committee. På onsdag beslutar de danska och svenska politikerna om arbetet med fusionen går vidare eller om Öresundskomiteen ska läggas ned. (News Øresund)

 

Fakta: Det finns fler samarbeten över Öresund

När Öresundskomiteen bildades 1993 var det med Köpenhamn och Malmö i förarstolen. Idag leds arbetet i komiteen av regionerna men även de större kommunerna och de danska kommunsamarbetena KKR Hovedstaden och KKR Sjælland är medlemmar. Utvecklingen har gått mot att Köpenhamn – Malmö samt Helsingör – Helsingborg utvecklat allt tätare kontakter. Utöver Öresundskomiteen finns i dag en rad samarbeten i Öresundsregionen:

Köpenhamn-Malmö
Städerna äger gemensamt hamnbolaget Copenhagen Malmö Port och har sedan många år ett växande bilateralt samarbete som förra året befästes i strategin ”Copenhagen Malmö 2025” som omfattar 16 initiativ till konkreta samarbeten. I strategin beskrivs hur ”Copenhagen-Malmö tar täten när det gäller att skapa en sammanhållen region med livskvalitet och tillväxt”. Redan i samband med broinvigningen år 2000 beslutade de två städerna om visionen ”Öresundsregionen – København og Malmö – en by”.

Helsingborg-Helsingör
Förra månaden beslutade de två städerna om en ny gemensam planstrategi ”En gränslös region”. Strategin tar fokus på nyckelord som bo, resa och besöka. Tanken är att dels utveckla möjligheterna för invånarna i regionen, dels att satsa på besökare och turister som redan skapar mycket tillväxt. Samarbetet mellan de båda städerna har en lång historik.

Informationstjänsten Öresunddirekt
Består av två separata organisationer. I Köpenhamn finns webbtjänsten som delar lokaler med Öresundskomiteen men har egen finansiering. I Malmö finns ett informationscenter med personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, Länsstyrelsen och Skatteverket.

EU:s regionala fond Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Under ledning av svenska Tillväxtverket och med egen personal stationerad hos Öresundskomiteen i Köpenhamn disponerar Interreg ÖKS 127,6 miljoner euro under programperioden 2014-2020. Regionala projekt med inriktning mot innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning kan få 50 procent av kostnaderna betalda av Interreg.

ESS och Max IV
Forskningsanläggningen ESS i Lund har sitt datacenter i Köpenhamn och även när det gäller Max IV finns ett stort danskt engagemang. I somras blev det klart att Region Skåne och Region Hovedstaden ska leda ett Interregprojekt om ESS och Max IV med en budget på 19 miljoner euro under tre år.

Universiteten
Även om Öresundsuniversitetet avvecklades som administrativ överbyggnad har det bilaterala samarbete mellan universiteten på Själland och i Skåne fortsatt att utvecklas.

Nordiska Minsterrådets gränshinderråd
Öresundskomiteens expert på gränshinder samarbetar med Nordiska Ministerrådets gränshinderråd som bildades 2014 med målet att minska antalet gränshinder mellan de nordiska länderna.