FAKTA: Flyttmönster över Öresund

FLYTTNING. 2020 flyttade 1 824 personer från Skåne till Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden), och 1 433 personer flyttade från Östdanmark till Skåne. 2007 var det år flest flyttade över sundet, därefter sjönk antalet flyttar markant. Under senare år har flyttmönstren stabiliserats, och sedan 2014 har antalet personer som flyttar över Öresund varit omkring 3 400 per år.

Denna faktaartikel uppdateras årligen.
Läs mer i vår analys, Flyttmönster över Öresund

Flyttmönstren över Öresund har haft tre stora trendbrott under 2000-talet. Det första kom redan år 2000, då bron invigdes och antalet personer som flyttade över Öresund ökade kraftigt. Nästa trendbrott kom 2010, då vände flyttströmmarna och det var för första gången fler som flyttade från Skåne till Östdanmark än tvärtom. 2018 skedde ett nytt trendbrott då fler svenska än danska medborgare flyttade från Skåne till Östdanmark. Enligt den senast tillgängliga statistiken bor det drygt 20 000 personer i Skåne som är födda i Danmark och mer än 10 000 personer i Östdanmark som är födda i Skåne.

Ses på medborgarskap är det nästan lika många svenska som danska medborgare som flyttar från Sverige till Danmark – runt 45 procent vardera. Resterande 10 procent är medborgare i något annat land. I andra riktningen, från danska till svenska sidan, är det 63 procent danska medborgare och 25 procent svenska medan 12 procent är medborgare i ett annat land.

 


Denna text uppdateras snarast med senaste siffror.

Köpenhamn och Malmö dominerar flyttstatistiken
Öresundsregionens två största kommuner är de flest flyttar både till och från. Bland de 1 522 personer som flyttade från Östdanmark till Skåne år 2018 bosatte sig 922 personer i Malmö. Bland de 1 870 personer som flyttade från Skåne till Östdanmark samma år slog 728 personer ner bopålarna i Köpenhamn.

Köpenhamns och sydvästra Skånes dominans är inte lika stark i de norra delarna av Öresund. Bland de som flyttade från Nordsjælland till Skåne flyttade 49 procent till sydvästra Skåne och 34 procent till nordvästra Skåne. Bland de från Köpenhamn och Köpenhamns omnejd, som flyttade till Skåne var det 83 procent som flyttade till sydvästra Skåne och bara 12 procent som flyttade till nordvästra Skåne. De nordvästra delarna av Skåne, med Helsingborg i centrum, är alltså̊ ett betydligt vanligare mål för de som flyttar från den norra delen av Östdanmark.

Fördelningen är liknande för personer som flyttar i motsatt riktning. Bland de som flyttade från sydvästra Skåne till Östdanmark flyttade 75 procent till Köpenhamn och Köpenhamns omnejd, och bara 9 procent till Nordsjælland. Bland de som flyttade från nordvästra Skåne till Danmark flyttade 56 procent till Köpenhamn eller Köpenhamns omnejd, och 25 procent flyttade till nordsjælland.

Unga flyttar mest
Nära hälften av de som flyttar över Öresund, oavsett riktning, är mellan 20 och 34 år. Under senare år har andelen barn ökat bland de som flyttar från Skåne till Östdanmark. En möjlig förklaring till denna utveckling är att många av de unga vuxna som flyttade till Skåne utan barn under åren före den förra finanskrisen återvänt till Danmark efter att familjen fått barn. Det är väldigt få personer över 65 år som flyttar över Öresund.


Nedan följer följande diagram och tabeller:

  • Diagram: Antal personer som flyttar över Öresund 1998-2020
  • Tabell: Antal personer som flyttar över Öresund
  • Tabell: Antal personer som flyttar från Skåne till Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden) efter nationalitet
  • Tabell: Antal personer som flyttar från Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden) till Skåne efter nationalitet
  • Diagram: Åldersfördelning för personer som flyttar över sundet (2018)
  • Tabell: Vanligaste kommuner att flytta till och från (2018)

 

 


Antal personer som flyttar över Öresund

 

Från Östdanmark till Skåne Från Skåne till Östdanmark Totalt
1998 553 711 1 264
1999 630 641 1 271
2000 1 157 665 1 822
2001 1 568 700 2 268
2002 2 214 814 3 028
2003 2 652 1 032 3 684
2004 2 864 1 361 4 225
2005 3 085 1 522 4 607
2006 4 272 1 506 5 778
2007 4 350 2 054 6 404
2008 3 349 2 509 5 858
2009 3 225 2 906 6 131
2010 2 720 2 958 5 678
2011 2 311 2 759 5 070
2012 1 876 2 551 4 427
2013 1 713 2 764 4 477
2014 1 334 2 326 3 660
2015 1 332 1 950 3 282
2016 1 419 2 041 3 460
2017 1 386 2 129 3 515
2018 1 522 1 870 3 392
2019 1 407 1 765 3 172
2020 1 433 1 824 3 257

Källa: Örestat


Antal personer som flyttar från Skåne till Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden) efter medborgarskap

 

Danska medborgare Svenska medborgare Övriga Totalt
1998 342 335 34 711
1999 299 301 41 641
2000 315 326 24 665
2001 364 312 24 700
2002 525 257 32 814
2003 706 278 48 1 032
2004 1 000 320 41 1 361
2005 1 145 300 77 1 522
2006 1 076 327 103 1 506
2007 1 401 500 153 2 054
2008 1 748 545 216 2 509
2009 2 041 472 393 2 906
2010 2 086 566 306 2 958
2011 1 969 544 246 2 759
2012 1 719 584 248 2 551
2013 1 841 630 293 2 764
2014 1 432 678 216 2 326
2015 1 208 554 188 1 950
2016 1 165 690 186 2 041
2017 1 047 916 166 2 129
2018 837 854 179 1 870
2019 801 793 171 1 765
2020 818 807 199 1824

Källa: Örestat, Nationalitet definieras i ovanstående tabeller som medborgarskap. De personer som har dubbelt medborgarskap räknas i statistiken som svenska.


Antal personer som flyttar från Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden) till Skåne efter medborgarskap

Danska medborgare Svenska medborgare Övriga Totalt
1998 302 214 37 553
1999 383 211 36 630
2000 785 304 68 1 157
2001 1160 335 73 1 568
2002 1 733 338 143 2 214
2003 2 166 310 176 2 652
2004 2 381 313 170 2 864
2005 2 579 294 212 3 085
2006 3 616 332 324 4 272
2007 3 596 462 292 4 350
2008 2 623 448 278 3 349
2009 2 441 484 300 3 225
2010 2 044 402 274 2 720
2011 1 734 356 221 2 311
2012 1 349 347 180 1 876
2013 1 212 347 154 1 713
2014 830 318 186 1 334
2015 833 331 158 1 332
2016 893 341 185 1 419
2017 762 429 195 1 386
2018 844 430 248 1 522
2019 828 345 234 1 407
2020 897 361 175 1 433

Källa: Örestat, Nationalitet definieras i ovanstående tabeller som medborgarskap. De personer som har dubbelt medborgarskap räknas i statistiken som svenska.

 


 

Åldersfördelning på de som flyttar över Öresund (2018)

 


Om statistiken

Örestat producerar statstik för antalet flyttningar mellan Öresundsregionens kommuner. Årsstatistik publiceras i februari och kvartalsstatistik i februari, maj, augusti och november. Nationalitet definieras i ovanstående tabeller som medborgarskap. De personer som har dubbelt medborgarskap räknas i statistiken som svenska. Digram och tabeller uppdateras årligen.

Källor: Örestat, SCB och Danmarks Statistik.