FAKTA: Trafiken över Öresund

Øresundsinstituttets faktaportal är under utveckling och nedanstående text kommer att uppdateras snarast.

TRAFIK. Trafiken fortsätter öka på Öresundsbron

2017 har börjat bra för Öresundsbron – som både haft mer vägtrafik och ökade intäkter. 521 fler fordon korsade bron varje dygn under första kvartalet jämfört med samma period i fjol, vilket gav nio miljoner danska kronor i ökade intäkter.

– De ökade intäkterna beror till stor del på de medvetna satsningar vi gör på våra BroPass-kunder, med bra kampanjer, tips och erbjudanden, framför allt via sociala medier. Under första kvartalet noterar vi ett rekord i antal nya BroPasskunder, säger Caroline Ullman-Hammer, vd vid Øresundsbro Konsortiet, i ett pressmeddelande.

Totalt uppgick intäkterna till 398 miljoner danska kronor under det första kvartalet, men ökade räntekostnader bidrog till att det totala resultatet hamnade på 209 miljoner danska kronor, vilket är en minskning med fyra miljoner danska kronor.

Trafiken på Öresundsbron har ökat 12 månader i rad och även på färjorna mellan Helsingborg-Helsingör ökar återigen antalet fordon.

Efter flera år med nolltillväxt eller nedgång i antalet resande över Öresund finns det återigen tecken på en uppgång. Biltrafiken över Öresundsbron ökade under 2014 med 3,4 procent. Uppgången har fortsatt under 2015 och trafiken har ökat med 3,3 procent under januari-maj i förhållande till samma period ifjor. Öresundsbron hade kunnat vara på väg mot trafikrekord under sitt 15:e år, men på grund av tågstrejken förra sommaren när tågen ersattes med bussar och många valde att ta bilen istället blev trafiken extraordinärt hög i juni-juli 2014, vilket gör det svårt att nå lika höga trafiktal i år.

Även färjorna mellan Helsingborg-Helsingör befinner sig i en uppgångsfas. Här har antalet fordon ökar med 2,6 procent under första kvartalet 2015 jämfört med samma kvartal 2014, medan antalet passagerare har ökat med 0,7 procent. Sammantaget för 2014 blev det dock ett fall med 1,8 procent färre fordon respektive 1,1 procent färre passagerare.

Den begynnande integrationsökningen märks ännu inte på Öresundstågen som har problem växande förseningar. Under perioden januari-maj i år föll antalet tågpassagerare över Öresund med 1,2 procent och under hela 2014 med 0,5 procent.

Öresundsregionen och –bron under 15 år

I genomsnitt reste 95 800 personer över Öresund varje dag under 2014. Det är 80 procent fler än året innan bron öppnade. Att antalet resande har minskat med 4,5 procent sedan toppnivån under 2008 är en konjunktureffekt orsakad av finanskrisen. Sedan i höstas ökar antalet resenärer igen.

Den 1 juli 2000 klipptes det röda bandet och de första bilarna och tågen rullade över Öresundsbron. Den fasta förbindelsen blev startskottet för Öresundsregionen där integrationen mellan den danska och den svenska delen av regionen tog fart. En halv generation senare har mycket förändrats i Öresundsregionen. Under dessa femton år har integrationen tagit fart under påverkan av en högkonjunktur och sedan fått ett mindre bakslag under den värsta världsekonomiska krisen sedan 1930-talet.

Under de första åren med bron var trafiktalen en besvikelse, men integrationen tog snart fart och bron gick från att vara ett fiasko till en succé på bara några år. Under 2001-2007 ökade vägtrafiken över Öresundsbron mellan 10 och 17 procent varje år och antalet tågresenärer mellan 6 och 25 procent varje år. Det som på allvar fick igång integrationen var den rådande högkonjunkturen. Stigande bostadspriser i Danmark gjorde att många stängdes ute från den storköpenhamnska bostadsmarknaden och fick bosätta sig långt från huvudstaden – både på Själland och i Skåne. Det var inte bara bostäder som var billigare för danskarna som flyttade till Sverige. Större bilar och barnomsorg är väsentligt billigare i Sverige. | Läs mer om bostadsmarknaden |

Under högkonjunkturen ökade pressen på den danska arbetsmarknaden och arbetskraftsbristen var utbredd. Det var en bidragande orsak till att dörren öppnades för skåningar på många danska arbetsplatser. | Läs mer om pendlingen |

Finanskrisen drabbade särskilt dansk ekonomi hårt och öresundsintegrationen påverkades på flera sätt. De små valutorna sattes under press i början av finanskrisen och den svenska kronan, som inte är bunden till euron som den danska, devalverades i förhållande till såväl euron som den danska kronan. Det innebar mer pengar på kontot för de många öresundspendlarna som bodde i Sverige, men i takt med att krisen satte sina spår på den danska arbetsmarknaden förlorade en del av dem jobbet. Den svaga svenska kronan fick däremot danskarna att åka på shoppingturer till Sverige och medan antalet pendlare i såväl tåg som bil föll, ökade antalet danska fritidsresenärer på bron. I takt med att den svenska kronan återigen stärktes och euron blev svagare återvände de svenska fritidsresenärerna. Det i kombination med att många av de danska fritidsresenärerna fortsatte att åka till Sverige minskade lågkonjunkturens effekter på brotrafiken.

De fallande danska bostadspriserna under finanskrisen samt det faktum att en del danskar som hade fått barn under den tid de bott i Skåne ville ge dem en dansk skolgång gjorde att ett antal danskar flyttade tillbaka till Danmark.

Sammantaget innebar det att pendlingstrafiken gick från att vara den snabbast växande trafikformen till att minska i omfattning. Som mest utgjorde pendlingen 43 procent av vägtrafiken över Öresundsbron. Förra året var andelen nere i 33 procent. Men sedan i slutet av 2014 växer pendlingen igen. Kraftigt stigande bostadspriser i Köpenhamn har redan skapat en rekordstor utflyttning till övriga Själland. Det finns åter stora pengar att tjäna på att flytta till Skåne.

FLER RESER TILL KASTRUP. Samtidigt som pendlingen och antalet fritidsresenärer i hög grad påverkas av rådande konjunkturläge finns det andra trafikformer och reseorsaker som stadigt har ökat genom åren och som endast upplevt enskilda års tillbakagång i kölvattnet av finanskrisen. Det är antalet resande till Köpenhamns flygplats I Kastrup och antalet lastbilar över Öresund.

Under 2014 reste varje dag i genomsnitt 75 000 över Öresundsbron i bil, tåg eller buss. Det motsvarar en fjärdedel av Malmös befolkning. Mer än varannan (55 procent) åker över den fasta förbindelsen med bil eller buss, medan 45 procent åker tåg. I dag är det fem gånger så många resande över sydliga Öresund som 1999, året innan Öresundsbron öppnade.

Färjorna mellan Helsingör och Helsingborg fraktar i genomsnitt omkring 21 000 resenärer varje dag i norra Öresund. 78 procent av alla personresor sker över Öresundsbron. Totalt reser i genomsnitt 95 800 personer över Öresund varje dag. Det är 80 procent fler än 1999.

Diagram_1_bron15_SE

Diagram_2_bron15_SE


Öresundssamarbetet på väg in i en ny fas

Ökat fokus på global konkurrenskraft.

Öresundssamarbetet befinner sig i en förändringsfas. Under de första tio åren var fokus riktat mot att få saker att fungera över sundet samt att lära känna varandra och grannkulturen. Ett antal gränshinder blev lösta, administrationen av pendlarnas skatte- och socialförsäkringsförhållanden har gjorts smidigare och 2003 kom ett skatteavtal som slog fast att pendlarna skulle beskattas i arbetslandet samtidigt som det infördes ett reseavdrag för pendlarkort med tåg och bil för öresundspendlarna. Festen när Öresundsbron 10-årsjubileerade den 1 juli 2010 satte på många sätt punkt för den första eran i Öresundsregionens historia där fokus var riktat mot den andra sidan sundet då danskar flyttade till Skåne och svenskar fick jobb i Danmark. Finanskrisen blev inledningen till en ny fas i Öresundsregionen och i det öresundsregionala samarbetet. Den danska bostadsbubblan sprack. Arbetspendlingen föll och en växande skara danskar flyttade hem igen. Men tillbakagången för Öresundsintegrationen har varit måttlig i förhållande till den omfattande finanskrisen. Kampen mot gränshinder har intensifierats och blicken lyfts nu från den interna integrationen till den globala arenan där det krävs ett nära samarbete mellan Själland och Skåne för att bli en tillräckligt attraktiv region som kan locka till sig internationella företag och experter.

Med ett ökat fokus på den internationella konkurrenskraften och storstadskonkurrensen befinner sig Öresundsregionen nu i en omställningsfas där blicken riktas mot hur vi gemensamt över sundet kan stärka oss själva och varandra i den internationella konkurrensen. Existerande samarbeten förändras och ny infrastruktur planeras och byggs. Under denna fas byggs en fast förbindelse till Tyskland, Fehmarn Bält-tunneln, och det kommer att tas beslut om höghastighetståg i Sverige, bland annat mellan Stockholm och Malmö. Tillgängligheten mellan de nordeuropeiska städerna blir bättre och restiden kortare. De existerande samarbeten som finns över sundet genomgår också en förändring. Krafterna kring investeringsfrämjande insatser samlas och koordineras och Öresundskomiteen ombildas till The Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Aktörerna

Öresundskomiteen
Det politiska samarbetet i Öresundsregionen. Öresundskomiteen består av 36 politiker från regioner och kommuner samt ett sekretariat i Köpenhamn med 12 medarbetare. Öresundskomiteen kommer den 1 januari 2016 att ombildas till The Greater Copenhagen & Skåne Committee. De formella detaljerna och beslutet kommer att fattas under hösten 2015.

Øresunddirekt
Informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och företag i Öresundsregionen och är därmed den organisation som har direkt kontakt med personer och företag som söker jobb, flyttar eller etablerar sig på andra sidan sundet. Øresunddirekt har dessutom till uppgift att främja samarbetet mellan myndigheter och handläggare i regionen. Øresunddirekt har en webbredaktion som sitter i Köpenhamn och ett informationscenter i Malmö.

Öresundsbro Konsortiet
Äger och driver Öresundsbron. Den svenska och danska staten äger lika mycket genom bolagen Svedab AB och A/S Øresund.

Øresundsinstituttet
Dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Organisationen drivs utan vinstintresse och med finansiering av ett närmare 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet, högskolor och det privata näringslivet.

Fakta om Öresundsbron

Den 23 mars 1991 skrev Sverige och Danmark under avtalet om att bygga en fast förbindelse över Öresund och i augusti 1995 påbörjades anläggningsarbetet. Öresundsbron blev färdig före utsatt tid och kunde invigas den 1 juli 2000 under festligheter och med livesänd Tv-bevakning. Kl. 23.00 öppnades trafiken och det första tåget och bilarna kunde rulla över bron.

Den fasta förbindelsen över Öresund består av en bro och en tunnel samt en konstgjord ö, Pepparholmen, som förbinder bron och tunneln. Förbindelsen är sammantaget 16 km lång varav tunneln och ön Pepparholm båda är omkring 4 km långa.

Öresundsbron har byggts och ägs av Öresundsbro Konsortiet som i sin tur ägs av den svenska och danska staten genom bolagen Svedab AB respektive A/S Øresund. Öresundsbro Konsortiet sköter driften av vägförbindelsen samt förvaltar järnvägsförbindelsen.

Anläggningskostnaderna för den fasta förbindelsen och de anslutande landanläggningarna ska finansieras genom brukaravgifter. Bilisterna betalar vid genomkörningen vid betalstationen medan Trafikverket och Banverket betalar ett fast årligt belopp som indexregleras för rätten att använda järnvägsspåren. Trafikverket och Banedanmark fördelar tågkanalerna samt kräver in avgifter från tågoperatörerna.

Byggkostnaden för den fasta förbindelsen kust-till-kust var under öppningsåret 2000 19,6 miljarder danska kronor. Dessutom tillkommer skulden till moderbolagen, A/S Øresund och Svedab AB, på 10,5 miljarder danska kronor. Vid slutet av 2014 hade Öresundsbro Konsortiet en nettoskuld på 15,4 miljarder danska kronor och förväntar att skulden är återbetald 2033, 33 år efter att förbindelsen invigdes. | Läs mer om Öresundsbron |