Øresundsindex trafikstatistik Q3: flest antal personresor över Öresund sedan 2015 – godstrafiken minskar efter rekordår

Under tredje kvartalet i år noterades en stark utveckling för trafiken över Öresund med undantag för godstransporterna. Antalet personresor över sundet var det största som noterats under ett enskilt kvartal i Øresundsindex samlade trafikstatistik som går tillbaka till 2015. Öresundsbron noterade flera trafikrekord under juli. Øresundsindex trafikstatistik omfattar resor och trafik över Öresund med bil och tåg över Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. Øresundsinstituttet tar fram Øresundsindex på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet och med DSB, Skånetrafiken, Öresundslinjen och Trafikverket som faktapartners.

Det råder ombytta roller mellan person- och godstrafiken över Öresund. Under pandemin var det godstrafiken som stod för tillväxten medan passagerartrafiken minskade kraftigt när gränserna tidvis var delvis stängda och samhället ställde om till hemarbete för de som kunde. Nu minskar godstrafiken medan antalet personresor över Öresund växer och slår nya rekord.
     Störst tillväxt ser vi i tågresandet över Öresund. Plus 7,8  procent för antalet personresor med tåg under tredje kvartalet i år jämfört med samma kvartal förra året och plus 14,3 procent jämfört med 2019.
För bilresandet över bron har antalet personresor ökat med 6,9 procent jämfört med 2022 och med 6,2 procent jämfört med 2019.
     För personresorma  med färja mellan Helsingborg och Helsingör har personresorna minskat med  3,8 procent jämfört med 2022 och med 10,9 procent jämfört med 2019.
     Efter nya trafikrekord under 2022 har godstrafiken över Öresund minskat med 13 procent under det tredje kvartalet i år jämfört med samma tid 2022.

 

Klicka här för att ladda ner den samlade trafikstatistiken i excelformat.

Klicka här för att läsa hela rapporten


Rekord i antalet personresor

Antalet personresor över Öresund fortsatte att öka under årets tredje kvartal till den högsta nivån som har noterats i Øresundsindex samlade statistik som går tillbaka till 2015. Jämfört med samma kvartal förra året ligger ökningen på 5,0 procent och jämfört med 2019 är det en uppgång med 4,7 procent. Antalet personresor med Öresundståg över bron har ökat med 7,8 procent jämfört med förra året medan antalet personresor i bil över bron ökat med 6,9 procent. I norra Öresund har antalet personresor med färjorna mellan Helsingborg och Helsingör minskat med 3,8 procent mellan tredje kvartalen 2022 och 2023.

Senaste utvecklingen: I genomsnitt gjordes under årets tredje kvartal 125 207 personresor (enkelresor) per dygn över Öresund med bil eller tåg över Öresundsbron eller med färja mellan Helsingborg och Helsingör. Det är den högsta nivån sedan 2015 som denna samlade statistik omfattar och motsvarar en ökning med 5,0 procent jämfört med tredje kvartalet förra året. Allra mest ökar tågresandet över bron, plus 7,8 procent jämfört med 2022 och med 14,3 procent jämfört med 2019. Totalt gjordes 39 627 personresor per dygn med tåg över Öresund under tredje kvartalet i år. Flest personresor görs med bil över bron, 61 969 per dygn under tredje kvartalet, en ökning med 6,9 procent jämfört med 2022 och med 6,2 procent jämfört med 2019. Antalet personresor med färja mellan Helsingborg och Helsingör minskade under årets tredje kvartal med 3,8 procent till 23 611 enkelresor per dygn.

     Under det senaste helåret, 2022, gjordes i medeltal 89 600 personresor per dygn över Öresund. Det var en ökning med 67 procent jämfört med antalet personresor under pandemiåret 2021.


Tågpendlingen växer snabbt

Öresundstågen svarar för en allt större andel av pendlartrafiken över sundet. Under tredje kvartalet ökade antalet pendelresor med tåg över bron med 15,5 procent. Antalet pendlarresor med bil över Öresundsbron ökade med 2,4 procent medan pendlingen med färja mellan Helsingborg och Helsingör minskade med 7,3 procent. Totalt ökade antalet pendlarresor över Öresund med 10,0 procent under det tredje kvartalet jämfört med samma kvartal förra året. Jämfört med 2019 är antalet pendlarresor 5,6 procent färre.

Senaste utvecklingen: I genomsnitt gjordes 16 224 pendelresor (enkelresor) över Öresund varje dygn under årets tredje kvartal. Det motsvarar en ökning med 10,0 procent jämfört med samma kvartal 2022 och en minskning med 5,6 procent jämfört med 2019. Flest resor görs med  Öresundståg, totalt 10 730 per dygn under tredje kvartalet, vilket innebär en ökning med 15,5 procent jämfört med samma period förra året. Samtidigt gjordes det 4 627 pendlarresor med bil över Öresundsbron vilket motsvarar en ökning med 2,4 procent. Öresundslinjens (fd Forsea) färjor hade under tredje kvartalet i medeltal 867 pendlare ombord varje dygn vilket är en minskning med 7,3 procent jämfört med 2022.

Under det senaste helåret, 2022, gjordes i medeltal 15 299 pendlarresor per dygn över Öresund med bil och tåg över bron samt med färja mellan Helsingborg och Helsingör. Jämför med helåret 2021 gjordes 41 procent fler pendlarresor över Öresund varje dygn under 2022.


Godstrafiken fortsätter att minska

Under det tredje kvartalet i år minskade godstrafiken över Öresund med 13 procent jämfört med samma kvartal 2022. Antalet varu- och lastbilar med färja Helsingborg-Helsingör minskade under perioden med 12 procent, antalet varu- och lastbilar över Öresundsbron med 13 procent och antalet godstågsvagnar minskade mest, med 16 procent. Den högsta noteringen i godstrafiken över Öresund, sedan mätningarna inleddes 2015, gjordes under det andra kvartalet 2022. Då var antalet varu- och lastbilar samt godstågsvagnar 3 832 per dygn, under det tredje kvartalet 2023 är samma antal 3 226 stycken.

Senaste utvecklingen: I genomsnitt körde 3 226 varu- och lastbilar samt godstågsvagnar per dygn över Öresund, via bro eller färja, under det tredje kvartalet 2023. Det är en minskning med 13 procent jämfört med samma kvartal 2022. 

    Fördelningen mellan de olika trafikslagen är att det per dygn körde: 353 godstågsvagnar via bron, 1 843 varu- och lastbilar via Öresundsbron och 1 030 varu- och lastbilar via färja mellan Helsingborg och Helsingör. 

    Under det senaste helåret, 2022, körde i genomsnitt 3 704 varu- och lastbilar samt godstågsvagnar över Öresund, via bro eller färja, per dygn. Det är en ökning med 8 procent jämfört med året innan.


Om rapporten

Øresundsindex trafikstatistik Q3 2023 är den åttonde publikationen om trafiken över Öresund som tas fram inom ramen för ett nytt Øresundsindex. Rapporten följer trafikutvecklingen med bil, färja och tåg över Öresund och ges ut kvartalsvis. Rapporten är framtagen av oberoende Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet. 

Genom att samla in och sammanställa trafikdata från flera olika huvudmän tas det fram nya mätdata för att kunna följa trafiken över Öresund över tid. Trafiken presenteras i samlad form genom det totala antalet personresor som görs över sundet och därefter presenteras trafiken fördelad på pendlarresor, fritidsresor och godstrafik. Dessutom har uppgifter hämtats från en rad ytterligare aktörer för att kunna skapa en helhetsbild över det aktuella trafikläget över Öresund. 

Denna kvartalsvisa rapportering av trafikstatistik är en del av det bredare Øresundsindex som utvecklats för att mäta utvecklingen i Öresundsregionen. Det första Øresunds­index presenterades den 5 maj 2022. 

Faktapartner: DSB, Skånetrafiken, Trafikverket och Öresundslinjen. Partnerskapet är ett långsiktigt engagemang som bidrar till att säkerställa denna rapports utgivning under lång tid.