Ny utredning: dubbelspår på hela sträckan Göteborg-Oslo ger plats för tre gånger så många persontåg och dubbelt så många godståg som idag

En ny utredning om förutsättningarna för att utöka kapaciteten på järnvägen mellan Göteborg och Oslo har publicerats. Foto: News Øresund

Trafikverket och Jernbanedirektoratet har gjort en gemensam utredning med namnet “Mulighetsstudie Oslo-Göteborg”. I utredningen undersöks fyra olika utbyggnadskoncept för järnvägen på sträckan som går från trimning till komplett dubbelspår. I det mest omfattande konceptet skulle alltså järnvägen byggas ut till dubbelspår på hela sträckan vilket innebär att persontågen kan öka från 4 till 12 dubbelturer per dag och antal godståg från 4 till 8. Vinsten i transporttid skulle bli störst för godstågen, en minskning från 7:00 timmar till 3:36, för personresorna skulle restiden minska från 3:32 till 2:15.

De fyra koncept som presenteras i utredningen kallas: regiontågskoncept (trimning), godskoncept (nya och längre mötesspår), koncept medel (delvis nytt dubbelspår) och koncept hög (komplett dubbelspår). Bakgrunden till utredningen är att järnvägskorridoren mellan Oslo och Göteborg har begränsad kapacitet, speciellt på de delar som idag utgörs av enkelspår. Svenska Trafikverket och norska Jernbanedirektoratet har genomfört uppdraget gemensamt som svar på regeringsuppdrag från den svenska och den norska regeringen. Utredningen lyfter fram att alla fyra koncept kräver finansiering via nationella infrastrukturplaner och att det även behövs vidare utredningar för genomförande. (News Øresund)