Ny analys: State of the Region – samarbetet över Öresund

En ny analys från Øresundsinstituttet visar att över 30 tvärregionala organisationer med omkring 400 personliga uppdrag påverkar samarbetet över Öresund. I dessa identifieras 44 nyckelpersoner som sitter i styrelse, styrgrupp eller chefsposition i två eller fler gränsregionala organisationer. Kartläggningen av samarbetet över Öresund görs för fjärde året i rad och presenterades vid ett dansk-svenskt nätverksmöte på Sveriges ambassads residens i Köpenhamn igår.

Analysen ”State of the Region” visar att det finns en bredd i Öresundssamarbetet. De tvärregionala organisationerna sträcker sig över flera områden, bland annat politik, infrastruktur, kultur, sjukvård, nätverksorganisationer och forskning är områden där samverkan över sundet pågår. Samarbetet har under det senaste året varit stabilt, med få personförändringar. Däremot har Greater Copenhagen Committee haft ett år präglat av förändring och omställning. Samarbetet har utvidgats till att omfatta Region Halland, och Region Blekinge överväger medlemskap. Dessutom byter Greater Copenhagen Committee sekretariatsledare, och organisationen har präglats av diskussioner kring den danska erhvervsfremmelovens påverkan på gränsregionalt arbete.

Øresundsinstituttet beskriver i analysen dagens samarbete, men blickar även både framåt och bakåt i tiden. Trots att trafik, pendling och flyttning över sundet inte ökar i samma takt som under de första åren efter brons öppnande slås fortfarande nya rekord. I juli 2019 slogs trafikrekord på Öresundsbron, under 2018 noterades rekordmånga danska turister i Skåne och befolkningen i regionen fortsätter att växa.

 

Klicka här för att läsa analysen på svenska

Klik her for at læse analysen på dansk

State of the Region – samarbetet över Öresund i korthet:

  • 44 nyckelpersoner. 44 personer sitter i styrelse, styrgrupp eller chefsposition i två eller fler tvärregionala organisationer. Nyckelpersonerna bildar ett nätverk som visar att samarbetet över sundet hänger samman. De personer som flätar samman Öresundsnätverket är såväl politiker som tjänstemän och personer från näringslivet.
  • Över 30 organisationer. I analysen kartläggs över 30 tvärregionala organisationer som påverkar Öresundssamarbetet. Kartläggningen omfattar bland annat politiska samarbeten, infrastrukturbolag och informations-, kunskaps- och nätverksorganisationer.
  • Ökat sjukvårdssamarbete. Under året har Region Skåne och Region Hovedstaden tecknat en avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete. Regionerna utreder möjligheten för en gemensam ambulanshelikopter som bland annat ska kunna hjälpa både invånarna i Skåne och på Bornholm. Dessutom avser regionerna att samarbeta kring bland annat barnsjukvård och byggandet av nya sjukhus. Region Skåne vill dessutom utnyttja befintliga samarbeten med Region Sjælland mer effektivt.
  • Arbetsförmedlingens nedskärningar oroar. Den svenska Arbetsförmedlingen har genomgått en stor omorganisation under 2019 med stora nedskärningar. För samarbetet över sundet betyder detta att arbetsmarknadssamarbetet Cross Border Öresund pausas under 2020, då Arbetsförmedlingen skulle haft en koordinatorroll. Dessutom finns en osäkerhet kring Arbetsförmedlingens roll i informationstjänsten Øresunddirekt, då myndigheten är en av Øresunddirekts finansiärer. Det finns också personal från myndigheten på Øresunddirekts informationskontor i Malmö.
  • 21 Interreg-projekt. I dagsläget pågår 21 Interreg-projekt med deltagare från både Skåne och Östdanmark. Interreg är just nu i slutskedet av den femte programperioden, som varar mellan 2014 och 2020. Diskussioner om utformningen av den sjätte programperioden pågår, där programmet väntas få en minskad budget. Även programgeografin är uppe för diskussion.
  • Nya ansikten i det nationella samarbetet. Både Sverige och Danmark har fått nya samarbetsministrar under 2019, Anna Hallberg (S) i Sverige och Mogens Jensen (S) i Danmark. Dessutom har Danmark fått en ny ambassadör i Stockholm, Vibeke Rovsing Lauritzen. Även på Nordiska minsterrådet har förändringar skett. Organisationen har fått en ny generalsekreterare, Paula Lehtomäki.

Analysen lanserades på Sveriges Ambassad i Köpenhamn:

– Analysen visar att det finns en bredd i samarbetet över Öresund, men att det samtidigt hänger ihop. Vi har kartlagt omkring 30 organisationer som arbetar tvärregionalt och de cirka 400 styrelse- och chefsposter som finns i dessa organisationer.  Det handlar inte bara om det politiska samarbetet, men exempelvis även om infrastruktur, flygplatsens tillväxt och arbetsmarknaden. Den bild som framträder är ett nätverk med 44 nyckelpersoner som knyter ihop samarbetet, säger Thea Wiborg, senioranalytiker Øresundsinstituttet.

– Den aktuella lägesbilden av samarbetet i Öresundsregionen är att det utöver den politiska samverkan, som växt geografiskt till att omfatta hela korridoren från Hamburg till Oslo, även finns en lång rad nätverksorganisationer och mötesplatser där näringslivet, kulturlivet, det offentliga och universiteten från båda sidor sundet träffas. Øresundsinstituttets slutsats är att vi har gått från den första tidens visionära syn på Öresundsbron och Öresundsregionen till ett vardagsperspektiv med fokus på de nyttor som privatpersoner, företag och offentlighet kan uppnås genom att nyttja vår gränsregion, säger Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet.

Fredrik Jörgensen, Sveriges ambassadör i Danmark, berättade om ambassadens arbete.

Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbro Konsortiet, här tillsammans med Øresundsinstituttets vd, Johan Wessman, berättade om planerna för Öresundsbrons 20-årsjubileum.

Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbro Konsortiet, här tillsammans med Øresundsinstituttets vd, Johan Wessman, berättade om planerna för Öresundsbrons 20-årsjubileum.

Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, berättade om Region Skånes syn på det gränsregionala samarbetet.

 

I analysen lyfts flera utvecklingstendenser:

 

Bredd

Samarbetet över Öresund blir allt bredare. Vi har granskat ett 30-tal organisationer med omkring 400 styrelseposter och chefsposter samt 21 interregprojekt. Analysen har identifierat 44 nyckelpersoner som har minst två poster i ovan nämnda organisationer. Det politiska samarbetet i Greater Copenhagen Committee har i år växt geografiskt med Region Halland som ny medlem och det pågår diskussioner med Region Blekinge om ett eventuellt medlemskap.
Men samarbetet över Öresund är så mycket mer än politik. 2 358 styrelseposter och vd-uppdrag innehas idag på tvärs över Öresund, det vill säga ett danskt bolag med svenska ledamöter och svenska bolag med danska ledamöter.
Inom kulturområdet finns en rad samarbeten och idag finns det sex danska kulturchefer anställda vid olika institutioner i Malmö.

Se Öresundsnätverket i bild:

Stabilitet

Under det senaste året har det skett få förändringar såväl när det gäller organisationerna som arbetar på tvärs över Öresund som när det gäller personerna som arbetar med Öresundsregionala frågor.

Omställning

Inom det dansk-svenska politiska samarbetet i Greater Copenhagen Committee har 2019 präglats av omställning. Den danska Erhvervsfremmeloven har ändrat förutsättningarna för de danska regionernas medverkan i Greater Copenhagen-samarbetet. Nu efter sommaren har den nya danska regeringen delvis ändrat tillämpningen av lagen så att de danska regionerna åter kan inneha ordförandeposten i Greater Copenhagen Committee, GC.
En annan förändring inom GC-samarbetet handlar om att Region Halland blivit ny medlem och att diskussioner pågår med Region Blekinge om medlemskap. Det innebär att GC-samarbetets geografi exponerat.
Ytterligare en förändring handlar om sekretariatsfunktionen där den tidigare chefen slutat efter bara 18 månader. I samband med rekryteringen av en ny sekretariatschef görs även en översyn av sekretariatets arbetsformer.

Rekord

Även om den första snabba utvecklingsfasen nådde sin kulmen samtidigt med konjunkturen under 2007-2008 och antalet pendlare och flyttningar över Öresund minskat kraftigt därefter så har resandet över bron och turismen haft en positiv utveckling under de senaste åren medan flyttströmmen planat ut. Efter 2015 upphörde den officiella pendlingsstatistiken från SCB och Danmarks Statistik, men försäljningsstatistik från Skånetrafiken, Öresundsbron och Forsea tyder på att pendlingen återigen ökar. Under våren 2019 har pendlingen vänt försiktigt uppåt och närmar sig nu nivån från våren 2015 – innan gräns- och id-kontrollerna infördes.
Under juli 2019 noterade Öresundsbron en ny rekordnivå för antalet fordon som körde över bron. Den lågt värderade kronan gör att det främst är danska bilister som ökar resandet över Öresundsbron för att kunna handla och turista till lågpris. Samtidigt har antalet danska turister i Skåne slagit nya rekord under de senaste åren.

Se trendutvecklingen i bild:

Öresundsbron 20 år under 2020

Med denna rapport inleder Øresundsinstituttet en ny fas i analysarbetet som under en tid fokuserar mot Öresundsbrons 20-årsjubileum som infaller den 1 juli 2020. Vi summerar åren med Öresundsbron. Invigningen av bron blev starten på en stark utveckling för trafiken, pendlingen och flyttningen över Öresund och som ytterligare tog fart med högkonjunkturen. 

Kring 2008 tycks trafiken över den nya förbindelsen ha nått en ny jämviktsnivå och kurvorna planade först ut och föll sedan efterhand som finanskrisen gjorde sig märkbar. Därefter har trafikutvecklingen följt ett mera normalt konjunkturförlopp med undantag för tågtrafiken som minskade när gräns- och id-kontrollerna infördes vintern 2015/2016. Pendlingen verkar nu under högkonjunkturåret 2019 ha återhämtat sig visar statistik från Skånetrafiken, Öresundsbron och ForSea. Trafiken över Öresund har under de senaste åren stabiliserat sig på en hög nivå runt 9,2 miljoner passerande fordon via bron eller färjorna och under juli 2019 slogs nytt trafikrekord över Öresundsbron.

Öresundsregionens pionjärer och tidiga visionärer uttrycker ibland en besvikelse över att utvecklingen inte nått upp till de förväntningar som växte fram när bron byggdes och den nya dansk-svenska regionen bildades. Samtidigt uttrycker många politiker inom det dansk-svenska samarbetet Greater Copenhagen Committee en fortsatt optimism och arbetar just nu bland annat med att utveckla en gemensam så kallad arbetsmarknadscharter.

Øresundsinstituttets slutsats är att vi har gått från den första tidens visionära syn på Öresunds­bron och Öresundsregionen till ett vardagsperspektiv med fokus på de nyttor som privatpersoner, företag och offentlighet kan uppnå genom att nyttja vår gränsregion. Successivt har näringslivets etableringar och affärer över sundet blivit en allt viktigare del av integrationen mellan Danmark och Sverige.

Det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen Committee omfattar idag alla kommunerna och regionerna i Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne och Region Halland med en befolkning som närmar sig 4,4 miljoner invånare, varav 4,0 miljoner i den geografi som kallas Öresundsregionen. Dessutom finns det lokala samarbeten och det dansk-tysk-svensk-norska samarbetet STRING med fokus mot den kommande Fehmarn Bält-tunneln. 

Øresundsinstituttet ger med sin årliga kartläggning en aktuell lägesbild av samarbetet i Öresundsregionen. Utöver den politiska samverkan, som växt geografiskt till att omfatta hela korridoren från Hamburg till Oslo, finns det en lång rad nätverksorganisationer och mötesplatser där representanter från näringslivet, kulturlivet, det offentliga och universiteten från både sidor sundet träffas. I denna rapport synliggör vi olika aktörer och beslutsfattare som är involverade i samarbeten över Öresund. Det tvärregionala dansk-svenska samarbetet omfattar idag omkring 400 personliga uppdrag i ett 30-tal organisationer. Analysen visar att 44 personer har en mera central roll i det dansk-svenska nätverket genom att ha minst två styrelseposter eller ledande uppdrag.

Malmö, 9 oktober 2019
Øresundsinstituttet