Ny analys: Skånska konjunkturen tyngs av coronakrisen – 35 000 permitterade eller nyanmälda arbetslösa

Den senaste tidens konjunkturutveckling kan snarare beskrivas som ett ras än som en nedgång. Till skillnad från finanskrisen är inte Skåne den hårdast drabbade storstadsregionen under coronapandemin när det gäller varsel och ökad arbetslöshet. Men i Skåne ökar arbetslösheten från en hög nivå och störst ökning av nyanmälda arbetslösa noteras för städerna vid Öresundskusten och i norra Skåne. Krisen slår hårt mot hotell- och restaurangbranschen som svarar för flest varsel och konkurser i Skåne. Men det är inom handel och tillverkning i Skåne som flest permitteringar skett. Samtidigt kan det noteras framgångar för vissa skånska gårdsbutiker och matföretag med lokal förankring nu när allt fler arbetar hemifrån. I sommar hoppas besöksnäringen på hemmaturism i Skåne. Det visar en snabbanalys om coronapandemins första effekter i Skåne som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Under mars och de tre första veckorna i april har 13 000 personer skrivit in sig på Arbetsförmedlingen i Skåne, över 4 000 personer i Skåne har varslats och Tillväxtverket rapporterade den 22 april om att över 22 400 personer i Skåne blivit korttidspermitterade med beviljat statligt stöd. Då flera företag både varslat och permitterat personal kan siffrorna inte summeras, men klart är att över 35 000 skåningar fått se sin arbetssituation förändras på bara sju veckor.

Trots de mörka siffrorna är Skåne inte den storstadsregion som drabbats hårdast ekonomiskt av coronakrisen. Jämförelsevis skrevs under vecka 10–16 13 000 skåningar in på Arbetsförmedlingen, 89 procent fler än under samma period 2019. I Stockholm och Västra Götalands län var motsvarande ökning 159 respektive 121 procent. Totalt sett var antalet nyinskrivna arbetslösa i Sverige 111 procent högre under vecka 10–16 2020 än under samma period ifjol.

Störst ökning av nyinskrivna arbetslösa i Skåne finns längs Öresundskusten och i regionens norra delar, medan Skånes östra och mellersta delar haft en lägre ökning. I exempelvis Malmö och Helsingborg har antalet nyinskrivna hos Arbetsförmedlingen varit 95 respektive 98 procent högre under vecka 10-16 jämfört med samma period 2019. I Ystad och Kristianstad, de största kommunerna i östra Skåne, har antalet nyinskrivna arbetslösa ökat med 77 respektive 69 procent. I Eslöv var siffran 59 procent. Samtidigt behöver detta inte betyda att de ekonomiska konsekvenserna av pandemin kommer att bli störst i Skånes västra eller norra delar. Näringslivets struktur ser olika ut på olika håll i Skåne och kan ge en viss förskjutningseffekt.

Sett till antalet varsel och konkurser är hotell och restaurang den bransch som drabbats hårdast i Skåne. En tredjedel av de varslade i Skåne i mars arbetar i branschen, och 21 av 147 skånska konkurser i mars skedde inom hotell- och restaurangbranschen. Det är dock inom andra branscher regeringens stöd till korttidspermitteringar använts mest frekvent. Av de 22 400 personer i Skåne som beviljades stöd till korttidspermittering under de första två ansökningsveckorna arbetar över 5 900 personer i detaljhandeln och 5 000 personer i tillverkningsindustrin.

 

Klicka här för att läsa hela rapporten |

 


Rapporten i korthet:

 • 35 000 nya arbetslösa eller permitterade i Skåne.
  Under mars och de tre första veckorna i april har 13 000 personer skrivit in sig på Arbetsförmedlingen i Skåne, över 4 000 personer i Skåne har varslats och Tillväxtverket rapporterade den 22 april om att 22 400 personer i Skåne har blivit korttidspermitterade med beviljat statligt stöd. Då flera företag både varslat och permitterat personal kan siffrorna inte summeras, men klart är att över 35 000 skåningar fått se sin arbetssituation förändras på bara sju veckor. Arbetskraften i Skåne, det vill säga arbetstagare och arbetslösa, var 708 000 personer förra året.
 • Skåne inte hårdast drabbat.
  Även om Skåne tyngs av krisen är det inte den storstadsregion som drabbats hårdast ekonomiskt under coronakrisen hittills. 13 000 skåningar skrevs in på Arbetsförmedlingen under vecka 10–16, 89 procent fler än under samma period 2019. I Stockholm och Västra Götalands län var motsvarande ökning 159 respektive 121 procent. Totalt sett var antalet nyinskrivna arbetslösa i Sverige 111 procent högre under vecka 10–16 2020 än under samma period ifjol. 4 069 personer varslades om uppsägning i Skåne 1 mars-17 april. Totalt har över 60 000 personer i Sverige varslats, varav över hälften i Stockholms län.
 • Hotell- och restauranger står för flest varsel och konkurser i Skåne.
  En tredjedel av de som varslades i Skåne under mars månad arbetar inom hotell- och restaurangbranschen. Även på riksnivå är branschen den som varslat flest, både i mars och hittills under april. Under mars gick 21 hotell- och restaurangföretag i konkurs i Skåne. Totalt drabbades 184 anställda av dessa konkurser.
 • Flest permitteringar inom handel och tillverkning.
  Enligt Tillväxtverkets statistik per den 22 april är det inte inom restaurangbranschen som flest skånska företag beviljats permitteringsstöd utan det är företag inom handel och tillverkning.
  5 900 personer inom handel
  5 000 personer inom tillverkning
  2 100 personer inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

 • Fler bostäder till salu under coronakrisen.
  Coronapandemin har medfört att utbudet av bostäder ökat under mars och april, men ännu syns ingen större förändring av prisbilden i Skåne.
 • E-handeln med dagligvaror ökade 49,7 procent i Sverige.
  Medan dagligvaruhandeln som helhet ökade försäljningen i Sverige med 12,8 procent under mars så steg e-handeln med dagligvaror med 49,7 procent rapporterar Svensk Dagligvaruhandel. Hemleveranserna ökade med 34 procent medan upphämtning i butik ökade med 82 procent.
 • Satsar på att få skåningarna till att fira semestern på hemmaplan i år.
  Tourism in Skåne och flera kommuner vill få skåningarna att upptäcka det egna landskapet i sommar då det blir svårt att resa utomlands.
 • Lanthandlar och gårdsbutiker lockar i coronatider.
  När fler jobbar hemma lockar småskalighet och närhet. Flera lanthandlar och gårdsbutiker ökar försäljningen noterar Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad och flera kommuner gör samma iaktagelse.

– Vi har en besvärlig konjunktur framför oss, även om krisen slår olika i olika delar av Skåne. Jag tror att vi i efterhand kommer att kunna konstatera att detta dramatiska skeende påskyndat strukturomvandlingar på flera håll i samhället. Det kan handla om vår konsumtion och digitalisering men också om hur vi reser för arbete och nöjen, områden som direkt påverkar ekonomin för både privatpersoner och näringsliv, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

– Coronakrisen handlar inte om en strukturkris i näringslivet utan om en pandemi som delvis stängt ned samhället. Det gör att effekterna på näringsliv och arbetsmarknad blivit mera lika i de tre storstadsområdena till skillnad från under finanskrisen då Skåne blev extra hårt drabbat. Under mars 2020 skedde hälften av de svenska varslen i Stockholms län. Branschmässigt var främst hotell och restaurang samt företagstjänster drabbade under mars, men i april har även varslen inom detaljhandel, kultur- och nöjesbranschen samt tillverkningsindustrin ökat, säger Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet.


Se bilden i större storlek här.


Se bilden i större storlek här.


Se bilden i större storlek här.


Se bilden i större storlek här.


Hela rapporten om Skånsk konjunktur presenteras den 4 juni.

Detta är en snabbanalys om coronapandemins första ekonomiska effekter i Skåne. Det snabba förloppet med kraftigt ökat antal konkurser och varsel samt ett stigande antal arbetslösa har skapat ett behov av en översikt över det aktuella konjunkturläget, samtidigt som endast en månads statistik är tillgänglig. Denna snabbanalys bygger därför på en samlad bild från statistik, intervjuer samt data från andra rapporter. Den ordinarie och mer omfattande rapporten Skånsk konjunktur presenteras i sin helhet den 4 juni. Den ordinarie rapporten kommer att innehålla ett mer omfattande kapitel om covid-19 med statistik även från april, samt en fördjupning på temat bostadsmarknad i Skåne.


| Läs hela analysen här |

 


För mer information, kontakta:

Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@
oresundsinstituttet.org

Kristian Svensson
Pressansvarig Sparbanken Skåne
+ 46 (0) 46 16 23 09
kristian.svensson@
sparbankenskane.se