Ny analys: Skånsk konjunktur – från konjunkturavmattning till coronakris

Arbetslösheten i Skåne stiger, över 44 000 skåningar har korttidspermitterats och såväl antalet konkurser som varsel har ökat kraftigt under våren. Handeln, industrin, hotell- och restaurang, företagstjänster samt transport är de fem branscher som drabbats hårdast. Branscherna är större i de västra delarna av Skåne än i de östra, och det är också i delområdena längs Öresundskusten som arbetslösheten har ökat snabbast under våren. Även om coronakrisen har drabbat Skåne hårt har regionen klarat sig lindrigare undan än övriga storstadsregioner. Arbetslösheten har ökat mer i både Stockholm och Västra Götalands län, om än från en lägre nivå än i Skåne. Redan under hösten och vintern syntes flera tecken på att konjunkturtoppen, som bland annat inneburit ett stort jobbskapande och en omfattande nyproduktion av bostäder, hade passerats. I rapportens temakapitel om bostadsmarknaden visas hur det stora bostadsbyggandet främst har skett i flerbostadshus, och under den senaste femårsperioden har de privata fastighetsbolagen vuxit om allmännyttan, både sett till ägandet av flerbostadshus och det totala bostadsbeståndet. Det visar rapporten Skånsk konjunktur, som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne.

261 000 personer, eller 43 procent av alla sysselsatta i Skåne, arbetar inom branscherna handel, industri, hotell- och restaurang, företagstjänster eller transport. Inom dessa branscher har antalet permitterade varit flest, försäljningen minskat mest och antalet konkurser ökat mest. Branscherna står för en större del av sysselsättningen i de västra än östra delarna av regionen, vilket avspeglas i arbetslöshetsstatistiken. I Sydvästra Skåne, med Malmö som arbetsmarknadscentrum, har inskrivningstakten på Arbetsförmedlingen ökat mest under vecka 10-20 i år, jämfört med samma period 2019, och i Nordvästra Skåne, med Helsingborg i centrum, ökade arbetslösheten ökade arbetslösheten med flest procentenheter under april 2019-april 2020.

Arbetslösheten var dock stigande redan innan coronapandemin gav avtryck på skånsk ekonomi. Det skapades fortsatt nya jobb i Skåne under hösten och vintern, men inte i samma takt som tidigare. Dessutom hade det stora bostadsbyggandet börjat minska. Antalet påbörjade bostäder var färre 2019 än 2018, även om nivån var fortsatt hög ur ett historiskt perspektiv.

I temakapitlet i Skånsk konjunktur studeras just den skånska bostadsmarknaden. Den har vuxit under det senaste decenniet, både sett till antalet bostadsaffärer och sett till bostadsbeståndet. Totalt färdigställdes 51 000 bostäder i Skåne under 2010-talet, 46 procent fler än under millenniets första tio år. Sju av tio färdigställda bostäder finns i flerbostadshus, och bara tre av tio i småhus, såsom villor och radhus. Inte sedan 1960-talet har den skånska nyproduktionen varit så centrerad kring flerbostadshus som nu.

De privata fastighetsbolagen har vuxit om allmännyttan i Skåne. De privata fastighetsbolagen ägde 24,3 procent fler bostäder i flerbostadshus 2019 än 2014, medan allmännyttans flerbostadshusbestånd bara växte med 0,8 procent under samma period. Den vanligaste ägandeformen för flerbostadshusbostäder är fortsatt bostadsrättsföreningar. Även sett till det totala bostadsbeståndet har de privata fastighetsbolagen vuxit om allmännyttan. Allmännyttan står bakom flera stora nybyggnationsprojekt, men i flera kommuner har de allmännyttiga bostadsbolagen sålt delar av sitt bestånd till privata aktörer.

Detta är den fjärde upplagan av Skånsk konjunktur, som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne. I rapporten presenteras konjunkturläget för Skåne i stort, men även på mer detaljerad nivå. Skåne är indelat i sju delområden, vars struktur beskrivs mer ingående. Under våren har även en snabbanalys tagits fram, med anledning av coronapandemins stora effekter på den skånska ekonomin.

Klicka här för att läsa hela rapporten |

 


Rapporten i korthet:

 

 • 88 procent högre inskrivningstakt på Arbetsförmedlingenen i Skåne under coronakrisen.
  Närmare 20 000 personer skrevs in på Arbetsförmedlingen i Skåne under vecka 10-20 i år. Det är 88 procent fler än under samma period 2019. Inskrivningstakten har varit högre i delområdena längs Öresundskusten än i Skånes östra delar. Antalet nyinskrivna arbetslösa har ökat mest i Sydvästra Skåne, med Malmö i centrum, där 97 procent fler skrev in sig på Arbetsförmedlingen under vecka 10-20 2020, jämfört med samma period 2019
 • De mest utsatta branscherna är större i västra Skåne.
  Handel, industri, hotell- och restaurang, företagstjänster och transport är de fem branscher i Skåne som drabbats hårdast av coronakrisen, sett till antalet varsel, konkurser och permitteringar. Tillsammans sysselsätter de fem branscherna 261 000 personer i Skåne, enligt siffror från 2018. Det motsvarar 43 procent av sysselsättningen i Skåne. Branscherna utgör en större del av sysselsättningen i Nordvästra och Sydvästra Skåne än i de övriga delområdena. Det är också i Nordvästra och Sydvästra Skåne arbetslösheten ökat snabbast under coronakrisen
 • Skåne har klarat sig lindrigare undan än övriga storstadsregioner.
  Arbetslösheten var 1,3 procentenheter högre i Skåne i april 2020 än i april 2019. I Stockholm och Västra Götalands län har den ökat med 1,7 respektive 1,5 procentenheter under samma period, om än från en lägre nivå. Inskrivningstakten på Arbetsförmedlingen har ökat snabbare i Stockholm och Västra Götaland än i Skåne, och såväl varsel som permitteringar har varit mer omfattande i de övriga storstadsregionerna än i Skåne. Arbetslösheten ökar dock från en högre nivå i Skåne än i Stockholm och Västra Götaland.
 • Fler bostadsaffärer och högre priser under de senaste tio åren.
  Det såldes 23 000 bostäder i Skåne under 2019. Det är 5 300 fler bostäder än under 2009, en ökning med 30 procent. Under 2013, det år under 2010-talet med lägst antal bostadsaffärer i Skåne, såldes knappt 14 500 bostäder. Priserna på bostadsmarknaden har också ökat kraftigt under det senaste decenniet. Mellan 2009 och 2019 steg kvadratmeterpriset på bostadsrätter med 71 procent i Skåne. Trots de kraftiga prisökningarna har priserna stigit mer i både Stockholms och Västra Götalands län
 • De privata fastighetsbolagen har vuxit om allmännyttan i Skåne.
  87 800 bostäder i Skånes flerbostadshus ägs av privata fastighetsbolag. Det visar siffror från 2019. Det är en ökning med 24,3 procent sedan 2014, och innebär att de privata fastighetsbolagen nu vuxit om allmännyttan i Skåne. Under samma period ökade det allmännyttiga beståndet med 0,8 procent, till 75 100 bostäder. Även sett till det totala bostadsbeståndet, som inkluderar småhus, specialbostäder och övriga hus, har de privata fastighetsbolagen vuxit om allmännyttan under perioden
 • Nyproduktionen inriktad på bostäder i flerbostadshus.
  51 000 bostäder färdigställdes i Skåne under 2010-2019. 70 procent av dessa bostäder byggdes i flerbostadshus, och bara 30 procent i småhus, såsom villor och radhus. Under 2000-2009 färdigställdes bara 35 000 bostäder i Skåne, varav 53 procent i flerbostadshus och 47 procent i småhus. Under den senaste femårsperioden, 2014-2019, har flerbostadshusbeståndet vuxit mer än småhusbeståndet, procentuellt sett, i samtliga sju delområden
 • Coronapandemin har skapat en oro på bostadsmarknaden.
  Hittills har coronapandemin främst påverkat den svenska bostadsrättsmarknaden, där priserna i storstäder som Malmö, Göteborg och Stockholm sjunkit något, medan villamarknaden varit mer stabil. Oron som coronakrisen medför har dock lett till ett ökat utbud under våren, när planerade försäljningar tidigarelagts på grund av risk för fallande priser. Ännu har påverkan på priset på mindre och mer villadominerade marknader varit liten, men med en stigande arbetslöshet är den framtida utvecklingen på Skånes bostadsmarknad osäker
 • Konjunkturen hade mattats av redan före coronapandemin.
  Arbetslösheten var 0,4 procentenheter högre i Skåne i februari 2020 jämfört med samma månad 2019. Redan före coronakrisen hade alltså arbetslösheten börjat stiga. Det påbörjades också färre bostadsbyggen i Skåne 2019 än 2018. Mellan november 2018 och november 2019 ökade antalet anställda i de privata och offentliga företagen i Skåne med 7 800 personer, vilket motsvarar 1,4 procent. Under den föregående tolvmånadersperioden steg antalet anställda i företagen med 2,0 procent, och mellan november 2016 och november 2017 ökade sysselsättningen i näringslivet med 2,2 procent.

 


– Skåne är inte homogent när det gäller näringslivet. Branschstrukturen, det vill säga mixen av företag i samhället, har en direkt koppling till konjunkturkänsligheten i olika delar av regionen. Det är i de nordvästra och sydvästra delarna av Skåne som arbetslösheten ökat mest under krisen, medan östra sidan och Mellanskåne uppvisat en större robusthet så här långt, säger Rasmus Roos, bankchef på Sparbanken Skåne

– Coronakrisen har drabbat regionen hårt, men Skåne har än så länge klarat sig lindrigare undan än Sveriges övriga storstadsregioner, Stockholm och Västra Götaland. Man ska dock komma ihåg att arbetslösheten i Skåne ökar från en högre nivå och att flera grupper, däribland de som saknar en gymnasieutbildning, redan före krisen hade väldigt höga arbetslöshetstal, säger Johan Wessman, vd på Øresundsinstituttet.

 


Coronaeffekter

Se bilden i större storlek här

 


Se bilden i större storlek här

 


Se bilden i större storlek här

 


Tema: Bostadsmarknad

Se bilden i större storlek här

 


Se bilden i större storlek här

 


För mer information, kontakta:

Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@
oresundsinstituttet.org

Kristian Svensson
Pressansvarig Sparbanken Skåne
+ 46 (0) 46 16 23 09
kristian.svensson@
sparbankenskane.se

 

| Klicka här för att läsa hela rapporten |