Ny analys: Öresundspendling – olika branschers betydelse och behov av framtida tillgänglighet

Två tredjedelar av gränspendlarna från Sverige till Östdanmark arbetar idag inom branscher med fokus på fysisk närvaro på arbetsplatsen. Främst handlar det om branscher som vård och omsorg, handel och transport med arbetsplatser väl spridda på båda sidor Öresund. Två andra branscher med god tillväxt och många Öresundspendlare är ICT och life science som även dessa finns representerade med arbetsplatser spridda över en stor geografi såväl i Skåne som på Själland. Det gör kommunikationer och infrastruktur till en viktig fråga. Det visar en ny rapport om Öresundspendling från oberoende Øresundsinstituttet som tagits fram på uppdrag av Malmö stad.

Denna analys bygger på omfattande statistik, 18 kvalitativa intervjuer med företag och organisationer i Skåne och på Själland, en enkätundersökning med pendlare och företagare, en sammanställning av gjorda samhällsberäkningar för Öresundsregionen samt den samlade erfarenheten från Øresundsinstituttets tidigare analyser av den gränsregionala utvecklingen över Öresund.

Läs rapporten här

3 highlights:

 

Fem branscher med potential att öka gränspendlingen

Fem branscher med potential att öka gränspendlingen identifieras: transport, handel, vård och omsorg, ICT samt life science. Ett mönster har kunnat verifieras i en analys av den nya uppdaterade Öresundsdatabasens branschfördelade pendlingsstatistik: två tredjedelar av pendlarna som bor i Sverige och arbetar i Östdanmark är sysselsatta i branscher som främst präglas av tjänster som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen. Av totalt 15 076 personer, som under 2020 pendlade från Sverige till Östdanmark, arbetade 9 792 i någon av tretton branscher som präglas av fysisk närvaro. Med det menas branscher där verksamheten utförs på plats, t.ex. butiker, restauranger, hotell, bagagehantering, sjukhus och liknande. Av dessa tretton branscher återfinns transport, handel samt vård och omsorg i topp när det gäller antal Öresundspendlare. ICT och life science är två stora tillväxtbranscher med många Öresundspendlare och flera stora arbetsplatser spridda i en större geografi i Skåne och på Själland.

En slutsats är att i dessa fem stora Öresundspendlarbranscher redan finns en vana hos arbetsgivare och arbetstagare att se Öresundsregionen som en integrerad arbetsmarknad och att hantera gränsfrågor. Dagens begränsning är att endast delar av geografin på Själland och i Skåne tidsmässigt är tillgänglig för Öresundspendlare med den nuvarande infrastrukturen. Med ny infrastruktur med kortare restider till en större geografi är det rimligt att anta att arbetsgivare och arbetstagare i dessa fem branscher skulle utnyttja möjligheten till gränspendling till de nya arbetsplatser som tidsmässigt skulle bli tillgängliga genom ny infrastruktur.

 

Öresundspendlingen följer till stor del infrastrukturen

De största pendlararbetsplatserna ligger längs med järnvägsförbindelsen över Öresundsbron och dess sträckning in i Köpenhamn och Malmö. Det torde innebära att om ny infrastruktur byggs med nya sträckningar och nya tidsmässigt tillgängliga stationer för t.ex. metro, S-tåg och tåg så borde med samma logik nya stora arbetsplatser för Öresundspendlare växa fram längs dessa sträckningar. Några exempel på dagens stora Öresundspendlararbetsplatser är Köpenhamns flygplats och Ferring Pharmaceuticals i Kastrup, köpcentret Field’s och banken Nordea i Ørestad, e-handelsföretaget Boozt i Hyllie och Mercedes-Benz på Dockan i Malmö.

 

Fem grupper med potential att öka pendlingen över Öresund

Det finns flera eftersatta grupper med extra stor potential att i ökad omfattning bli en del av arbetspendlingen mellan Danmark och Sverige – om förutsättningarna för pendlingen förbättras.

Tre av grupperna avser de vars andel av Öresundspendlingen minskat och som är underrepresenterade i förhållande till hela gruppen med Öresundspendlare:

  • Unga under 25 år
  • Kvinnor
  • Pendlare inom yrken med lägre inkomster.

 

Två av grupperna har visat stor aktivitet på den tvärregionala arbetsmarknaden över Öresund:

  • Danska chefer och specialister är attraktiva på den skånska arbetsmarknaden. I Skåne finns t.ex. ett 20-tal danska vd i life scienceföretag och i Malmö finns åtta danska kulturchefer.
  • Arbetslösa skåningar har visat stort intresse att jobba i Danmark vid de fyra jobbmässor som arrangerats under 2021-2022.

 


Outnyttjad potential: Ökad inrikes pendling – men inte över sundet

Trots en växande befolkning på båda sidor Öresund har pendlingen över sundet minskat. Enligt Öresundsdatabasen pendlade 19 097 personer från Skåne till Östdanmark under rekordåret 2008 för att därefter minska till drygt 14 000 Öresundspendlare mellan 2013 och 2015. Därefter har ny och inte jämförbar statistik utvecklats av Region Skåne och som visar att antalet Öresundspendlare fortsatt stagnerat under perioden 2015-2019 då den varierade mellan 15 700 och 16 600 personer för att minska till 15 000 under pandemiåret 2020.

Samtidigt som Öresundspendlingen stagnerat eller minskat har den inrikes pendlingen på båda sidor Öresund ökat fram till pandemin. I Skåne har inrikespendlingen ökat från 459 064 under 2015 till 504 840 personer under 2019 (siffrorna är dock inte helt jämförbara pga ändrad statistikmetod). I Region Hovedstaden ökade antalet pendlare under samma period från 855 928 till 913 737.

Tre skillnader mellan länderna som kan bidra till en ökad pendling över Öresund

 

Löneläget
Löneläget i Köpenhamn som huvudstad är högre än i de skånska provinsstäderna. I Köpenhamn finns även yrkesgrupper som vanligen bara finns i en huvudstad och med höga lönenivåer.

 

Valutakursen
Valutaskillnaden SEK/DKK ger gränspendlare som bor i Sverige och jobbar i Danmark en valutafördel. Priset för en dansk krona har ökat från 1,12 när bron invigdes 2000 till 1,44 den 6 september 2022.

 

Arbetskraftsbrist
Arbetskraftsbristen växer i Danmark sedan sysselsättningen ökat med 199 000 personer mellan januari 2021 och juli 2022.


Från intervjuer

 

Det finns positiva effekter av minskad restid och färre förseningar i kollektivtrafiken över sundet, menar flera av intervjupersonerna till rapporten. Effekterna kan vara både för det egna företaget och för regionen i stort. Flera av de stora ”pendlararbetsplatserna” ligger idag nära tågsträckningen mellan Malmö och Köpenhamn. Samtidigt finns det flera faktorer, förutom restiden, som också påverkar pendlingen, framhåller några av intervjupersonerna. Däribland språk, kulturskillnader, skatt- och socialförsäkringsfrågor.

 

”Fler från Sverige skulle vara intresserade av att arbeta i Danmark”

Nordeas danska huvudkontor i Köpenhamn är en av de större ”svenska” arbetsplatserna i Danmark, med lite över 200 svenska pendlare. Närheten till metron och intressanta jobbmöjligheter är anledningen till varför de har så många svenska anställda, enligt Camilla Beckmann, Head of People på Nordea i Danmark.

– Det är inga tvivel om att vårt huvudkontor i Köpenhamn naturligt lockar till sig spännande profiler från Sydsverige för att det är lätt att pendla över Öresundsbron, säger hon.

Förbättrad förbindelse över sundet gynnar de unga i servicebranschen

Det är inte ovanligt att svenska pendlare jobbar i butiker, hotell och på caféer i Köpenhamn. Kort restid och lägre kostnader är viktiga faktorer för att det fortsatt ska vara intressant att pendla till jobben i Köpenhamn, särskilt bland de unga, enligt den danska branschorganisationen Horesta med medlemsföretag inom hotell, restaurang och turism.

– Vi saknar arbetskraft och så har vi goda erfarenheter av svenskarna som är erkänt duktiga på att vara service-minded. Inom turism så finns de flesta svenska anställda på hotell, restauranger och motsvarande inne i huvudstadsområdet. Jag tror inte det finns så många som arbetar utanför Köpenhamn, säger Martin Gertz Andersen, politisk chefsrådgivare på Horesta.

IT-bolaget KMD ser inte restiden som avgörande

KMD ser inte restiden som den största barriären för att anställa personer som bor i Sverige. De frågor som det gäller att hålla ögonen på i fråga om anställda som bor i Sverige är framför allt skatt och socialförsäkring, menar Dorthe Birch Madsen, Senior HR Legal Counsel på it-konsultbolaget KMD. Hon har inte hört om någon problematik kring själva resan.

– Våra anställda har möjlighet att efter avtal med sin ledare arbeta en viss del av tiden hemifrån och det gäller både för dem som bor i Danmark och Sverige, men när det gäller medarbetare som bor i Sverige måste man vara uppmärksam på administrativa regler, säger hon.


Om rapporten

Rapporten ”Öresundspendling – olika branschers betydelse och behov av framtida tillgänglighet” är en oberoende analys med inriktning mot vad kortad restid, ökad turtäthet och robusthet i kollektivtrafiken över sundet kan få för effekter på arbetsmarknaden. Fokus är särskilt inriktat mot efterfrågan på arbetskraft och kompetenser utifrån geografi och branschtillhörighet. Rapporten är framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av Malmö stad, Omvärld- och Näringslivsavdelning, enheten för samhällsplanering och etablering.