Øresundsindex/ trafiken över sundet andra kvartalet 2023: plus för personresor över Öresund – minus för godstrafiken

Plus för personresor – minus för gods

Antalet personresor över Öresund ökade med nästan tio procent under andra kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. I genomsnitt gjordes varje dag 106 505 personresor med bil och tåg över Öresundsbron samt med färja mellan Helsingborg och Helsingör. Det är två procent fler resor jämfört med andra kvartalet 2019, innan pandemin. För godstrafiken, som stadigt ökat under pandemin, var utvecklingen den omvända. Under andra kvartalet föll godstrafiken med nästan elva procent och ligger nu en procent över nivån från 2019.

Den svaga svenska kronkursen har lockat många danska turister till Skåne vilket lyft fritidstrafiken över sundet. Men nu börjar det höras signaler från danska företag om att det finns en baksida på myntet – danska varor blir dyrare i Sverige. Samtidigt krymper svensk BNP och svensk sällanköpsvaruhandel tappar i försäljning. Det är en trolig förklaring till att godstrafiken backar efter flera framgångsår. Antalet godstågsvagnar minskade mest under andra kvartalet medan trafiken med varu- och lastbilar över bron fallit minst med godset på Forseas färjor mellan Helsingborg och Helsingör mitt emellan.

För personresorna över Öresund var utvecklingen den motsatta under årets andra kvartal. Antalet personresor över Öresund ökade under kvartalet med närmare tio procnet till 106 505 dagliga resor med bil och tåg över Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. Mest ökar personresorna över bron som svarar för fyra av fem personresor över Öresund med tågpassagerarna i spetsen.

Även antalet pendlarresor över Öresund ökade under andra kvartalet 2023. Då gjordes 15 933 pendlarresor över Sundet, en ökning med fem procent jämfört med samma kvartal 2022 men nästan nio procent lägre jämfört med 2019. Även när det gäller pendlarresorna är det Öresundstågen som har bäst utveckling efter en tuff period under pandemin.

22 247 personbilar passerade över Öresund under andra kvartalet 2023 vilket är en ökning med sju procent jämfört med 2022 och huvudsaklingen är det biltrafiken över bron som ökat. Fortfarande är biltrafiken över Öresund sju procent lägre jämfört med tiden före pandemin.

Klicka här för att läsa hela analysen


 


Personresor: svagt positiv trend

Återhämtningen efter pandemin är avklarad och mellan årets första och andra kvartal vände trendkurvan svagt uppåt för antalet personresor över Öresund. Under andra kvartalet 2023 gjordes i medeltal 106 505 dagliga personresor med bil och tåg över Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. Det är 9,8 procent fler personresor jämfört med samma kvartal förra året och två procent fler resor jämfört med andra kvartalet 2019.

Senaste utvecklingen: Under andra kvartalet 2023 gjordes i medeltal 106 505 dagliga personresor med bil och tåg över Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. Antalet personresor med bil över bron var 48 761 per dag vilket är 9,5 procent fler jämfört med samma kvartal 2022 och 2,4 procent färre jämfört med samma kvartal 2019. Antalet tågresor över bron uppgick till 38 627 per dag vilket är 13,8 procent fler jämfört med 2022 och 16,1 procent fler jämfört med 2019. Antalet personresor med färja Helsingborg-Helsingör uppgick till 19 117 per dag vilket är en ökning med 3,3 procent jämfört med 2022 och en minskning med 9,7 procent jänfört med 2019.

 


Pendlarresor: fortsatt lägre än 2019

Under andra kvartalet 2023 gjordes i medeltal 15 933 dagliga pendlarresor med bil och tåg över Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. Det är en ökning med 4,9 procent jämfört med samma kvartal 2022 men 8,6 procent färre än andra kvartalet 2019. Antalet pendlararesor över Öresund har under de senaste fem kvartalen pendlat mellan cirka 15 000 och 17 000 per dygn och är därmed fortsatt lägre jämfört med tiden innan pandemin.

Senaste utvecklingen: Öresundstågen svarar för nästan två tredjedelar av antalet pendlarresor över Öresund. Under andra kvartalet gjordes i medeltal 10 136 pendlarresor per dag med tåg över Öresundsbron. Det är en ökning med 7,7 procent jämfört med andra kvartalet 2022 men en minskning med 6,5 procent jämfört med 2019. Antalet pendlarresor med bil över Öresundsbron uppgick under andra kvartalet 2023 i medeltal till 4 871 per dag. Det är en ökning med 1,6 procent jämfört med 2022 men en minskning med 12,4 procent jämfört med 2019. Antalet pendlarresor med färja mellan Helsingborg och Helsingör uppgick under andra kvartalet 2023 i medeltal till 926 per dag vilket är 5,8 procent färre jämfört med 2022 och 9,6 procent färre jämfört med 2019.


Godstrafiken har minskat 11 procent sedan toppnoteringen under andra kvartalet 2022

Under andra kvartalet i år minskade godstrafiken över Öresund med elva procent jämfört med samma kvartal 2022. Värt att notera är att det andra kvartalet 2022 var den högsta noteringen sedan indexmätningen började 2015. Antalet varu- och last­bilar över Öresundsbron minskade under perioden med 6,5 procent, antalet godsvagnar på järnväg med 20 procent och antalet varu- och lastbilar med färja Helsingborg-Helsingör med 14 procent.

Senaste utvecklingen: I genomsnitt körde 3 420 varu- och lastbilar samt godstågsvagnar per dygn över Öresund, via bro eller färja, under det andra kvartalet 2023. Det är en minskning med 11 procent jämfört med samma kvartal 2022.
Fördelningen mellan de olika trafikslagen är att det per dygn kör: 374 godstågsvagnar via bron,
1 899 varu- och lastbilar via Öresundsbron och
1 147 varu- och lastbilar via färja mellan Helsingborg och Helsingör.


Om rapporten

Detta är den sjunde publikationen om trafiken över Öresund som tas fram inom ramen för Øresundsindex.
Rapporten följer trafikutvecklingen med bil, färja och tåg över Öresund och ges ut kvartalsvis. Rapporten är framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.