Ny analys: Øresundsindex 2023 – Integrationen över Öresund

Integrationen över Öresund återgick under 2022 till nivån innan pandemin. Det är en kraftfull uppgång mellan två år, från ett index på 86 till 102, men jämfört med 2015 är uppgången måttlig. Återhämtningen sammanfaller med borttagandet av pandemirestriktioner som påverkade persontrafiken, antalet gästnätter och pendlingen över Öresund. Dessutom har antalet gods­transporter fortsatt öka till nya rekordnivåer och även antalet personer som flyttar över Öresund steg. Försvagningen av den svenska kronan gör det just nu extra lönsamt för danskar att turista i Sverige och för svenskar att arbeta i Danmark vilket kan påverka integrationen även framöver. Det visar analysen Øresundsindex som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

2023 års utgåva av Øresundsindex skildrar genom nio olika parametrar utvecklingen när det gäller integrationen över Öresund under det senaste året, 2022.

 

Läs analysen här

 

Integrationen på samma nivå som innan pandemin

Sedan startåret för mätningen av Øresundsindex, 2015, och fram till 2022 har de nio indikatorerna sammanvägt aldrig varit högre än 102. Det trots att befolkningen har ökat och att ekonomin under de flesta av dessa år har haft en positiv utveckling. Sedan kom coronapandemin med reserestriktioner vilket fick integrationen, och index, att falla kraftigt bland annat i form av minskat resande och färre gästnätter. Nu är det samlade Øresundsindex tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Förklaringen finns i en återhämtning för flera av de indikatorer som påverkades mest av reserestriktionerna, även om alla parametrarna ännu inte når upp till samma nivåer som innan pandemin, men även i att några av de andra parametrarna har ökat. Det gäller bland annat godstransporterna och även flyttningarna över Öresund.

De senast tillgängliga siffrorna för pendlingen över Öresund, från 2021, visar att antalet personer som arbetspendlar över sundet ökade med 5,3 procent under 2021 jämfört med föregående år även om det förekom reserestriktioner under denna period. Antalet Öresundspendlare är dock fortsatt färre än nivån under 2015. En drivkraft i form av arbetskraftsbrist, extra uttalad i Danmark, finns och mässor arrangeras för att underlätta rekrytering över sundet. Även valutakursen kan spela in och den svagare svenska kronan gör det ekonomiskt gynnsamt för svenska pendlare, som också står för den största pendlingsströmmen, att arbeta i Danmark. I andra riktningen finns främst en valutafördel för danska turister när de spenderar pengar i Sverige.

Highlights:

1. Återhämtning efter corona

Det samlade Øresundsindex steg under 2022 till 102 jämfört med 86 under 2021. Det innebär att index nu är på samma nivå som innan coronapandemin då reserestriktionerna bland annat gav effekter på persontrafiken, antalet gästnätter och pendlingen. Dessa parametrar har nu, helt eller delvis, återhämtats. Mest har index över antalet gästnätter ökat, från 32 till 104, och därefter index för personresor som har ökat från 50 till 93. Även pendlingen har återhämtats, från index 90 till 95.

2. Godstransporterna och flyttningarna ökar också

En parameter som inte påverkades av coronapandemin är antalet godstransporter som också har ökat stadigt sedan index startår 2015. 2022 ligger denna parameter på 130, en ökning från 122 under 2021. Även index som visar flyttning över Öresund har stigit, från 92 till 100. Bland de indikatorer som ligger oförändrade eller med viss nedgång finns företag i grannlandet och danskägda fritidshus i Skåne.

3. Valutakursens påverkan

Den svenska kronan är just nu svag och valutakursen innebär att det i genomsnitt krävdes 151 SEK för 100 DKK / 66 DKK för 100 SEK under mars månad. Den aktuella kronkursen ger bland annat mer pengar i plånboken för svenska pendlare till Danmark och billigare priser för danskar som turistar eller shoppar i Sverige. En hög inflation och ökade levnadsomkostnader kan få fler att turista i närområdet framför en längre utlandsresa, spår intervjupersoner till rapporten. En enkätundersökning via Øresundspanelen visar att den vana Öresundsresenären inte påverkas i någon större utsträckning av den ändrade kronkursen.

Svag svensk krona påverkar turism och pendling – till viss del

Det senaste halvåret har den svenska kronan tappat i värde gentemot den danska, och vinnarna är pendlare som bor i Sverige men arbetar i Danmark, svensk export till Danmark samt danska turister i Sverige. Men trots att valutakursen påverkar människors val och rörelser i Öresundsregionen just nu, är det bara en av flera faktorer som tillsammans driver utvecklingen.

Intervjuer: Valutakurs, vanor och traditioner påverkar viljan att korsa Öresund, upplever aktörer i regionen

För vissa märks valutaeffekten tydligt, för andra fortsätter vardagen som vanligt. Flera vittnar om nya resvanor, för både danskar och svenskar. Det visar intervjuer med en rad aktörer inom besöksnäring, arbetsgivare och de som driver Öresundsförbindelserna, som sammantaget ger en bredare, aktuell bild av läget i regionen.

Malmörestaurangen Vollmers:

Billig svensk krona får danskarna att stanna i Malmö hela helgen

Danska nöjesparken Tivoli:

Räknar med en minskad andel svenska besökare

Besöksattraktionen Expertimentarium:

Fler utländska gäster i allmänhet

Helsingør Handel:

Handlarna är vana vid att kronkursen ändrar sig – svenskarna fortsätter komma

Hotell- och spaanläggningen The Lodge:

Danskarna har inte återvänt som före pandemin

Helsingør Kommune:

Antalet jobbsökande från Sverige ligger på en jämn nivå

Rederiet Forsea:

Förväntar sig en stark sommar för turisttrafiken

Øresundsbron:

Pandemin kan ha fått danskarna att upptäcka Skåne

Øresundspanelen:

Valutakursen påverkar inte de vana resenärerna över Öresund i någon större utsträckning 

Om rapporten:

59 procent av de 176 respondenterna till en frågeenkät till rapporten har svarat att den nuvarande valutakursen inte påverkar de framtida planerna på att åka till grannlandet privat och 73 procent att det inte påverkar planerna om att söka jobb i grannlandet. Noteras kan att de flesta som svarat att valutakursen lär innebära att de åker mer sällan än tidigare till grannlandet är svenskar. På frågan vad respondenterna tror att de kommer att göra mer eller mindre av i grannlandet på grund av valutakursen svarar de flesta inget.

Förra året lanserades Øresundsindex som mäter utvecklingen för integrationen över Öresund. Det är ett initiativ av Øresundsbro Konsortiet och som utvecklas av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet. Projektet innefattar även ett kvartalsvis trafikindex över resandet över Öresund med bil och tåg över Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. I detta arbete sätter vi ett stort värde på samarbetet med våra faktapartners DSB, Skånetrafiken, Forsea och Trafikverket.

Øresundsindex mäter utvecklingen i rörelser över Öresund vilket kan ge en indikation på integrationens utveckling. Nio olika indikatorer har valts och dessa täcker fyra olika områden av integration: trafik, arbetsmarknad, näringsliv och vardagsintegration.

Tidsserien som tas fram är 2015 till senast aktuella år, vilket för de flesta indikatorer är 2022. Indikatorerna till Øresundindex är baserade på officiell statistik och trafikstatistik. De visar antal och är därför möjliga att summera. Indikatorerna viktas i det totala indexet efter sin relevans och träffsäkerhet.

År 2015 har valts som basår med index 100. Det var ett år som inte präglades av id- och gränskontroller (Sverige införde gränskontroll 12 november 2015). Det var varken markant hög- eller lågkonjunktur och ingen större skillnad i konjunkturläget mellan de två länderna. Valutakursen låg på en normalnivå omkring 125 SEK för 100 DKK. 2015 anses därför vara ett bra jämförelsesår.

Läs analysen här.

Rapporten presenterades vid en sändning med medverkande från Øresundsbron och Øresundsinstituttet den 27 april:

Kontaktuppgifter

Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
johan.wessman
@oresundsinstituttet.org