Ny analys: Nulägesanalys MalmöLundregionen

Omställningen där industrins betydelse som arbetsgivare har minskat medan nya tjänste- och kunskapsbranscher växt fram har påverkat MalmöLundregionen. Idag kan det diversifierade näringslivet, med allt från nya uppstartsföretag till stora ankarföretag och forskarparker, ses som en av regionens styrkor. Jobbtillväxten i MalmöLundregionen har legat i nivå med Stor-Stockholm och Stor-Göteborg i ett 20-årsperspektiv. Näringslivets satsningar på FoU har däremot minskat och ligger på en lägre nivå jämfört med de övriga storstadsregionerna, samtidigt som de offentliga forskningsinvesteringarna med bland annat ESS och MAX IV har ökat. En fortsatt hög arbetslöshet och en ökad centralisering till Malmö utmanar regionens kommuner. Samtidigt kommer de nya jobben i Malmö också omkringliggande utpendlingskommuner till gagn. Det visar en rapport som tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av MalmöLundregionen som är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

MalmöLundregionen är en kontrastrik region i snabb utveckling. Hög utbildningsnivå, en sysselsättning som ökat i samma takt som övriga storstadsområden och samtidigt en fortsatt hög arbetslöshet och brist på utbildad arbetskraft inom såväl hantverks- som vård och tjänstemannayrken. Här finns fyra universitet och tre forskarparker, men näringslivets satsningar på FoU minskar medan det är ett ökat fokus på offentlig forskning genom uppförandet av MAX IV och ESS. Inom MalmöLundregionen satsas på hållbarhet, men utmaningar finns såväl när det gäller utanförskap som när det gäller klimat och trängsel i samband med att lokal och regional trafik samsas med en växande internationell trafik till och från hela Skandinavien.

Rapporten belyser nuläget, men har även ett inslag av framtidsspaning, och är därför uppdelad i två delar. Perspektiv, en inledande resonemangsdel som går på bredden över enskilda fackområden, samt Fakta, en avslutande statistikdel uppdelad i olika ämnesområden. MalmöLundregionen består av 12 sydvästskånska kommuner och överensstämmer med SCB:s definition av Stor-Malmö.

Rapporten utkom 17 februari, och inkluderar därmed inga av de påverkanseffekter som coronavirusets spridning haft på MalmöLundregionen. Däremot lyfter rapporten faktumet att en snabbt föränderlig värld sätter fokus på resiliens i MalmöLundregionen – förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas. Likaså lyfter rapporten fram trenden mot att kommuner, regioner och länder allt mer flätas samman och antalet samarbeten därför tenderar att öka. Då är det viktigt att löpande uppföljningar av att de olika samarbetenas utformning är fortsatt aktuella och relevanta.

Ur rapporten:
Det moderna Internets födelse 1983, Iphones introduktion 2007, Krimkrisen 2014, migrationsvågen hösten 2015, Donald Trumps valseger 2016, den varma sommaren och Greta Thunbergs klimatstrejk 2018, Brexitbeslutet 2019 och Coronavirusutbrottet i Wuhan hösten 2019 är händelser som till synes gett en snabb och omfattande inverkan på näringsliv, politik eller debatt. Trenden pekar mot ett ökat behov av omvärldsbevakning och arbete med resiliens – förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas.

Kommentar:
– MalmöLundregionen är en skandinavisk nyckelregion med stora kontraster. Antalet jobb i regionen ökar, och det finns goda möjligheter för nya företagsetableringar sett till tillgänglig mark och moderna kontorslokaler. Samtidigt finns det flera utmaningar och skillnaderna inom regionen är i vissa fall stora. Kommunerna i regionen flätas allt tätare samman, kommuninvånare och företag ser inte kommungränser på samma sätt som politiker och tjänstemän gör i det dagliga arbetet. Genom samarbete skapas därför förutsättningar för ökad tillväxt. Snabb service, tydlig information samt förmågan att anpassa kommunernas service till näringslivets aktuella behov är flera exempel på hur den offentliga kompetensen kan ha stor betydelse för näringslivet, säger Johan Wessman, vd för Øresundsinstituttet.

 

| Klicka här för att läsa hela rapporten |

 


Rapporten i korthet:

 • Hög utbildningsnivå, men stora skillnader inom MalmöLundregionen
  År 2018 hade 49 procent av MalmöLundregionens befolkning mellan 20 och 64 år en eftergymnasial utbildning. Det är samma nivå som Stor-Stockholm (50 procent) och Stor-Göteborg (48 procent), men mellan MalmöLundregionens kommuner finns stora skillnader. I Lund och Lomma är 68 respektive 64 procent av befolkningen en eftergymnasial utbildning, medan bara 30 och 32 procent av befolkningen i Skurup och Trelleborg var eftergymnasialt utbildade.
 • Stark befolkningstillväxt – men demografiska utmaningar
  MalmöLundregionen är en tillväxtregion som under de senaste tio åren vuxit med 94 200 personer, motsvarande 15 procent. Tillväxttakten är något större än för Stor-Göteborg men något mindre än för Stor-Stockholm. Åldersgruppen 25-44 år växer kraftigt i Malmö, Lund och Burlöv, samtidigt minskar den i Vellinge och Kävlinge och växer endast marginellt i övriga kommuner. I nio av tolv kommuner är det istället gruppen över 65 år som växer mest, vilket kan komma att anstränga kommunernas ekonomi framöver.
 • Malmö ett allt starkare centrum
  Nittiotalskrisen slog hårdare mot Malmö än mot övriga MalmöLundregionen. Mellan 1990 och 1993 minskade antalet jobb med över 27 500, och först år 2007 var sysselsättningen på samma nivå som 1990. Under den senaste 20-årsperioden har dock antalet jobb ökat kraftigt. Malmö har haft en starkare tillväxt än Lund och övriga kommuner i MalmöLundregionen. Centraliseringen inom regionen ökar då en allt större andel av jobben finns i Malmö. 2018 stod Malmö för 55 procent av hela MalmöLundregionens sysselsättning.
 • Arbetslösheten har vuxit mer i MalmöLundregionen än i andra storstadsområden
  Vid utgången av 2019 var arbetslösheten 10,1 procent i MalmöLundregionen. Det är en ökning med 3,8 procentenheter sedan december 2008. I Stor-Stockholm ökade arbetslösheten med 2,1 procentenheter under samma period, och i Stor-Göteborg har ökningen varit 0,5 procentenheter.
 • Ömsesidiga beroenden i MalmöLundregionen
  Flest nya jobb i MalmöLundregionen skapas i Malmö och Lund. Samtidigt ökar pendlingen till dessa städer. Nya jobb kommer således ofta hela regionen till gagn. Beroendet mellan kommunerna ökar i en allt större geografi.
 • Nya infrastrukturprojekt påverkar regionen
  Utbyggnaden av pågatågsnätet har fått en stor betydelse för den ökade pendlingen, liksom Øresundstågen som förbinder hela södra Sverige med Skåne och Själland. Öresundsbron har gett Skåne ett nytt geografiskt läge och en närhet till Danmark och Köpenhamns flygplats i Kastrup. Positionen som logistiknav förstärks ytterligare med den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen som beräknas stå färdig 2028. Under 2020 färdigställs två Interregprojekt med fokus på ytterligare en fast förbindelse över Öresund. En strategisk analys/förberedande studie av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör samt Malmö och Köpenhamns gemensamma utredning om en metroförbindelse mellan städerna. En skånsk utmaning är att den regionala tågtrafiken samsas med nationell och europeisk tågtrafik på samma banor. Det har skapat stor trängsel vilket gör att den pågående utbyggnaden av järnvägen Malmö-Lund till fyrspår är viktig.
 • Återhämtad produktivitet – men mindre FoU
  Problemen med en negativ produktivitetsutveckling åren efter den senaste finanskrisen har börjat rätta till sig sett till Skåne som helhet. Produktiviteten i det skånska näringslivet ökade mer än i övriga storstadsregioner under den senaste statistikperioden 2016-2017. När det gäller Forskning och Utveckling (FoU) är utvecklingen inte lika god inom det skånska näringslivet. Medan den offentliga sektorn i Skåne ökat de årliga FoU-satsningarna från 3,9 miljarder kronor under 2007 till 6,7 miljarder 2017 så har näringslivets satsningar minskat från 14,4 till 11,6 miljarder. Till stor del torde det röra sig om neddragningar inom Sony Mobile/SonyEricsson, Ericsson samt AstraZenecas nedläggning av sin forskningsenhet i Lund.

 
  

Denna rapport är framtagen på uppdrag av kommunsamarbetet MalmöLundregionen och utarbetad av Øresundsinstituttet, ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum. Rapporten belyser nuläget med inslag av framtidsspaning. Texten är uppdelad i två där den inledande perspektivdelen går på bredden över fackområden och den efterföljande faktadelen är uppdelad på olika ämnesområden.

 

För mer information, kontakta:

Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@
oresundsinstituttet.org