Ny analys: Möjligheter vid gränspendling – erfarenheter av arbete över Öresund bland personer med utrikes bakgrund

Personer med utländsk bakgrund upplever att de lättare får chansen i Danmark

Den stora och internationella arbetsmarknaden i Köpenhamn och danska arbetsgivares öppnare inställning till att anställa – det är två anledningar till att många intervjupersoner med utländsk bakgrund upplever att det är enklare att få jobb i Danmark. Även språk, diskriminering och arbetskultur har betydelse för möjligheterna till och synen på att arbeta i Danmark. I en tid med arbetskraftsbrist i Danmark och hög arbetslöshet i Skåne blir frågan särskilt aktuell. Det visar en ny analys som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

Utifrån 23 intervjuer med personer med utrikes bakgrund, forskare och representanter för organisationer, samt en enkätundersökning med 173 svarande undersöks i analysen fyra frågor om hur personer med utrikes bakgrund upplever möjligheterna att få jobb och arbeta i Danmark.

Läs analysen här

sfstata

Se livesändningen av presentationen med efterföljande diskussion i efterhand här

 

1. Är det lättare att få jobb i Danmark?

Ja, utifrån de intervjuer och den enkätundersökning som har gjorts till den här analysen tycks det vara lite enklare. En viktig orsak som lyfts fram är att den danska arbetsmarknaden är organiserad så att det är enklare att säga upp personal än i Sverige, samtidigt som det finns ett något starkare skyddsnät för den som blir arbetslös. Det upplevs ha gjort danska arbetsgivare mer öppna för att våga testa nya anställda, något som kan vara viktigt för personer med utländsk bakgrund som saknar nätverk eller erfarenhet av den lokala arbetsmarknaden. Arbetsgivare på den danska sidan tycks vara mindre fokuserade på den arbetssökandes tidigare erfarenheter när de rekryterar, uppger flera intervjupersoner. Att Köpenhamn är en huvudstad med en betydligt större och mer internationell arbetsmarknad, där det upplevs mer accepterat att tala engelska, är en annan betydande faktor. Flera intervjupersoner upplever även att danska arbetsgivare är något bättre på att svara på jobbansökningar än svenska.

2. Varför söker man ett jobb i Danmark?

Större möjligheter att få ett bra jobb, högre lön och spänningen i att testa något nytt. Det är de tre största anledningarna till att söka arbete i Danmark, enligt de svarande i enkätundersökningen. Många tror också att det är större chans att de som har utrikes bakgrund får jobb i Danmark och söker sig därför dit.

3. Hur är det att arbeta i Danmark?

Danska arbetsplatser präglas av mer konkurrens, men också en större öppenhet inför olikheter, upplever många intervjupersoner och svarande i enkätundersökningen. En annan skillnad i arbetskultur mellan Danmark och Sverige som många lyfter fram är att kommunikationen är mer direkt i Danmark. I ett större perspektiv ser dock några skillnaderna som ganska små. Några kommentarer i analysen handlar om en rasistisk ton på danska arbetsplatser, men fler talar om öppenhet. Att förstå språket, särskilt talad danska, upplever många som en utmaning med att arbeta i Danmark. Ibland kan det också bli svårt att tala danska på jobbet och svenska i bosättningslandet, när båda språken är nya.

4. Vilka hinder finns för att jobba i Danmark?

De flesta hinder som intervjupersonerna lyfter fram är av praktisk natur. Det tydligaste är att personer som inte är medborgare i något EU- eller EES-land vanligtvis inte kan få uppehållstillstånd i Sverige och arbetstillstånd i Danmark, även om vissa undantag finns. Pendlingen ses annars som det största problemet, och det finns exempel på en person som upplevt negativ särbehandling i gränskontrollen. Språket kan också utgöra ett hinder på arbetsmarknaden för den som varken talar svenska eller danska.

Rapporten presenterades på ett live-sänt möte från Øresundsinstituttets tv-studio i Malmö av analytikerna Erik Ottosson och Anna Palmehag.

Analyspresentationen följdes upp med reflektioner från Anneli Hulthén, Skånes landshövding, och Sedat Arif (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst i Malmö.

 

Higlights från rapporten

83 procent av 95 svarande med utländsk bakgrund kan tänka sig att arbeta i Danmark i framtiden. Totalt fick enkätundersökningen 173 svar, både från personer som har och som inte har jobbat över sundet.

Danska arbetsgivare vågar mer
Det är enklare att säga upp personal i Danmark, samtidigt som det sociala skyddsnätet är mer utbyggt än i Sverige. Det gör danska arbetsgivare mer benägna att våga ta chanser när de rekryterar, menar flera intervjupersoner. För personer med utrikes bakgrund som inte i lika hög grad har nätverk på och erfarenheter av arbetsmarknaden i Danmark och Sverige kan det ha stor betydelse.

Talar helst danska
– Många säger att danskarna inte kan låta bli att tala danska, även om det är utlänningar närvarande, säger Heidi Rottbøll Andersen, vd för Living Institute, som hjälper företag och organisationer att öka och dra nytta av mångfald.

Öppna för nya idéer
– Här säger de att det viktigaste är vad du kan bli och vad du kan bidra med, och då vill de gärna testa mina idéer och lösningar. I Sverige var det mer så, att vi har gjort så här i 40 år och det kommer vi inte att ändra på, säger Alex Allahshukur, som jobbar på Elgigantens kundtjänst i Köpenhamn.

11 djupintervjuer har gjorts med personer med utländsk bakgrund som bor i Sverige, varav de flesta arbetar i Danmark. Därutöver har 12 intervjuer gjorts med forskare, sakkunniga och företrädare för relevanta organisationer.

Arbetskraftsbrist i Köpenhamn
Köpenhamn och Malmö vill öka samverkan för att matcha arbetskraftsbrist i Köpenhamn med den höga arbetslösheten i Malmö. ”Vi måste göra mer för de arbetssökande”, säger Sedat Arif (S), arbetsmarknadskommunalråd i Malmö, i en artikel i Sydsvenskan den 2 oktober.

 

 

 

 

Fakta: Var fjärde Öresundspendlare föds i ett annat land

Pendlingen över Öresund är störst från Sverige till Danmark. Pendlarna från Skåne till Östdanmark står för närmare 93 procent av all gränspendling över Öresund. Under 2015, som är det senaste året med officiell helårsstatistik från Örestat, pendlade 15 182 personer över Öresund. En fjärdedel av dessa var utrikes födda, vilket motsvarar mer än 3 900 personer, och andelen har växt under åren.

 

Resultat ur enkäten

Enkäten till rapporten besvarades av 173 personer
Personer med utrikes bakgrund, som bor i Sverige, har fått svara på frågor om hur de ser på möjligheterna och hindren med att jobba i Danmark. De som har besvarat enkäten har olika bakgrund och kompetenser. En del av dem har erfarenhet av den danska arbetsmarknaden och andra inte. Enkäten har besvarats av personer som antingen är EES-medborgare eller inte är det. I rapporten gjordes ett urval av 112 svarande som utgör målgruppen för rapporten, dvs personer med utrikes bakgrund som bor i Sverige.

 

 

Ladda ner analysen här


Om rapporten

Denna rapport har utarbetats av Øresundsinstituttet på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne med syftet att undersöka hur personer med utrikes bakgrund upplever och funderar kring att arbeta i Danmark.

I undersökningen, som till stor del baseras på intervjuer och enkätundersökning gjorda med personer med utrikes bakgrund som har eller inte har jobbat i Danmark tidigare, har vi tittat på vilka möjligheter och hinder de upplever inför att ta ett jobb i Danmark. I rapporten finns även faktaavsnitt om statistik över gränspendling, den danska och svenska arbetsmarknadsmodellen samt gränshinder.

I rapporten avses med personer som har utrikes bakgrund de som är utrikes födda eller barn till en eller två föräldrar som är utrikes födda, i ett Öresundsperspektiv innebär det personer med helt eller delvis annan bakgrund än svensk och dansk. Detta innefattar intervjuerna och enkätundersökningen som har tagits fram till rapporten. När det gäller offentligt tillgänglig statistik som används för att skildra pendlingen över Öresund finns den endast för personer födda i utlandet, dvs utrikes födda.

 

Kontaktuppgifter

Thea Wiborg, senioranalytiker, Øresundsinstituttet
thea.wiborg@oresundsinstituttet.org

Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Patrik Åkesson, Tf samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen
patrik.akesson@lansstyrelsen.se