Ny analys: Mellan hög- och lågkonjunktur – Skånsk konjunktur, november 2019

Konjunkturavmattningen har blivit tydligare i Skåne, men än pekar kurvorna inte neråt. Arbetslösheten har stabiliserat sig kring nio procent med en hög strukturell arbetslöshet trots fortsatta problem med kompetensbrist. Antalet färdigställda lägenheter ligger kvar på en hög nivå, däremot har antalet påbörjade lägenhetsbyggen fallit markant. Jobben blir fler i Skånes näringsliv, men det sker i en långsammare takt än tidigare. Däremot ligger bostadspriserna i Skåne kvar på en hög nivå och antalet försäljningar ökar. Ökningen är dock inte lika stor som under 2015–2017. Det visar rapporten Skånsk konjunktur, som för tredje gången tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Avmattningstendenserna är tydliga i höstens upplaga av Skånsk konjunktur, men ännu syns inga stora nedgångar. Mellan november 2018 och september 2019 tillkom knappt 7 500 jobb i Skånes privata och offentliga näringsliv, en ökning med 1,3 procent. Ökningen är lägre än den genomsnittliga jobbtillväxten under perioden 2014–2018, som låg på 2,0 procent, och det är framför allt i storstadsregionerna längs Öresundskusten tillväxten mattats av.

Skåne står mellan en hög- och lågkonjunktur, men kan hoppas på viss draghjälp från den andra sidan sundet. BNP-prognoserna är något högre i Danmark än i Sverige, och då den svenska kronan är billig för danska konsumenter får Skåne många danska shoppingturister. Den danska arbetslösheten är också lägre än den svenska, och enligt den senast tillgängliga statistiken sysselsätts över 14 000 skåningar på den andra sidan Öresund.

Temat för höstupplagan av Skånsk konjunktur är pendlingsströmmar i Skåne, och det är tydligt att rörligheten i regionen ökar. Fyra av tio skåningar arbetar i en annan kommun än den de bor i, vilket kan underlätta kompetensförsörjningen i regionen. Mellan 2007 och 2017 hade 31 av 33 kommuner en ökad inpendling, men mest ökade pendlingen till Malmö. Medan antalet in- och utpendlare ökade lika mycket i Lund och Helsingborg steg inpendlingen till Malmö betydligt mer än utpendlingen till staden. Omkring 71 000 personer pendlade in till Malmö under 2017. Totalt arbetar 249 000 skåningar i en annan kommun än den de bor i. De branscher som sysselsätter flest pendlare i Skåne är handel samt vård och omsorg. Företagstjänster är en större pendlingsbransch i regionens större städer, medan industrin sysselsätter fler pendlare i flera av de mindre kommunerna i norra Skåne. Det finns också flera större arbetsgivare, som exempelvis Perstorp AB, IKEA och CGI Sverige, som kan påverka pendlingsströmmarna kraftigt på mindre orter.

Detta är den tredje upplagan av Skånsk konjunktur, som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne. I rapporten presenteras konjunkturläget för Skåne i stort, men även på mer detaljerad nivå. Skåne är indelat i sju delområden, vars struktur beskrivs mer ingående.

| Klicka här för att läsa hela rapporten|

 

Skånsk konjunktur i korthet

• 7 500 nya jobb i näringslivet. Mellan november 2018 och september 2019 växte det privata och offentliga näringslivet med 7 500 jobb, vilket motsvarar 1,3 procent. Tillväxten är lägre än den genomsnittliga årliga tillväxten 2014–2018 som var 2,0 procent.

• Dansk draghjälp åt Skåne. Arbetslösheten är betydligt lägre i Danmark än i Sverige, och BNP-prognoser pekar på att avmattningen når senare till Danmark. Enligt den senast tillgängliga statistiken pendlar över 14 000 skåningar till Danmark, och den starka danska kronan gör att den danska turismen i Skåne ökar, vilket kan lyfta det skånska näringslivet.

• Högre bostadspriser och fler bostadsaffärer. Vårens upplaga av Skånsk konjunktur visade en stagnation både gällande prisutveckling och antalet sålda bostäder, men kurvorna har återigen vänt uppåt. Under perioden oktober 2018 till september 2019 såldes åtta procent fler bostadsrätter och sju procent fler villor i Skåne än under föregående tolvmånadersperiod. Dessutom steg kvadratmeterpriset på bostadsrätter med fem procent, och K/T-talet för villor med fyra procent under perioden. Ökningarna är dock lägre än under 2015–2017, då den årliga prisökningen var tvåsiffrig.

• Bostadsbyggandet minskar. Antalet påbörjade lägenhetsbyggen i Skåne var 33 procent färre under det första halvåret 2019 jämfört med samma period 2018. Bostadsbyggandet väntas minska i hela landet under såväl 2019 som 2020. De färdigställda lägenheterna är kvar på en hög nivå, ungefär lika många lägenheter färdigställdes under det första halvåret 2019 som under samma period 2018.

• Oförändrad arbetslöshet. Arbetslösheten var 9,3 procent i Skåne under september 2019, precis som i september 2018. Arbetslösheten har minskat under flera år, men den utvecklingen har nu stannat av. Skåne har en högre arbetslöshetsnivå än Sverige som helhet.

• Fortsatt kompetensbrist. Näringslivschefer i 24 av 33 skånska kommuner har deltagit i Øresundsinstituttets enkät som tyder på att kompetensbristen fortsatt upplevs som ett utbrett problem i de skånska kommunerna. Även Arbetsförmedlingens prognoser visar att det råder stor kompetensbrist i Skåne.

• Ökat nettoföretagande i Skåne. Antalet konkurser ökade under det första halvåret 2019 jämfört med samma period året innan, och samtidigt ökade nyföretagandet svagt. Totalt blev det ett positivt nettoföretagande på 4 204 företag under det första halvåret 2019, en ökning med 147 jämfört med samma period 2018.

• Skåningarna blir allt rörligare. Fyra av tio skåningar arbetar i en annan kommun än den de bor i. Pendlingen ökar i hela regionen, 31 av 33 kommuner hade fler inpendlare 2017 än 2007. Kompetensutbytet är större i västra Skåne än i regionens norra och östra delar, och det är till Malmö pendlingen ökar mest. 71 000 pendlade till Malmö under 2017. Trots att Malmö är störst finns fler lokala centrum som är viktiga för arbetsmarknaden i sitt närområde. Lund, Helsingborg, Kristianstad, Ängelholm, Hässleholm, Landskrona och Ystad har alla en hög inpendling. Totalt arbetar 249 000 skåningar i en annan kommun än den de bor i.

• Stora arbetsgivare påverkar pendlingsmönster. Malmö Airport i Svedala, CGI Sverige i Bromölla, IKEA i Älmhult och Perstorp AB i kommunen med samma namn är alla stora arbetsgivare som påverkar pendlingsströmmarna i Skåne. Generellt sett är industrin en vanligare bransch bland pendlare i Skånes norra och östra delar, medan företagstjänster är vanligare i Skånes större kommuner, men stora arbetsgivare kan påverka pendlingen kraftigt i mindre kommuner.

• Hög tillväxt i Kristianstads näringsliv. I Kristianstads privata och offentliga företag skapades över 1 200 jobb mellan november 2018 och september 2019, en ökning med 3,3 procent. Den genomsnittliga ökningen var 1,6 procent mellan 2014 och 2018. I Malmö och Helsingborg var tillväxttakten istället markant lägre mellan november 2018 och september 2019 än den årliga jobbtillväxten 2014–2018.

• Bostadsmarknaden blomstrar i Mellanskåne. 24 procent fler bostadsrätter och 13 procent fler villor såldes i Mellanskåne mellan oktober 2018 och september 2019 jämfört med föregående tolvmånadersperiod. I Eslöv, delområdets största kommun, ökade antalet försäljningar kraftigt, men även på villamarknaderna i Hörby och Svalöv skedde en markant ökning av antalet bostadsaffärer.

Citat om Skånsk konjunktur

– Vi skåningar rör oss allt mer för att jobba. Malmö har blivit ett tydligt nav för arbetsmarknaden, men med god infrastruktur är detta något som gynnar invånarna i stora delar av Skåne. Kommunerna blir mer och mer beroende av varandra, säger Anders Hansson, privatekonom på Sparbanken Skåne.

– Vi rör oss från en hög- till en lågkonjunktur, vilket vi bland annat kan se på att bostadsproduktionen minskar och att det inte skapas lika många nya jobb i näringslivet som under de senaste åren. Danmark ligger lite senare i konjunkturcykeln med en positiv utveckling för landets stora läkemedelsbolag och vindkraftstillverkare. Samtidigt har den svaga svenska kronkursen gjort det attraktivt för danskar att åka till Skåne för att handla eller turista. Förhoppningsvis kan det ge dansk draghjälp åt den skånska ekonomin under det kommande året, säger Johan Wessman, vd för Øresundsinstituttet.

– Arbetslösheten har planat ut på en hög nivå. Detta är en utmaning, speciellt som att problemen med kompetensbrist fortsätter. Skånes näringslivsstruktur skiljer sig från exempelvis Stockholms och att matchningen fungerar på arbetsmarknaden blir en framgångsfaktor för utvecklingen framöver, säger Rasmus Roos, bankchef på Sparbanken Skåne.

Grafik från Skånsk konjunktur

Se bilden i större storlek här.

Se bilden i större storlek här.

 

Se bilden i större storlek här.

Se bilden i större storlek här.

Se bilden i större storlek här.

 

Skånsk konjunktur tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne. Detta är den tredje upplagan av Skånsk konjunktur. Rapporten presenteras på Sparbanken Skånes framtidsdagar den 21 november 2019, och släpps i sin helhet den 22 november 2019.

Øresundsinstituttets vd Johan Wessman presenterar rapporten inför nyfikna åhörare.

| Läs hela analysen här |